DOPERWTEN BETTER TO HELL, THAN TO BE RULED By INDONESIANS. domineert „De Magneet" DE ZIERIKZEESCHE COURANT DE SOWJET-UNIE NIET BEREID TOT NADER OVERLEG Onderhandelingen over verkeersverdrag tussen Oost- en West-Duitsland afgesloten Euvel verholpen Apollo-16 Twaalf doden bij verkeersongeluk nu Orkaan teistert Zwitserland BEZINNING NODIG TEMPO COLLECTIEVE BESTEDINGEN Advertentie vruchtenlimonade literfles 99 68 Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE EN ADMINISTRATIE ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, lel. (01110) 2255, PHis Pe' 3 maanden bij vooruilbelaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 1376 77. i .52,50. Losse nummers 30 cent- Verschijnl maandag, dinsdag donderdag en v 3 vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes (max. 4 regels) Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (OtttO) 2938. Uitgave: j 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. 4 B.T.W. In dit nummer: Donderdag 27 april 1972 128ste jaargang Nr. 21072 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 Initiatief Rode Kruis-afdeling Bonn en Moskon MOSKOU, 26-4. President Nikolai Podgorny van de Sowjet-Unie lieeft woensdag verklaard dat zijn land er niet aan denkt eventuele nieuwe onderhandelingen met de Bondsrepubliek te voeren over een niet-aan- valsverdrag. Podgorny zei dit toen hij de nieuwe Westduitse ambassadeur in Mos kou, Ulrich Sahm, ontving voor de overhandiging van diens geloofsbrieven. De woorden van de president waren zonder twyfel gericht tot de christen democratische oppositie in Bonn, die te kennen hebben gegeven dat ze over het bestaande, nog niet door de Bondsdag bekrachtigde niet-aanvalsverdrag, opnieuw met de Sowjet-Unie wil onderhandelen. De Sowjet-presiüent wees erop dat het belangrijkste nu is dat het ver drag van Moskou in werking treedt. „Op deze manier kunnen onze be trekkingen tot een kwalitatief nieuw niveau worden opgetrokken. Heden en toekomst van de betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en de West duitse Bondsrepubliek en de voort gaande detente in Europa, zullen zonder twijfel van het volvoeren van deze taak afhangen", aldus Podgor ny. Advertentie Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Onderwijzen is zichzelf geven. Men moet tot de recessie van de jaren 1958-1959 teruggaan voor een dergelijke laag investeringsbeslag. Voor de periode 1973-1975 wordt ge rekend op een investeringsbeslag dat oploopt tot 8 procent. Hasjvangst op Schiphol SCHIPHOL, 26-4. De douane op Schiphol heeft woensdagavond twee Pakistani (35 en 22 jaar) aangehou den, die via Rome uit Pakistan arri veerden met resp. drie en een halve en twee en een halve kg. hasjiesj, verborgen tussen een dubbele bodem in twee koffers. De beide mannen zullen zo spoe dig mogelijk voor de officier van justitie te Haarlem worden geleid. Verwachting tot vrijdagavond: Vrij konfl Af en toe zon maar ook plaatselijk een bui; matige, aan de kust eerst nu en dan krachtige noordwestelijke wind; minimumtemperaturen onge veer 4, maxima morgen rond 10 gra den. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 2 tot 9. Min.-temperaturen; van 0 tot 4 gra den. onder normaal. Max.-temperaluren: van 0 tot 4 gra den onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 60 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 28 april. Zon op 5.16, onder 20.00. Maan op 20.35, onder 4.39. Volle maan:'28 april. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 28 april 3.19 15.44 9.01 21.07 HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 27-4. Het K.N.M.I. deelt mede: De noordwestelijke luchtstro ming die woensdag boven een groot deel van west Eui*opa stond, werd in stand gehouden door een krachtig hogedrukgebied waarvan het cen trum boven de Atlantische oceaan lag en een depressie boven noord Skandinavië. Het was op veel plaat sen in west Europa dan ook koud voor de*tijd van het jaar. In ons land werd het nergens warmer dan 11 graden waarbij op diverse plaatsen enkele buien vielen. In de nacht daal den de temperaturen in het oosten en zuidoosten op enkele plaatsen tot dicht bij de twee graden, maar aan de kust werd het niet veel kouder dan 6 graden. Het ziet er haar uit dat in deze situatie niet veel veran dering komt. De luchtdruk boven Scandinavië blijft laag terwijl boven de oceaan het hogedrukgebied nog geen tekenen van afbraak vertoont. Voor vrijdag moet men dan ook op nieuw met vrij koud weer rekening houden waarbij af en toe een buitje kan vallen. Regeling kwam lot stand BERLIJN, 26-4. De onderhande lingen tussen de Westduitse staats secretaris Egon Bahr en zijn Oost- duitse collega Michael Kohl over een verkeersverdrag tussen beide staten zijn woensdag succesvol afgesloten. Dit staat in een communique dat beide onderhandelaars hebben goed gekeurd. De parafering van de verdrags tekst zal na goedkeuring door de re geringen van beide landen in Bonn plaatsvinden. Een concrete termijn daarvoor wordt in het communique niet genoemd. Uit het communique blijkt wel dat woensdag door vertgenwoordi- gers van de DDR en het ministerie van justitie in Bonn een overeen komst is ondertekend over het ver effenen van schade bij auto-onge vallen. Deze overeenkomst treedt met ondertekening in werking. Advertentie „Wij verwachten uiteraard van de Westduitse Bondsrepubliek dezelfde opstelling', voegde hij hieraan toe. Sahm is de opvolger van Helmut Allardt. De aanbieding van de ge loofsbrieven zou onder normale om standigheden een routine-aangele genheid zijn geweest, maar de poli tieke situatie in de Bondsrepubliek veranderde dit. Nieuw hoofdstuk De ambasadeur zei dat het ver drag al tot „ingrijpende wijzigingen" in de Sowjetrussisch-Westduitse be trekkingen had geleid. Wanneer het van kracht wordt, zei hij, „begint er een nieuw hoofdstuk in de geschie denis van onze volkeren". Sahm besloot zijn toespraak met de mededeling dat Podgorny en an dere Sowjetleiders in de Bondsrepu bliek welkom zijn. HOUSTON, 26-4. De kortstondige vorming van een magnetisch veld is er de oorzaak van geweest dat woens dagavond in de Apollo-16 een alarm lampje opgloeide, zo heeft de vlucht- controle in Houston meegedeeld. Op aanwijzing van Houston wij zigde Mattingly gedurende enkele minuten de stand van de cabine om te zien of het licht opnieuw zou gaan branden, maar er gebeurde niets. De bemanning, daarna gerust ge steld, hervatte haar normale werk zaamheden. ANCENIS, 26-4. Dinsdag zijn bij Ancenis in het westen van Frankrijk twaalf personen, onder wie negen ar beidsters in een schoenenfabriek, om het leven gekomen bij een botsing tussen een bestelauto en een vracht wagen. Het ongeluk gebeurde toen de vrachtwagen plotseling zwenkte en op de rijbaan van het verkeer uit de tegenovergestelde richting terecht kwam. De bestuurder wordt door de politie ondervraagd. De inzittenden van de bestelauto waren van de fabriek op weg naar huis. Twee vrouwen zijn zwaar ge wond. Looninkomen De bestedingen uit zuiver particu liere investeringen en uit de parti culiere consumptie hangen ten nauwste samen met de ontwikkeling van het looninkomen, alsmede van het overige inkomen. Het overige inkomen (winsten, huren en rente) is echter in sterke mate terugge drongen. Dc gevolgen voor de met dit inkomen samenhangende beste dingen kunnen naar de mening van dis Zijlstra niet uitblijven. Het gaat hiervooral om de investeringen. „Te ruglopende winsten verminderen de mogelijkheden tot investeren, terwijl dalende winstverwachtingen de prikkel tot investeren verzwakken", zo waarschuwt de bankpresident. Het aandeel van de bedrijfsinvesteringen op het nationale inkomen zal naar zijn verwachting dit jaar dan ook slechts 7.5 procent bedragen. Podgorny zei tegen Sahm dat te genstanders van bekrachtiging van het verdrag, het verhaal verspreid den dat de mogelijkheid bestond dat met de Sowjet-Unie onderhandelin gen over wijziging van het verdrag gevoerd zouden worden „Zij die dergelijke verzinsels ver spreiden, bedriegen bewust de be volking van de Bondsrepubliek", aldus Podgorny. Hij zei dat de Sowjet-Unie bereid is de verdragsverplichtingen na te leven en naar letter en geest van het verdrag te handelen. zeer fijn, literblik 98 Een aktie met 525.000 premies en vele buitenlandse reizen. Doe mee en win 1 DEN HAAG. Ir. Manusama, president van de „Republiek Zuid-Molukken" aan het woord tijdens de demonstra tieve bijeenkomst in de Houtrusthal- len ter gelegenheid van de onafhan kelijkheidsdag van de republiek. Veelzeggend is de slogan op de muur: „Liever naar de hel dan geregeerd te worden door de Indonesiërs". GENEVE, 26-4. Een orkaanachtige storm heeft in het westen van Zwit serland zv/are schade aangericht. Wegen zijn door ontwortelde bo men geblokkeerd en elektrische lei dingen vern iel d. Op vele plaatsen zijn daken afge rukt. In havens aan de west-Zwitserse meren zijn vele zeil- en motorboten beschadigd. „Terugdringen diep ingevreten overbesteding zal niet eenvoudig zijn" Prins Willem-Alexander viert vandaag (donderdag 27 april) zijn vijfde ver jaardag. Zijn vader - prins Claus - maakte deze foto van zijn oudste. AMSTERDAM, 26-4. Zelfs wanneer de investerin gen bescheiden blijven en een welbewuste matiging wordt betracht bij de lonen en prijzen, moet niettemin rekening worden gebonden met een hardnekkige overbesteding. Een terugdringen van deze diep ingevreten overbesteding zal niet een voudig zijn. Hernieuwde bezinning op het stijgingspercentage van de collectieve bestedingen is onontkoombaar, aldus laat dr J. Zijlstra, president van de Nederlandsche Bank N.V. weten in het jaarverslag over 1971. Het gaat er zijns inziens hierbij niet om de stopzetting van dc toe neming van de bestedingen, maar om de vraag of de toeneming in het tempo van vandaag kan worden voortgezet. De hardnekkige overbesteding, die zich in de Nederlandse economie heeft genesteld wordt in 'wezen ver oorzaakt door het niet verenigbare beslag, dat particuliere en collectie ve bestedingen op het nationale in komen trachten te leggen, zo legt de heer Zijlstra uit. Ontlading In het „verslag van de president" wordt er aan hei'innerd, dat de span ningen die zich in de afgelopen ja ren internationaal en nationaal had den opgehoopt, in het verslagjaar tot ontlading zijn gekomen. Het inter nationale monetaire stelsel geraakte in een ernstige crisis, die in de over eenkomst van Washington slechts een voorlopige oplossing vond. In Nederland leidde overbesteding teza men met een opnieuw in kracht toe genomen loon_ en prijs inflatie tot de onvermijdelijke omslag op de ar beidsmarkt. Eind maart 1972 was het voor seizoen gecorrigeerde' werkloos heidscijfer reeds opgelopen tot 92000, dat is bijna 3,1 pet. van de afhanke lijke mannelijke beroepsbevolking. de enige matras met de juiste celbalans

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1