DE ZIERIKZEESCHE COURANT BRITSE RADARTECHNICI EN ONTVOERDERS GEDOOD AUSTIN MORRIS Kabinet: daling van werkloosheid Corrupte politie Nota kernenergie Unicef helpt Bangla Desj TUINMAN RECHTSTREEKS BESTUUR ENGELAND IN N.-IERLAND Nieuwe vrachtdienst Vlissingen-Engeland 2 c.v. Veel slachtoffers bij explosie in een raffinaderij bij Rio de Janeiro WAT tEQT DE BIL T W X 1 Nederlandse pok-stof voor Zuid-Slavië ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 31 inaarl 1972 128ste jaargang Nr. 21058 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken tl, Zierikzee, Postbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand i 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusief 4 °/o B.T.W. In dit Hommer: Oostelijke parallelweg Brouwersdam open Ontvoering in Turkije eindigt in bloedbad met dertien doden ANKARA, 31-3. De ontvoering van de drie Britse radartecluiiei in Turkije is op een bloedbad uitgelo pen. Daarbij z.iju dertien doden gevallen. Deze dertien, van wie drie buitenlandse gijzelaars, kwamen om toen Turkse commando's na een beleg van een dag het huis in het afgelegen dorp Kizildcrc bestormden waar de ontvoerders zich met bun gijzelaars hadden verschanst. De Turkse regering maakte later bekend dat zij bevel had gegeven het huis onder dekking van geweer vuur en traangasgranaten te be stormen omdat de tien „terroristen", die zich daar bevonden weigerden hun gevangenen vrij te laten, het schieten op de politie te staken en zich over te geven. In het huis vond men de lijken van de drie gijzelaars, twee Britten en een Canadees. Zij waren doodge schoten, volgens de autoriteiten dooi de „terroristen". Alle drie waren zondag door vijf leden van het ondergrondse Turkse volksbevrijdingsleger uit Unye, aan de Zwarte Zee, ontvoerd. Zij werk ten daar aan radarinstallaties van het Turkse leger. Met hun actie wilden de ontvoer ders de Turkse autoriteiten dwingen de drie Trotzkisten vrij te laten, die eind vorig jaar ter dood zijn veroor deeld maar van wie de voltrekking van het vonnis was uitgesteld. In huis van burgemeester Donderdagochtend kregen de au toriteiten een tip van een automobi list die een aantal mannen een lift gegeven had. Al spoedig bleek men Dp het juiste spoor te zitten. De „terroristen" wei-den ontdekt in het huis. van de burgemeester van Kizil- dere, dat ruim driehonderd kilome ter ten noordoosten van Ankara ligt. Dealer: ISTA Oosterland In de woning bevonden zich ook de vrouw van de burgemeester en twee van hun kinderen. Zij werden echter vrijgelaten toen de politie het huis had omsingeld. Op bevelen om zich over te geven antwoordden de mannen met dreige menten dat ze de drie gijzelaars zou den doden. De politie, die later ver sterking kreeg van militairen, be sloot met het oog op de veiligheid van de gijzelaars niet te schieten. Enig tijd later werd uit alle ramen van het huis geschoten. Een naar buiten geworpen handgranaat ver wondde een militair. Het einde kwam om vijf uur in de middag. „Ondanks via luidsprekers gedane oproepen aan de bandieten om zich over te geven", zo staat in de regeringsverklaring, „openden de terroristen het vuur op politie en militairen. Toen de militairen om vijf uur op de eerste verdieping van bet huis kwamen vonden zc de aan handen en voeten gebonden ljjkcn van de drie gijzelaars. Ze waren doodgeschoten. Daarna volgde een gevecht van kamer naar kamer. Alle terroristen zijn daarbij gedood", al dus de verklaring. Onder hen, zegt de politie, waren verscheidene mannen die medeplich tig waren aan de vorig jaar gepleeg de moord op de ontvoerde Israëlische consul in Istanbul. Deze bekendmaking van rege ringszijde wijkt af van een eerdere, eveneens officiële, verklaring waarin was gezegd dat de „terroristen", zich met hun gijzelaars in de lucht had den laten vliegen. Waarnemers in Ankara vragen zich af of het hier niet om een „bij geschaafde" verklaring gaat die is opgesteld omdat de autoriteiten niet willen dat de ontvoerders en hun kameraden het aureool van heldhaf tigheid zouden krijgen. HAARLEMMERMEER30-3. Dezer dagen is de benoeming te verwach ten van mr. F. Th. Dijckmeester tot burgemeester van Apeldoorn. Mr. Dijckmeester is thans burgemeester van Haarlemmermeer en was voor- Leen burgemeester van Zierikzee. Als burgemeester van Apeldoorn wordt hij opvolger van mr. A. L. des Tom bes. Het is de bedoeling de benoe ming op 1 mei a.s. te laten ingaan. De stad Apeldoorn telt 127.000 inwo ners. DEN HAAG, 30-3. Voorlopige cij fers van de geregistreerde arbeids reserve laten een daling van de werkloosheid zien. Tegenover 114.000 werkloze mannen in februari zijn er thans 97.000 werklozen - een daling in een maand tijd van 17.000 man. Bex'oenule Parijse brug wordt afgebroken PARIJS, 30-3. De beroemde Pa rijse voetgangersbrug „pont des arts" over de Seine zal volgend jaar wor den afgebroken in het kader van de aanleg van een nieuwe autosnelweg langs de rivier. De smalle brug, even stroomaf waarts van de Notre-Dame, is des tijds in opdracht van Napoleon ge bouwd. De omstreden autosnelweg wordt aangelegd tegenover het „Ile de la cite" en de Notre Dame. CHICAGO, 31-3. Een federale jury heeft donderdag acht leden van de politie van Chicago en twee anderen, onder wie een oud-politieman, schuldig verklaard aan het afpersen van grote sommen geld van café houders. De uitspraak over het tiental, on der wie twee politie-officieren, volgt na een maandenlang onderzoek naar corruptie op grote schaal bij de po litie. Leden van de politie van deze beruchte Amerikaanse stad van de misdaad zouden betrokken zijn bij handel in narcotica, prostitutie en kansspelen. DEN HAAG, 30-3. Het is niet on waarschijnlijk dat in dc jaren '70 meer grote kerncentrales in Neder land zullen verrijzen dan tot voor kort is aangenomen. Dit staat in dc nota inzake het kernenergiebeleid die donderdag aan dc Tweede Kamer is aangeboden. Gezien dc grote bedragen, die met toepassing van kernenergie voor de eJcctriciteitsopwckking in het geding zijn, is het van nationaal belang dat dc eigen industrie een redelijk aan deel krijgt in dc rcactorbomv, zo vermeldt dc nota. Minister-president Biesheuvel noemde donderdagavond deze terug gang in het aantal werklozen „ver heugend". De oorzaken van de daling zijn nog niet precies bekend, of schoon daarbij sprake zal zijn van een normale seizoen-ontwikkeling. „We hopen dat er ook sprake is van een stukje doorwerking van de ge nomen maatregelen", aldus de pre mier. In de drie noordelijke provin cies daalde het aantal werklozen van 20.050 tot 14.600. NEW YORK, 30-3. Unicef, het kinderfonds van de VN, zal Bangla Desj dit jaar hulp tot een bedrag van 20 miljoen dollar verlenen, zo heeft de directie van het fonds meegedeeld" Zes miljoen is voor de drinkwater voorziening van de hoofdstad Dacca, 5 miljoen voor onderwijs, 4.5 miljoen voor gezondheidsdiensten, 2,3 miljoen voor vervoer en 2 miljoen voor kin dervoeding. DESSO TAPIJT voor uw huiskamer DESSO TAPIJT voor uw slaapkamer DESSO TAPIJT voor uw gang, hal en trap Al deze tapijten worden vlug en vakkundig gelegd door n Mol 17-19 - Zierikzee Telefoon 2887 Wetsontwerp na marathondebat aangenomen LONDEN. 30-3. Het wetsont werp dat Engeland machtigt om in Noord-Ierland het rechtstreekse be stuur over te nemen, is donderdag in het lagerhuis in derde en laatste le zing met 191 tegen 13 stemmen - een regeringsmeerderheid van 178 stem men aangenomen. Aan de goedkeuring was een ma rathondebat van ruim twintig uur voorafgegaan. Het wetsontwerp moet nu nog door het hogerhuis worden goedgekeurd, alvorens koningin Elizabeth er haar handtekening onder kan plaatsen en het kracht van wet krijgt. De regering staat erop dat dit nog donderdag gebeurt. Daarom zal het parlement in zitting blijven. Het hogerhuis keurde het wetsont werp met algemene stemmen om acht minuten over half een in laatste lezing goed. Binnen twaalf minuten had het Buckingham Palace bereikt, waar koningin Elizabeth er haar handteke ning onder zette. Noord-Ierland is hierdoor formeel onder rechtstreeks Britse bestuur ge plaatst. Kort te voren hadden premier Brian Faulkner van Noord-Ierland en zijn twaalf ministers aan lord Grey, dc gouverneur van Ulster, hun ontslag aangeboden. „Of we het leuk vinden of niet. het nieuwe bestuur heeft het nu wet telijk Voor het zeggen gekregen verklaarde Faulkner. „Zouden we dat niet accepteren, dan zouden we ons verlagen tot het peil van degenen die al jaren op hun burgerrechten staan maar die geen burgerplichten erkennen". Donderdagmorgen werd de oostelij ke parallelweg van de Brouwersdam opengesteld voor het verkeer. Aan de Schouwse kant reed een bus een oranje lint stuk. Men zie ook elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Broer dood na dood broer VALENCIENNES, 31-3. Meteen tussenpoos van twee uur zijn don derdag twee broers in Frankrijk overleden en w,el allebei na een val, waardoor zij een schedelbasisfrak- tuur opliepen. Een der broers, de 77-jarige Theo dore Doisy, wonend te Thiant. in het noorden van Frankrijk, overleed het eerst na een val van het dak van zijn huis. dat hij aan het repareren was. Zijn 68-jarige broer Francois, eveneens woonachtig in Thiant, maar in een ander huis, kreeg toen hij de tijding van de dood van Theo dore vernam, een hartaanval op de trap van zijn kelder, viel en liep eveneens een schedelbasisfraktuur op. Grote Paasdrukte op de Waddeneilanden LEEUWARDEN. 30-3. Ondanks liet slechte weer, dc harde wind en veel regen blijven dc extra boten op de Waddeneilanden af en aan varen om dc paasgasten over te zetten. Op dit moment zjjn dc meeste hotels, pen sions en zonnchuisjes, die verwarmd kunnen worden, al volgeboekt. Op de meeste plaatsen moet de V.V.V. al „nee" verkopen en desondanks blij ven dc boten vol met passagiers ge stouwd naar de Waddeneilanden va ren. VLISSINGEN, 30-3. Tussen Vlis- singen en de Engelse havenplaats Ramsgate begint binnenkort een rechtstreeks vraehtlijn, onderhouden door twee schepen, die elk 40 vrachtauto's kunnen vervoeren. De Londense scheepvaartmaatschappij Tompson en Cie heeft speciaal hier voor dc Canal Bridge Line Ltd. op gericht. De nieuwe lijn is gekozen np -grond van de goede wegverbindingen van Vlissingen met de rest van Europa. De maatschappij probeert de vracht- autoveerdienst aantrekkelijk te ma ken door de chauffeurs vrije over tocht en maaltijden te verschaffen. De directeur van de Vlissingse ha ven, C. Oreel, hoopt het eerste schip op 2 mei te kunnen begroeten. Dit hangt af van de tijdige gereedkoming van de nieuwe roll-on/roll-off kade. Advertentie Voor een DYANE AMI 8 GS DS A AUTO LOUIS GOEDBLOED Telefoon (01116)245 RIO DE JANEIRO. 31-3. Een ex plosie die zich donderdag op een raf finaderij van „Pctrobas" in Duquc dc Caxias. een stad bjj Rio dc Janeiro, voordeed heeft tot dusver aan tien mensen het leven gekost. Van de vijf enzeventig gewonden zijn er velen ernstig aan toe. Dc mccsten hebben zware brandwonden. Het ongeluk gebeurde toen drie met vloeibaar gas gevulde tanks ex plodeerden en in brand vlogen. Het was toen vroeg in de ochtend en de meeste inwoners van Duque dc Cax ias sliepen nog. Honderden bewoners DEN HAAG, 30-3. Dc Nederland se regeling hoeft besloten een aan zienlijk aantal doses pokstof ter be schikking te stellen van Zuid-SIavic. Deze doses zijn afkomstig van het rijksintituut voor de volksgezond heid. Aldus heeft premier Biesheuvel donderdag meegedeeld na afloop van de middagvergadering van de weke- Dit nummer bestaat uit 14 pagina's Te willen genezen is half gezond zijn. - ,\rv jfj van huizen in de omgeving, waar geen ruit heel was gebleven, renden in paniek de straat op. De consterna tie werd nog groter toen zich een half uur na de eerste explosie een tweede en daarna een derde voor deed. Dc schade wordt geraamd op min stens twee miljoen dollar (ongeveer 6.5 miljoen gulden). Dc mogelijkheid van sabotage wordt niet uitgesloten geacht. Dc raffinaderij is eigendom van dc staatsolicmaatschappjj Pctro bas. Verwachting tot zaterdagavond: Bewolkl Vrij veel bewolking inet hier en daar wat regen of motregen; matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind; minimumtemperaturen ongeveer ze ven graden, maximumtemperaturen van 9 graden in het noorden tot on geveer 14 graden in het zuidoosten van het land. Voor zondag: Aantal uren zon: 0 tot 7. Min,-temperaturenomstreeks nor maal. Max.-tempera turen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 1 april Zon op 6.15. onder 19.14 Maan op 22.47. onder 6.32 Laatste Kwartier: vrijdag 7 april. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 1 api'il 4.49 17.07 10.28 22.33 2 april 5.15 17.33 10.57 23.03 3 april 5.45 18.00 11.26 23.34 4 april 6.16 18.30 11.59 lijkse bijeenkomst van hel kabinet. Dc Zuidslavische regeling had mi nister Stuyt van volksgezondheid en milieuhygiëne verzocht pokstof ter beschikking te stellen. De eerste zending vanuit' Nederland zal 250.000 doses bedragen. De verzending zal worden verzorgd door het Nederlandse Rode Kruis. Springtij: 1 april. HET WEEROVERZICHT DE BILT. 31-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Geleidelijk zal het wat zach ter worden. Oceaandepressies verto nen de neiging een wat noordelijker koers te gaan volgen. Hierdoor zal een front, dat nu boven het noorden van het land ligt. en vandaag nogal wat regen bracht, naar het noord oosten wegtrekken. Tegelijkertijd zal iets zachtere lucht over ons land uitstromen. De zuidwestelijke wind voert deze lucht eerst over het rela tief koude water van de Noordzee. Aan de kust blijven de temperaturen dan ook wat lager dan in het bin nenland. De wat zachtere lucht is vrij vochtig en zaterdag zal er dan ook in het algemeen nog vrij veel bewolking zijn. maar de neerslag- kansen worden kleiner.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1