GROTE VERKOOP VAN KLEDING BEKENDMAKING HERVORMD VERENIGINGSGEBOUW DE ZIERIKZEESCHE COURANT HEVIG COMMUNISTISCH OFFENSIEF IN ZUID-VIETNAM dris makketijk! Ontvoerders Sallustro gearresteerd Koningin bij watergeuzen in Den Briel in Servië Poliken minder MATRAS de enige matras met de juiste celbalans Morgen Woensdag 5 april van 13.00 tot 18.00 uur Donderdag 6 april van 10.00 tot 21.00 uur (koopavond) Grote keuze, lage prijzen Kom geheel vrijblijvend kijken in het T' VRIJE 2 - ZIERIKZEE Verkoop vindt plaats onder leiding en garantie van N.V. Landgraaf te Rotterdam REDAKTIE EN ADMINISTRATIE ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus t, lel. (01110) 2255, p,iis Per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar na 18.00 uur; lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. s2,5°. Losse nummers 3° cenl-Verfijnt maandag, dinzdag, donderdag en 1 I I x Redakieur; M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uilgave: /"'2,75. Vraagt "onz* 'contraclprijzenl oT Idvéri'enlieprijzen zijn ex'clusièf ln dit nummer: II ('SlllOph ZOClll 11(1(11' Vei'UllSt JOllgCtjf N.V. Drukkerij v/h Lakenm^n Ochtman, Zierikzee. 4 B.T.W. ZIERIKZEESCHE Dinsdag 4 april 1972 128stc jaargang Nr. 21059 NIEUWSBODE WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 Amerikaanse luchtmacht grijpt in Advertentie HONGKONG/SAIGON, 3-4. De jongste gegevens uit het strijdgebied in de noordelijke provincie het vertrek van de laatste Ameri kaanse grondtroepen, uit dit gebied, de noordelijke provincies van Zuid- Vietnam zullen bezetten. van Zuid-Vietnam Quang Tri ten zuiden van de gedemilitariseerde zone, waar de Noordvietnamezen in T Paasweekeinde flink waren opgerukt, duiden er op, dat hel Noordvietnainese offensief een beperkte aanval betreft. Volgens analyses van het Witte Huis en het Pentagon is het commu nistische offensief dat reeds lange tijd werd verwacht, meer bedoeld om psychologische en diplomatieke dan om strikt militaire doeleinden te dienen. Volgens inlichtingen waarover men maandagavond in het Amerikaanse hoofdkwartier beschikte, zou de aanval in de komende 48 uur tot staan kunnen worden gebracht. Dc provinciehoofdstad Quang Tri wordt echter nog steeds bedreigd. De Zuidvictnamese regeringstroepen achten zich echter Radio-Hanoi heeft gemeld dat Noordvietnamees luchtdoelgeschut een Amerikaanse B-52-bommenwer- per in de provincie Vinh Linh ten noorden van de gedemilitariseerde zone heeft neergeschoten. in staat de stad te verdedigen. Er zijn nieuwe troepen aangekomen die klaar staan om tot de tegenaanval over te gaan. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's f f Minachting voor anderen is j voedsel voor onze eigenwaan. a Verwachting tot woensdagavond: Vrij koud Aanvankelijk bijna overal regen, morgen opklaringen afgewisseld door enkele buien. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk harde wind, ruimend van zuid naar west. Tempe raturen omstreeks 9 graden. Voor donderdag: Aantal uren zon: 1 tot 9. Min. temp.: omstreeks normaal. Max temp.: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 5 april Zon op 6.06, onder 19.21 Maan op 01.56, onder 0.8.53 6 april Zon op 6.03. onder 19.22 Maan op 2.30 onder 9.55 Laatste Kwartier: vrijdag 7 april. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 5 april 6.49 19.06 0.18 12.43 6 april 7.30 19.52 1.09 13.37 HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 4-4. Het K.N.M.I. meldt: In de nacht van maandag op dinsdag passeerde een zwakke rug van hoge luchtdruk ons land. De wind nam daarbij af en in die gebieden waar bovendien weinig bewolking was, daalde de temperatuur tot 2 a 3 gra den. Ten westen van Schotland heeft zich inmiddels een nieuwe actieve oceaandepressie aangediend. De fronten van dit weersysteem zullen de komende 24 uur opnieuw regen brengen, terwijl ook de wind weer zal toenemen. Het laat zich aanzien, dat het huidige wisselvallige weer voorlopig nog wel zal aanhouden. Bestendiger en ook warmer weer wordt aangetroffen in het Alpenge bied en de landen rond de Middel landse Zee. Ofschoon niemand in Saigon ze kerheid heeft over de troepenbewe gingen van de Noordvietnamezen re kent men in Saigon niet op nieuwe grootscheepse aanvallen. Daarbij kan volgens de militairen in Saigon van beslissende betekenis zijn, dat het weer goed vliegweer is, zodat de Amerikaanse jachtbommenwerpers niet zoals zaterdag en zondag uitge schakeld zijn van deelneming aan de strijd. Bombardementen Tientallen Amerikaanse reuzen- bommenwerpers en gevechtstoestel len hebben maandag tijdens een van de hevigste aanvallen uit de oorlog in Vietnam bombardementen uitge voerd op de 40.000 Noordvietnamezen die in het noordelijk deel van Zuid- Vietnam oprukten. Ook zijn eenhe den van de Amerikaanse zevende vloot naar het gevechtsterrein over gebracht. Een Amerikaanse woordvoerder in Saigon heeft Noord-Vietnam na drukkelijk gewaarschuwd voor ver dere gevechtsactiviteit. Deze waar schuwing werd in Saigon opgevat als een niet mis te verstaan teken dat Amerika niet zal toestaan dat de troepen van Hanoi enkele dagen na Advertentie BUENOS AIRES. 3-4. President Lanussc van Argentinië heeft zon dagavond tot verslaggevers gezegd dat dc ontvoerders van de Fiat-di recteur Oberdan Sallustro zyn ge arresteerd. Over het lot van Sallus tro is nog niets bekend. De Argentijnse president gaf geen verdere bijzonderheden, maar aan genomen wordt dat hij doelde op de arrestatie van vijf mensen zaterdag in een huis in de industriewijk villa Ballester in Buenos Aires. Eén van de gearresteerden was dc leider van een uit zeven personen bestaande groep van het revolutio naire volksleger (ERP). In het laatste communiqué van de beweging op 28 maart werd gezegd dat het doodvonnis tegen Sallustro ,,op een geschikt moment" zou wor den uitgevoerd. LONDEN. - Koningin Elisabeth van Engeland kijkt naar het gouden mas ker van koning Toelankavnon. Ze bracht een bezoek aan Schatten van Toetankamon" in het Britse Museum te Louden. Links de beheerder van DEN BRIEL, 1-4. Dc watergeu zen hebben zaterdagochtend Den Briel veroverd. Om negen uur mar cheerden „Spaanse" soldaten onder leiding van commedant Jos Bels het vestingstadje binnen, waar onmid dellijk de raad van beroerten en de tiende penning werden afgekondigd. De geschiedenis van 1 april her haalde zich in Den Briel bij de vie ring van de vierhonderste verjaardag van de inname van het stadje door de geuzen. Honderden Briellenaren hadden zich voor deze gelegenheid in historische kostuums gestoken. Koningin Juliana was sterk onder de indruk van de fetiviteiten rond de inname van Den Briel zaterdagmid dag. Het feest van de eerste april is in een sfeervolle stemming verlo pen. Dc koningin was onder andere getuige van het rammeien van de stadspoort en van de overgave van de stad. Dit speetakelstuk stond on der leiding van Cok Smit. Om half vijf vertrok de koningin uit Den Briel. Vanwege de mensenmassa had zij nog enige moeite dc hofauto's te be reiken. De buitenlandse toeristen tijdens Pasen DEN HAAG. 3-4. Van Goede Vrij- dag tot en met tweede Paasdag heb ben rond 700.000 buitenlandse toe risten Nederland bezocht .aldus een taxatie van het Nationaal Bureau voor Toerisme. Het was te verwach ten dat het record-aantal van-onge veer 900.000 buitenlandse toeristen van vorig jaar niet zou worden ge slagen. omdat Pasen 1971 twee we ken later viel met aanzienlijk beter weer en een veel weelderiger bloei van bollen. BELGRADO. 2-4. De gezondheids dienst in Belgrado gelooft dat de pokkenepidemie, die tot dusver aan 21 mensen het leven heeft gekost onder controle is. Het grootste gevaar in Servië is geweken, zei de Servische minister van gezondheid, maar hij voegde er aan toe, dat zich altijd nog ziektege vallen kunnen voor doen onder con- i tactpersonen. In totaal zijn er 141 gevallen van pokken geregistreerd. Onder de pa tiënten is nog slechts één ernstig ge val. de afdeling Egyptische oudheden van het museum. De Amerikaanse bombardemen ten begonnen toen een colonne van vijftig Noordvietnamese tanks, ge steund door infanterie, de Zuidviet- namese verdedigingslinies doorbra ken op de weg naar de noordelijke provinciehoofdstad Quang Tri. 25 km ten zuiden van de gedemilitari seerde zone. Als Quang Tri valt, kunnen de Noordvietnamezen door stoten naar de oude keizerlijke stad Hoeé, waar al duizenden vluchtelin gen uit het noorden zijn aangeko men. Van Zuidvietnamese regeringszijde is meegedeeld, dat 23 Noordvietna mese tanks in de afgelopen 48 uur zijn uitgeschakeld en twee geheel zijn vernield. OOST BERLIJN. De vreugde was te veel voor deze Westberlijner, die hier door Oostberlijnse grenswachten wordt weggedragen per brandcard, nadat hij bij de doorlaatpost in de Friedrichstrasse in elkaar was ge zakt. Het was voor de eerste maal in zes jaar dat de man de kans kreeg zijn familie in Oost-Berlijn te be zoeken. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1