ENORME SPANNING TUSSEN MIDDELEN-BESTEDINGEN Straks betere maanfoto's Unctad geopend Italiaanse artsen staken Zware gevechten in An Loc, Z.-Vietnam HART Saman - Deiuloo Belangrijke mededeling! TUINMAN - ZIERIKZEE DE ZiERIKZEESCHE COURANT AUSTIN MORRiS Nieuwe uitbarsting van geweld in Ulster wcrk ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 14 april 1972 128stc jaargang Nr. 21065 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaale, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. dit nummer: Noodklok rond R.K.-school Minister Nelissen: DEN HAAG, 13-4. Gedurende de gehele rest van zijn zittingsperiode zal het Kabinet-Biesheuvel te maken hebben met een enorme spanning tussen middelen en bestedingen. De begrotingsproblematiek is omvang rijk en er zullen dan ook forse maatregelen in de zin van matiging in alle sectoren van het maatschappelijk leven in Nederland noodzakelijk zijn. Dit heeft minister Nelissen van financiën donderdagmiddag in een persconferentie verklaard bg het toelichten van het rapport van de studiegroep over de „begrotings ruimte 1973 tot 1975", dat donder dag is gepubliceerd. Minister Nelissen van financiën heeft donderdagmiddag in een pers conferentie gezegd n.a.v. de conclu- NORTH HOLLYWOOD (Califor- nië), 13-4. Tijdens de komende maan- reis van de Apollo-16 zal een nieuwe methode voor het omzetten van kleu- rentelevisiebeelden van hoge kwali teit toegepast worden waardoor de tv-beelden van de maan scherper zullen zijn dan ooit tevoren, zo heeft de fabrikant woensdag meegedeeld. De beelden zullen zo vrij van in terferentie zijn dat zij van grote waarde zullen zijn voor het bestude ren van de ruimte en de maan. sies waartoe hij is gekomen in een nota over „ramingen van rijksuit gaven en niet-belastingontvangsten voor 1973, 1974 en 1975 op basis van extrapolatie begroting 1972". De no ta is vandaag de tweede kamer aan geboden. De extrapolatie is gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren toen de berekeningen werden ge maakt. Inmiddels zijn die gegevens veranderd, soms zelfs vrij fors, zei de minister op de persconferentie. Al die veranderingen waren ver anderingen ten ongunste, wat be tekent dat de situatie nog erger is dan in de nota wordt uiteengezet, aldus minister Nelissen. Advertentie Loonstijging Advertentie AUTO LOUIS GOEDBLOED Telefoon (01116)245 Ervan uitgaande dat de loonsom stijging per werknemer in 1973 10 procent zal bedragen, zal de begro tingsruimte in 1973 met 2230 miljoen a 2050 miljoen gulden worden over schreden. Voor 1974 en 1975 gaat de minister bij zijn extrapolatie ervan uit dat de loonsomstijging per werk nemer telkens 8 procent zal bedra gen. De begrotingsi'uimte zal dan in 1974 worden overschreden me 850 a 640 miljoen gulden en in 1975 met 480 a 250 miljoen gulden. SANTIAGO 14-4. De Chileense Marxistische president Salvador Al- lende heeft in Santiago, Chili, de d!erde VN-conferentie voor handel en ontwikkeling (Unctad) geopend met een geladen toespraak. Allende vroeg de conferentie een „vervanging van een economische en handelsstructuur, die radikaal ver keerd is en ouderwets, door een rechtvaardiger structuur gebaseerd op een nieuw concept van mens en menselijke waardigheid'1 De tweede spreker tijdens de openingsplechtig heid was VN-secretaris-generaal Kurt Waldheim. Dealer: ISTA Oosterland Prins zag Concorde FAIRFORD, 13-4. Prins Bern- hard heeft donderdag in Fairford, Glouchestershire, het Brits-Franse supersonische vliegtuig Concorde 002 bezichtigd. Hij arriveerde per heli copter uit Windsor in Fairford en werd vergezeld door prins Philip. Het gezelschap sprak onder meer met een van de testpiloten en met een van de directeuren van „Britisch aircraft corporation", sir. George Edwards. ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duivelantl Tel. (01114) 1495 -m T# 1 1 T Tl aonaeraag voor "7ii ^irïllor* mof ROME, 13-4. Ongeveer 4000 Ita liaanse ziekenfondsartsen hebben donderdag voor onbepaalde tijd het BELFAST, NOORD IERLAND, 13 -4 De aktiviteit van het Ierse Re publikeinse Leger is donderdag gro ter geweest dan ooit sedert de Britse regering liet bestuur over Ulster overnam, zo hebben veilighcidsfunk- tionarisscn in Belfast meegedeeld. Een oude vrouw kwam om en ze ker acht mensen werden gewond bij bomaanslagen en schietincidenten in bijna het gehele gebied van de pro vincie. Tal van winkels en auto's werden beschadigd. Het geweld nam toe ondanks het hernieuwde beroep van Rooms-Ka- tholeke groepen voor burgerrechten op het Ira om een eind te maken aan zijn campagne van bomaanslagen en schietpartijen teneinde het risico van een burgeroorlog te vermijden. De 302de dode in 32 maanden ge weld in Noordrlerland was het slachtoffer van een aanslag met een gelignietbom in een winkel in Bal- lymoney, een overwegend protes tants dorp op 64 km ten noordwes ten van Belfast. Door een bomexplo sie in een geparkeerde gestolen auto werd ernstige schade in een bussta tion in de Noordierse hoofdstad aan gericht. Minstens veertien bussen werden vernield. In de middag ont plofte een bom in een garage in het centrum van Belfast. Het pand werd geheel vernield, maar er vielen geen slachtoffers. Voor het „City Hotel" in Londonderry had een commando van het Ira een bom in een auto ge plaatst. Hij gaf een waarschuwing en rende weg. Het hotel kon worden ontruimd vooi'dat de explosie zich voordeed. Zij willen met hun actie proteste ren tegen het uitstel van de invoe ring van een reorganisatie van het ziekenfondswezen, die onder meer een verhoging van hun salarissen in hield. Zij vinden dat zij in vergelij king met de huisartsen te weinig verdienen. Het werk van de ziekenfondsart sen is overwegend van administra tieve aard. Zij geven onder meer ver- wijsbriefjes voor ziekenhuisopname en houden toezicht op de gezond- heidsvooi-schxiften in de fabrieken. De stakende artsen hebben voor noodgevallen een hulpdienst inge steld. GHIR Zuid-PerziëTwee leden van' een reddingsploeg met een doek voor neus en mond halen een slachtoffer van de aardbevingsramp onder de puinhopen vandaan. SAIGON, 13-4. Duizenden Noordvictnamese militairen gesteund door tanks zijn donderdag uit de oerwouden en hebben de helft van de Zuidvietnamesc provinciehoofdstad An Loc, 90 km ten noorden van Saigon, onder de voet gelopen. Zij zouden zware verliezen hebben geleden. Volgens berichten uit An Loc werd in en rond de stad de gehele dag zwaar gevochten. Van Amerikaanse en Zuidvietna- unese schepen wei-den 6000 schoten per minuut gelost om de aangolvende Noord Vietnamese militaix-en uit de buitenwijken van de stad te verdrij- ven. Amerikaanse vliegtuigen be stookten tijdens duikvluchten de Noordvietnamese tanks, waarvan een aantal de stx-aten van An Loc binnenreed om een weg te banen voor de opi-ukkende troepen. An Loc wordt verdedigd door en kele bataljons infanterie en plaatse lijke militie met enige verstei-king van pax-achutisten. In het noorden vaxx Zuid-Vietnam duurde de zware belegering van de basis Bastogne als voorpost van de vroegere keizerlijke hoofdstad Hoe-e voort. Uit het westelijke centrale hoog land wordt gemeld, dat bijna 200 Noordvietnamezen werden gedood toen zij bijna de basis Charlie onder de voet liepen. Koninklijk paar in het Lagerhuis LONDEN, 13-4. Koningin Juliana en prins Bernhard hebben donder dagmiddag kennis gemaakt met het Britse parlement. Op de publieke tribune van het Lagerhuis hebben ze drie kwartier geluisterd naar vx-agen van Lager huisleden en antwoox-den daax-op van de ministers. Het was het gebi-uike- lijke vx-agenuurtje. Tevox-en hadden de koningin en de prins de lunch gebruikt bij de Speaker, zoals de vooi-zitter van hel Lagerhuis wordt genoemd, de heer Sellwyn Lloyd. Later in de middag hebben konin gin Juliana en pi-ins Bernhax-d in White Hall in Londen 800 leden van de 'Nederlandse gemeenschap in En geland ontvangen. Het middagpro gramma is besloten met een bezoek aan de Queens Gallex-y in het Buckingham paleis. Hier zagen zij zen verzameling wei-ken van Neder landse schilders die eigendom zijn van koningin Elizabeth. Intussen heeft het Amerikaanse opperbevel er op^ezinspeeld dat zijn B-52-bommenwex-pers geen aanval len meer doen op Noord-Vietnam. Op elk gebied belangrijk Dat eist alle aandacht Zo ook met Centrale Vex-wax-tning Wij installex-en zo'n installatie met een goed hart N.l. de verwarmingsketel verzekert door 5 verzekeringsmaatschappijen gedurende 10 jaar Voor u is deze polis gratis Voor een maximum aan kwaliteit tegen een laagste prijs naar: St. Domusstraat 43 - Tel. 3260 Vx-aagt vx-ijblijvend offex-te Advertentie iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiijl In onze ploegcorner kunt U aanstaande donderdag 20 april profilexen van zeer E voox-delige aanbiedingen in Ploeg coupons gordijnstoffen Grote sortering Spot-koopjes MOL 17-19 TELEFOON 2887 friiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiif inn f mi iimiiff if in f f if f ui in f f f if f f itf Kif tui f en ti^ LONDEN. Het staatsbezoek van het koninklijk paar aan Engeland. Ko ningin Juliana bracht een bezoek aan de Pimlicoschool in Londen, waar -zij onder meer de kookklas bezocht. Ge tuige de foto ging het er ongedwon gen toe. Dit nummer bestaat uit 12 pagiua's Verwachting tot zaterdagavond: Vrij zonnig Senaat wil bevoegdheden Nixon beperken WASHINGTON, 14-4. Dc Ameri kaanse senaat heeft donderdag met overweldigende meerderheid een wetsontwerp aangenomen dat dc be voegdbeden van president Nixon, militaire oparaties zonder uitdruk kelijke goedkeuring van het congres te beginnen, vergaand beperkt. Dc stemming was 68 voor en 16 tegen. Het wetsontwex-p voor-ziet in be perking van de bevoegdheid van de pi-esident, een niet-verklaax*de ooi*- log te beginnen zoals in Vietnam, hoewel het niet van toepassing is op het huidige conflict aldaar. Het gaat nu naar het huis van af- gevaardigdexr, waar het weinig kans maakt te worden aangenomen. Vrij zonnig en op de meeste plaatsen di-oog. In nacht en ochtend plaatse lijk mist; minimumtemperatui-en van 5 gx-aden aan zee tot om het vries punt in het binnenland en hier en daar nachtvorst; maxima moi-gen van 10 graden langs de kust tot ongeveer 14 graden in het oosten en zuidoosten van het land; zwakke tot matige wind dx-aaiend naar west tot noordwest. Voor zondag: Aantal uren zon: 1 tot 8. Min.-temperaturen: 0 tot 4 gi-aden onder nox-maal. Max.-temperaturenvan ongeveer noi-maal tot 3 graden onder nox-maal. Kans op een di"oge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel dx*oog etmaal: 50 pi'ocerxt. ZON- EN MAANSTANDEN 15 april Zon op 5.44. onder 19.38 Maan op 5.54, onder 22.45 16 april Zon op 5.42, onder 19.40 Maan op 6.29, onder 17 april Zon op 5.39, onder 19.41 Maan op 7.08, onder 0.07 Eei-ste kwax-tier: 20 april. IIOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 15 april 4.06 16.36 9.37 21.48 16 april 4.49 17.17 10.20 22.33 17 april 5.31 18.02 11.06 23.23 Spx-ingtij. 16 april. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 14-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Een zwakke trogvormige sto ring, die donderdag over ons land naar het oosten trok, vex-oorzaakte tijdelijk veel bewolking, maar slechts lichte buitjes. Daarna volgde een ta melijk heldere nacht met hier en daar minima even onder nul. Be langijker waren de neei'slaghoeveel- heden op de Balkan en in Polen, waarvoor een van het oosten uit op dringend warmtefront zorgde. Ook in Ierland, Engeland en west Frank rijk viel regen onder invloed van een kleine depx-essie. die zich over de Atlantische oceaan in oostelijke rich ting naar het Kanaal vex-plaatste. Deze stox-ing zal over Frankrijk naai de Middellandse zee wegli-ekken, ter wijl een i-ug van hoge druk, die zich vx-ijdagmox-gen van Schotland naar zuid Scandinavië uitstrekte, zich naar onze omgeving uitbreidt. Er wordt daai'om voorzatei-dag droog en vrij zonnig weer verwacht met een van noordelijke naar westelijke lichtin gen krimpende wind. De kans op nachtvorst blijft aanwezig.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1