SANOceL GHOC0UK MELK SPERCIE BONEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT NOORDVIETNAMESE MIGS VLIEGEN BOVEN Z.-VIETNAM Lancering Franse kunstmaan geslaagd V.S. erkennen Bangla Desj Kind bij brand omgekomen Minstens zeven doden door ontploffingen HEFFING VOOR DE VERVUILERS VAN RIJKSWATEREN „Geen gratis openbaar vervoer" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 6 april 1972 128ste jaargang Nr. 21060 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 Advertentie de enige matras met de juiste celbalans HOUSTON, 5-4. Amerika en Rus land sluiten waarschijnlijk binnen twee of drie maanden een akkoord over een gezamenlijke ruimtevlucht. Het is niet uitgesloten dat president Nixon tijdens zijn bezoek aan Mos kou, volgende maand, de historische overeenkomst bekend zal maken. Over ongeveer drie jaar zou dan dc eerste koppeling tussen een Ameri kaans en Russisch ruimteschip een feit kunnen worden. Een en ander is dinsdag in Hous ton meegedeeld door dr. Christopher Kraft, hoofd van het centrum voor bemande ruimtevluchten. REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenI De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit nummer: Noordzee „iets" voor ex-mosselkwekers Voor het eerst tijdens de oorlog: Dit nummer bestaat uit 14 pagina's PARIJS, 5-4. Een woordvoerder van C.N.E.S., het Franse ruimte vaartbureau, heeft woensdagavond de eerste lancering van een Franse satelliet met behulp» van een Russi sche raket „een volledig succes" ge noemd. Hij zei dat de apparatuur aan boord van de dinsdag' gelanceerde „S.R.E.T." kunstmaan, volmaakt werkte en dat deze onder gunstige omstandigheden door stations op de Canarische eilanden, in Frans Guya na, in Oppervolta en in Zuid Afrika, werd gevolgd. Ameri kaans-Russischc ruiiiitevlucht SAIGON, 5-4. Voor het eerst in de Vietnamese oorlog zijn woensdag Noordvietnamese Migs het luchtruim van Zuid-Vietnam binnengedrongen. Dit hebben Znid- vietnamese militaire woordvoerders meegedeeld. Op de weg Kwang-Hoe-e wordt hevig gevochten om een brug. Wordt deze door de Noordvietnamezen ver overd, dan zou de hele Zuidvietna- mese troepenmacht in Kwang Tri en het zuidelijke deel van de gedemili tariseerde zone omsingeld zijn en slechts door de lucht kunnen worden bevoorraad. Twee supersonische Mig-19's scheerden bij Dong Ha, 12 km ten zuiden van de gedemilitariseerde zone, over een Zuidvietnamese troepenafdeling. Maar zij openden niet het vuur. De Noordvietnamezen hebben ver moedelijk een tweede front geopend in de buurt van Saigon. Twee regi menten, bestaande uit vier- tot vijf duizend man, ondernamen woensdag een aanval op de stad An Loc, 95 km ten noorden van de Zuidvietna mese hoofdstad. De strijd woedde na een hele dag nog onverminderd voort en volgens militaire zegslieden in Saigon werden aan beide zijden zware verliezen ge leden. De Noordvietnamezen hebben bij hun vorige week begonnen offensief al de noordelijke helft van de pro vincie Kwang Tri veroverd. Zij be dreigen de steden Kwang Tri en IToe-e. De opening van een derde front in het centrale hoogland bij Advertentie Kontoem lijkt ophanden. Er zijn uit dat gebied al gevechten gemeld, en de noordelijke troepen voeren daar uit Laos en Cambodja tanks en pant serwagens aan. Noordelijke opmars Ondanks de grootscheepse Ameri kaanse bombardementen en de uit het zuiden gearriveerde troepenver sterkingen, is.de situatie er voor het Zuidvietnamese leger in de noorde lijke provincies niet beter op gewor den, zo menen waarnemers. Bij Dong Ha en Kwang Tri schijnt het front gestabiliseerd, maar de Noordvietna mezen zetten hun opmars naar de oude keizerlijke hoofdstad Hoe-e voort. Ondanks alle mededelingen dat Amerika geen gevechtstroepen zou inschakelen, zijn woensdag twee compagnieën van de Amerikaanse eerste cavaleriedivisie door de lucht overgebracht naar een basis ten westen van verkeersweg nr. 1 tCissen Kwang Tri en Hoe-e. De troepen moeten „deze basis beschermen" Zij beschikken over zware wapens en pantserwagens. WASHINGTON, 5-4. De Ameri kaanse minister van buitenlandse zaken, William Rogers, heeft bekend gemaakt, dat de Verenigde Staten Bangla Desj erkennen.. Hij verklaar de, dat een Amerikaanse diplomaat op weg is naar Dacca met een bood schap van president Nixon aan pre mier sjeik Moedjiboer Rachman. Daarin staat, dat de V.S. diplomatie ke betrekkingen op het niveau van ambassades willen vestigen. Slachtoffers wervelstorm in Bangla Desj NIEUW DELHI, 5-4. Het persbu- reau van Bangja Desj heeft woens dag gemeld, dat minstens 85 mensen zijn omgekomen en 4.000 gewond door een wervelstorm die Bangla Desj in het begin van de week heeft getroffen. Ongeveer 50.000 mensen zijn dak loos. f f Succes en mislukking gr en- j Verwachting tot vrijdagavond: Aanhoudend onbestendig Meest zwaarbewolkt met tijdelijk regen of enkele buien, maar later ook verspreide opklaringen; matige tot krachtige, aan de kust af en toe harde wind uit zuid tot zuidwest; minimumtemperaturen ongeveer 6 graden; maximum temperaturen van 9 tot 13 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 0-7. Min.-temperaturenvan ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Max.-tempera turen: van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Kans op een droge period^ van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 30 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 7 april Zon op 6.01, onder 19.24 Maan op 3.15, onder 11.09 Laatste Kwartier: vrijdag 7 april. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 7 april 8.29 20.56 2.10 14.40 HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 6-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Nadat een zwakke rug van wat hogere luchtdruk in de nacht van woensdag op donderdag voor een lichte weersverbetering zorgde, waarbij de buiïgheid geheel werd onderdrukt en ook de wind wat af zwakte, nam de bewolking weer snel toe op de nadering van een nieuwe oceaanstoring. Het bijbehorend front bracht op de Britse eilanden een 6 a 8 mm regen. Aangezien ons land juist in de baan van de oceaansto ringen ligt, die met grote snelheid dooreen krachtige westelijke lucht stroming naar West-Europa wor den gevoerd, is het einde van het on bestendige weer nog niet in zicht. Ook in de landen rond de Middel landse Zee is het weer de laatste da gen wat wisselvalliger geworden, waarbij de temperaturen gematigd zijn. Temperaturen rond 25 graden worden nog gemeld uit de Balkan- landen. TEXEL, 6-4. Bij een felle uit slaande brand in een woning in het dorp De Waal op het eiland Texel is in de nacht van woensdag op don derdag de 6-jarige Evcrt-Jan Bins- bergen omgekomen. De moeder van het 'slachtoffertje, haar 5-jarig zoontje en een huisge noot wisten zich tijdig in veiligheid te brengen. Voor het 6-jarige kind kwam de hulp te laat.' De viër bewoners werden in hun slaap door het vuur verrast, dat door nog onbekende oorzaak in de keu ken is ontstaan. Dé brandweer kon niet verhinderen, dat de woning ge heel uitbrandde. Van de inboedel kon niets worden- gered. De schade bedraagt circa 50.000 gulden. De drie geredde bewoners hebben vrij ernstige brandwonden opgelopen èn zijn opgenomen in het ziekenhuis van De Waal. Weer olievondst voor Noorse kust ROME, 5-4. Een consortium, waar toe eek de Italiaanse staatsoliemaat schappij Agip behoort, heeft in het veld Torfeit onder de Noorse terri toriale wateren aanzienlijke hoeveel heden olie gevonden. Dat heeft de mot dei maatschappij van Agip, Eni, woensdag bekendgemaakt. fles 1000 gram j95" 65 Literblik HU 69 DELFZIJL, 5-4. Minister W. Drees (verkeer en waterstaat) denkt er niet over op de begroting 1973 een be drag uit te treken voor experimen ten met gratis openbaar vervoer. Dit zei hij woensdag in Delfzijl, vooruit lopend op zijn -antwoord op vragen die maandag zijn gesteld door het KVP-kamerlid Cornelissen. De minister zei dat hij altijd al een tegenstander is geweest van gratis openbaar vervoer. BALLAS, 5-4. In een grote hoop kaliumchloraat in een fabriek in de Amerikaanse staat Texas hebben zich woensdag drie ontploffingen voorgedaan die aan minstens zeven mensen het leven hebben gekost. Vijf slachtoffers móesten met hoofdletsel en brandwonden in een ziekenhuis worden opgenomen. Negentig brandweerlieden zoeken in het puin naar eventuele andere slachtoffers. Verklaring minister Drees in Groningen: NIEUW MILLINGEN. Het echtpaar Goossens, dat door twee gewapende mannen werd overvallen. De heer Goossens, beheerder van de camping Rabbit Hill moest de sleutels van de brandkast afgeven, waarop het echt paar gebonden en geblinddoekt in een gangetje werd opgesloten. Na een uur konden de overvallenen zich bevrijden en de politie waarschuwen. Uit cle safe werd een bedrag van S500 ctuiden ontvreemd. SAIGON. Opnieuw, gaat een golf van ellende over het toch al zo zioaar ge troffen Vietnam. Foto: een Zuidvietnamese soldaat draagt zijn gewonde dochtertje weg van de gevechten ten noorden van Quang Tri. Duizenden ontvhichtten de stad b(j het naderen, van de Noordvietnamese troepen. nomen. Deze weg, aldus de minister, is een zaak van de provincie. Sprekend over de verplaatsing van rijkskantoren, zéi dr. Drees dat de ministers Udink en Geertsema mid den dit jaar met een plan komen dat zal steunen op het hele kabinet. Dit plan zal aan het begin van liet nieuwe parlementaire jaar de Kamer worden voorgelegd. De regering is van plan de tweede nota ruimtelijke ordening steviger uit te voeren dan de regering De Jong in de voorgaan de vier jaren heeft gedaan. En bij deze uitvoering behoort ook een ver plaatsing van rijksdiensten of zelfs hele ministeries. Meer pokken in Syrië DAMASCUS, 5-4. Acht nieuwe ge vallen van pokken zijn woensdag in Syrië gemeld in het aan Irak gren zende district Deir el Zor. Het aantal opgegeven gevallen van pokken bedraagt, sedert de melding van het, eerste geval bijna twee we ken geleden, thans 39. Vijf gevallen werden dinsdag geconstateerd en zes maandag.' GRONINGEN, 5-4. Minister Drees van verkeer en waterstaat heeft woensdag tijdens zijn werkbezoek aan de provincie Groningen het Provinciaal Bestuur laten weten dat hij van plan is om voor elke vervui ling van de rijkswateren gelden te innen. Dit betekent dat de fabrieken die de Eems vervuilen een heffing zullen moeten betalen. Voor de strokarton- en aardappelmeelfabrieken is de minis ter bereid een uitzondering te maken. Maar, zo zei hü desgevraagd, dit geld meet wel worden besteed voor het onderzoek om de vervuiling tegen te gaan. „Het is moordend", zei de minis ter, „af te blijven wachten wat er kan gebeuren. Men moet voorop lo pen in de bestrijding van de milieu vervuiling. Nederland' is tot nu toe niet zo vlot geweest". Ten aanzien van de vraag of Ne derland een «belasting zal blijven heffen op vervuiling van de Eems ook als Duitsland dit niet doet, zei de minister dat hij met -de Duitse minister van binnenlandse zaken tot een gemeenschappelijk beleid is ge komen, dat inhoudt dat de Eems niet met vuil industrieel afvalwater zal worden belast. Tijdens het gesprek maakte hij het college van Ged. Staten duidelijk dat de nieuw aan te leggen weg van de Eemshaven naar Groningen niet in het rijkswegenplan zal worden opge-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1