COGNAC- DE ZIERIKZEESCHE COURANT in dit nummer: Opening scholencomplex Oosterland CONVENTIE TEGEN VERVUILING STRAKS VAN KRACHT deze week bij (ZWARTE KIP) Minister voor behoud Waddenzee Landbouwschap en landbouwprijzen Overval op bank V.S.-toestel neergehaald boven Laos Berlijnse muur voor liet eerst na zes jaar weer open Nieuwe telescoop in Zuid-Afrika De ontvoerde Fiat-directeur Nu veel sneeuw in Alpen Bijzonder banket in Carpenters' Hall 2EQT K W ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 30 maart 1972 128ste jaargang Nr. 21057 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J, Bij de Vaale, lel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. -Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenI De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. Om ecu schone Noordzee DEN HAAG, 29-3. De conventie die beoogt verdere vervuiling van de Noordzee tegen te gaan, zal vermoe delijk deze herfst van kracht worden. Vertegenwoordigers der twaalf landen die vorig jaar oktober de conventie in Oslo hebben getekend, hebben de afgelopen twee dagen in Den Haag vergaderd ten einde zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding maatregelen te kunnen nemen tegen het dumpen van alvalstoffen uit schepen in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, inclusief de Noordzee. De voorzitter van de conferentie, drs. R. J. van Schaik, directeur bij het ministerie van buitenlandse za ken in Den Haag, verklaarde na af loop dat omstreeks oktober-novem- ber de conventie door zeven landen zal zijn bekrachtigd, voldoende voor de inwerkingtreding. De twaalf lan den die haar hebben getekend zijn Advertentie wijn met Franse cognac- fles 0.75 liter 395 3F DEN HAAG, 29-3. Minister Udink (volkshuisvesting en ruimtelijke or dening) deelt de mening dat de Wad denzee moet blijven. Bij het beleidsdebat over ruimte lijke ordening in de Eerste Kamer zei hij dinsdag dat de regering on verkort wil vasthouden aan het re geerakkoord, waarin is vastgelegd dat het beleid gericht zal zijn op het geheel intact laten van dit gebied. Kamerleden vroegen de minister het Waddengebied te bestemmen tot natuurgebied „van bijzondere waar de en aard". MEPPEL. Enige tijd geleden heeft een botsing plaatsgevonden tussen een trein en een vrachtauto op een onbewaakte overgang in het traject Meppel-Steenwijk. Twee helikopters van de Kon. Luchtmacht zouden er toen in geslaagd zijn de machinist van een andere trein te waarschu wen. waardoor een ramp werd voor komen. Van het geheel werd een re- construktie gehouden. Op de foto is te zien, hoe de helikopter langs de trein vliegt. Engeland, Frankrijk, Spanje, Portu gal, Nederland, België, West-Duits- land, IJsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland. In Den Haag is overeengekomen, dat eenstemmigheid is vereist voor het toevoegen van afvalstoffen aan de z.g.n. „zwarte lijst" van de con- centie, die stoffen omvat die onder geen voorwaarde in zee mogen wor den gedumpd. Over de samenstelling van deze lijst, de „grijze lijst" van afvalstof fen die slechts onder bepaalde voor waarden in zee mogen worden ge stort, en de algemene criteria voor het storten van afvalstoffen, zal bè- gin oktober in Bonn opnieuw over leg worden gepleegd. Tegen stortingen De conventie heeft primair ten doel, het storten van vuil door sche pen en vliegtuigen aan banden te leggen, een methode om zich van in dustrieel afval te ontdoen waartegen tot nu toe nauwelijks maatregelen konden worden genomen. Het lijkt waarschijnlijk, dat vervuiling door afvalstoffen die via rivieren en pijp leidingen in zee komen, in een ander kader zal worden geregeld. Sommige landen - Engeland, Ne- derlijk, Noorwegen en Denemarken - verrichten, binnen de „International Council for Exploration of the Sea" metingen van giftige en persistente afvalstoffen als chloorverbindingen en zware metalen (kwik, cadmium) die op de „zwarte lijst" voorkomen. Tot nu toe heeft men nog geen dui delijk beeld kunnen kx'ijgen van de mate waarin de Noordzee is ver vuild. Geen zuurstofgebrek Wel is vastgesteld, dat de Noord zee niet, als de binnenwateren, wordt bedreigd door zuurstofgebrek, maar door giftige en moeilijk afbreekbare stoffen, die voor het overgrote deel door de Rijn, en in veel mindere mate door de Schelde, worden aangevoerd. De Nederlandse delegatie op de conferentie heeft een globaal over zicht gegeven van alternatieve me thoden om afvalstoffen te verwerken en hoopt dat andere landen dit'voor- beeld zullen volgen. De conventie voorziet overigens in speurwerk naar dergelijke methoden. UTRECHT, 27-3. - Na moeizaam overleg is in Brussel een akkoord tot stand gekomen over de nieuwe ge meenschappelijke landbouwprijzen voor 1972-1973. Het Landbouwschap spreekt zijn voldoening uit over het feit, dat de prijsbeslissingen vóór 1 april genomen zijn. Over de inhoud van de besluiten wordt daarentegen door het Landbouwschap onderstaand commentaar gegeven. Het politieke akkoord over de ge meenschappelijke landbouwprijzen 1972-1973 heeft voor de akkerbouw sector niet opgeleverd wat het Land bouwschap noodzakelijk acht. Het meende dat voor akkerbouwproduk- ten een gemiddelde prijsstijging van 7 pet. noodzakelijk is, terwijl de prijsverhoging nu 4 a 5 pet. bedraagt. Er is geen einde gekomen aan de bezorgdheid voor de akkerbouwsec tor. De verhoging van de melkprijs is bevredigend. De geringe verhoging van de rund vleesprijs is, gelet op de krappe marktsituatie, onbegrijpelijk en zal de rundvleesproduktie onvoldoende stimuleren. AMSTERDAM, 29-3. Twee man nen hebben woensdagmiddag om één uur een overval gepleegd op een fi liaal van de Amro-bank aan de Bur gemeester de Vlugtlaan in Amster dam. De mannen kwamen en ver trokken te voet. De overvallers kwamen om half één het filiaal van de Amro-bank binnen met getrokken pistolen. Zij verdwenen volgens de directie van het filiaal, met een bedrag van 15.000 gulden, liepen achter het gebouw om en stapten daar in een groen Fiat 124 met het kenteken 74-07-MV. Verder ontbreekt elk spoor nog. Bemanning wordt vermist SAIGON, 30-3. Een viermotorig militair Amerikaans toestel mei veertien bemanningsleden is woens dag boven Laos neergehaald door een luchtdoelraket, zo heeft de Ame rikaanse legerleiding in Saigon be kend gemaakt. Het vliegtuig stortte neer in de buurt van Tsjepone. De bemanning van het toestel - een AC-130 wordt vermist. Het neergehaalde toestel is een AC-130, een gevechts- en verken ningsvliegtuig. Bovendien was het zodanig uitgerust dat de bemanning door middel van infrarode stralen, zowel des nachts als overdag waar nemingen kon verrichten. De raket, die het toestel trof, was van Russische makelij en afgevuurd van een lanceerbasis lé km ten zuid westen van Tsjepone, een belangrijk knooppunt van verbindingen op de „Ho Tsji Minh-weg". Half miljoen mensen naar O.-Duitsland BERLIJN, 29-3. Oost-Duitsland heeft woensdag voor het eerst na zes jaar de Berlijnse muur geopend, waardoor West-Berlijners na jaren lange scheiding verwanten en vrien den in het oosten kunnen opzoeken. Bovendien heeft de DDR, als „ge baar van goede wil", tot 5 april de controle op de toegangswegen van de Bondsrepubliek naar West-Berlijn verlicht. Beide besluiten lopen vooruit op het Berlijnse akkoord van de grote Vier over bezoeken van West-Duit sers aan de DDR en Oost-Berlijn en het doorgangsverkeer over Oost duits grondgebied naar West-Ber lijn. BLOEMFONTEIN, 29-3. Zuid- Afrika zal. over enige weken over de machtigste telescoop van het zuide lijk halfrond beschikken, wanneer de spiegel van de telescoop van het observatorium te Boyden by Bloem fontein is geïnstalleerd, zo heeft thr. H. Menzel van de universiteit van Harvard meegedeeld. De telescoop zal door Amerikaan se astronomen 'worden gébruikt om een laserstraal naar de maan te zen den, die door een laserreflector zal worden teruggekaatst die door de Amerikaanse ruimtevaarders op de maan is geplaatst. Met de spiegel, die in de V.S. ge goten en geslepen is, kan de tijd die de laserstraal ervoor nodig heeft tot op een miljoenste seconde nauwkeu rig worden gemeten. BUENOS AIRES, 29-3. De ont voerders van de Italiaanse directeur van Fiat-Argentinië, Oberdan Sal- lustro, hebben woensdag meegedeeld dat zij het „doodvonnis dat zij over hem hadden uitgesproken, zullen uitvoeren". Volgens de West-Berlynse politie handelde de Oostduitse grenspolitie het matige verkeer voor de negen grensovergangen die woensdag mor gen om zes uur opengingen i.i snel tempo af. De burgemeester van West-Bexdijn Klaus Schtitz, en zijn plaatsvervan ger loco-burgemeester, Kurt Neu- bauer, hebben zich aan verschillen de grensovergangen een beeld van de situatie gevormd. Ontspanning Schütz verklaarde dat de tussen tijdse besluiten een uiting in de px-aktijk zijn van de ontspanningen tussen Oost en West, maar dat de feitelijke regeling pas mógelijk is na dat de verdragen van Moskou en Warschau geratificeerd zijn. De West-Berlijners hebben sinds 1966 Oost-Berlijn en sinds twintig jaar de DDR niet meer kunnen be zoeken. Beladen met bloemen en geschen ken stonden een uur voor het open gaan van de grensovergangen al mensen te wachten. Na openstelling gedroegen de Oostduitse grensbe ambten zich opvallend hoffelijk. Het West-Berlijnse gemeentebe stuur verwacht dat een half miljoen West-Berlijners met Pasen van de openstelling van de muur gebruik zal maken. Het staatsbezoek aau Engeland DEN HAAG, 29-3. Wanneer ko ningin Juliana van 11 tot 15 april a.s. een bezoek aan Groot-Brittannic brengt, zal zij een avond koningin Elizabeth ontvangen in een deel van Londen dat historische banden met Nederland heeft. Op donderdag 13 april zullen ko ningin Elizabeth en prins Philip de gasten zijn van koningin Juliana en prins Bernhard aan een banket in de ..Carpenters" hall in de city van Londen, die vlakbij de Nederlandse kerk is gelegen. Het is gebruik dat bezoekende staatshoofden een diner voor hun koninklijke gast geven, maar meestal gebeurt dat op een ambassade of in een hotel. Het is hoogst uitzonderlijk dat een buitenlandse regerende vorst de Britse koninklijke familie in de city van Londen ontvangtlaat staan in een zaal die toebehoort aan een van de Middeleeuwse gilden. Sinds 1966 is koningin Juliana lid van het gilde van timmerlieden. Toen bekend werd dat zij een be zoek aan Londen zou brengen, op perde de Guild's master, de heer Va_ lieri J. G. Stravridi, dat zij de Car penters' hall wellicht zou willen ge bruiken. Het voorstel werd goedge keurd en aanvaard. Het gilde vau timmerlieden is een van de meer dan 90 gilden die de voortzetting zijn van de Middel eeuwse gilden. De ongeveer 10.000 leden van de gilden zijn stemge rechtigd voor de verkiezingen in de city of Londen en kiezen ieder jaar hun Lord Mayor (burgemeester). SAN FRANCISCO. Ann (links) en Doris Mexwell (rechts), respektieve- lijk echtgenote en moeder van John Cluchette, een van de twee „Soledad- brothers" omhelzen rechter S. Lee Vavuris, nadat een geheel uit blan ken bestaande jury beide negers on schuldig heeft bevonden aan de dood van een blanke bewaker in de Sole- dad-gevangenis. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's Zwijgen kan de afschuwe lijkste leugen zijn. VJAT BIL? ZURICH, 29-3. Toeristen die de Paasdagen in Zwitserland willen doorbrengen moeten rekening hou den met talrijke gesloten Alpenpas sen en zouden uit voorzorg sneeuw kettingen moeten meenemen. Naar de Zwitserse Automobielclub (ACS) in Zürich woensdag meedeel de zijn nog 14 passen, waax-onder de St. Gotthard, de Grote St. Bernhard, de San Bernardino en de passen Nu fenen, Furka en Susten, gesloten. Verscheidene passen zijn met spij kerbanden en sneeuwkettingen be rijdbaar. Verwachting tot vrijdagavond: Tijdelijk regen Eei-st veel bewolking met vooral in de avond en nacht tijdelijk regen, later ook verspreide opklaringen; matige, aan de kust af en toe krach tige zuidwestelijke wind; minimum temperaturen rond 6 graden, maxima morgen ongeveer 9 graden in het noordwesten tot 13 in het zuidoosten van het land. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 1 tot 8. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: omstx-eeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 60 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 31 maart Zon op 6.17, onder 19.12 Maan op 21.36, onder 6.15 Laatste Kwartier: vrijdag 7 april. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 31 maart 4.16 16.43 9.58 22.01 Springtij: 1 april. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 30-3. Het K.N.M.I. meldt: Een lagedrukgebied, dat zich woens dag op de oceaan ten zuiden van IJs land ontwikkelde lag donderdagoch tend 1en westen van Schotland. Hel zal verder naar het oosten koersen en vrijdag bij zuid-Scandinavië te recht komen. In de westelijke stro ming worden fronten meegevoerd, die vooral in avond en hacht enige regen zullen brengen. Een bij de depressie behorend koufront blijft ten noorden van ons, waardoor wij ons morgen in betrek kelijk zachte en vochtige lucht zul len bevinden. De temperaturen blij ven hierbij op een voor de tijd van het jaar normaal niveau.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1