KUK UIT DE ZIERIKZEESCHE COURANT KANSELIER BRANDT OVERLEEFT „MASSALE AANSLAG" AUSTIN MORRIS Westduitse t.v. vergiste zich in Brandt" CASH AND CARRY MEUBELRAMA Waldheim zou een Israëlisch-Arabische conferentie willen PERFECTE LANDING AP0LL0-16 IN DE STILLE OCEAAN Vredesoverleg in Parijs hervat „De Magneet" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 28 april 1972 128stc .jaargang Nr. 21073 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE gpJBTABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (011J0) 2255, Wj3$,Prijs Per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 3 76 ".50. Losse nummers 30 cent- Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en w i /«aaam as v vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes (max. 4 regels) Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusie! N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. t£va 4 B.T.W. In dit nummer: Bankgebouw in Smalstad geopend Sfeer van opluchting in politieke centra BONN, 27-4. - De Westduitse Bondskanselier Willy Brandt heeft het overleefd. Met een marge van slechts twee stemmen is de poging van de oppositie mislukt zijn links-liberale coalitie-regering via een motie van wantrouwen ten val te brengen. Met de stemming is ook de onmiddellijke bedreiging afgewend van Brandt's niet-aanvalsverdragen met de Sowjct-Unie en Polen. De oppositie in Bonn verzet zich tegen de verdragen omdat zij de na-oorlogse verdeling van Duitsland zouden bekrachtigen. Bondskanselier Brandt was tot tra nen toe bewogen toen de uitslag van de stemming bekend werd en uitge laten partijgenoten hem de hand kwamen schudden. In de grote politieke centra in Oost en West heerste een sfeer van grote opluchting. In de socialistische lan den van oost-Europa omdat de Ost- politiek van Brandt voorlopig buiten gevaar is; in de westelijke wereld omdat de overeenkomst van de Grote Vier over Berlijn afhankelijk is ge steld van de ratificatie van Brandt's niet-aanvalsverdragen en in kringen van de NAVO omdat de toestemming voor een Europese veiligheidsconfe rentie weer gekoppeld is aan de overeenkomst van de Grote Vier over Berlijn. Advertentie Dealer: ISTA Oosterland Demonstraties tegen de oorlog in Vietnam NEW YORK, 27-4. Op verscheide ne Amerikaanse universiteiten zjjn naar aanleiding van de mededeling van president Nixon, dat de bom bardementen op Noord-Vietnam zullen worden voortgezet, betogingen gehouden. In Philadelphia hebben een paar honderd studenten de vertrekken van de administratieve diensten be zet. In Bloomington liepen 500 studen ten in optocht naar het paleis van justitie, waar zij beëindiging van de oorlog in Indo-China eisten. In New York werden enkele delen van de Columbia-Universiteit bezet. De colleges konden échter in een an dere ruimte worden voortgezet. Advertentie ds uymuMmhtfpi^ 6956 Rijksweg 26 - Nieuwerkerk Telefoon (01114) 1268, b.g.g. 1265 Maandags gesloten Vrijdagsavonds tot 9.00 uur, zaterdags tot 5.00 uur geopend Hoewel de meeste afgevaardigden van de regeringspartijen zich van stemming onthielden op bevel van hogerhand, zag men toch enkele van de 26 vrije democraten naar de stem bus lopen. Onder hen bevonden zich Walter Scheel en woordvoerder Wolf gang Mischnick. Minstens twee le den van de F.P.D. hebben tegen de regering gestemd. De volledige stem uitslag was 247 voor de motie, 10 te gen en 3 onthoudingen. Advertentie Andere beproeving De regering in Bonn wacht vol gende week echter een nieuwe, wel licht nog zwaardere, beproeving als in de Bondsdag het slotdebat begint over de ratificatie van de verdragen, die de hoeksteen zijn van Brandt's Ostpolitiek. Rainer Barzel, leider van de oppo sitionele C.D.U., gaf een grimmig commentaar nadat de motie niet de door hem bedoelde meerdei-heid had gehaald: „Dit was slechts een ge vecht en het begin van de campag- In Bonn is donderdagavond al spe culatie ontstaan over de mogelijk heid van vervroegde verkiezingen, na een korte kabinetsbijeenkomst, die door Brandt was bijeengeroepen en een reeks gesprekken tussen de drie parlementaire partijen. ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duiveland Tel. (01114) 1495 Nkroemah zou zijn overleden in Roemenië ACCRA, 28-4. Dr. Kwame Nkroe mah, oud-president van de republiek Ghana, wiens overlijden donderdag bekend werd, zou volgens berichten uit Accra niet in Conakry (Guinee) maar in Boekarest zijn gestorven waar hij een medische behandeling onderging. De regering in Accra overweegt toe stemming te geven voor een begra fenis van Nkroemah in Ghana, waar donderdag van vele buizen de vlag halfstok hing. Dil nunimcr beslaat uit 12 pagina's BONN. De Westduitse Bondskanselier Willy Brandt, die donderdag het ver- trouwen van de Bondsdag kreeg. 95- BONN, 27-4. Een verslaggever van de Westduitse televisie heeft zijn kijkers donderdagmiddag ver rast met de aankondiging, dat de re gering in Bonn was gevallen. De man maakte zijn kapitale vergissing nauwelijks een minuut nadat de coa litieregering van Brandt met slechts twee stemmen overeind was geble ven. Nieuwslezer Wolfgang Behrendt las een zin van een bericht via het tweede Duitse net, stopte toen ab rupt, en zei: „pardon, dames en he ren, ik heb het verkeerde bericht ge kregen", een collega van hem ver telde later dat er vooraf twee ver schillende versies waren gemaakt, een waarin de val van de regering" werd aangekondigd, de andere waar in van het tegendeel sprake was. De nieuwslezer had het verkeerde pa piertje in handen gekregen. HOUSTON, 27-4. - Het Amerikaanse ruimteschip Apollo-16 is donderdag met de ruimtevaarders Young, Mattingly en Duke met een perfecte landing in de Stille oceaan, op aarde teruggekeerd van een reis vol opwinding, pech en hoogtepunten. Een dag eerder dan aanvankelijk was bedoeld zweefde de stuürcabine „Caspcr" het enige overblijfsel van de eerste uit vier delen bestaande Apollo, neer in de Stille Oceaan, nog geen twee kilometer van het hcfschrocfvlieg- tuigdekschip „Ticonderoga". Miljoenen televisiekijkers over de hele wereld hebben gezien hoe zich eerst de kleine parachutes en daarna de drie hoofdparachutes van de stuurcabine zich ontvouwden. Dat ook het ontplooien van de kleine parachutes zichtbaar was. was een primeur, mede te danken aan het schitterende weer op de lan dingsplaats. De cabine kwam in het water te recht en kantelde om, zodat de ruim tevaarders de daartoe bestemde bal lonnen moesten gebruiken om de cabine weer rechtop te krijgen. De berging verliep verder uiterst vlot. Nog geen drie kwartier nadat de ruimtecabinc in liet water terecht was gekomen, stapten de drie ruim tevaarders uit het hefschroefvlieg- tuig dat hen had opgehesen op het dek van het bergingsschip. De mannen salueerden terwijl de muziek een militaire mars speelde. De kapitein drukte hen de hand en sprak enkele woorden van welkom en dankte God voor de behouden te rugkeer van de drie ruimtevaarders, waarbij alle aanwezigen het hoofd ontblootten en baden. Daarna dankte Charles Young ie dereen die aan de missie had mee gewerkt. De beide andere ruimte vaarders spraken daarna eveneens enkele woorden van dank- Zij zagen er zeer gezond uit. Wetenschappelijke resultaten Hun vlucht heeft waardevolle we tenschappelijke resultaten opgele verd maar werd ook door moeilijk heden achtervolgd. Bij de heenreis Advertentie AUTO A LOUIS GOEDBLOED Telefoon (01116)245 Het Midden-Oosten JERUZALEM, 27-1. In politieke kringen in Jeruzalem is bekendge maakt, dat secretaris-generaal Kurt Waldheim van de Verenigde Na ties in een gesprek met dc Israëlische ambassadeur bjj de V.N., Josef Te- koa. het denkbeeld zou hebben geop perd van een Israëlisch-Arabische conferentie onder zijn (Waldheims) leiding. De politieke commentator van het Israëlische blad Maarov schrijft, uit welingelichte bronnen te hebben vernomen, dat Waldheim iets voor de geest staat als de conferentie van Lausanne van 1950, die geen enkel resultaat opleverde. Waldheim zou hopen dat de be sprekingen. die aanvankelijk niet rechtstreeks zouden worden gevoerd, op den duur overgaan in recht streekse onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Op het eerste gezicht, aldus Mau ri v, kan Israël niet verrukt zijn over Leer de mensen niet WAT, maar HOE ze moeten denken. WAT UQT 01 bilt Reis vol pech, opwinding en hoogtepunten naar de maan bleek isolerende verf van de maanlander af te bladderen en trad een voorbijgaande storing op in het navigatiesysteem, in het gyro- kompas. Kort voor de landing op de maan bracht een fout in het reservebestu ringssysteem de landing op de maan zelf in gevaar. Na de landing traden verscheidene defecten op aan de maanauto. Een experiment met een thermometer, dat 1,2 miljoen dollar had gekost en zes jaren voorberei ding had gevergd, mislukte doordat Young de kabel lostrok. Het kunst maantje dat om de maan draait is in een ongunstige baan terecht geko men en zal lang geen jaar de ge wenste gegevens leveren. Tenslotte begon donderdagochtend een alarmlicht in de Apollo-cabinc te branden. Dat bleek echter vals alarm en bad geen invloed op dc te rugkeer van de Amerikaanse maan- vaarders. Astronauten dineren niet twee presidenten KEY BISCAYNE (Florida). 28-1. President Nixon heeft dc drie be manningsleden van het donderdag van een reis naar de maan terugge keerde ruimteschip Apollo-16 uitge nodigd voor een diner met hem en president Luis Echeverria Alvarez van Mexico, die half juni een bezoek aan dc Verenigde Staten brengt. Bij die gelegenheid zullen Young, Mattingley en Duke het Mexicaanse staatshoofd enkele door hen meege brachte maanstenen aanbieden. een dergelijk denkbeeld. Tsraël zou in de minderheid zijn tegenover de Arabische staten. Een ander Israëlisch blad ,,Yc- dioth Aharonoth". meent te weten dat Waldheim zal voorstellen, de Is- raëlisch-Arabische conferentie in ju li of augustus te houden, dus na de topconferentie in Moskou en na het bekend worden van de resultaten van dc Russisch-Amerikaanse be sprekingen over het Midden-Oosten. Verwachting tot zaterdagavond: Onbestendig Veel bewolking met af en toe regen; matige tot krachtige, aan de kust la ter mogelijk harde wind uit zuidwest tot west; minimumtemperaturen on geveer 5 graden: maxima morgen rond 11 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 0-7. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Max.-temperaturenvan 1 tot 5 gra den onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 50 procent. Kans. op een geheel droog etmaal: 20 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 29 april. Zon op 5.14, onder 20.02. Maan op 21.45, onder 05.09. .30 april. Zon op 5.12, onder 20.04. Maan op 22.50, onder 05.26. 1 mei. Zon op 5.10, onder 20.05. Maan op 23.48, onder 06.01. Volle maan: 28 april. Laatste kwartier: 6 mei. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 29 april 3.50 16.15 9.30 .21.36 30 april 4.22 16.46 9.59 22.09 1 mei 4.57 17.13 10.29 22.47 Springtij: 1 mei. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 28-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Een hogedrukgebied waarvan het centrum donderdag nog 1000 ki- limeter ten westen van Ierland lag, werd door een toenemende depres- sie-aktiviteit op het noorden van de Atlantische Oceaan naar het zuiden weggedrongen. Hierdoor nam de noordweselijke stroming boven ons land af en drongen de buien minder verder ons land binnen. In het oos ten en zuidoosten van het land daal den in de nacht van donderdag en vrijdag de temperaturen tijdens op klaringen tot even onder het vries punt. In de westelijke stroming die aan de noordflank van het hoge drukgebied staat, trekken thans sto ringen mee, die zaterdag het weer in ons land zullen beheersen. Fronten van deze storingen zullen af en toe regen brengen, waardoor het weer het komende weekeinde een onbe stendig karakter zal hebben. PARIJS, '27-4. Na een onderbre king van vijf weken is hel Vietnam- overleg in Parijs donderdag hervat. Op de 148ste bijeenkomst boden de V.S. aan hun bombardementen op Noord-Vietnam te verminderen in dien Hanoi zou beginnen met het te rugtrekken van zijn troèpen uit Zuid-Vietnam. De Amerikaanse afgevaardigde, William Porter, dreigde de bespre kingen opnieuw te zullen opschorten als de andere partij zou weigeren zich bezig te houden met belangrijke kwesties. Advertentie Doe. uw voordeel in dc OPHEFFINGS UITVERKOOP bij

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1