65* CASH AND CARRY DE ZIERIKZEESCHE COURANT OVERLEG HEATH-FAULKNER OVER VREDE IN IERLAND Saman - Deurloo Roofoverval op sigarenzaak in hoofdstad AUSTIN MORRIS „Inflatie-bestrijding vraagt tijd" WAT 2EQT DE bilt Zeer omvangrijke hulp voor Indonesië ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 24 maart 1972 128ste jaargang »Nr. 21054 WAARIN OPGENOMEN 1797-1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 B.T.W. In dit nummer: Dorpshuis Bruinisse ge-opend Nog geen overeenstemming LONDEN, 23-3. De premiers van Engeland en Noord- Ierland, Heath en Faulkner, zijn donderdagavond voor de tweede keer in 24 uur in Londen hijeen geweest om over de nog steeds geheime Britse plannen voor herstel van de rust in Noord-Ierland te spreken. Eerder waren er aanwijzingen dat het pakket voorstellen dat premier Heath woensdag voor het eerst aan zijn collega had voorgelegd, voor de regering in Belfast onverteerbaar was. Politieke waarnemers verklaarden, dat de onverwachte terugkeer van Faulkner naar Londen na de marathonzitting van de twee ministers op woensdag, er op wees dat er nog steeds een diepe kloof tusssen beiden .bestond. Men noemde in Londen dat de voornaamste hinderpaal op de weg naar een akkoord over de Britse voorstellen, de kwestie van de ver antwoordelijkheid voor de veiligheid was. Nu berust die over het alge meen bij de Noordierse regering. Het Britse plan lijkt bijna zeker aan te willen sturen op groter deel neming door de rooms-katholieke minderheid in Noord-Ierland aan de regering van de protestantse meer derheid. Advertentie Men had gehoopt dat na de verga dering van tien uur op woensdag zou worden meegedeeld, dat men tot overeenstemming gekomen was, maar Faulkner keerde naar Belfast terug om er donderdagochtend met zijn ministers te overleggen. In een officiële verklaring stond slechts dat het kabinet een was in zijn houding ten aanzien van de Britse voorstellen De BBC berichtte dat Faulkner donderdagavond een ultimatum aan Heath had overhandigd waarin hij met het ontslag van zijn kabinet en zichzelf dreigde als de voorstellen in hun huidige vorm gehandhaafd zou den worden. Dit zou kunnen leiden tot rechtstreeks bestuur van de re gering in Londen over Noord-Ier land. Premier Faulkner zou sterk gekant zijn tegen het overdragen van de verantwoordelijkheid voor de veilig heid, waaronder het interneren zon der vorm van proces van vermeende extremisten. In Londen is donderdagavond mee gedeeld dat premier Edward Heath vrijdagmorgen om elf uur in het La gerhuis ,een belangrijke verklaring" over zijn plan voor het herstel van de rust in Noord-Ierland zal afleggen U bent 65 U bezit een eigen huis U denkt over aanschaf centra le verwarming. Voor U vanaf 2600 en zelfbouw 1600 kunt U genieten van een zo merse winter. Vrijblijvend alle inlichtingen: St. Domusstraat 43, Zierikzee De telefoondraad was doorgesne den, een der mannen, rond 25 jaar, was een Europees type. Hij sprak Frans en Duits. De ander, ongeveer 30 jaar oud was een Noordafrikaan. Van de overvallers ontbreekt ieder spoor. Brand in tehuis in New York NEW YORK, 23-3. Bij een brand in een New Yorks tehuis voor jonge mannen zijn vijf personen om het le ven gekomen en 18 gewond. Er be vonden zich meer dan duizend men sen in het gebouw, het „Sloane House" van de Young men's chris tian association" (Ymca), dat veer tien verdiepingen telt en bijna 1.500 kamers heeft. De brand brak uit op de zevende etage. De oorzaak is niet bekend. Twee-en-twintig personen werden via ladders in veiligheid gebracht. Een jongeman werd zwaar gewond toen hij uit een raam op de zesde verdieping sprong. AMSTERDAM, 23-3. Twee man nen hebben donderdagavond om streeks half acht een roofoverval ge pleegd op een sigaren-annex souve nirwinkel op de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Zij dwongen onder bedreiging met een pistool en een mes de eigenaar, H. J. C. Oetelmans, op de grond in de huiskamer achter de winkel te gaan zitten. Hij werd aan handen en voeten geboeid. Terwijl een van de overvallers de familieleden van de man onder schot hield, onderzocht de ander de laden en kasten achter de toonbank met f 1600,- verdween het tweetal. Jongen in Belfast door militairen doodgeschoten BELFAST, 24-3. In de Noord-Ier se hoofdstad Belfast is donderdag avond een 13-jarige jongen door Britse militairen doodgeschoten. Volgens een bekendmaking van het leger gooiden het slachtoffer en twee andere jongens in de Katho lieke wijk Lower Falls benzinebom men naar de militairen, die vervol gens het vuur openden. Oostduitse vluchtelingen teruggezonden LAUENBURG, 23-3. De Westduit- se autoriteiten hebben donderdag twee jonge Oostduitse vluchtelingen naar de DDR teruggezonden. Zij waren daags tevoren in de Bondsrepubliek aangekomen. Volgens de Westduitse mededeling hadden de twee studenten willen ontvluchten aan de „discipline" waaraan zij in de DDR waren onderworpen. Processen in Kroatië BELGRADO, 23-3. In het district Split in de Joegoslavische republiek Kroatië hebben sinds vorig jaar de cember 26 mensen op beschuldiging van nationalisme terecht gestaan. Dit heeft de openbare aanklager in Split, Ljoebo Prvan, donderdag be kend gemaakt. De meeste aangeklaagden waren overheidsambtenaren. De opgelegde straffen varieerden van twee weken tot twee jaar gevangenis. Explosiegevaar bedreigt tankstation HAARLEM, 23-3. B. en w. van Haarlem hebben donderdag een ben zinestation aan de Amsterdamse vaart gesloten in verband met mo gelijk explosiegevaar. Gebleken is, dat in de ondergrond se benzinetank een lek was ontstaan, waardoor zich een flinke benzine pias had gevormd. De elektrische kabels waren doordrenkt met ben zine, waardoor de lichtinstallatie in het bedrijf defect was geraakt. De arbeidsinspectie heeft inmid dels een werkverbod aan het perso neel in de garage opgelegd totdat de tank is hersteld. SCHIPHOL, 23-3. Wel is dit jaar 64 miljoen gulden van de ontwikke lingshulp die Nederland aan Indo nesië ter beschikking stelt gegoten in de vorm van een lening (114 mil joen komt daar nog bjj als schen king), doch de voorwaarden voor de te lenen miljoenen zijn dermate, dat het er in de praktijk op neer komt, dat 90 procent van alle ontwikke lingshulp kan worden beschouwd als schenking. Van een extra verzwaring van In donesia's schuldenlast mag dan ook niet worden gesproken, zo meent de minister belast met de ontwikke lingssamenwerking, dr. C. Boertien. Hij zei dit donderdagochtend op Schiphol bij zijn terugkeer uit Dja karta. Indonesië kan naar bekend echter op nog veel meer hulp rekenen en wel van de Iggi, de Intergouverne mentele groep voor Indonesië, waar- EEN EEND IS OOK MAAR EEN MENS A AUTO A LOUIS GOEDBLOED Telefoon (01116)245 Het fraaie nieuwe dorpshuis ('t Durps'uus) van Bruinisse, dat donderdag in gebruik werd gesteld. Men zie ook elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Oealer: 1ST A Oosterland Banden-controle bij 200.000 auto's DEN HAAG, 23-3. De Nederlandse politie heeft donderdag een groot scheepse landelijke bandencontrole op geparkeerde voertuigen gehouden. In totaal weiden 200.000 voertuigen onder handen genomen, waarvan in 12.000 gevallen - oftewel 6 procent - één cf meer banden niet in orde ble ken. De politie voerde de controle uit in het kader van de in samenwerking met de verkeerscomtnissie van het openbaar ministerie en Veilig Ver keer Nederland georganiseerde ak- ties m.b.t. de technische staat van Premier Biesheuvel LUXEMBURG, 23-3. De Neder landse openbare mening begint hier en daar ongeduldig te worden over de inflatiebestrijding, doch men zal toch wat geduld moeten hebben, zo heeft premier Biesheuvel donderdag avond in Luxemburg verklaard. De Nederlandse bewindsman, die op een persconferentie na een offi cieel bezoek aan zijn Luxemburgse collega Werner vragen over de Ne derlandse inflatie kreeg, zei dat de inflatiebestrijding in Nederland van Dit nummer bestaat uit 16 pagina's Van alle twaalf maanden f van het jaar is de meimaand J WOERDEN. De ook in Zeeland niet 'on bekende burgemeester Ter'Haar Ro- meny en zijn echtgenote begeven zich in historisch kostuums naar de re ceptie in hel „Arsenaal", een oud wapenhuis, ter gelegenheid van het 600- jarig bestaan van de stad. De gang van zaken komt met name Zierikzee niet onbekend voor. Minister terug van minister Boertien voorzitter is. Van deze groep maakt een tiental rijke landen deel uit plus het IMF, de Wereldbank, de Aziatische ont wikkelingsbank en het ontwikke- dingsprogramma van de V.N. Samën stellen zij Indonesië dit jaar 2,2 mil jard gulden ter beschikking. voertuigen. Op de donderdag niet in orde be vonden voertuigen liet de politie een waarschuwing achter. De centrale politie verkeerscommissie vestigt er de aandacht op dat het vandaag slechts ging om een zeer oppervlak kige controle. De Nederlandse automobilist zal er evenwel rekening mee moeten hou den, dat in de komende maanden verscherpte politiecontroles zullen worden gehouden op de algehele staat van de voertuigen. Bij gecon stateerde gebreken zullen bekeurin gen volgen. Verwachting tot zaterdagavond: Aanhoudend droog Droog en vrij zonnig weer; weinig wind, later zwak tot matig uit rich tingen tussen zuid en west; min.- temperaturen van 3 graden aan zee tot omstreeks min 3 plaatselijk in hef, binnenland; maxima morgen on geveer 13 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 0 tot 6. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden boven rtormaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 25 maart Zon op 6.31, onder 19.02 Maan op 14.27, onder 4.54 26 maart Zon op 6.29, onder 19.04 Maan op 15.41, onder 5.10 27 maart Zon op 6.27, onder 19.05 Maan op 16.54, onder 5.24 Volle maan: 29 maart te 21.05 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 25 maart 12.33 5.5618.33 26 maart 1.04 13.37 7.05 19.28 27 maart 1.59 14.29 7.52 20.08 Springtij: 1 april. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 24-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Een wolkenzone, samenhan gend met een front van een diepe depressie boven Noord Rusland, trok het afgelopen etmaal van noordoost naar zuidwest over ons land. Het bleef echter droog weer en tijdens opklaringen, die achter deze zone de overhand kregen daalden de tempe raturen plaatselijk tot omstreeks 2 graden onder het vriespunt. In Scandinavië is het nog steeds koud en guur. Overdag komen de tempe raturen daar niet -boven de 3 tot 5 graden. Daarentegen is het in Fran krijk en Midden-Europa fraai lente weer met middagtemperaturen van omstreeks 20 graden. Inmiddels heeft het centrum van een hogedrukgebied zich verplaatst van het zeegebied ten westen van Ierland naar oost Enge land. Het laat zich aanzien, dat dit systeem over ons land naar Duits land en het Alpengebied zal trekken. Voor het komende etmaal wordt dan ook rustig en droog weer verwacht met flinke zonnige perioden, terwijl in de nacht opnieuw plaatselijk lich te vorst zal vóórkomen. Op de oceaan breidt de depressie-aktiviteit zich geleidelijk naar het oosten uit, maar voor morgenavond zal dit nog van geen betekenis zijn voor het weer in ons land. Advertentie primordiaal belang is, dit jaar, maar ook in 1973. Dit is geen kwestie van oen paar maanden. De situatie van onze betalingsba lans is aanzienlijk verbeterd, aldus premier Biesheuvel, maar de econo mische en financiële situatie stelt ons nog voor grote problemen. De inflatiebestrijding is overigens niet alleen een regeringsaangelegenheid, zo zei hij. Er is een geconcentreerde actie nodig van overheid, beroeps organisaties, vakbonden en werkge vers. MEUBELRAMA Rijksweg 26 - Nieuwerkerk Telefoon (01114) 1268, bgg. 1265 Maandags gesloten; vrijdagsavonds geopend tot 9.00 uur, zaterdags tot 5.00 uur. AMSTERDAM. Rüim vijfduizend studenten hebben donderdagmiddag met een protestmars door Amster dam beloogd tegen de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen voor het hoger onderwas van minister De Bra uw. 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1