DE ZIERIKZEESCHE COURANT BIJ ULSTER LIGT BESLISSING OVER DE AANSLUITING Lagerhuis verwerpt motie van oppositie Het debat over de werk-afspraken Doden door vergaan vissersschip DR S. L. MANSHOLT VOORZITTER EUROPESE COMMISSIE Aanval op Pnom Penh De dood van Anita Pothuis ORGELDEMONSTRATIES MOSSEL en VERSTEEGE WAT W 01 bilt I ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 21 maart 1972 128stc jaargang Nr. 21052 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusief 4 »/o B.T.W. In dit nummer: Landbouw Aktiegroep op Sch.-Duiveland Angstwekkend geweld in Ierland BELFAST (Noord-Ierland), 20-3. Minstens zes men sen zijn maandagochtend in de Noordierse hoofdstad om het leven gekomen en meer dan honderd gewond door een bomontploffing. Dc explosie deed zich voor in de Doncgall-straat voor het gebouw van een protestantse krant. Dc bom die ontplofte bevond zich in een geparkeerde vrachtauto. Toen dc explosie - die dit jaar tot dusver dc meeste slachtoffers heeft geëist - zich voordeed, was dc Doncgallstraat vol winkelende mensen, die juist door dc politie uit een naburige straat naar dc Donegallstraat waren gedirigeerd, nadat de politie telefonisch een waarschuwing had gekregen, dat er een bom zou ontploffen. Ook maandagmiddag hebben zich in het centrum van Belfast twee ont ploffingen voorgedaan, enkele uren na de eerste verwoestende ontplof fing van de ochtend. Over eventuele slachtoffers en schade is nog niets bekend. Maandag hebben drie leiders van het verboden Ierse Republikeinse Leger (I.R.A.) die in Ierland wonen ieder een postpakket ontvangen met een bom erin. Twee I.R.A.-leiders liepen bij de ontploffingen van de kleine bommen lichte verwondingen op. De leider van de Britse socialisti sche oppositiepartij, Harold Wilson, heeft maandag in het Lagerhuis ver- klaai'd, dat hij vorige week in Dublin met leiders van de Sinn Fein, de po litieke afdeling van de I.R.A., heeft gesproken. Wilson opende een spoeddebat in het Lagerhuis, dat door hem was aangevraagd naar aanleiding van het uitblijven van publikatie van het „vredesplan" de Britse regering voor Noord-Ierland. „Geweld geen oplossing" In zijn gesprek met leiders van de Sinn Fein had Wilson er de nadruk op gelegd, dat geweld geen oplossing zou kunnen zijn. „Geweld kan een eventuele hereniging van Ierland slechts bemoeilijken en zelfs tot ver nietigen van het eiland leiden", aldus Wilson. De Britse minister van binnen landse zaken, Reginald Maudling, verklaarde, dat de Britse regering Noord-Ierland niet aan het zuiden zou geven zonder de meerderheid van Ulster hiertoe toestemming had verleend. De kwestie Ierlaml LONDEN, 20-3. Het Britse Lager huis heeft maandagavond met een meerderheid van 37 stemmen de op positie-motie verworpen waarin de regering vertragingen worden ver weten bij dc indiening van haar „vredesplan" voor Ulster. Na afloop van een debat van drie uur werd de motie met 294 tegen 257 stemmen verworpen. Het debat sluitend voor de socia- Tweede Kamer DEN IIAAG. 20-3. Namens dc frakties van de vyf regeringspartij en in dc Tweede Kamer zal dinsdag middag bij het kamerdebat over dc werkafspraken van de kabinetsin formatie van vorig jaar. één woord voerder optreden. Het is mr. An- driesscn. dc voorzitter van de KVP- fractic. Aldus is maandagavond be sloten tijdens een vergadering van dc vijf fractievoorzitters. Het debat over de werkafspraken, die meer dan een half jaar geheim bleven, maar vorige week door pre- De regeringsvoorstellen ten aan zien van Noord-Ierland zullen vol gens Maudling waarschijnlijk vol gende week gepubliceerd worden na dat premier Heath en de Noordierse premier, Faulkner met elkaar ge sproken hebben'. Faulkner gaat woensdag naar En geland voor besprekingen met Heath. TOKIO, 20-3. De veertien opvaren den van de 119 ton metende Japanse vissersboot „Masoe Maroe 26" die zondagavond een noodsein had uitge stuurd,. zijn bij de Danjo Goento eilanden met hun schip ten onder gegaan. Dit is maandag in Tokio ver nomen. De Masoe Maroe was op 9 februari vanuit Nagasaki naar visgronden vertrokken. BRUSSEL, 20-3. Heden (dinsdagochtend) 11a een officiële raadpleging van de Europese Commissie, is dr S. L. Mansliolt in funktie getreden als voorzitter van de Europese Commissie. Of hü afstand zal doen van het beheer van de landbouw portefeuille in dc Europese Commissie is nog de vraag. Mogelijk besluit Mansholt als voor zitter tevens de portefeuille van landbouw te blijven beheren. listische oppositie verklaarde oud- minister van binnenlandse zaken Ja mes Callaghan, dat de oplossingen, die premier Heath woensdag met premier Faulkner van Ulster wil be spreken, heel goed enkele weken en zelfs maanden eerder hadden kun nen zijn ingediend. Heath sprak slechts kort en zei, dat de Britse regering aan het vraag stuk Noord-Ierland „de hoogste prio riteit" verleende. mier Biesheuvel in de openbaarheid gebracht werden, zal worden geo pend .door PvdA-fractievoorzitter Den Uyl. Na hem komen aan het woord mr. Van Mierlo, fractievoorzitter van D'66, mr. De Gaay Fortman (PPR), "fractievoorzitter Wiebenga (PSP), ds Abma, voorzitter van de SGP-frac- tie en de heer Koekoek, de enige vertegenwoordiger van de Boeren partij in de Tweede Kamer. Daarna zal het woord zijn aan mr. Andries- sen. De Nederlandse regering, aldus minister Schmelzer (buitenlandse za ken), is bepaald niet ontevreden over de benoeming van dr. Mansholt, een benoeming die dus dinsdagoch- PNOM PENH, 21-3. Noordvietna- mese eenheden en Cambodjaanse guerillastrijders hebben een grote aanval op Pnom Penh, de hoofdstad vap Cambodja, gedaan. Zij schoten ruim 100 raketten en mortiergrana ten op de stad af. Het vliegveld van de stad, dat inmiddels voor het luchtverkeer is gesloten, is bescha digd en rond 300 houten huizen in een westelijke buitenwijk staan in brand. Noordvietnamese troepen en guer rillastrijders deden tegelijkertijd een aanval in de buurt van een radio station dat bij de zuidwestelijke stadsgrens ligt. Zierikzee wordt deze week bevlogen met een reuze-helikopter van de K. L.M., die deskundigen uit de scheep vaartwereld vervoert naar de fa briek van Smit Bolnes N.V., waar een nieuw type motor wordt gede monstreerd. Men zie ook elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). tend nog officieel bekrachtigd moet worden. Op een vraag hoe de rege ring denkt over de Nederlandse bin nenlandse politieke activiteiten van dr. Mansholt zei minister Schmelzer: „Ik ben niet zo op de hoogte van de werkzaamheden van dé progressieve drie". Primair is, aldus minister Schmel zer. dat een voorzitter van de Euro pese Commissie doet wat nodig is in die functie en dat hij zich daar op timaal aan wijdt. Dr Mansholt heeft verantwoordelijkheidsgevoel genoeg om dat zelf ook zo te zien. Of hij naast zijn werkzaamheden als com missievoorzitter nog mogelijkheden vindt om in de Nederlandse binnen- ROTTERDAM, 20-3. De spcurak- tie, die 18 Rotterdamse rechercheurs van dc speciale brigade zware mis drijven maandag ondernamen in de buurt van de Spcelmansplas naar mogelijke stille getuigen die meer licht kunnen brengen in de dood van het twaalfjarige Rotterdamse school- incije Anita Pothuis, heeft niets op geleverd. Dc politie had gehoopt aanwijzin gen te vinden die de theorie onder steunen dat Anita Pothuis als ge volg van oen geweldmisdrijf om het leven is gekomen. Het zoeken naar die stille getuigen werd aan het be gin van de middag al opgegeven, na dat de rechercheurs maandagmorgen om zeven uur aan hun onderzoek waren begonnen. De politie pa trouilleert nog wel regelmatig in de omgeving van de Veenplas, die is ge situeerd in het complex sportvelden van Laag Zestienhoven. landse politiek actief te blijven kan ik niet beoordelen. Aldus de Neder landse minister van buitenlandse zaken. Belgische kleuters C omgekomen BRUSSEL, 19-3. Twee kinderen, een kleuter van 4 jaar en een baby van 4 maanden, zijn zondag in het Belgische plaatsje Aywaille omge komen in hun ouderlijk huis dat uit brandde. Door nog niet achterhaalde oorzaak brak brand uit in een bij keuken van het huis waar zich de met olie gestookte centrale verwar ming en een gasfornuis bevonden. Er deed zich een explosie voor waar na het vuur zich in snel tempo uit- -breidde. Engeland keert gezicht naar Europa LONDEN, 20-3. Nu hel waar schijnlijk is dat Engeland in 1973 lid wordt van de Europese Gemeen schappelijke markt, gaat de Britse regering het contact met Wesl-Eu- ropa versterken. Met ingang van april zal dc Brit se regering in vier jaar zes-miljoen pond sterling uitgeven om aan de Britse nationale geaardheid een Eu ropese tint te geven en de bezoekers van overzee inzicht in het karakter van de Engelsman te verschaffen. Een regeringscommissie heeft een plan opgesteld waarvan de uitwisse ling van jongelui, universiteitsbeur zen voor Europeanen, toernees van Ihea tergezelschappen, boektentoon- stellingen, het uitroepen van Britse steden en sleden op het vasteland tot „zustersteden" en betrekkingen tussen arbeidersgroepen onderdeel vormen. De nadruk wordt gelegd op hel scheppen van de geschikte psycho logische voorwaarden voor de waar schijnlijke toetreding van Engeland tot dc EEG op 1 januari 1973. Het plan bestrijkt alle West-Europese landen. Advertentie gepresenteerd door MOSSEL en VERSTEEGE in hotel ..Concordia" te Zierikzee op donderdag 23 en vrijdag 24 maart. aanvang 's avonds 7.30 uur. Lange Delft 103-105 - Tel. (01180) 7684. MIDDELBURG Ook in Den Haag - Groningen en Heerlen. ZANDVOORT. En zo zag maart er uit tijdens het weekeinde. Zon-aan- bidders op een moment, dat de lente nog moest beginnen. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Niets bevordert het geluk zo- J zcr als het vervangen van ge- j tob door werk. Verwachting tot woensdagavond: Iels minder warm Droog weer met plaatselijk mist of laaghangende bewolking, maar over dag vooral in het binnenland nog flinke zonnige perioden; vannacht weinig wind met minimumtempera turen van omstreeks 3 graden aan zee tot rond 0 graden landinwaarts; morgen overdag zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen en iets minder warm met middagtem- peraturen van omstreeks 8 graden in het noordwesten tot rond 17 gra den in het zuidoosten van het land. Voor donderdag: Aantal uren zon: 2 tot 8. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 5 graden boven normaal. Kans op een droge peiiode van min stens 12 uur: 95 proc<|nt. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 22 maart Zon op 6.38, onder 18.57 Maan op 10.36. onder 3.24 23 maart Zon op 6.36, onder 18.58 Maan op 11.51. onder 4.04 Eerste kwartier: 22 maart te 3.12 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 22 maart 23 maart 8.07 20.40 9.22 22.08 1.32 14.08 2.49 15.30 Doodtij: vrijdag 24 maart HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 21-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Nog steeds wordt het weer in grote delen van West- cn MicWcn- Europa beheerst door hogedrukge- bieden. waarvan een zich ten westen van Ierland en het andere zich over Midden-Rusland bevindt. Een uitlo per van het Ierse hogedrukgebied bevond zich dinsdag juist over ons land zodat het opnieuw een fraaie vroege voorjaarsdag kon worden met weinig wind. veel zon cn in het bin nenland aangename temperaturen. Aan dc noord flank van het Ierse ho gedrukgebied trekt een koufront be horende bij een depressie ten zuiden van Spitsbergen Skandinavië binnen. Tengevolge van deze ontwikkeling verplaatst de as van het hogedruk gebied zich langzaam zuidwaarts cn zal woensdag boven Noord-Frankrijk aangekomen zijn. Daardoor zal de wind in ons gehele land in de west hoek terechtkomen cn belangrijk kdelere, over de koude Noordzee aanstromende lucht gaan aanvoeren De regenkansen blijven nog gering.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1