fg EJ 3 a LGA w K DE ZIERIKZEESCHE COURANT HANOI BEREID TOT NIEUWE VREDES-BESPREKINGEN Hanoi laat „deur" open Senaatscommissie stemt voor beëindiging van oorlog in Indochina „De Magneet" Britse militairen gewond in Ulster Bernadette Devlin werd veroordeeld Brug ingestort De V.S. breiden strijd in Vietnam uit De Apollo-16 is uitstekend op koers MATRAS bilt ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 18 april' 1972 128ste jaargang Nr. 21067 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: Amerikaanse luchtaanvallen verminderd PAKIJS, 17-4. Noord-Vietnam geheime vredesonderhandelingen is bereid nieuwe, met Amerika te beginnen als president JNixon de bombardementen op Noord-Vietnam laat staken en de wekelijkse vergaderingen in Parijs weer laat bijwonen. Dit is van Noordvietnamese zijde in Parijs meegedeeld. Amerika brak enige tijd geleden het Parijse overleg af omdat het van mening was dat met Noord-Vietnam niet serieus te onderhandelen viel. SAIGON/WASHINGTON, 18-4. De Amerikaanse luchtaanvallen op Noord- Vietnam zyn maandag aanzienlijk verminderd, zo is uit welingelichte krin gen in Saigon vernomen. Russisch protest bij de Ver. Staten MOSKOU, 17-4. - Radio-Moskou heeft maandag meegedeeld dat de Sow jet-Unie bij de Verenigde Staten mondeling heeft geprotesteerd tegen het beschadigen van vier Russische koopvaardijschepen in de luchtaan vallen van zondag van Amerikaanse vliegtuigen op de Noord-Vietnamese havenstad Haiphong. Uit Hanoi was zondag bericht dat éen Russisch vrachtschip was ge raakt en dat één officier aan boord was gewond. PARIJS. 17-4. De Noordvietname se delegatie bij het Parijse vredes overleg heeft maandag de Ameri kaanse luchtaanvallen op zijn land veroordeeld, maar de deur voor her vatting van de onderhandelingen opengelaten. „Het is noodzakelijk dat de Parij se conferentie op normale basis wordt hervat", zei Xoean Thoey. Thoey kondigde de terugkeer naar Parijs aan van Le due Tho zodra het overleg zou zijn hervat. Le due Tho voerde tijdens de geheime beraad slagingen in Parijs overleg met Ni- xons voornaamste adviseur Henry Kissinger. Doc uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP Er zou een pauze in de bombarde menten zijn opgenomen om af te wachten hoe Hanoi reageert op de aanvallen op de twee grootste Noord vietnamese steden, die zondag wer den uitgevoerd. Amerikaanse verken ningsvliegtuigen gaan na hoeveel schade de bombardementen bij Ha noi en Haifong hebben aangericht. A.F.P. meldt uit Washington dat een Nooz-dvietnamese kanonneerboot in de Golf van Tonkin zondag een Amerikaanse torpedobootjager de „Worden" heeft aangevallen. Het Franse persbureau heeft uit kringen van het Pentagon vernomen dat een bemanningslid van de „Worden" daarbij is gedood en dat verscheide ne opvarenden zijn gewond. Een deel van de uitrusting van de Amerikaan se boot, met name de communicatie apparatuur, is beschadigd. Volgens dagbladen in Saigon heb ben 1200 Zuidvietnamese mariniers een landing uitgevoerd in Noord- Vietnam. De troepen zouden aan land zijn gegaan ten noorden van Vinh, de geboorteplaats van Ho Tsji Minh, 257 km ten noorden van de ge- demilitariseerde zone. Protesten De raad van Methodistische bis schoppen heeft bij het begin van zijn vergadering in Atlanta, Georgia, de ongekend hevige Amerikaanse bom bardementen op Noord-Vietnam ver oordeeld. De bisschoppen noemen de oorlog „immoreel". „Ondanks de be wering dat'de oorlog afloopt, is dat niet het geval", aldus de bisschoppen Door de Amerikaanse bombardemen ten is de oorlog opnieuw geëscaleerd. De bisschoppen zijn weliswaar dank baar dat er nu regelmatig Ameri kaanse grondtroepen naar huis te rugkeren „maar onze Aziatische broeders en zusters blijven sterven". Aan de Methodistische conferentie nemen 20.000 geestelijken en leken uit 40 landen deel. Ook uit de Sowjet-Unie, Hongarije en Zuid-Slavië komen protesten te gen de Amerikaanse bombardemen ten op Noord-Vietnam. Het Russi sche persbureau Tass meldt dat in talrijke Russische steden protestbij eenkomsten zijn gehouden. b« ED1NBURG. Tijdens het bezoek aan Schotland, ter afsluiting van het staatsbezoek aan Engeland, bezocht prins Bernhard ook een natuurreser vaat. Met het gewapende oog neemt hij hier enkele vogels ivaar. WASHINGTON, 18-4. De commis sie voor buitenlandse zaken van de Amerikaanse senaat heeft maandag met negen stemmen voor en één te gen een amendement aangenomen dat de Amerikaanse oorlogsvoering in Indochina voor het eind van dit jaar wil beëindigen. BELFAST, 17-4. Sluipschutters van het Ierse republikeinse leger hebben maandag een Britse luitenant en Uvee Britse soldaten onder schot ge nomen en gewond. De drie behoor den tot een eenheid die barricaden afbrak die katholieke wijken van Belfast afsloten. Zondag werden een Britse luite nant en twee Britse soldaten bescho ten en gedood. BELFAST, 17-4. Bernadette Dev-, lin en Frank McManus, beiden lid voor Noord-Ierland van het Britse Lagerhuis, zijn maandag tot zes maanden gevangenisstraf veroor deeld wegens het deelnemen aan een verboden optocht. In dit amendement is bepaald dat tegen het eind van dit jaar geen gel den meer beschikbaar worden ge steld voor Amerikaanse acties te land, ter zee of in de lucht in Indo china. De enige voorwaarde voor de stopzetting van de financiering van de oorlog is dat Noord-Vietnam en zijn bondgenoten instemmen met vrijlating van de Amerikaanse krijgsgevangenen. Het amendement is ingediend door de democi-atische senator Frank Church en de republikeinse senator Clifford Case. Ze willen hiermee pro beren het budget recht van het con gres te gebruiken om beëindiging van de oorlog binnen negen maan den af te dwingen. BRUSSEL, 17-4. Een in aanbouw zijnde brug over de Boudewijn snel weg in België (Antwei'pen-Luik), die aansluiting moest geven op de E-3 (Antwerpen-Eindhoven) is maandag middag ingestort toen een van de pijlers geramd werd door een Lu xemburgse vrachtwagen. De instor tende brug heeft de vrachtwagen ge deeltelijk bedolven, waardoor de chauffeur licht gewond werd. Ver dere persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Omdat beide richtin gen van de snelweg echter geblok keerd waren ontstond al spoedig een verkeerschaos. Op beide rijbanen moest het verkeer rechtsomkeert ma ken. SAIGON/WASHINGTON, 16-4. - President Nixon heeft zondag de oorlog in Vietnam uitgebreid met luchtaanvallen op de Noord-Vietna mese havenstad Haiphong en de hoofdstad Hanoi. Het was voor het eerst sinds 1968 dat de Amerikanen weer bommen op deze steden lieten vallen, kenne lijk hiertoe gedreven door het suc ces van het Vietcong-offensief ten zuiden van de gedemilitariseerde zone. Het Amerikaanse opperbevel maakte melding van aanvallen door gevechtsbommenwerpers en de reusachtige B-52's op Haiphong, maar sprak niet over aanvallen op Hanoi, dat slechts een zestigtal kilo meters van de havenstad verwijderd ligt. In Haiphong werden olie-instal laties en opslagplaatsen getroffen. Volgens de Noord-Vietnamese ra- dio lieten de Amerikanen bommen vallen op woonwijken in en bij Ha noi. Advertentie ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duiveland Tel. (01114) 1495 Wel meldde de radio dat bij Hai phong en Hanoi elf Amerikaanse vliegtuigen zijn neergeschoten, waaronder één B-52. Kennelijk hebben de Amerikanen evenals voor 1968, het niet aange durfd hun aanvallen rechtstreeks op de haven te richten. Dit zou het ge vaar opleveren dat Russische of Chiiy .transportschepen worden getroffen, die daar regelmatig voor raden aanvoeren. Drie Britse soldaten doodgeschoten in Londonderry LONDONDERRY, 17-4. In Lon- donderry en Belfast zijn zondag drie Britse soldaten door leden van het Ierse republikeinse leger (Ira) dood geschoten en twee gewond. Britse militairen schoten zaterdag in Belfast Joseph McCann, een lei der van de Ira, dood toen hij wei gerde te blijven staan. De militantste vleugel van de Ira heeft bekendgemaakt dat de aktie van het leger bedoeld was om Mc Cann te wreken. In het weekeinde hebben zich ver scheidene incidenten voorgedaan naar aanleiding van de dood van McCann, maar de gewelddadigheid bleef hoofdzakelijk beperkt tot de wraakakties van de Ira. Correcties overbodig HOUSTON. 17-4. De koers van de Apollo-16 is zo goed, dat niet alleen de eerste voorgenomen correctie overbodig was maar vermoedelijk ook de tweede niet nodig is.'Deze laatste zou in de nacht van maandag op dinsdag om 1.33 uur onze tijd moeten worden uitgevoerd door middel van een ont branding van de motor voor circa twee seconden. Intussen heeft men nog geen ver klaring gevonden voor het afbladde ren van de beschermende verflaag aan de koppelingszijde van de maan lander „Orion". Commandant Young en Charles Duke, die straks de maan lander moet besturen, zouden maan dagnacht omstreeks 4 uur onze tijd weer eens in de maanlander gaan kijken. Dit is een onderdeel van hel officiële program. Zij gaan dan de systemen aan boord van de Orion inspecteren en wat genoemd wordt „huishoudelijke karweitjes" opknap pen. Zondagnacht hebben zij ook de maanlander onderzocht, maar dit stond niet in het program. Toen ging het er om na te gaan, wat'er precies met de isoleringslaag aan de hand was. Een verklaring voor het ver- Advertentie de en ige matras met de juiste celbalans HAIPHONG (Noord-Vietnam). - De Amerikaanse luchtmacht en marine bombardeerden de Noordvietnamese havenstad Haiphong. Deze (al eerder) gemaakte foto van een bombarde ment op de stad, werd door Noord- Vietnam vrijgegeven. Communisti sche militie tracht de haven met af weergeschut te beschermen, terwijl rookwolken van getroffen doelen op stijgen. Dit nummer beslaat uit 10 pagina's schijnsel konden zij toen niet vinden. Young en Duke bevonden alles in de Orion in orde. Als mogelijke oorza ken voor het afbladderen waren in Houston de hitte van de stuw raket of een chemische reactie onder in vloed van de brandstof geopperd. Hoe het ook zjj, de kwestie zal de vlucht niet in gevaar brengen. Vol gens de bouwers van de maanlander - Grunman Corporation - is de verf laag bedoeld als cxtra-warmteisolc- ring voor het geval de lancering een dag later zou z\jn geweest, dan nu het geval was. Die ene dag uitstel zou hebben betekend, dat de zonnehock groter zou zijn, waardoor de Orion op de maan aan een grotere hitte zou bloot staan. W4T Verwachting tot woensdagavond: Buiig Veel bewolking met enkele buien; tót krachtig toenemende wind, draai end van noordwest naar noordoost; min.-temperaturen rond 4. maxima ongeveer 9 graden. Voor donderdag: Aantal uren zon: 6 tot 13. Min.-temperaturen: 0 tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Kans op een droge pexdode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 19 april Zon op 5t35, onder 19.45 Maan op 9.38, onder 2.01 20 april Zon op 5.33, onder 19.46 Maan op 10.57, onder 2.35 Eerste kwartier: 20 april. HOOG- EN LAAG WATER Zierikzee: 19 april 7.06 19.33 0.20 12.56 20 april 8.03 20.28 1.28 14.05 Doodtij: 22 april. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 18-4. Het K.N.M.I. meldt: Van het zeegebied bij de Azorcn tot aan Spitsbergen strekt zich een ge bied met hoge barometerstanden uit. Het noordelijk deel verplaatst zich in het komende etmaal langzaam naar Scandinavië. Tegelijkertijd trekt een depressie, waarvan het fronlensysteem dinsdag ons land be reikte. naar Duitsland cn Polen. Als gevolg hiervan zal de wind in onze omgeving draaien naar richtin gen tussen noord en noordoost. Er wordt dan lucht aangevoerd, waarin opklaringen voorkomen, maar hier en daar ook een bui tot ontwikkeling kan iTomen De temperaturen blijven voor de tijd van het jaar aan de lage kant.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1