DE ZIERIKZEESCHE COURANT Cairo begint met Peking te flirten Zes doden Egypte verbreekt betrekkingen Jordanië Schietpartij in Haarlem Val van kraan AMERIKAANSE VLIEGTUIGEN OPEREREN IN NOORDEN De komende maanreis Belgisch toestel neergestort Kraandrijver omgekomen Pokkengevaar nog niet geweken ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 7 april 1972 128ste jaargang Nr. 21061 WAARIN OPGENOMEN 1797-1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 137677. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, iel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: Fikse brand te Zierikzee Advertentie ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Dniveland Tel. (01114) 1495 LONDEN, 6-4. Cairo, in toenemen de mate ontstemd over Russische te rughoudendheid in het Arabisch-Is- raëlirche conflicht, is naar de Chine se Volksrepubliek gaan lonken om haai (e bewegen tot het spelen van een politieke rel in het IVIidden-Oos- tcn. De adviseur voor buitenlandse aangelegenheden van president An war El Sadat van Egypte, Machmoed Riack hoeft na terugkeer van een be zoek aan Pelting een beroep op de PARAEUS, 6-4. Zes arbeiders, on der wie twee Duitsers, zijn donder dag gedood en twee gewond bij de val van een veertig meter hoge kraan op de scheepswerf Eleuses van de bankier Stratis Andreadis in Piraeus in Griekenland. Volgens de politie kwam de kraan door nog onbekende oorzaak terecht op een keet. De kraan was eigendom van Krupp in West-Duitsland, die werk op de werf in uitvoering heeft. Arabische wereld gedaan om China, dat volgens hem een „belangrijke rol in het Midden Oosten kan spe len", te gaan raadplegen. Het lijdt geen twijfel dat dit be roep op een kritiek ogenblik in het Chinees-Russische conflict, de Sow- jet-Unie hindert in het licht van de vrees in het Kremlin dat de Chinese Volksrepubliek een aktieve grote mogendheid wordt. De recente Chi nees-Amerikaanse verzoening heeft hier het nodige toe bijgedragen. Dealer: ISTA Oosterland Dwangarbeiders naaiden hun mond dicht MOSKOU, 6-4. Volgens een on dergrondse krant die donderdag in Moskou circuleerde, hebben vyftien gevangenen in een dwangarbeids- kamp in de buurt van Leningrad in maart hun mond dichtgenaaid uit protest tegen hun levensomstandig heden. Zes gevangenen werden meteen overgebracht naar een speciale psy chiatrische inrichting in Leningrad, terwijl de rest eenzame opsluiting kreeg. De directeur van het kamp is na het incident van zijn funktie ont heven, aldus het maartnummer van „Kroniek van Actuele Gebeurtenis sen", een getypt pamflet dat om de twee maanden verschijnt. Het bericht is niet het eerste van deze aard dat uit een Russisch werk kamp komt. In zijn boek „Mijn Ge tuigenis" heeft Anatoli Marlsjenko lal van gevallen van zelfverminking door wanhopige gedetineerden opge somd. Ilct Midden-Oosten CAIRO, 6-4. Egypte heeft de diplomatieke betrekkingen met Jordanië verbroken. Dit maakte het persbureau voor het Midden-Oosten donderdag bekend. De betrekkingen tussen Amman en Cairo zijn vooral de laatste twee jaar voortdurend verslechterd met als dieptepunten de burgeroorlog lussen Jordaanse regeringstroepen en Palestijnse commando's en de HAARLEM, 6-4. Bij een schiet partij in een woning in Haarlem zijn donderdagavond twee mannen ge wond geraakt en naar het St. Joan nes de Deo-ziekenhuis overgebracht. Hun toestand was in de loop van de avond wel ernstig, maar niet kritiek. In het huis woonde de 39-jarige mevr. G. S. die sinds drie jaar ge scheiden is van de 47-jarige model bouwer D. A. H. Zij had plannen binnenkort te trouwen met de 39-ja- rige hotelier R. van D., waarmee de gewezen echtgenoot het niet eens was. Hij had haar reeds verscheide ne. malen bedreigd. Donderdagavond was het paar, dat moeilijkheden met de modelbouwer verwachtte, voor de zekerheid naai de buren gegaan. Kort daarop hoor den zij pianospel uit de naastgelegen woning. Beiden gingen er heen. Op het mo ment dat de man naar boven ging loste de modelbouwer drie schoten die van D. in de rechterschouder raakten. Ook ging één van de kogels door zijn long. Vervolgens richtte H. het wapen op zijn eigen hoofd, maai de kogel schampte. De vrouw bleel' ongedeerd. moord op de Jordaanse ex-premier Wasfi Tell in Cairo. Na een beraad van het Egyptische kabinet zei vice-premier en minister van cultuur en voorlichting, Abdel Kader Hatem, dat de breuk met Jor danië noodzakelijk was geworden toen bleek dat de voorstellen van koning Hoessein in feite gebaseerd waren op een plan van de Israëli sche vice-premier Yigal Allon. „Verbreking van diplomatieke be trekkingen met Jordanië is een van de eisen van de oorlog met Israël geworden", aldus Hatem. Onontkoombaar Het kabinet heeft naar zijn zeggen ook gesproken over de voorbereiding voor „de strijd die onS wordt opge legd en die onontkoombaar is". Pre sident Sadat zal het Egyptische be sluit toelichten op een bijeenkomst met het centraal comité van de Ara bische Socialistische Unie en in het parlement. Koning Hoessein stelde op 15 maart voor van het toekomstige Jor danië een federatief koninkrijk te maken, bestaande uit twee autonome gebieden, de oostelijke Jordaanoever en de westelijke Jordaanoever als ^Palestijnse staat, met als hoofdstad Jeruzalem. Amman zou de centrale hoofdstad van de federatie blijven. Waarnemers in Cairo menen dat de militaire confrontatie met Israël voortaan verder zal worden toege spitst op het Suezkanaal, nu met Jordanië het oostelijk front van de Arabische landen vrijwel is wegge vallen. De strijfl 111 Vietnam Tot de fraaiste Zierikzeese aanwin sten behoort de gerestaureerde hal van het 16e eeuwse stadhuis. De door doorbreking ontstane ruimte is op uiterst stijlvolle wijze ingericht. Met pilaren, zoldering en vloer staat het model voor hetgeen een moderne restauratie tot stand kan brengen. De hal, getuigend van de luister van oud-Zierikzee, werd tot de fraaiste representatieve ruimten. Te zijner tijd - zo vernemen wij - zal de hal niet zonder plechtigheden, officieel in gebruik worden gesteld. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Ken felle brand heeft heden (vrijdag)morgen de houten winkel in scheeps- benodigdheden van de heer Bouwman aan het Luitje te Zierikzee totaal ver woest. (Voor een verslag van deze brand zie men elders in dit nummer). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Een plan is slecht als het niet gewijzigd kan worden. J Verwachting tot zaterdagavond: Veel wind In het algemeen veel bewolking met enkele buien; krachtige aan de kust tijdelijk harde tot stormachtige wind uit zuidwest tot west; min.-tempera- turen ohgeveer 5 graden; maximum temperaturen van 9 tot 13 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 0 tot 7. Min.-temperaturen: van omstreeks normaal tot 4 graden boven normaal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 8 april Zon op 5.59 onder 19.26 Maan op 3 41 onder 12.28 Nieuwe maan: 13 april HOOG- EN LA AG WATER Zierikzee: 8 april 9 april 10 april 9.42 11.12 12.35 22.17 23.51 3.18 4.39 5.55 15.55 17.25 18.32 HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 7-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Een depressie trekt van hel zeegebied ten westen van Ierland over Engeland en Schotland en houdt daarbij over onze omgeving ook in het komende etmaal een krachtige westelijke stroming in stand. Rand- storingen van de depressie kunnen bij ons vooral langs de kust de wind tijdelijk flink doen aanwakkeren, ter wijl tijdens het overtrekken van een dergelijke stroming een toename van de buienactiviteit plaats vindt. In de aangevoerde oceanische lucht zullen in ons land de temperaturen waar den van ongeveer twaalf graden be reiken. wat voor De Bilt voor de tijd van het jaar ongeveer normaal is. gonnen in de richting van Quang Tri in een poging de Noordvietnamese druk op deze stad te verlichten. Ten westen van Hoe-E heeft de Zuidvietnamese infanterie aanvallen van de Noordvietnamezen afgesla gen. Het basiskamp „Birmingham" heeft woensdag onder hevig vuur ge legen. Volgens'berichten van donder dagavond wordt op de regeringstroe pen in hgt basiskamp „Veghel", dat tot taak heeft Hoe-E te beschermen, hevige druk uitgeoefend. HOUSTON, 7-4. Maandag begint het aftellen voor de lancering van de ApoIlo-16, die op zondagavond 16 april van Kaap Kennedy omhoog gaat voor de voorlaatste maanreis van de NASA in het Apolloprogram- ma. De reis duurt twaalf dagen en heeft tot doei aanvullende kennis omtrent de omgeving op en om de maan en over de aarde te vergaren. Het wordt de eerste landing in ruw hoogland. De vorige landings plaatsen lagen ermee vergeleken „op zeeniveau". Gezagvoerder van de Apollo-16 is de 41-jarige John W. Young, een ruimteveteraan die o.m. in de Apol- lo-lO al vlakbij de maan is geweest. Hij gaat nu op de .maan landen met de 36-jarige Charles M. Duke, be stuurder van de maanlander. In die periode blijft de 36-jarige Thomas K. Mattingly als bestuurder van het moederschip rond de maan cirkelen, OOSTENDE, 6-4. Een Belgische Douglas DC-6 vliegtuig met 35 men sen aan boord is donderdag bij het opstijgen van het vliegveld van Oos. tende neergestort, niemand werd ge wond, zo is op het vliegveld verno men. Het vliegtuig zou een charter vlucht naar Southend in Engeland maken. Het stortte neer toen het en kele meters boven de grond was ge komen. Het toestel, dat aan „Delta Airlines" uit Antwerpen behoort, is zwaar beschadigd. Omdat alle pas sagiers veilighëidsgordels droegen en het toestel nog maar een geringe hoogte had bereikt heeft het onge luk geen slachtoffers gekost. EDE, 6-4. De 28-jarige kraandrij ver S. uit den Boogaard uit Wage- ningen is donderdagmiddag op een bouwterrein in Ede om het leven ge komen bij een ongeluk met een bouwkraan. De verrijdbare kraan (van de firma Van Eist uit Veenendaal) raakte door nog onbekende oorzaak uit de rails en sloeg voorover. De schedel van de kraandrijver werd bij de val verbrij zeld. Hij overleed ter plaatse. De ar beidsinspectie stelt een onderzoek in. SAIGON/HANOI/PARIJS/WASHINGTON 6-4. Ame rikaanse vliegtuigen en sehepen hebben donderdag aanvallen uitgevoerd op militaire doelen in Noord- Vietnam. Een Amerikaanse woordvoerder in Saigon deelde mee dat deze „luchtaan vallen en beschietingen" het antwoord vormen op de Noordvietnamese inva sie van het zuiden. De vergeldingsakties zullen van „beperkte duur" zijn. Ze hebben voornamelijk ten doel de bevoorradingswegen der Noordvietnamezen in de provincie Quang Tri, even ten zuiden van de gedemilitariseerde zone, al' te snijden. In officiële kringen in Washington is vernomen dat president Nixon, die woensdag het bevel tot de bombar dementen heeft gegeven, niet zou overwegen de aanvallen uit te brei den tot over de 20ste breedtegraad zoals dit in 1966 en 1967 het geval is geweest. In dit gebied liggen de be volkingscentra van Hanoi en Hai phong. Hij zou hiermee willen aanto nen dat hij de huidige toestand in Vietnam geen ernstige crisis acht, die zijn Vietnamiseringspolitiek in gevaar zou kunnen brengen. Afschot vliegtuigen Radio-Hanoi heeft bekendgemaakt dat donderdag boven Noord-Vietnam tien Amerikaanse vliegtuigen zijn neergeschoten. Zeven gingen verlo ren boven de provincie Quang Binh, ten noorden van de gedemilitariseer de zone. en drie in het gebied van Vinh Linh. Volgens de Noordvietna mese radio, die de Amerikanen be schuldigde van het bombarderen van bevolkingscentra, heeft de Ameri kaanse luchtmacht sinds 5 augustus 1964 boven Noord-Vietnam 3461 vliegtuigen verloren. Dit heeft de bevelhebber van de Zuidvietnamese troepen in dit gebied generaal Hoang Xoean Lam, ver- verklaard. Hij zei de toestand „stevig fn handen" te hebben. Voor alle zekerheid zijn de 20.000 inwoners van Quang Tri die nog in de stad verbleven, donderdag geëva cueerd naar Hoe-E, 56 km verder naar het zuiden. De Noordvietname zen zijn er nog niet in geslaagd naar deze oude keizerstad, die een van hun voornaamste doelen zou zijn, op te rukken. Wel wisten zij aan het noordelijke front donderdag de rivier de Coea Viet over te steken. In dit gebied op 16 km ten zuiden van de gedemili tariseerde zone ligt een sterke Zuid vietnamese verdedigingsgordel. Don derdagavond woedden aan beide oe vers van deze rivier zware gevech ten. Tegenoffensief? Volgens nog onbevestigde berich ten zouden de Zuidvietnamezen op de zuidelijke oever van de rivier de Coea Viet een tegenoffensief zijn be- Het grote offensief van cle troepen van Hanoi tegen Quang Tri, de hoofdstad van de gelijknamige pro vincie ten zuiden van de gedemilita riseerde zone, wordt vertraagd door dat de Noordvietnamezen moeilijk heden met hun bevoorrading onder vinden. Advertentie BELGRADO/ALEXANDRIE, 6-4. - In Zuidslavië zijn woensdag en don derdag in Belgrado en Kossovo op nieuw enkele gevallen van pokken geconstateerd. Voor het eerst is er ook een geval van pokken in de Vojvodina, het au tonome gebied in Noord-Servië. In totaal zijn nu in Zuidslavië 156 ziek tegevallen. 28 mensen zijn aan pok ken overleden. Het bu2*eau van de Wereldgezond heidsorganisatie in Alexandrië heeft bekendgemaakt dat in Irak 22 ge- valen van pokken zijn geregistreerd en in Syrië 18. Naar deze landen zijn voorraden entstof gestuurd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1