Sterke Russische macht langs de Chinese grens „De Magneet" Bomaanslag op 750.000 buitenlandse toeristen bezochten in drie da gen Nederland ZUID-VIETNAM NU VRIJWEL IN TWEE DELEN GEDEELD DE ZIERIKZEESCHE COURANT DUIZENDEN BIJ BLOEMENDEFILE JARIGE VORSTIN Noordierse fabriek I de enige matras met de juiste celbalans SAIGON, 1-5. Zuid-Vietnam is als gevolg van het of fensief, dat Noordvietnamezen en Vieteong-eenheden 32 «lagen geleden hebben ingezet, in het midden, ter hoogte van de 14ile breedtegraad, vrijwel in tweeën ge«leel«I. Met de inneming van Kwang Tri, op 25 km ten zuiden van de gedemili tariseerde zone, boekten de Noordvietnamezen maandag hun grootste overwinning tot dusver. Het is de eerste maal in de gehele oorlog dat een provinciehoofdstad werd veroverd Het verlies van deze strategisch belang rijke stad betekent een verder uiteenvallen van het noordelijk front van de Zuidvietnamcsc regeringstroepen. LONDEN, 2-5. Meer dan een kwart van de aktieve landstrijd krachten van de Sowjet-Unie is op het ogenblik aan de grens met China gestationeerd. Dit zegt het onafhankelijke „Insti tute of Strategie Studies" in zijn dinsdag in Londen gepubliceerde jaarlijkse rapport. Volgens het instituut, dat bij mi litaire deskundigen over de gehele wereld veel gezag heeft, staan thans 44 Russische divisies langs de grens met China, veertien meer dan in 1970. Het belang dat het Kremlin aan de bescherming van zijn grens met het ideologische broederland China hecht blijkt ook uit het feit, dat de troepensterkte ih het westen veel geringer is aan haar grenzen met Europese landen heeft de Sowjet- Unie 31 divisies gelegerd. Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij In de middag verlieten de bevel hebber van de Zuidvietnamese derde divisie, generaal Vo van Giai, het restant van zijn staf en alle Ameri kaanse adviseurs de stad, die toen al voor een groot deel omsingeld was. De Amerikanen en hoge Zuidvietna mese militaire en burgerlijke autori teiten werden met hef schroef vliegtui gen geëvacueerd. De twee vooraf gaande dagen hadden geen vliegtui gen Kwang Tri kunnen bereiken als gevolg van het zware luchtdoelvuui van de Noordvietnamezen. De naar schatting 10.000 Zuidvietnamese mi litairen die de strijd tot dusver had den overleefd, trokken tezamen met vluchtende burgers in verwarring naar het zuiden. Veel soldaten lieten hun wapens en overige uitrusting achter. De enige ontsnappingsmoge lijkheid was de hoofdweg naar het zuiden, die echter lö'-km verder dooi de Noordvietnamezen is geblokkeerd. Opstand in Boeroendi onderdrukt KAMPALA, 30-4. Radio „Stem van de revolutie" in Boeroendi heeft zondag bekendgemaakt, dat de rege ring van president Micombero een poging van monarchisten en impe rialistische agenten om de macht aan zich te trekken, heeft verijdeld. Op drie plaatsen in het land bra ken gevechten uit. Ex-koning Ntara, die eén maand geleden uit balling schap was teruggekeerd maar in zijn voormalig paleis in Gitega, 100 km ten oosten van de hoofdstad Boe- joemboera, onder huisarrest werd gesteld, -is omgekomen bij de strijd die ontstond toen zijn aanhangers hem wilden bevrijden. Bij de straat gevechten zouden honderden mensen net leven hebben verloren. «lag in Soesttlijk «leelgenoinen aan het bloemendefilé ter gelegenheid van «Ie 63,Uc verjaardag van koningin Juliana. Veel gezinnen waren op eigen gelegenlieitl ge komen, anderen in georganiseer»! verband Tal van bussen voerden 's morgens vroeg al muziekverenigingen, sport clubs, oranjeverenigingen, groepen bejaarden, buitenlandse werknemers en scholieren aan. Uit de bollenstreek vertrokken voor zonsopgang vrijwilligers uit De Zilk, die voor dat het défilé begon, een 200 vierkante meter groot bloemcnmozaiek legden op het gazon voor het paleis. Er waren bloesems van de bloe men van 100.000 hyacintbollen voor gebruikt: paarse voor een enorme gekroonde "J", lichtgele voor de on dergrond en andere kleuren voor de kerktoren van De Zilk en de bollen velden. Om precies 10.30 uur verscheen de koninklijke familie op het bordes compleet met zeven kleinzoons, van de koningin. De jongste, prins Pieter, werd door zijn moeder, prinses Margriet na en kele minuten weer naar binnen ge bracht. De andere zes toonden meer verbazing over alle drukte dan en thousiasme. Traditiegetrouw waren het studen tendelegaties die de koningin als eer ste gelukwensten. De vorstin, zonder hoed en gekleed in een rood-bruin gestreept voorjaarscomplet, applau- diseerde voor de muzikale hulde van de harmonie uit Soest en Baarn, die werd gevolgd door een grote groep Kotamissies uit Suriname in kleur rijke kledij die haar een inheemse Surinaamse plant aanboden. Na ongeveer een uur nam konin gin Juliana plaats op een van de twee fauteuils die op het bordes wer den geplaatst, o'm van daaruit het verdere défilé gade te slaan. Prins Care! Hugo, de echtgenoot van prinses Irene was, in verband met verplichtingen elders, reeds naar Zuid-Frankrijk teruggekeerd, waar door hij het enige lid van de konin klijke familie was, die ontbrak. Mr. Pieter van Vollenhoven was zondag, zoals bekend, tegelijk met koningin Juliana jarig. De prinsjes vermaakten zich uit stekend, niet alleen met het kijken naar de bonte stoet die voorbij trok, maar ook met gezellig samen kletsen op de bordestreden, elkaar achterna zitten en met het helpen van de pad- vindsters, die de bloemen op het bordes schikten. YVillem-Alexander voldeed vlot aan alle verzoeken van fotografen - „doe eens leuk" - om te poseren, tot hij er genoeg van kreeg en resoluut zei „dit is de laatste". Inmiddels trokken de duizenden - van wie er velen harder naar de te levisiecamera's zwaaiden dan naai de koningin - in een vrij snel tempo voorbij. Het afgeven van cadeautjes gebeurde namelijk, in tegenstelling tot andere jaren, pas aan het slot van het défilé De koningin werd overladen met de meest uiteenlopende geschenken variërend van gevuld^ koeken *ot enorme bloemstukken, terwijl mensen ook iets hadden meegebracht voor haar kleinzoons (onder meer feesttoeters die direct werden inge wijd) en voor mr. Pieter van Vollen hoven, die op dezelfde datum jarig is. De koningin wandelde tenslotte naar het gazon om het .bloemenmo- zaiek te bekijken. Ze sprak met de makers ervan en met de delegatie „700 jaar Gouda". Ze toonde ook erg veel belangstelling voor de kleder drachten van het genootschap Oud- Katvvijk, dat haar een oude vïssers- proviandkist, een stop, aanbood, ge vuld met twaalf kilo Katwjjkse koekjes, oftewel knippen. Op het gazon klonk spontaan „Lang zal ze leven" en „hoera" op. Advertentie ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Dniveland Tel. (01114) 1493 1-ïnei-weekeind-record DEN HAAG, 1-5. Het Nationaa! Bureau voor Toerisme schat het aantal buitenlanders, dat de afge lopen drie dagen ondanks overwe gend slecht weer een bezoek aan het uitbundig bloeiend Nederland bracht, op rond 750.000. Het NBT baseert deze raming op steekproe ven bij 16 grensdoorlaatpostcn. 1-mei-weekeindrecord, Het NBT moest tijdens elk van de laatste drie lange 1-mei-weekeinden de hulp van radio en televisie in roepen om een beroep op de burgerij te doer, niet-gebruikte logcerruimte beschik baar te stellen. REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: iel. (Of 110) 2118. Girorekening 13 76 77, Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochfman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit nummer: Schouwen-Dniveland vierde Oranjefeest Proviuciekoofdplaals «loor noordelijken veroverd ZIERIKZEESCHE Dinsdag 2 mei 1972 128ste jaargang Nr. 21074 NIEUWSBODE WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 De Noordvietnamezen behaalden hun succes bij Kwang Tri ondanks de massale bombardementen van Amerikaanse zware bommenwerpers van het type B-52 en beschietingen door schepen van de Amerikaanse zevende vloot. De sterkte van de aanvallers van Kwang Tri werd geschat op 30.000 militairen en tenminste 50 tanks. Intussen zijn tankversterkingen gesignaleerd uit de richting Laos en de hoogvlakte van Khe Sanh. Via de gedemilitariseerde zone zouden nieu we troepen naar het zuiden trekken. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse marine zijn vijf vlieg dekschepen, vier kruisei-s en 25 on derzeebootjagers bij de strijd betrok ken. Alle vliegdekschepen, twee van de kruisers en twaalf onderzeeboot jagers beschieten Noordvietnamese troepen en depots in Noord- en Zuid-Vietnam, terwijl de overige oorlogsschepen belast zijn met „an dere missies', aldus de Amerikaanse woordvoerder Ook prinsjes vermaakten zich uitstekend Schouw en-Duiv eland heeft veel ge noegen beleefd aan de viering van de koninginnedag. Te Zierikzee, in Duivelend, in Schouwenoveral was het raak. De fotograaf snapte te Noordwelle jeügd met versierde fietsen op weg naar de optocht. De fraaie kerk vormde fototechnisch een ideale achtergrond. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Dit origineel uitgedoste jongetje liep mee in de kinderoptocht te Zierikzee. De fotograaf snapte hem in de schaduw van kennelijkeen Z.O.V.-bestuurs lid. die het feestterrein kritisch, maar welwillend overziet. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). SOESTDIJK, 1-5. Duizenden mensen hebben maan- Geschenken BELFAST. 1-5. By een bomaan slag cp een vezelfabriek in het Noctd-lerse stadje Carrickfergua. op 10 kilometer van de hoofdstad Bel fast, is maandag een arbeider ge dood en zijn vijftien mensen gewond, van wie acht ernstig. Van één ar beider werden door de explosie bel de armen afgerukt. Het getaxeerde aantal buitenland se toeristen bedroeg met Pasen (vier dagen) 700.000 en gedurende de 1 - mei-weekeinden van 1970. 1967 en 1964, toen de in vele landen vrije dag-van-de-arbeid eveneens op eer zaterdag en zondag aansloot, fes- pectievelijk 610.000. 625.000 en 600.000. Het betreft dit jaar dus een LONDEN. Uit een voor het Engel se blad „Daily Express" verrichte opiniepeiling blijkt, dat thans een meerderheid der Engelsen voor toe treding van Engeland tot de EEG is. namelijk 40 procent. 38 procent is tegen en 22 procent weet het nog niet. Smokkel van Advertentie Indonesische meisjes SINGAPORE. 1-5. - Indonesische meisjes worden Singapore binnen gesmokkeld en daar geveild om als prostituees in bordelen te werken, zo is maandag van de zijde van de po litie in Singapore meegedeeld. De po litie bevestigde een bericht uit Dja karta dat men de hulp van Interpol heeft ingeroepen om een einde aan deze smokkelarij te maken. Dit nummer bestaat uit 10 pagina'» "«V. In een leeg hoofd is plaats voor veel kennis. Verwachting tot woensdagavond: Zonnig Vrij zonnig, tamelijk warm en droog, behoudens kans op een lokale bui. Voor donderdag: Aantal uren zon: 3 tot 12. Min.-temperaturen: 2 tot 6 graden boven normaal. Max.-temperaturen2 tot 8 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 3 mei. -Zon op 05.07. onder 20.08. Maan op 00.37, onder 07.49. 4 mei. Zon op 05.05, onder 20.10. Maan op 01.14, onder 08.57. Laatste kwartier: 6 mei. HOOG- EN LAAG WATER Zierikzee: Hoogwater Laag water 3 mei 5.58 18.13 11.35 4 mei 6.35 18.49 0.00 12.20 Doodtij; 8 mei. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 2-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Boven Noord-Scandinavië en Noord-Rusland is de luchtdruk flink gestegen. Dit was trouwens ook het geval boven de Britse eilanden waar door een lagedrukgebied dat dins dagochtend bij de Schotse westkust lag verder aan aktiviteit heeft in geboet. In het westen van het Mid dellandse zeegebied blijven de baro meters vrij lage waarden aanwijzen. Tezamen met de hogedrukgordel bo ven het noorden van het continent wordt hierdoor een oostelijke stro ming in stand gehouden. In een groot deel van Europa stijgen de temperaturen in de middag tot 20 graden of meer. Wanneer de druk verschillen klein zijn valt in de kust gebieden gemakkelijk een zeewind in. hetgeen duidelijk tot uiting komt in lagere temperaturen. De licht schepen langs de kust meldden dins dagochtend watertemperaturen van 8 a 9 graden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1