Stap eens bij ons binnen wezijnzo gemakkelijk dichtbij RailleisenbankOBoerenleenbank DE ZIERIKZEESCHE COURANT B-52 BOMMENWERPERS BOMBARDEREN NOORDVIETNAM Politieke partijen in Zeeland vragen om een Oosterschelde-congres fWÊm U kunt zoveel méér doen met onze bank Vliegtuigkaper gepakt - losgeld terecht „Volksgericht" in Belfast Moordaanslag op sjeik Karoeme I ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 10 april- 1972 128ste jaargang Nr. 210G2 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 13,50; per maand t 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenI De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit nummer: Visser gered van Roggenplaat Amerikaanse represaille voor communistische invasie SAIGON, 10-4. Het Amerikaanse opperbevel heeft maandagochtend bekendgemaakt, dat B-52 bommen werpers Noord-Vietnam aanvallen als onderdeel van de vergelding voor het Noordvietnamese offensief over de gedemilitariseerde zóne. In een communiqué verklaart het Amerikaanse opperbevel in Saigon, dat als represaille voor de communistische invasie in Zuid-Vietnam via de ge demilitariseerde zone de luchtmacht- en marineoperaties ten zuiden en ten noorden van deze zone voortduren. Daartoe behoren de bombardementen van de marine, de tactische luchtmacht en de B-52-bommenwerpers op het gehele gevechtsgebied. Op de vraag of dit communiqué betekent, dat B-52-bommenwerpers Noord-Victnam bombarderen, ant woordde de Amerikaanse woorvoer- der bevestigend. De woordvoerder ontkende, dat B-52-bommenwerpers waren neer gehaald. Wel werd een dergelijk toe stel beschadigd door een S.A.-raket, die in de Zuidvietnamese provincie Quang Tri was afgeschoten. Het had echter in Danang kunnen landen. Aan het noordelijk front in Zuid- Vietnam is zondag de gehele dag zeer zwaar gevochten ten westen van de weg nr. 1 tussen Quang Tri en Dong Ha. Daarbij zijn volgens de Zuidvietnamese militaire woordvoer der 1000 Noordvietnamezen omgeko men en een gelijk aantal gewond. Hij zei, dat de Zuidvietnamese verliezen nog niet bekend waren. De gevechten hebben zich inmid dels meer naar het zuiden uitgebreid in de richting van de oude keizerlij ke hoofdstad Hoe-é en Danang. Zware gevechten Aan het front bij de Cambodjaan se grens vallen de Noordvietnamese strijdkrachten nu aan met pantser wagens en met luchtdoelgeschut. Bij An Loc, 80 km ten noorden van Sai gon, de laatste positie die de Zuid vietnamese regeringstroepen nog hebben op de weg nr. 13 voor de Cambodjaanse grens, bestoken B-52- bommenwerprers de tegenstander. Deze toestellen die elk dertig ton bommen kunnen vervoeren, hebben zondagmiddag en zondagnacht vijf vluchten in dit gebied gemaakt. Ook hebben zij twee missies uitgevoerd in de noordelijke provincie Quang Tri en twee in het hoogland van Midden-Vietnam. De Vietcong heeft meegedeeld, dat in drie dagen van gevechten in de provincie Binh Long, ten noorden van Saigon, 2500 Zuidvietnamese mi litairen zijn gedood. Voorts zijn bijna 1000 Zuidvietnamezen en enkele Amerikaanse adviseurs gevangen ge nomen. Het Noordvietnamese persagent schap meldde, dat in 26 strategische gehuchten in het gebied van Loc Ninh en in tien plaatsjes rond de provinciehoofdstad van Binh Long „het revolutionaire bestuur" is ge vestigd. De val van Loc Ninh, een rubberplantagestad bij de Cambod jaanse grens is door berichten uit Saigon bevestigd. De Zuidvietnamese regering heeft maandag „krachtig by de presiden ten van de conferentie van Genève geprotesteerd tegen de brute agres sie" van de Noordvietnamese com munisten, die een flagrante schen ding is van de akkoorden van Gene ve van 1954. Door deze invasie, aldus de protestnota, heeft Noord-Vietnam de status vernietigd van de gedemi litariseerde zone die het denkbeeld van een vreedzame regeling van het geschil symboliseerde. MIDDELBURG, 8-4. Negen politieke partijen in Zeeland, K.V.P., P.v.d.A., A.R., C.H.U., V.V.D., P.P.R., D'66, P.S.P. en C.P.N., hebben besloten er by het provinciaal bestuur op aan te dringen een conferentie te organiseren over de Oosterscheldeproblematiek. Zaterdagmorgen kwamen op verzoek van de Vereniging Milieuhygiëne Zeeland vertegenwoordigers van deze partijen, de Studiegroep Oosterscheldc en de actiegroep „Oostcrscheldc Open" in Middelburg bijeen. Tijdens de algemene ledenvergade ring vaii de V.M.Z. op '27 maart in Kruiningen was een motie aangeno men, waarin werd aangedrongen op een hernieuwd onderzoek betreffen de de afsluiting van de Oosterschei- de. Tijdens die vergadering werd be sloten dat de V.M.Z. het- initiatief zou nemen tot -deze conferentie. Beslist het Provinciaal Bestuur po sitief, dan ligt het in de bedoeling op korte termijn, men denkt aan eind mei begin juni, het Oosterschelde- congres te organiseren. Het doel van deze conferentie zal vooral zijn we tenschappelijke en objectieve voor lichting te verschaffen aan de ver schillende groeperingen in de Neder landse samenleving, die invloed kun nen uitoefenen op de besluitvorming over de veiligheid en milieu-aspec ten, verbonden aan de afsluiting van de Ooslerschelde. BELFAST. Dertig Rooms-Katho- lieke priesters uit Belfast hebben zondag een beroep gedaan op het (verboden) Lerse republikeinse leger, een einde aan de terreur te maken. ZIERIKZEE. Het Vrijwillig Brand weerkorps van Zierikzee herdacht met een intern feestje, het veertig jarig bestaan, in de zaal van „Con cordia". Aanwezig waren o.m. het college van b. en w.- en andere ge meentelijke autoriteiten. Op de voor grond burgemeester Th. H. de Mees ter en brandweercommandant C. Berrevoets, met hun dames. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Ex-president Johnson had een hart-aanval CHARLOTTESVILLE/VIRGINIA - 8-4. De Amerikaanse ex-president Lyndon Jonhson heeft een hartaan val geha'd. Vrijdag werd hij in een ziekenhuis opgenomen omdat hij klaagde over pijn in de borst. Zijn arts maakte zaterdag bekend dat Johnson vrijdag door een hartaanval was getrofen, maar dat hij het nu goed maakt. In 1955 had Johnson al een ernstige hartaanval, die hij maar nauwelijks overleefde. Advertentie 1W m Want waarom zoeken naar wat u vlakbij kunt vinden? U sta'pt eenvoudig even bij een Raiffeisenbank of Boerenleenbank binnen. Er zijn 3000 vestigingen. Dus overal gemakkelijk dicht bij u in de buurt. Om te kiezen uit wel 8 verschillende spaarvormen, met elk een aantrekkelijke rente. Zodat u kunt sparen op de manier die het beste bij uw bedoelingen en mogelijkheden past. Een deskundige adviseur helpt u graag bepalen welke spaarvorm juist voor u het' meest geschikt is. Bij de Raiffeisenbank en Boerenleenbank, de bank waar de helft van alle Nederlanders al bij spaart. de bank voor iedereen 3000 vestigingen PROVO. 9-4. In Salt Lake City in de Amerikaanse staat Utah is zon dag de 29-jarige Vietnamveteraan en student Richard Floyd McCoy voor geleid, op beschuldiging van lucht- piraterij. McCoy, die vrijdag een lijntoestel van United Airlines, op weg van Newark in New Yersey naar Los Angeles in Californië, kaapte en dwong koers te zetten naar San Francisco, is in de loop van zondag in zijn woning in Provo op"50 kilo meter ten zuiden van Salt "Lake City gearresteerd. In San Francisco eiste en kreeg McCoy 500.000 dollar in ruil voor de veiligheid van de bemanning van de Boeing-727. Het bedrag is achter haald. Hij sprong later per parachute boven Provo uit het toestel. BEFAST, 9-4. De 24-javige me vrouw Phylomena McGuckin, een moeder van drie kinderen in Belfast die in vèrwachting is van haar vier de, is zondag door zes jongemannen uit haar huis gesleept, geslagen, met rode menie en veren besmeurd en daarna aan een lantaarnpaal gebon den. Mevrouw McGuckin was het mid dageten in haar huis in een katho lieke buurt van Belfast aan het klaar maken, toen de jongemannen binnen drongen. De vrouw werd door buren bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. Drie-en-dertig slachtoffers van pokken in Zuid-Slavië BELGRADO, 9-4. De pokkenepi demie in Zuid-Slavië heeft lot zon dag 33 levens geëist. Zaterdagnacht stierven er in Dja- kovica (Kosovo) twee mensen aan deze ziekte. Er zijn daar ook twee nieuwe gevallen geconstateerd. In het hele land lijden nog 159 mensen aan pokken. De ziekte brak uit in het autonome gebied Kosovo toen een met pokken besmette man die een pelgrimstocht naar Mekka had gemaakt, naar huis teruggekeerd was. DAR-ES-SALAAM, 9-4. Radio Zanzibar heeft zondag bekendge maakt dat twee van de vier mannen die vrijdag de president van Zanzi bar, sjeik Abeid Karoeme, doodge schoten, zondag in een vuurgevecht met de politie om bet leven geko men zjjn. Een derde deelnemer aan de aanslag heeft de hand aan zich zelf geslagen. De vierde moordenaar vond vrij dag de dood in het hoofdbureau van de regerende Afro Sjirazi partij, na dat de moordenaars er binnenge drongen Waren en Karoeme tijdens het kaartspel met vrienden hadden doodgeschoten. Voor de beschuldiging van lucht- piraterij kan McCoy de doodstraf als maximum of twintig jaar gevange nisstraf als minimum krijgen. Hem werd ook nog het in gevaar brengen van mensenlevens ten laste gelegd. McCoy was in Vietnam helicopter piloot. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Zelfs als de vogel loopt, voelt men dat hij vleugelheeft. Verwachting tot dinsdagavond: Buiig Buien, mogelijk met hagel of onweer, maar ook verspreide opklaringen; minimum-temperaturen rond 4 gra den, maxima morgen omsti-eeks 10 graden; krachtige tot harde naar west ruimende wind. Voor woensdag: Aantal uren zon: 1 tot 8. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: 0 tot 4 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 60 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 30 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 11 april Zon op 5.52, onder 1931 Maan op 4.35, onder 16.40 Nieuwe maan: 13 april. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 11 april 0.58 13.33 6.48 19.13 HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 10-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Nog steeds bepalen oceaande pressies het weer in onze omgeving. Zo trok maandag een depressie bo ven het zeegebied tussen IJsland en Schotland in de richting van de Noordzee. Het bijbehorende fronten systeem deed het in de nacht van zondag op maandag in Engeland op uitgebreide schaal regenen. Dit fron tensysteem verplaatst zich snel naar het westen, zodat het in de loop van maandagavond ons land geheel ge passeerd zal zijn. Ook in het Middel landse zeegebied is het wisselvallig weer. Een storing die zondag ter hoogte van Barcelona lag, trekt westwaarts en veroorzaaktplaatse lijk regen. Op MaJlorca werd 1.9 mm neerslag afgetapt. Dinsdag zal ons land zich in de onstabiele lucht ach ter het eerder genoemde frontensys teem bevinden, zodat plaatselijk bui en worden verwacht. Daarnaast zul len ook opklaringen voorkomen, zo dat het weer tijdelijk een iets min der somber karakter zal krijgen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1