V.S. STUREN MEER VERSTERKINGEN NAAR VIETNAM „De Magneet" Het geboortecijfer in Nederland ©AUSTIN MORRIS Amsterdam Meisjes verdronken op Kreta Toch boringen in IJsselmeer en Waddenzee De kwestie-Cyprus DE ZIERIKZEESCHE COURANT Spoorwegongeluk in West-Duitsland Dodenherdenking te en andere steden Telegram aan Bondskanselarij BIJ TOPGESPREK KOMT MIDDEN-OOSTEN AAN DE ORDE Pop-gitaris geëlektrocuteerd Overleg te Parijs afgebroken WASHINCTON/SAIGON/PABIJS, 4-5. Belangrijke ontwikkelingen in de Vietnamese oorlog werden don derdag gemeld uit Parijs, Washington en Saigon. In Parys hebben Washington en Saigon de vredesbesprekingen voor onbepaalde tyd afgebroken; Uit Washington werd gemeld dat de Verenigde Staten niéuwe verster kingen naar het strijdtoneel sturen; De Zuidvietnamesc president Thicu is naar de bedreigde stad Hu-E ge vlogen voor spoedoverleg met de nieuwe bevelhebber in Quang Tri, de eerste provincie-hoofdstad die door de Noordvietnamezen en het bevrydingsfront is veroverd, is een „voorlopig revolutionair bestuur" ingesteld. Terugtrekking De Verenigde Staten sturen nog meer vliegtuigen en schepen naar Vietnam, zo heeft de woordvoerder van het pentagon, Fi'iedheim, don derdag meegedeeld De vliegtuigen zullen vanaf de grond opereren. In de Golf van Tonking liggen al vijf vliegdekschepen, vanwaar bombar- dementsvluchten boven Vietnam worden gemaakt. Deze versterkingen dienen om de Amerikaanse troepen in Vietnam te Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij beschermen terwijl de terugtrekking wordt voortgezet. Tevens willen de Verenigde Staten Zuid-Vietnam de benodigde hulp verschaffen „om weerstand te bieden tegen de invasie vanuit het noorden", aldus het Amerikaanse ministerie van defensie. Met het zenden van versterkingen zo zei Friedheim, is een maand ge leden begonnen. Hij zei ook dat sinds het begin van het Noordviet- namese offensief vrijwel permanent een twintig tal schepen uit de Sow- jet-l7nie en andere communistische landen worden gesignaleerdin de Noordviëtnartièse haven Haifong. Parijs vruchteloos Intussen hebben de Verenigde Sta ten en Zuid-Vietnam de vredesbe sprekingen in Parijs na twee vruchv teloze bijeenkomsten voor onbepaal de tijd opgeschort. De Amerikaanse afgevaardigde William Porter gaf als motivering van de eenzijdige op schorting dat er .,geen enkele voor uitgang was geboekt in geen dei- be schikbare onderhandelingskanalen". Deze formulering wijst er volgens waarnemers op dat deze week ook geheime onderhandelingen zijn ge voerd, die geen enkel resultaat heb ben opgeleverd. Turkse vliegtuigkapers gaven zich over SOFIA, 4-5. 'Vier jonge Turken die een gekaapt. Turks straalvlieg tuig op de luchthaven van Sofia met meer dan zestig inzittenden dreig den op te blazen, hebben zich don derdagmiddag zonder slag of stoot aan de Bulgaarse autoriteiten over gegeven. Eerder had Bulgarije laten weten, dat het de -kapers politiek asiel zou verlenen. UTRECHT, 3-5. „Wanneer men het aantal gedwongen huwelyken in Ne derland zou kunnen verminderen en het aantal ongewenste zwanger schappen beperken, dan was men al een heel eind op weg naar een sta tionaire bevolking. Andere,, meer ingrijpende maatre gelen van bijvoorbeeld financieel- economische aard zouden dan hele maal niet nodig zijn". Dr. H. J. Heeren, docent demogra fie aan het Sociologische Instituut in Utrecht, zei dit op de eerste van de vier kadercursussen van de Stichting Centrum Milieuzorg. Deze cursus, die gewijd was aan de bevolkingsexplo sie, werd ook bijgewoond door prin ses Beatrix. Advertentie Dealer: ISTA - Oosterland Grebbeberg Op de Grebbeberg vond een ge combineerde burger- en militaire herdenking plaats, die onder anderen werd bijgewoond door de commis- saris van de koningin in de provin cie Utrecht, mr. P. Verdam, het ge meentebestuur van Rhenen en vele andere civiele en militaire autoritei ten. Hoofdlegerpredikant, dominee R. J. van Pagee hield een korte toe spraak. De plaatselijke zangvereniging en de Koninklijke Militaire Kapel ver-» leenden vocale en muzikale mede werking. Aan het slot van de plech tigheid werden tientallen kransen gelegd. Op de erebegraafplaats in O ver veen werden de gevallenen herdacht door ongeveer duizend nabestaanden cn belangstellenden. ATHENE, 4-5. Voor de kust van Kreta zijn donderdag 21 meisjes - allen leerlingen van een middelbare school - verdronken toen de boot waarmee zij waren gaan varen om sloeg. Drei meisjes konden gered worden. DEN HAAG, 4-5. De president van de rechtbank in Den Haag heeft donderdag de vordering in kort ge ding afgewezen waarmee de „Vere niging Contact Natuurbescherming Noord-Holland" en de „Vereniging combinatie van IJsseimeervissers" (Covij) boringen naar olie en gas in IJsselmeer en Waddenzee wilden voorkomen. De eisers in dit kort ge ding tegen de staat der Nederlanden werden niet-ontvankelijk verklaard op één visser van de „Covij" na, die echter wat de boringen in de Wad denzee betreft geen belanghebbende is. ATHENE, 4-5. Het nieuwe overleg tussen de Griekse cn de Turkse Cyp rioten, dat binnenkort beginnen moet, schijnt al van tevoren tot misukken gedoemd te zyn. Volgens goedingeliclite kringen in Nicosia heeft het secretariaat van de V.N. de regeringen van Griekenland cn Cyprus in kennis gesteld van zes nieuwe voorwaarden die dc Turkse regering aanvaard wil zien vóór het overleg kan beginnen. Advertentie ATTENTIE BRANDMELDING gemeente üuivelaud Tel. (01114) 1495 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE EN ADMINISTRATIE ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, PrÖs Per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaor na' 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. 52,S0. Losse nummers 30 cent- Verschijnt maandag, dinsdeg, donderdag en n -i i r... vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes (max. 4 regels) Redakteur: M. J. Brj de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. 4 B.T.W. Vrijdag 5 mei 1972 128ste .jaargang Nr. 21076 WAARIN OPGENOMEN In dit nummer: Zierikzee stelt blauwe zone in DEN HAAG, 1-5. Op vele plaatsen in'het land zijn donderdagavond met korte plechtigheden cn stille tochten dc gevallenen uit de Tweede We reldoorlog herdacht. Enkele duizenden mensen bezocn- ten de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Nadat na de klokslag van acht uur twee minuten stilte in acht genomen warén hield burge meester Samkalden een toespraak 'waarin hij erop wees dat de strijd voor de vrijheid nog lang niet afge lopen is. „Het recht op vrijheid moet een bron van inspiratie zijn voor ie ders handelen", aldus Amsterdams eerste burger. De dichteres Mies Bouhuijs droeg daarna twee gedichten van Ed Hoor. nik voor. Na een kranslegging door het college van b. en w. volgde een défilé langs het monument. Den Haag In Den Haag namen donderdag avond naar schatting 1300 mensen, ongeveer evenveel als vorig jaar, •deel aan de jaarlijkse stille tochi naar de fusilladeplaats op de Waal- dorpersvlakte. Velen legden bloemen bij de met flambouwen verlichte herdenkingsplaats, waar het erepe- loton Waalsdorp de erewacht had betrokken. Tijdens de plechtigheid werd de Bourdonklok bij de fusilla- dcplaats geluid. In Den Haag werden nog .twee andere stille tochten gehouden, een naar de begraafplaats Westduin, waar namens het Oorlogsgravcn- comitè een krans werd gelegd bij het eregraf van de Stijkel-groep en bij de graven van de geallieerde militairen. De andere tocht voerde naar de fusilladeplaats aan de Pa rallelweg waar bloemen werden ge legd. DEN HAAG, 4-5. De KVP. ARP cn CHU. de drie in de Nederlandse equipe van de Europese Unie van Christen-Democraten samenwerken de partijen, hebben donderdagmid dag in een telegram aan de bonds kanselarij van de Duitse bondsrege ring en aan de CDU-CSU fraktie de hoop uit gesproken dat dc Duitse bondsregering en de oppositie het eens zullen worden over een ge meenschappelijke opstelling met be trekking tot een spoedige ratificering van de verdragen van Moskou en Warschau. Amerikaans vliegtuig verongelukt PARAMARIBO. 4-5. Een vliegtuig van de Surinaamse luchtvaartdienst heeft in een oerwoud in de buurt van het Nassaugebergte in Suriname het Amerikaanse legervliegtuig ont dekt dat sinds woensdagavond met elf man aan boord werd vermist. Uit de lucht kon niet worden geconsta teerd of er overlevenden waren. Er was geen spoor van brand. Het opsporingsvliegtuig kon niet landen op de plaats van het onge luk. Een helikopter van K.L.M. Auro- carto is onderweg. Alle elf inzitten den kwamen om het leven. LONDEN, 4-5. Het Midden-Oosten zal by de Russische-Amerikaanse besprekingen in Moskou grote aan dacht gewijd worden, zo blijkt uit verklaringen, die dc Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Rogers, donderdag in Londen afge legd heeft over het aanstaande be zoek van president Nixon aan Mos kou. In officiële Amerikaanse kringen is te kennen gegeven, dat de Russi sche leiders zelf te verstaan gegeven hebben, dat zij dit vraagstuk tijdens het bezoek van Nixon willen bespre ken. M!en verwacht, dat het onder werp uitvoerig behandeld zal wor den, hoewel alle hoop op het berei ken van een regeling nagenoeg uit gesloten zou zijn. In genoemde of ficiële Amerikaanse kringen legde men er de nadruk op, dat een ak koord slechts kan worden verkregen door onderhandelingen tussen de be trokken landen. Doden op de Mont Blanc CHAMÖNÏX, 5-5. Op de Mont Blanc zijn donderdag twee leden van een filmploeg verongelukt terwijl zij werkten aan een film over drama's in het hooggebergte. De slachtoffers zijn de 27-jarige Oostenrijker Wal ter Qrimm en de 30-jarige Tsjech Milan Udbcek. Ze stortten in een gletserspleet. SWANSEA, 4-5. De 25-jarige pop- gitairst Leslie Hervey van de „Stone The Crows" is donderdag tijdens een voorstelling in Swansea in Wales overleden, nadat hij vermoedelijk was geëlektrocuteerd. Harvey die met de groep optrad voor duizend mensen op de universi teit van Swansea greep een micro foon voor de aankondiging en viel buiten kennis neer. Bij aankomst in hét ziekenhuis bleek hij te zijn over leden. SOLTAU, 4-5. Dc stationschef van Schncverdingcn in Nedcr-Saksen is donderdag gearresteerd nadat zich by Wintermoor donderdagochtend een spoorwegongeluk had voorge daan. Ter plaatse ligt slechts een lijn voor beide richtingen. De stations chef had zijn collega in Wintermoor niet gewaarschuwd dat er een mili taire trein met 200 militairen en 50 pantserwagens op weg was, waar door deze het groene licht gaf voor een goederentrein in omgekeerde richting. De botsing was zo hevig dat ver scheidene goederenwagens ontspoor den en beide locomotieven in elkaar schoven. Bij het ongeluk zijn twee mensen gedood, een soldaat en een spoor- wegemploye, en 24 gewond. Een ma chinist wordt vermist. De militairen keerden van een oe fening naar hun legerplaats Ham burg terug. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Verwachting tot zaterdagavond: Af en loe zon Af en toe zon, plaatselijk een bui en een overwegend matige wind uit oost tot zuidoost; minimumtemperaturen ongeveer 9 graden, maxima morgen omstreeks 17 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 3 tot 12. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Max.-temperaturen: 1 tot 6 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur; 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 6 mei. Zon op 05.01. onder 20.13. Maan op 02.05, onder 11.31. 7 mei. Zon op 04.59. onder 20.15. Maan op 02.23, onder 12.51. 8 mei. Zon op 04.58, onder 20.16. Maan op 02.39, onder 14.13. Laatste kwartier; 6 mei. HOOG- EN LA AG WATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 6 mei 08.10 20.27 01.45 14.22 7 mei 09.14 21.37 02.48 15.32 8 mei 10.30 22.57 03.52 16.38 Doodtij: 8 mei. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 5-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Het afgelopen etmaal is in grote delen van Europa wat regen gevallen. Dc hoeveelheden beperk ten zich tot enkele millimeters, maar in Bretagne werd 10 tot 15 millime ter gemeten. Deze regen hing samen met een vlak lagedrukgebied, dat zich langzaam naar zuid Frankrijk verplaatst. Inmiddels is boven Scan dinavië een gebied van hoge baro meterstanden tot ontwikkeling geko men. Het is daar overwegend zonnig weer met middagtemperaturen van omstreeks 20 graden. Deze tempera turen komen ook voor in Italië en Joegoslavië. Maar elders in Europa blijft het kwik bij 13 tot 16 graden steken. Op de Engelse oostkust, waar lucht van de koude Noordzee binnen stroomt, komt het zelfs niet boven de 10 graden. Ook morgen blijft ons land in een oostelijke stroming, waarmede enigszins onstabiele lucht wordt aangevoerd. Plaatselijk kan er een bui vallen, maar geleidelijk zul len er meer opklaringen voorkomen, waarbij de temperaturen weer iets zullen stijgen. Nederland herdenkt vandaag de bevrijding, maar het is zinvol te bedenken dat de bevrijding niet óveral vrede bracht.- Vooral de oorlog in Vietnam vreet aan het wereldgeweten. De foto geeft een triest beeld uit dit ver scheurde oorlogsland. Hij werd gemaakt door de U.P I.-fotograaf Kennerhi. die er de Pulitzer prijs mee won. SCHIPHOL. Deze voeetc arriveerde Gilbert O'Sullivan weer in Neder land. De TROS-t.v. maakt van hem opnamen voor het programma „Ze vensprong". Tijdens een uitzending ontvangt hij uit handen van Jan Thijs een gouden plaat voor zijn laat ste elpee „Gilbert. O'Sullivan Him self'.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1