FRITESSAUS DE ZIERIKZEESCHE COURANT WORDT A.O.W. OPGETROKKEN TOT MINIMUM-LOON domineert Het vredesgesprek in Parijs Koningin Juliana onderhield zich met de Engelse jeugdigen Positief geluid in toespraken koninginnen Vluchtelingen in Vietnam Perzië: meer dan 4000 doden De luchtaanvallen op Noord-Vietnam O] L ©A o O ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 13 april 1972 128ste jaargang Nr. 21064 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerii v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 B.T.W. i„ dit Dammer: Schouwen-Duivelnnd's Onderdak Spoedige beslissing regering DEN HAAG, 12-4. De regering zal spoedig beslis sen of bet wenselijk is de A.O.W. in één klap tot liet niveau van het minimumloon of wel 0111 dit in fasen te doen. Het advies van de S.E.R. over de A.O.W. zal vermoedelijk in mei in het bezit van de regering zijn. Daarna gaat de regering de beslissing nemen. Dit verklaarden de staatssecretarissen Rietkerk (sociale zaken) en mevrouw Van Veenendaal (C.R.M.) woensdag in de Tweede Kamer bjj het debat over de nota bejaardenbeleid. Het is niet onmogelijk dal de ex tra (structurele) verhoging van de AOW ingaat bij het begin van het volgende jaar, zo zei staatssecreta- kilo emmertje 3HJ Een aktie met 525.000 premies en vele buitenlandse reizen. Doe mee en win I ris Rietkerk. Hij wilde geen concre te toezegging doen. Staatssecretaris Van Veenendaal zei er weinig voor te voelen om in afwachting van die structurele ver hoging van de AOW een tijdelijke rijksgroepsregeling voor zelfstandig wonende bejaarden op grond van al gemene bijstandswet te treffen. Prioriteit Met mejuffrouw Van Leeuwen (ARP, mede namens KVP en CHU), mevrouw Brautigam (PvdA, mede namens PPR) en dr. Baruch (DS'70) was de staatssecretaris het wel eens, dat de hoogste prioriteit moet wor den toegekend aan het optrekken van de AOW, omdat veel zelfstan dig wonende bejaarden alleen van de AOW leven, daar zij geen alge mene bijstand willen aanvragen. Omdat de structurele optrekking niet lang op zich zal laten wachten is een tijdelijke rijksgroepsregeling weinig zinvol, aldus mevrouw Van Veenendaal. Zij zegde toe de wenselijkheid te bezien van een meer uitgebreide groepsregeling voor bejaarden in bejaardenoorden, waarbij bekeken worden de criteria waaraan de ver zorgingsbehoeftigheid moet worden getoetst en het op ruimere wijze verdisconteren van de eigen midde len, waaronder het vermogen van de bejaarde. Katalysator Staatssecretaris Van Veenendaal bestreed de in de Kamer geuite kri tiek .op de nota met te zeggen, dat de nota als katalysator heeft ge werkt, zowel bij de overheid als bij de partikuliere organisaties en de publiciteitsmedia. Zij zegde mejuf frouw Van Leeuwen toe, dat er ge werkt zal worden met voortschrij dende vijfjaren-nota's, wat de con crete behoeften betreft. Een integraal plan, aan de hand van een onderzoek naar de behoef ten, zou evenwel eerst tegen het einde van de thans lopende kabi netsperiode, dus in 1975, kunnen verschijnen. PARIJS. De leider van de Ame rikaanse delegatie bij het vredesge- srpek over Vietnam in Parijs, am bassadeur William Porter, heeft donderdag in de Franse hoofdstad onthuld dat president Nixon op 1 tfrpil in een persoonlijke boodschap aan de delegaties van Noord-Viet- nam en de Vietcong heeft voorge steld de opgeschorte besprekingen in Parijs op donderdag 13 april te hervatten. LONDEN, 12-4. Koningin Juliana heeft woensdag aan het eind van de middag bjjna anderhalf uur - veel langer dan in het programma was voorzien - op de Nederlandse am bassade gespreken met een twintig tal Britse jongens en meisjes. De jongelui waren, naar de woordvoerder van de ambassade meedeelde, geselecteerd uit alle la gen van de bevolking. Zo waren er vertegenwoordigers van organisaties van werkende jongeren, studenten, jonge boeren en vertegenwoordigers Zierikzee staat vlak bij de officiële opening van het Sportcentrum „Onder dak". Zaterdag is de grote dag. maar al „even" zijn zwembad en sporthal in gebruik. De foto toont een zwemgezinnetje op weg na ar de douches. Elders in dil nummer treft men een volledig overzicht aan van de totstandkoming van „O/ulerdak"; een regionale verworvenheid met een lange voorgeschie denis. (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode). van politieke jeugdgroepen. Het gesprek verliep, zo vertelden de jongelui later, zeer informeel. Hel werd alleen bijgewoond door minis ter Schmelzer en de Nederlandse ambassadeur in Londen. De koningin heeft de jongens en meisjes vooral naar hun mening ge vraagd over een aantal jeugdpro blemen, de milieuverontreiniging en over de E.E.G. „Een bijzonder men selijke vrouw, die bijzonder geïnte resseerd is in tal van belangrijke hedendaagse problemen. Het is ons vooral opgevallen dat zij veel be langstelling toonde voor de zaken die de jeugd van vandaag bezig houd", aldus een van de jongelui. Na het gesprek op de Nederlandse ambassade reed koningin Juliana weer terug naar het kasteel Wind sor. Daar dineerden de koningin en de prins woensdagavond met de Britse koninklijke familie. Het ïiieuwe verbaliseringsbeleid DEN HAAG, 12-4. Het nieuwe verbaliseringsbeleid bü aanrijdingen waarmee verkeersdeelnemers, poli tie en assuradeurs van 15 mei af te maken krijgen, is door de organisa tie van eigen vervoerders en vcr_ laders (Evo) met gemengde gevoe lens begroet. Schadespecialisten van deze organisatie betwijfelen of een snelleie schaderegeling het re sultaat is. De gegevens op de registratiefor mulieren van de politie zullen daar voor vaak te summier zijn voor de assuradeurs. Zij zullen daarom waarschijnlijk toch wachten op een proces-verbaal ol' - als dc politic dat niet maakt wachten of op een an dere manier schuldbewijs is te leve ren. In tegenstelling tot de oude rege ling, bij schade boven f 1000,- in het algemeen geer. proces-verbaal meer worden opgemaakt, maar zal wor denden volstaan met een registratie formulier, zo signaleert de Evo. Het opmaken van een proces-verbaal wordt tot enkele gevallen beperkt, geverbaliseerd wordt nu slechts als naar het oordcol van de politie de verdachte in de gegeven situatie geen ontoelaatbare mate van voor zienbaar gevaar heeft doen onl- staan. Het Staatsbezoek aan Engeland BONDEN. 11-4. In haar toespraak tjjdens het staatsdiner (160 gasten) op kasteel Windsor herinnerde ko ningin Elizabeth aan het bezoek dat koningin Juliana en prins Bern hard in 1950 aan Engeland brachten en aan dat van haarzelf en prins Philip aan Nederland in 1958. „Ik zag toen zelf dat het Neder landse volk grote successen had be- ï-eikt bij de wederopbouw na de tweede wereldoorlog. In die tijd te kenden zich ook de eerste successen af van het EEG-verdrag van Rome", zo zei de Britse vorstin. „Er zijn ge loof ik geen verdere vragen nodig om Nederland en Groot-Brittannië nader tot elkaar te brengen. Al ja renlang is er sprake van een succes volle commerciële en industriële sa menwerking tussen beide landen. Onze burgers hebben wereldconcerns opgebouwd". Aan het staatsdiner op Windsor Castle namen behalve de twee ko ninklijke echtparen ook prinses An ne, prins Charles, de koningin-moe der en prinses Margaret deel, ensem bles van de Scotts and Irish Guards verzorgden achtergrondmuziek. SAIGON. 12-4. Door het Noord- Vietnamese offensief zijn in de twee noordelijkste provincies van Zuid- Vietnam 200.000 burgers van huis en haard verdreven, zo wordt officieel in Saigon meegedeeld. De regering heeft geld, voedsel, kleding, geneesmiddelen, artsen en verpleegsters beschikbaar gesteld. De helft van de vluchtelingen ver blijft in scholen, pagodes, kerken en andere gebouwen in de stad Hue. Voorts zijn er 40.000 in Da Nang, 10 duizend in de provincie Kwang Nam en 50.000 in Kwang Tri. Bezoek 1950 In haar toespraak tijdens het diner dat koningin Elizabeth en prins Phi lip op het kasteel Windsor koningin en prins aanboden, releveerde konin gin Juliana o.m. het staatsbezoek van 1950 aan Groot-Brittannië. „Een van de meest bemoedigende ontwikkelingen in de lange periode die sedertdien verliep", noemde ko ningin Juliana de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap. „Het tijdstip van uw toetreden tot de gemeenschappelijke markt valt samen met een periode waarin vele plannen voor de toekomst opnieuw in beraad moeten worden genomen teneinde de kwaliteit van het leven op aarde te bestendigen zo niet te verbeteren." TEHERAN, 12-4. Het aantal do den als gevolg van de aardbeving die maandagochtend de Perzische provincie Fars heeft getroffen zal zeker de vierduizend passeren. Dit is door het officiële persbureau Pars bekendgemaakt. Volgens Pars is dit cijfer nog niet officieel beves tigd. Zeker is echter dat alleen al in het derp Ghir meer dan duizend slacht- cffeis z(jn gevallen. Het" dorp, dat nagenoeg met de grond gelijk is ge maakt, had ongeveer vijfduizend in woners. Slechts een honderdtal is er ongedeerd vanaf gekomen. Reddingsploegen van het leger zjjn continu bezig slachtoffers te bergen uit de puinhopen die de zwa re aardbeving in 45 van de 60 dor pen in het zuiden van het land heeft achtergelaten. Trillingen in de aardkorst doen zich nog steeds gevoelen, waardoor de vluchtelingen die het getroffen gebied in stromen verlaten, her haaldelijk in paniek raken. SAIGON, 13-4. B-52-bommenwer pers van de Amerikaanse strategi sche luchtmacht hebben donderdag een serie luchtaanvallen van drie dagen op Noordvietnamese militaire doelèn beëindigd, zo heeft het Ame rikaanse commando in Saigon mee gedeeld. De verklaring zegt dat de bom menwerpers „aanvallen hebben uil- gevoerd op Noordvietnamese militai re doelen die de grootscheepse inva- Advertentie ÖiïNil de enige matras met de juiste celbalans WINDSOR. Het koninklijk staatsbe zoek aan Engelandprins Bernhurd begroet koningin Elizabeth in het Windsor Home Park, onder de ogen van koningin Juliana en prins Philip. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's sie in Zuid-Vietnam door Noordviet namese strijdkrachten steunen". De aanvallen van de B-52-bom- menwerpers vormden een aanvul ling van de aanvallen van de jachtbommenwerpers en het vuur van de marine in en boven de gedemilitariseerde zone, zo werd gezegd. Dit wijst er op dat de maandag begonnen aanvallen met B-52 uitge voerd zijn in massale series, waar schijnlijk met pauzes die mogelijk bedoeld waren om een reactie van Hanoi uil te lokken. Onderwijzen is zichzelf geven. WAT UQT 01 BlU 5 v Verwachting tot vrijdagavond: Hier en daar een bui Veranderlijke bewolking met hier en daar een bui; zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen; mini mumtemperaturen van 6 graden aan zee tot omstreeks 2 graden in het binnenland; maxima morgen rond 11 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 3 tot 10. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 14 april Zon op 5.46, onder 19.36 Maan op 5.28, onder 21.13 Nieuwe maan: 13 april. HOOG- EN LAAGWATËR Zierikzee: 14 april 3.23 15.53 8.53 21.04 Springtij. 16 april. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 13-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Een snel opvullende depressie boven noord Frankrijk breidde zich woensdag via de Noordzee een rug van hoge druk zich naar onze omge ving uit. In de met noordelijke win den aangevoerde lucht liep de 'tem peratuur dank zij de zon tot onge veer 13 graden op, terwijl er slechts hier en daar buien voorkwamen. In de daaropvolgende heldere nacht daalde de temperatuur plaatselijk tot even onder het vriespunt. Boven dien vormde zich op vrij uitgebreide schaal mist. Een depressie boven de Adriatische zee veroorzaakte boven de Balkan een zuidelijke stroming die zich via Polen tot in West-Duits- land voortzette. Opvallend waren de daarmee samenhangende hoge mid- dagtemperaturen. Zo werd het in Roemenië plaatselijk 28 graden. Don derdagmorgen naderde van het wes ten uit een zwak front waarin wat buitjes voorkwamen. Daarachter zijn eerst opklaringen, maar een ander front trekt over de Britse eilanden in onze richting en zal vrijdag tij delijk weer veel bewolking en wat regen veroorzaken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1