CASH AND CARRY DE ZIERIKZEESCHE COURANT MALTA BLIJFT NOC ZEVEN JAAR BASES VAN N.A.V.0. Hasj uit Nepal verborgen in boeken Pokkenepidemie in Zuid-Slavië Recreatieprojekt bij Woensdrecht Rhodesië wijst Nederlandse uit LAATSTE NIEUWS Felle bosbrand vernielt natuur-gebied Gespannen rust heerst in Noord-Ierland Ontslagen in Roermond Hoessein naar Amerika Vlaggemast doodt toeschouwer ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 27 inaarl 1972 128s(c jaargang Nr. 21055 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent'per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze jcontractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: Inter, (zeil)-belangslelling voor Smulstad Akkoord werd in Londen getekend GRONINGEN. 26-3. In zeven uit Nepal afkomstige boeken, die waren uitgehold, bleek twaalf kilo hasjies te zijn verborgen. De handelswaarde wordt op f 36.000 geschat. De afdeling verificatie van de dienst invoerrechten en accijnzen van 's rijks belastingen te Gronin gen heeft boeken aangetroffen onder de uit het buitenland binnenkomen de pakketpost. Het is de eerste keer, dat in Groningen een dergelijke vondst werd gedaan. De zeven „boeken" waren bestemd voor vijf adressen in Groningen. Aan het handschrift te zien. moeten de pakketjes van dezelfde afzender af komstig zijn. Enige geadresseerden werden aan- BELGRADO, 26-3. In Belgrado zijn naar verluidt, een arts en een ver pleegster overleden als gevolg van de pokkenepidemie die in het zuiden van het land al eerder aan twee mensen het leven heeft gekost. Op zondag waren in Belgrado en omstreken al ruim 90.000 mensen lo gen de ziekte ingeënt. In het dorp Morovci op honderd kilometer ten westen van'de hoofd stad is de noodtoestand afgekondigd. Een soldaat zou contact hebben ge had met een van de twee besmette personen die zijn overleden. WOENSDRECHT. 25-3. Op het landgoed Kortchoeff l>ij Woensdrecht is ©en rccrcaticprojcct ontworpen, dat 30 miljoen gaat kosten en een oppervlakte van 100 ha beslaat. Er zal een motel verrijzen van 40 meter hoog met 360 bedden. Voorts bestaan er plannen voor de bouw van 700 bungalows, met een zwem bad, manége, en een 16 hd grote vij ver. De particuliere initiatiefnemers van het project mikken vooral op de bevolking van de randstad, die straks via de nieuwe Zoomweg Woens drecht snel kan bereiken. gehouden, maar na verhoor weer vrijgelaten. Bewezen zal nog moeten worden, dat de geadresseerden voor de invoer van de hasjies aansprake lijk zijn. Alle betrokkenen ontken nen van de zending op de hoogte te zijn geweest. Doden bij hotelbrand 'SEOEL, 25-3. Zeker vier mensen zijn zaterdagmorgen om het leven gekomen en zes werden gewond bij een brand die' meer dan twee uur heeft gewoed in een hotel in de Zuid- Koreaanse hoofdstad Seoel. De slachtoffers behoorden allen tot het hotelpersoneel. Een van hen vond de dood bij een sprong uit een raam' op de zevende, de hoogste ver dieping van het gebouw. De boven- etages van het 42 kamers tellende hotel werden totaal verwoest. De oorzaak van de brand is niet bekend. SALISBURY, 25-3. De Rliodesische regering heeft vrijdag de 30-jarige Nederlandse voedingsdeskundige, Swaantje Kuipers, uitgewezen. Zij moet vóór 31 maart a.s. het land ver laten hebben. Mej. Kuipers heeft in Salisbury verklaard niet te weten op welke gronden de Rhodesische autoriteiten haar uitwijzing hebben gebaseerd. Zij dacht wel dat dit verband hield met de belangstelling die zij voor het lot van de Afrikaanse bevolking en het werk van de Britse commissie- Pearce had getoond. Slaking in Ulster BELFAST. 27-3. Het grootste deel van de inwoners van Noord-Ierland was maandagochtend bij het opstaan verstoken van elektriciteit. De stopzetting van de elektrische stroomvoorziening is het eerste te ken van de algemene slaking van 48 uur, die door de leider van de ex tremistische protestanten, William Craig, is afgekondigd uit protest te gen de rechtstreekse bcstuursover- ncming in Ulster door de Britse re gering. De staking zou te 10 uur beginnen, maar het feit. dat het grootste deel van de industrie in de Noordierse provincie reeds zonder stroom zit kan staking tot andere takken van de industrie slechts vergemakkelij ken. RIIEDEN. 25-3. Een groot na tuurgebied op de Vel uwe lussen dc Bosbank en het Onzalige bos nabij Rheden is zaterdagmiddag door ren felle brand verloren gegaan. Brandweerkorpsen uil Rheden. Dieren. Velp en later ook Arnhem en een groot aantal vrijwilligers hebben uren lang gevochten voor het behoud van bos en heide. Om ongeveer 13.30 uur joegen, aangewakkerd door een felle wind. de eerste vlammen door het hoge dorre buntgras aan de rand van een groot boscomplex Na groot alarm trokken alle brandweerkorpsen van de gemeente Rheden naar de onhcilsplek. Op dat moment zalen dc vlammen reeds in oen vrijwel ondoordringbaar laag dennenbos. Huizenhoog joeg het vuur hier doorheen. Door het inzetten van een groot aantal mensen slaagden brandweermannen cn vrijwilligers erin de brand lot staan te brengen. Het nablussen nam nog uren in be slag. Rijksweg 26 - Nieuwerkerk Telefoon (01114) 1268, b.g.g. 1265 Maandags gesloten, vrijdagsavonds Gf0,e campagne ill voorbereiding geopend tot 9.00 uur, zaterdags tot 5.00 uur BELFAST, 26-3. In Noordierland is het dit weekeinde vrij rustig gebleven, IVe<ren (loden maar woedende protestanten bereiden een grote campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid voor uit protest tegen de overneming van het bestuur - uiigvnvuiiiaAiii bij vliegtuigbotsing door Londen PRETORIA, 26-3. Op 30 km. van Pretoria in Zuid-Afrika zijn zondag negen mensen om het leven geko men. doordat twee lichte vliegtuigen in de lucht met elkaar in botsing kwamen. ROERMOND, 25-3. De N.V. Tum- mers-Cremers (elektrotechnisch in stallatiebedrijf) te Roermond - drie honderd werknemers - heeft beslo ten 26 werknemers te ontslaan we gens het verminderen van opdrach ten in de fabrieks- en overheids- touw. De vakbeweging is van de ontslagaanvrage in kennis gesteld. T'LUMPTON (Sussex, Engeland). - Gevangen in de val", die het einde van de race voor hem betekende is amateur jockey R. Clifford, wiens paard „Utah" een van de hindernis sen op de baan niet kon halen. Paard en berijder kwamen er overigens goed vanaf Men verwacht dat dc plaatselijke afdelingen van het ondergrondse Ier se republikeinse leger (I.R.A.) daar entegen - zich bewust van de drei gende gevaren voor de katholieke bevolking - hun acties aanzienlijk zullen beperken. Protestantse extremisten, onder aanvoering van ex-minister William Craig verenigd in de Vanguard-be- weging, voorspellen dat de tweedaag se staking die ze voor maandag en dinsdag hebben uitgeroepen „een reusachtig succes" zal worden. Craig verwacht dat er meer dan 185.000 mensen aan zullen deelnemen. De staking vormt volgens hem het begin van een aanhoudende campagne om het Britse bestuur het werk onmo gelijk te maken. „Maandag zal de Britse regering zien dat haar plan voor rechtstreeks bestuur vanuit Londen tot mislukken gedoemd is", zo zei hij. „Krankzinnig" Het Noordierse vakverbond, de middenstandsbond en de Democra- tisch-Unionistische Partij van domi nee Ian Paisley hebben zich echter fel tegen de stakingsoproep gekeerd. „Volslagen krankzinnig" noemde Paisley de voorgestelde actie, en het „Noordierse Congres van Vakvere nigingen" riep op tot verzet tegen alle vormen van ongehoorzaamheid. „Het alternatief is dat het Noord ierse volk geen vrienden in de we reld meer overhoudt, wel te kampen krijgt met massale werkloosheid, een economisch bankroet en een nog tragischer toestand van chaos en ho peloosheid". Sinds vrijdag zijn in Ulster twee mensen bij korte schietpartijen om gekomen. Er hebben zich verschei dene explosies voorgedaan, die wel schade aanrichtten maar geen slacht offers maakten. Militairen maakten een bom van 45 kg onschadelijk, die in een katholieke wijk van Belfast in een geparkeerde auto bij een café was geplaatst. Volgens katholieke kringen gaan de plaatselijke IRA-le- den in strijd met de orders van hun hoofdkwartier in Dublin hun acties de komende weken beperken, hoewel zc een officieel bestand hebben af gewezen. AMSTERDAM. De A.S.V.A. hield in Amsterdam een studentendemonstra tie tegen de „collegegeldverhoging". De foto toont de stoet aan het Rokin. NEW DELHI. In Dacca is zondag mei een militaire parade hel feil herdacht, dat precies een jaar gele den via een illegaal radiostation een onafhankelijk Rangla Desj werd uit geroepen. luchthaven Luqa en het radarstation van de luchtmacht belast zal blijven. De Britse regering zal op korte termijn een aanbetaling van 12.750.000 pond sterling doen als een voorschot op dc huur van veertien miljoen tot december. AMMAN, 26-3. Koning Hoessein van Jordanië is zondag per vliegtuig uit Amman naar Washington ver trokken. Afgelopen donderdag had h(j meegedeeld, naar Amerika te gaan om zich te laten onderzoeken wegens hartklachten. Volgens rege ringskringen in Amman zal de vorst ock besprekingen voeren met presi dent Nixon cn andere Amerikaanse functionarissen. ZURICH. 26-3-. Eén toeschouwer werd gedood en vijf personen raak ten ernstig gewond, toen tijdens de zondag gespeelde competitiewedstrijd in de eerste klasse tussen F.C. Zü- rich en Grasshoppers een vlagge mast omviel en op een tribune te recht kwam. Het gebeui'de twintig minuten voor het einde van de wed strijd in Zürich, die in een gelijk spel (1-1) eindigde. Hoe de mast het plot seling had kunnen begeven, was bij het eerste onderzoek een raadsel. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's De mensen zijn nooit zó on- f beraden, als wanneer zij plot- a seling maatregelen gaan nemen f Verwachting tot dinsdagavond: Buig weer Wiselend bewolkt met nu en dan buien, soms met hagel; matige tot krachtige, aan de kust krachtige tot harde westelijke wind; minimum temperaturen ongeveer 3, maxima morgen rond 8 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 lot 4. Min.-temperaturenomstreeks nor maal. Max.-temperaturen: 2 tot 6 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 50 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 20 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 28 maart Zon op 6.24, onder 19.07 Maan op 18.04, onder 5.36 Volle maan: 29 maart te 21.05 uur. HOOG- EN LAACWATER Zierikzee: 28 maart 2.41 15.10 8.27 20.38 Springtij: 1 april. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 27-3. Het K.N.M.I. deelt mede: In dc loop van zondag is dan eindelijk do doorbraak van oceaan- lucht naar het continent een feit ge worden. Het front dat deze lucht be grenst was maandagmorgen reeds tot in Polen en Italië doorgedrongen. Een diepe depressie verplaatst zich langzaam van Noord-Schotland naar Denemarken waarbij in het komende etmaal nu on dan randstoringen over ons land zullen trekken. Rond dc de pressie wordt ook dinsdag tamelijk onstabiele lucht aangevoerd waarbij do temperaturen vooral overdag aan do lage kant blijven. Tijdens buien 7.al weer wat neerslag toegevoegd worden aan dc enkele milimctcrs die in het weekeinde vielen. LONDEN, 26-3. De Britten en de andere N.A.V.O.- landen zullen de komende zeven jaar gebruik kunnen maken van de havenfaciliteiten op liet eiland Malta. De Maltezer premier Mintoff en de Britse minister van defensie Lord Carrington tekenden zondagmiddag in Londen een desbetreffende overeenkomst waarbij een einde kwam aan een bitter dispuut. Dc onderhandelingen over het verder gebruik door voornamelijk de Britse vloot en luchtmacht van het eiland Malta hebben negen maanden geduurd. Krachtens dc nieuwe overeenkomst zullen Engeland en de NAVO Malta per jaar 14 miljoen pond sterling voor gebruik van de militaire bases betalen. Het nieuwe akkoord staat strijd krachten van het Pact van Warschau niet toe. op Malta gestationeex-d te zijn of er gebruik te maken van mi litaire installaties. Als de overeenkomst niet door En geland ondertekend was dan zou dil land de terugtrekking van 3500 mi- litairen van Malta tegen het einde van deze maand hebben voltooid. Loi'd Carrington verklaarde dat aan de hand van de overeenkomst Engeland in de toekomst ongeveer hetzelfde aantal militairen op Malta zal handhaven. De negenhonderd Britse mariniers die voi-ige week begonnen met zich in te schepen op het vliegdekschip Bulwark, aldus Carrington, zullen Malta volgens plan verlaten, omdat ze aan oefeningen gaan deelnemen. Ze zullen voorlopig niet tei-ugkeren. Behalve deze commandotroepen be vinden zich op Malta nog ongeveer vijfhonderd Britse militairen. 'Carrington verklaarde dat Enge land met de leiding van de Maltezer Premier Mintoff had aanvankelijk achttien miljoen bedongen, maar En geland en de NAVO weigerden hoger te gaan dan veertien miljoen. Advertentie MEUBELRAMA

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1