Plet# l! PLANTEN- MARGARINE SPERCIE- BOHEN BB DE ZIERIKZEESCHE COURANT Watersportseizoen komt dichterbij Ultramodern oorlogsmateriaal AMERIKA GAAT LEGER ZUID-VIETNAM VERSTERKEN 1 domineert sr Kaping van Turks passagiersvliegtuig Viking-collectie in museum is vervalst „De Magneet" rook met coupons gordijnstoffen TUINMAN Israël houdt strook van Gaza ©1 LOA. FfvV t iiffai n MJUUIS I ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 4 mei 1972 128ste jaargang Nr. 21075 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; Succesjes(max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: -r WASHINGTON/SAIGON, 3-5. Amerika gaat hetZuid- vietnamese leger, dal in het huidige Noordvietnamese offensief klap na klap incasseert, van ultramodern oorlogsmateriaal voorzien, zo is woensdag in Washing ton uit goede bron vernomen. Er zullen ook meer mi litaire adviseurs naar Zuid -Vietnam worden gestuurd. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken lieeft een Frans persbericht als zou Amerika Noord-Vietnam een zevendaags bestand hebben voorgesteld, „totaal ongefundeerd" genoemd. In Zuid-Vietnam is woensdag geen melding gemaakt van zware gevech ten, maar de regeringstroepen heb ben de provincie Kwang Tri nu ge heel ontruimd en een nieuwe verde digingslinie dichter bij Hoe-E be trokken, en voor het eerst is mel ding gemaakt van de val van een re geringspost in de zuidelijke Mekong- Delta. President Thieu van Zuid-Vietnam heeft na de zware nederlagen in het noorden twee generaals van hun funktie ontheven. Het zijn de com mandant van het eerste militaire district met Kwang Tri en Hoe-E), generaal Hoang Xoean Lam, en de jonge generaal Voe van Giai, de be velhebber van de derde divisie, de hoofdmacht van het noordelijk front. De militaire autoriteiten stellen een officieel onderzoek naar het optre den van Giai, die zelf per helikopter uit Kwang Tri vertrok^ terwijl zijn troepen te voet een goed heenkomen moesten zoeken en zich voor een kuipje 250 gram 47 deel door vijandelijke linies heen moesten vechten. Nieuw materieel Van welingelichte zijde van Was hington is vernomen dat het nieuwe materiaal waarmee Amerika het Zuidvietnamese leger wil bevoorra den, o.a. uit gevechtshelikopters be staat maar ook uit een wapen dat nog nooit gebruikt is: de „Tow" een elektronisch bestuurde raket die de dikste pantsering kan doorboren. De inschakeling van dit hiepermo- derne materieel zou het zenden van nieuwe groepen adviseurs noodzake lijk maken, terwijl de terugtrekking van de geregelde troepen voortduurt. Amerika staat naar verluidt op het punt, het materieel plus de adviseurs door de lucht naar Zuid-Vietnam over te brengen. Russische rakelten De Amerikaanse Generale Staf. dringt al twee weken op deze ver sterking aan, betogend dat de Noordvietnamezen zeer modern, mo biel en zwaar materieel van russi- sche makelij gebruiken - o.a. 130 mm-kanonnen en T-34 en T-54 tanks. In Saigon onthulden militaire krin gen woensdag dat de noordelijken ook gebr.uik maken van nieuwe Rus sische „Strella"-raketten dié vanaf de schouder worden afgevuurd op Amerikaanse vliegtuigen en helikop ters. De raketten bevatten een „warmteradar", die ze op de vlieg tuigmotoren afstuurt. De „Strella's" zijn vermoedelijk voor het eerst ge bruikt in de slag om de provincie hoofdstad Kwang Tri. Er werden twee Amerikaanse toestellen mee neergehaald. Het Amerikaanse ministerie van iefensie heeft verklaard dat dc Noordvietnamese invasie en het ge bruik van nieuwe, geperfectioneerde wapens door de tegenstanders dc oorlog „een nieuwe dimensie" heb ben gegeven. Zeven doden bij ontploffing in kantoor NEW YORK, 3-5. Op de 36ste ver dieping van een kantoor in Wall- street (de Newyorkse financiële en zakenwereld) heeft zich woensdag een hevige ontploffing voorgedaan. Volgens de eerste berichten zijn minstens zeven mensen om het le ven gekomen. De ontploffing is veroorzaakt door stoom in een buisleiding. Parlementslid vermoord „Doodvonnissen, nietig verklaren FORTALEZA, 3-5. Een afgevaar digde van een Braziliaanse opposi tiepartij Armando Feitosa, is een dezer dagen in zijn woning vermoord Hij werd in lubaba door twee on bekenden met revolverschoten ge dood. Feitosa behoorde tot de Brazi liaanse democratische beweging. Stijgend aantal doden bij brand in zilvermijn KELLOGG/IDAHO, 3-5. Officieel is bekend gemaakt, dat minstens 29 mijnwerkers het leven verloren heb ben bij een brand, die dinsdag woed de in de „Sunshine Mine" in de Amerikaanse staat Idaho, de groot ste zilvermijn van de Verenigde Sta ten. Nog 50 a 52 mijnwerkers wor den vermist. SOFIA, 3-5. Vier, volgens sommige berichten vijf gewapende Turkse studenten hebben woensdag een pas sagiersvliegtuig van dc Turkse lucht vaartmaatschappij met 67 inzitten den aah boord gekaapt toen het op weg was van Ankara naar Istanbul. Het vliegtuig is in Sofia geland. De kaping vond plaats boven Ya- lova, aan de zee van Marmora. Nog geen 24 uur vóór de kaping had de Turkse senaat doodvonnissen goed gekeurd, die zijn uitgesproken over drie leden van „het Turkse Volks bevrijdingsleger" wegens de ontvoe ring in Ankara van vijf leden van de Amerikaanse luchtmacht. De kapers hebben gedreigd, het vliegtuig te zullen opblazen als de niet doodvonnissen tegen de drie nietig verklaard worden. De 61-passagiers van het toestel - een DC-9 zouden vijfenvijftig Tur ken en zes buitenlanders - onder wie een Nederlander - zijn. Volgens dc laatste bcrictaV»! zal Bulgarije politiek asiel verlenen aan dc Turkse kapers. Dit besluit zou genomen zijn uit bezorgdheid voor het leven van de inzittenden van het gekaapte vliegtuig. Advertentie LONDEN. In Londen is een speciale trein met een expositie over Neder- land van start gegaan voor een rond rit door Engeland en Schotland. Doel van deze expositie is om de handel met en het toerisme naar ons land te bevorderen. Op de jo to bieden drie kaasmeisjes een onvervalste bobbie een stukje Nederlandse kaas aan. Op de achtergrond een draai-orgeldat op de trein Nederlandse volksliedjes ten gehore zal brengen: Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Kwaad denken van anderen is zonde. Een vergissing is het zelden. literblik NU 69 Een aktie met 525.000 premies en vele buitenlandse reizen. Doe mee en win 1 LEEUWARDEN, 4-5. Meer dan honderd voorwerpen uit het Viking- tijdperk, die hel Fries museum in Lecuwaiden bezit, blijken te zyn vervalst. Volgens directeur C. Boschma var. hel museum staat de onechtheid van de voorwerpen zonder meer vast, onder andere na een onderzoek dooi de universiteit van Amsterdam. Gelukkig heeft het museum inder tijd niet al te veel geld voor deze voorwerpen betaald, aldus de heer Boschma. Maar archeologische con clusies uit de collectie zijn nu waar deloos geworden. Advertentie Doe uw voordeel in dc OPHEFFINGS UITVERKOOP bij JUt\ UlKSl Q pij Leef met plezier Rook de échte Patl Malt Export Wereldbekend aroma Patl Malt Export DAMES Let op uw saeek (Elke eerste en derde donderdag van de maand) dus vandaag - weer in onze „Ploeg" corner: tegen spotprijzen MOL 17-19 - ZIERIKZEE TELEFOON 2887 »COOOCCÖCCCOOCfiCOCCCOGCC« JERUZALEM, 3-5. Israël zal de s-trook van Gaza nooit meer afstaan. „De regering heeft besloten haar af gezanten in het buitenland ervan op de hoogte te stellen dat de strook van Gaza in toekomstige (vredes)- overeenkomsten niet zal worden los gemaakt van de staat Israël", zo deelde minister zonder portefeuille Galili woensdag het parlement in Je ruzalem mee. Galili wordt be schouwd als een van de naaste me dewerkers van premier Golda Mcir. graden 0 tot 5 graden Verwachting tot vrijdagavond: Plaatselijk wat regen In het algemeen veel bewolking met plaatselijk wat regen; overwegend matige noordoostelijke wind; mini mumtemperaturen ongeveer 9 gra den, maxima morgen omstreeks 16 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 3 tot 11. Min.-temperaturen: 0 tot boven normaal. Max.-temperaturen boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 60 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 5 mei Zon op 5.03. onder 20.12 Maan op 1.43, onder 10.12 Laatste kwartier: 6 mei. HOOG- EN LAAG WATER Zierikzee: 5 mei 7.17 19.34 0.46 13.18 Doodtij: 8 mei. de enige matras met de juiste celbalans

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1