CASH AND CARRY DE ZIERIKZEESCHE COURANT ENGELSE REGERING HEEFT VREDESPUN VOOR ULSTER deze week bij Starfighter neergestort PRINSES MARGRIET MOEDER VAN WEER EEN ZOON Bom in Belfast verwondt vijftig mensen Anita Pothuis blijkt vermoord Acht doden om een meisje Benfiea verplettert Feyenoord NIET VEEL MOGELIJKHEDEN BIJ BEDRIJFSOVERNAME ZIERIKZEESCHE m NIEUWSBODE 1 Donderdag 23 maart 1972 128ste jaargang Nr. 21053 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (OHIO) 2118. Girorekening 13 7677. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusief 4 °/o B.T.W. in dit nummer: Maleisische slaagt in R.K.-ziekenhuis Kritiek beraad in Belfast LONDEN, 23-3. De Noordierse premier Biran Faulk ner legt vandaag (donderdag) zijn kabinet een Brits regeringsplan voor, dat herstel van de vrede in Ulster beoogt. Faulkner keerde woensdagavond naar Belfast terug nadat hg in Downing Street meer dan tien uur had beraadslaagd met de Britse premier Heath. Volgens Britse functionarissen zullen de twee regeringsleiders na af loop van de kabinetsvergaderingen in Londen en Belfast telefonisch con tact zoeken. Meldt Faulkner dat de Britse voorstellen zijn aanvaard, dan zal volgens deze kringen Heath ze donderdagmiddag nog in het Lager huis bekendmaken. Worden ze door de regering in Belfast verworpen, dan staat Ulster waarschijnlijk voor een nieuwe ernstige politieke crisis, die misschien zal leiden tot Faulk- ners aftreden en een overneming van het bestuur door de Britse rege ring. Bij de besprekingen, woensdag in Londen, zijn ook de chef van de Britse generale staf, generaal sir Michaël Carver, en de Britse leger leider in Noord-Ierland, generaal sir Harry Tuzo, geruime tijd aanwezig geweest. Van Britse zijde namen voorts aan het overleg deel minister van binnenlandse zaken Maudling, minister van defensie lord Carring- ton en de minister voor de betrek- GRONINGEN, 23-3. Donderdag morgen tegen tien uur is een Star fighter van de koninklijke lucht macht neergestort tussen Groningen en Delfzijl. De vlieger wist zich te redden met zijn schietstoel. Het toe stel was afkomstig van de vliegbasis Leeuwarden. kingen met het Lagerhuis, William Whitelaw. Faulkner was vergezeld van zijn vice-premier Andrews en vijf ambtenaren. Het plan Het Britse vredesplan behelst vol gens regeringskringen o.m. de aan stelling van een Britse minister-pre sident in Belfast die toezicht moet oefenen over veiligheidsaangelegen heden, de geleidelijke afschaffing van de interneringsmaatregelen en de benoeming van katholieke minis ters. Ontvoerde Fiat-directeur schrijft familie BUENOS AIRES, 23-3. De dins dag in Argentinië ontvoerde Fiat-di recteur Sallustro heeft 2ijn familie laten weten dat hij het goed maakt en dat hij „hoffelijk" behandeld wordt. Een brief van hem, in het Ita liaans, was gedeponeerd op het toi let van een café in Buenos Aires. Er lag ook een communiqué van de ontvoerders, behorend tot het „Revo lutionaire Volksleger" (ERP), waarin deze meedeelden dat de Fiat-direc teur zich bevindt „in de gevangenis van het volk" en dat „de moorde naars van het volk zullen worden te rechtgesteld en de onderdrukkers en uitbuiters opgesloten". De organisa tie keert zich fel tegen „de moorden en martelingen waaraan de veilig heidsdiensten van de dictatuur zich schuldig maken" en levert heftige kritiek op de rechterlijke macht. „Oorlog voerend, zullen wij stukje bij' beetje het recht van het volk op bouwen, dat in de plaats zal komen van dat van het huidige miserable regime", aldus het communiqué. Vreugde in ziekenhuis Nijmegen DEN HAAG, 22-3. De Rijksvoorlichtingsdienst deelt mede: „Heden, op woensdag 22 maart 1972 heeft H.K.H. prinses Margriet in het „St. Radboud Zieken huis" te Nijmegen het leven geschonken aan een flinke zoon. De toestand van moeder en kind is uitstekend. De bevalling die langs operatieve weg heeft plaats gevonden, is geheel naar wens verlopen." Pieter van Vollenhoven, die anderhalf uur na de geboorte stralend van geluk naar buiten kwam om de pers te woord te staan, zei dat hg bijzonder gelukkig was met de geboorte van zijn zoon, de baby, zo zei hg, ziet er ge zond uit en heeft een lengte van 52 centimeter. Hij weegt iets zwaarder dan zijn broertje Bemhard bg zgn geboorte, namelijk ruim 3,5 kilo. Mr. Pieter van Vollenhove zal op maandag 25 maart a.s. om 13.30 uur op het stadhuis te Nijmegen aangifte doen van de geboorte van zijn zoon. Als ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal de burgemeester van Nij megen, mr. Th. M. J. de Graaf, op treden. Getuigen Als getuigen bij de aangifte zijn door de heer Van Vollenhove aan gezocht:" de vice-president van de Raad van State, dr. L. J. M. Beel en de minister-president B. W. Bies heuvel. Volgens traditie zal de heer Van Vollenhove zijn zoon tonen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, in aanwezigheid van de beide getui gen. Dit zal plaatsvinden in hel Radboutziekenhuis voorafgaande aan de geboorteaangifte op het stadhuis. Telegram Minister-president Biesheuvel heef woensdagmorgen namens de ministerraad het volgende telegram gezonden aan prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven: „Namens de raad van ministers van het koninkrijk bied ik u onze hartelijke gelukwensen aan bij de geboorte van uw derde zoon. Wij al len delen uw blijdschap en hopen dat de jonge moeder spoedig geheel her steld zal kunnen terugkeren naar haar gezin". Namens de ministerraad zond mi nister-president Biesheuvel ook een telegram aan koningin Juliana en prins Bemhard. Amerikaanse vrouwen bij geveehtseenheden WASHINTON, 22-3. De Ameri kaanse senaat heeft dinsdag met 73 stemmen voor en 18 tegen besloten cm vi ouwen niet uit te zonderen van militaire dienstplicht. Fen amendement waarin werd vrorgcsteld geen vrouwen in te lij ven bij geveehtseenheden werd ver worpen. Met deze stemming is een obstakel uit de weg geruimd voor een amen dement op de grondwet over gelijke rechten voor mannen cn vrouwen. Het voorgesteld amendement, dat n:i goedkeuring door het congres ook neg door 38 van de 50 staten moeten worden aanvaard luidt: „gelijke rechten onder de wet worden niet onthouden of beperkt door de Ver enigde Staten of een (deel) staat op grond van het geslacht". BELFAST, 22-3. Door de ontplof fing van een bom op een parkeerter rein in Belfast zijn woensdag vyftig mensen gewond en is het dak van het centraal station van de Noord ierse hoofdstad gedeeltelgk vernield. Bovendien werden twee treinen ver nield. De politie deelde mee dat het er de schijn van had gehad dat de per sonen die de bom plaatsten, zoveel mogelijk mensen naar de plek des onheils hadden willen lokken. Er werden van tevoren zes tegenstrijdige meldingen over de op handen zijnde ontploffing ontvangen. Maar in één geval werd gezegd dat de ontploffing op het parkeerterrein zou plaatsheb ben. Meer dan vijftig auto's werden vernield. Een groot aantal brandde uit. ROTTERDAM, 22-3. De Rotter damse politie is er nu van overtuigd dat Anita Pothuis werd vermoord. Sectie en laboratoriumonderzoek hebben dat nu definitief uitgewezen. Op het lichaam van het meisje zijn verwondingen geconstateerd, waar uit moet worden afgeleid, dat het twaalfjarige Rotterdamse school meisje door geweld om het leven is gekomen. MUNCHEN, 22-3. Bij het elkaar achterna zitten in auto's om een meisje zijn in de nacht van dinsdag op woensdag bij Altoetting ten oosten van München acht jonge mensen omgekomen. De lijken waren bij de berging zo verminkt dat de politie aanvankelijk dacht met negen doden te doen te hebben. Voor zover tot nu toe bekend had den op een nachtfeestje verscheidene jongemannen naar de gunst van een meisje gedongen. Enkele mannen gingen er met het meisje in hun auto vandoor. Zij werden door de andere groep jongemannen in een tweede auto achtervolgd. De twee wagens raakten elkaar en versper den de weg voor een tegenligger met vijf inzittenden, die tegen een boom sloeg en in tweeën brak. De verwondingen van de meeste slachtoffers zijn niet ernstig. Vele anderen liepen shocks op. Onder hen waren twaalf meisjes in dienst van het nabijgelegen hotel Europa. Alle ruiten in het sjieke hotel werden verbrijzeld. Het hotel is in trek bij buitenlandse journalisten. LISSABON, 22-3. Voor het Rotter damse Feyenoord is het Europacup toernooi afgelopen. Woensdagavond in het kolkende Estadio da Luz werd de Rotterdams club ontluisterd door een magistraal Benfiea. De Portugese kampioen toonde zich net als in de eerste wedstrijd een prachtig elftal, dat Feyenoord degradeerde tot een houterig stel voetballers. De eindstand luidde maar liefst 5-1. Hiervoor hadden ge zorgd de rechtsbuiten Nene (drie doelpunten) en linksbuiten Jordao (twee doelpunten). Slechts eenmaal heeft Feyenoord een kans op de hal ve finale gehad. Dat was in de vijf en zeventigste minuut, toen Van Ha- riegem - onverdiend - de stand op 2-1 bracht. Daarna echter toonde Benfiea aan dat dit doelpunt op een vergissing berustte en maakte koel bloedig het werk af. Advertentie MEUBELRAMA Rijksweg 26 - Nieuwerkerk Telefoon (01114) 1268, b.g.g. 1265 Maandags gesloten: vrijdagsavonds geopend tot 9.00 uur, zaterdags tot 5.00 uur Land- en tuinbouw TILBURG. 22-3. Voor jonge boe ren die een behoorlijk bedrijf wil len overnemen zitten er in de struc- tuurvoorstellen van de Europese commissie niet veel mogelijkheden. Dat gelooft prof. dr. F. W. J. Kriel- laars. voorzitter van de Noord-Bra bantse Christelijke Boerenbond. Wel maken die voorstellen het misschien mogelijk, zo merkte hij ironisch op. een in verwaarloosde toestand over genomen bedrijf (mei subsidie) te verbeteren. AMSTELVEEN. - Het Amsterdamse Bos heeft - hel milde voorjaarsweer lokte hiertoe uit - alweer een voor proefje gekregen van wat het in de komende zomer te wachten staat. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Prof. Kriellaars maakte zijn op merkingen woensdag op het E.E.G.- congres ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan van de Noord-Bra bants-Zeeuwse Katholieke Platte landsjongerenorganisatie K.P.J. in Tilburg. Hij en drie Nederlandse landbouwattaché's, die voordien in leidingen hadden gehouden, beant woordden vele vragen van de jonge boeren. Verwachting tot vrijdagavond: Weinig verandering Droog en vrij zonnig weer met een zwakke tot matige wind uit westelij ke richtingen; minimumtemperatu ren van plus 3 graden aan zee tot min 3 plaatselijk in het binnenland; maxima morgen van 8 graden aan de kust tot omstreeks 13 graden el ders. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 4 tot 10. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: 0 tot 5 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 24 maart Zon op 6.34, onder 19.00 Maan op 13.09. onder 4.33 Volle maan: 29 maart te 21.05 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 24 maart 11.03 23.51 4.23 17.10 Doodtij: vrijdag 24 maart HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 23-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Ook in de afgelopen nacht daalden in ons land de temperaturen tot even onder het vriespunt en vormde zich hier en daar mist. Het weer wordt dan ook nog steeds be paald door een gebied van hoge ba rometer standen, waarvan het cen trum met een luchtdrukwaarde van 1029 millibar ten westen van Ierland ligt. Het brengt op de Britse eilan den. in Frankrijk en midden Europa rustig weer met temperaturen over dag van 15 tot 20 geraden. Aange zien het water van de Noordzee slechts een tempratuur heeft van om streeks 6 graden, blijft het in de kustgebieden met oplandige wind belangrijk kouder. Een diepe depressie bij de Noord kaap beheerst het weer in Noord- Europa. Rond deze storing wordt met stormachtige winden koude lucht, waarin sneeuw en hagelbuien voor komen uit de Poolstreken naar Scan dinavië gevoerd. Het bijbehorende koufront trekt over het noorden van de Noordzee en Denemarken met wat lichte regen naar het zuidoosten en zal ons land niet bereiken. Aangezien in het komende etmaal het hogedrukgebied bij Ierland zich over Schotland en het zeegebied tus sen IJsland en Noorwegen zal uit breiden, ruimt in ons land de wind verder naar het noordwesten en houdt de aanvoer van tamelijk koele lucht aan. Het blijft droog weer. waarbij in de nacht lichte vorst zal voorkomen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1