DE ZIERIKZEESCHE COURANT FRANS REFERENDUM OVER UITBREIDING VAN DE EEG Heroinevondst in Frankrijk Martin Bornian gevonden EGYPTE MAAKT ZEEF WAPENS Israël is een atoommacht TUINMAN Zonnig vertrek Joegoslavische zigeuners De onveiligheid in de Ver. Stalen Koele ontvangst van Bhoetto te Moskou 1 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 17 maart 1972 128ste. jaargang Nr. 21050 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1389 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lekenman Ochfman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand i 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. in dtt nummer: Froege lente op Schouwen-Duiv eland Pompidou komt mei verrassing PAKIJS, 16-3. President Georges Pompidou heelt aangekondigd, dat er in Frankrijk een referendum zal worden gehouden over het Europese beleid van de regering en in het hijzonder over de uitbrei ding van de Europese Gemeenschap met Engeland, Ierland, Denemarken en Noorwegen. Het Franse staatshoofd deed deze mededeling donderdagmiddag op een persconferentie in Parys. Uit welingelichte kring in Parijs wordt vernomen dat het referendum in de laatste weck van april gehouden zou kunnen worden. Het Franse staatshoofd zei dat het gemakkelijk zou zijn geweest de par lementaire methode te gebruiken voor het goedkeuren van de toetre dingsverdragen. Er zou dan zowel in de Nationale Vergadering als in de Senaat een grote meerderheid voor uitbreiding van de gemeenschap ge vonden zijn. „Maar ik vind het mijn plicht, en dat is wezenlijk democra tisch. de Franse bevolking te vragen MARSEILLE, 16-3. In een clan destien werkend laboratorium in Aubagne bij Marseille is donderdag bcslaggelegd op honderd kilo zuivere heroine. De scheikundige die er aan-het werk was is aangehouden. Advertentie 1111111111111111111111111111111111111111111111111 l±l Waar een eend is, is een weg Waar een weg is, is een eend A AUTO A LOUIS GOEDBLOED Telefoon (01116)245 Tiflllllllllllllllllllflflllllllllllllfflllllfllfïï BOGOTA. 17-3. Twee journalisten hebben in het woud bij Putumayo in het zuiden van Columbia een Duit ser gevonden die zich Juan Ehrmann noemt, maar die mogelijk Martin Bormann zou kunnen zijn. Volgens journalistieke kring in Bogota zal Ehrmann nog eind van de week naar de hoofdstad worden overgebracht voor identificatie. Ge heime agenten zijn deze week naar Putumayo gereisd om Ehrmann op te halen. Dit is inmiddels gebeurd. direct haar keus kenbaar te maken over dit beleid ten gunste van Euro pa. Het Britse lidmaatschap is meer dan een kwestie van eenvoudige uit breiding", zo voegde hij er aan toe. Het betreft, zowel intern als extern, de toekomst van Europa. Frankrijk's Europa Pompidou, die het grootste deel van zijn 90 minuten durende pers conferentie wijdde aan Europa, zei dal er geen twijfel mag bestaan over de politieke wil van Frankrijk Euro pa op te bouwen. Hij prees de oprechtheid die pre mier Heath aan de dag had gelegd tijdens hun topgesprek vorig jaar mei in Parijs dat de'weg vrijmaakte voor de Britse toetreding. Op vragen over de idee dat de lan den van de Gemeenschap ministers benoemen die speciaal verantwoor delijk zijn voor Europese zaken liet hij duidelijk blijken daar. op dit moment althans, niet voor te'voelen. Pompidou keek nog even vooruit naar de topconferentie van de ver grote Gemeenschap die in oktober in de Franse hoofdstad wordt ge houden en zei dat onderwerpen van gesprek zouden kunnen zijn de eco nomische en monetaire unie in Europa, de verbetering van de werk wijze van de huidige organen van de Gemeenschap. Secretariaat Verder het instellen van een per manent secretariaat voor Europese zaken en het oprichten van een po litiek secretai-iaat van de tien, waarvan hij hoopt dat het in Parijs zal worden gevestigd. Het referendum zal het eerste zijn in Frankrijk sinds de stemming in april 1969 over regionale en senaats hervormingen die leidde tot het af treden van generaal De Gaulle. Uitspraak Sadat CAIRO, 16-3. President Sadat heeft volgens het perburcau voor het mid den-oosten tegen officieren in Soedan gezegd dat Egypte zelf moderne wa pens vervaardigt. „Be vijand kan nu wel in Israel moderne wapens ma ken, wij doen dat ook en zijn op weg alle moderne wapens in ons land te vervaardigen". LONDEN, 16-3. Israël heeft de atoomdrempel overschreden en is voortaan een nucleaire macht, zo schryft het Engelse dagblad „Daily Express" donderdag. Volgens het blad bezit Israel drie kernwapensfa- brieken in de Negev, die atoomkop pen kunnen vervaardigen voor de Is- taclischc Jericho-raketten. Theoretisch, aldus de „Daily Ex press, bezit Israël geen atoombom, maar in geval van een bedreiging kunnen ze er binnen één of twee da ge écn maken. De Israëliërs, zo ver volgt het blad, weten heel goedxdat ze zich niet kunnen meten met dc super-atoommogendheden, maar bc- schouwen hun wapen als afschrik king voor de Arabische landen. De ze zouden er door een Israëlische atoomwapen van weerhouden wor den steden en industriecentra te bombarderen. De wetenschap dat Israël kernwa pens kan produceren ligt volgens de „Daily Express" ten grondslag aan de jongste oorstellen van koning Hoessein. Sadat zei gedwongen te zijn ge weest zijn berekening van de con frontatie met Israel te herzien, „we gens de duidelijke uitdaging van de V. S.", die in januari hadden bekend gemaakt dat Israel meer Phantom- straaljagers zou kiijgen en dat er moderne wapens in Israel zouden worden vervaardigd. Sadat sprak niet over Sowjetrussische hulp bij de wapenfabricage. De Egyptische president zei dat een toekomstige oorlog met Israel alles omvattend zal zijn. „De strijd zal niet alleen aan het Seuzkanaal of de golf van Suez worden gevoerd, maar zal een totale oorlog zijn, zoals de vijand dat wil. Het zal voor hem even goed een totale oorlog zijn". Dealer: ISTA Oosterland ALBANY (New York). Terwijl wij ons in Nederland de laatste dagen koesteren in een warm lentezonne- tje, hebben de automobilisten in de Amerikaanse staat New York te kampen met zware sneeuwval en gladde wegen, nu daar de winter plotseling is ingevallen. Op de foto een beeld pan de ravage na een zwa re kettingbotsing op de Adirondack- snelweg, waarbij meer dan tachtig wagens betrokken waren. Advertentie Ook voor „Doe-het-zelvcrs" hebben wij een grote collectie MEUBELSTOF in voorraad ZIE ETALAGE Mol 17-19, Zierikzee. tel. Vliegreis en f 40.000 loe SCHIPHOL, 16-3. Met een wit ko nijn, twee honden en een zenuwach tige aap in een vogelkooi is donder dagmiddag de kleurrijke groep van 65 Joegoslavische zigeuners op Schiphol in een DC-9 van de KLM gestapt voor de terugkeer naar het vaderland. Het is een kleine landverhuizing geworden, zoals geen zigeuner zich die had kunnen dromen. Geholpen door personeel van Humanitas, door vrouwelijke en mannelijke agenten van de Amsterdamse politie, door medisch personeel van de G.G. en G.D.. door afgevaardigden van het gemeentebestuur en door chauffeurs, werden de 11 mannen, 12 vrouwen. 36 kinderen en 6 kleuters en baby's 's ochtends met hun transportabele bezittingen in drie bussen van het gemeentelijk vervoerbedrijf geladen en naar Schiphol gereden, waar hun in feite de zelfde eer te beurt viel als reizigers van koninklijke bloede. Ze werden in de bussen regelrecht naar het vliegtuig gereden, dat op het platform gereed stond en ze be hoefden dus niet de hele vertrekhal en de pieren door te lopen. Twee en twintig doden bij ongeluk LAGOS. 16-3. Tweö en twintig mensen zijn om het leven» gekomen en 18 gewond geraakt toen do vrachtauto, waarin zij zaten, van oen hoog gelegen weg in Nigeric raakte en in een greppel terecht kwam. De vrachtwagen reed op dc weg van Kontagora naar Zoeroe. Voor alle zigeuners begon toen de luchtdoop, die hen niets kostte, want de vlucht werd gemaakt voor reke ning van het ministerie van justitie. Bovendien ontving de groep tijdens de vlucht een bedrag van ruim 40.000 gulden, waarmee naar wordt gehoopt de eerste kosten in Joego slavië kunnen worden opgevangen. Bij dat alles kwamen nog de koes terende stralen van een voortijdige lentezon, die op het platform het af scheid van Holland een vleugje fees telijkheid schonk, al moesten som mige zigeuners toch een gevoel van verdriet wegslikken. WASHINGTON, 16-3. Het Ame rikaanse huis van afgevaardigden heeft donderdag een bedrag van drie miljoen dollar beschikbaar gesteld voor dc bewaking van het kapitool cn zfjn omgeving. Van het geld zullen honderd tele visiemonitors worden aangebracht om hot bevvakingswerk van de poli tic 1c verlichten. De onveiligheid in dc Verenigde Staten is ook ter sprake gekomen op een hoorzitting van dc juridische commissie van het huis van afge- aaidigden. Dc Amerikaanse afgevaardigde bij dc Verenigde Naties. George Bush, verklaarde da f dc overvallen op bui tenlandse diplomaten in dc Verenig de Staten zodanig toenemen, dat een nieuwe wet nodig is om dergelijke vergrijpen tot een federale misdaad te maken. MOSKOU. 16-T. Dr Pakistaanse president Zoelfikar Al Bhoetto is donderdag in Moskou betrekkelijk koel ontvangen. Weliswaar waren premier Kosy- gin. vice-premier PoljanSki on mi nister van buitenlandse zaken Gro- miko ter begroeting aanwezig op het vliegveld, maar de juichende en vlaggenzwaaiende burgers die eer der deze maand premier Moedjiboer Rachman van Bangla Desj verwel komden. ontbraken donderdag He fis Bhoctto's eerste bezoek aan een land dat Bangla Dcsj diploma tiek heeft erkend. Hoewel Moskou krachtige steun heeft gegeven aan India zijn de Sowjet-Unie en Pakis tan ook op het hoogtepunt van hot conflict erg terughoudend gebleven in de kritiek op elkaar. Dc Sowjet- Unie schijnt nu te hopen dal dit ge matigd optreden een Russisch optre den als bemiddelaar tussen India en Pakistan mogelijk maakt. LONDEN. Van 11 tot en met 15 april zullen koningin Juliana en prins Bern- hard een staatsbezoek brengen aan het Verenigd Koninkrijk. In de West minster Abbey (foto) te Londen zullen zij een bezoek brengen aan het graf van de „onbekende soldaat". Dit nummer bestaat uit 14 pagina's f t Gelukkig de man die om t zichzelf kan lachen, hg zal al- tijd pret hebben. i Aanhoudend warm Droog, zonnig cn warm weer met maximumtemperaturen rond 19 gra den. maar "bij oplandige wind enkele graden lager. Zwakke tot matige oostelijke wind. Minimumtempera turen van 4 tot 0 graden met plaat selijk nachtvorst. Voor zondag: Aantal uren zon: 4 tot 10. Min. temp.: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Max. temp.: meer dan drie graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens. 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MA AN STAN DEN 18 maai-t Zon op 6.47, onder 18.50 Maan op 7.27, onder 23.48 19 maait Zon op 6.45, onder 18.52 Maan op 7.56, onder 20 maart Zon op 6.43, onder 18.53 Maan op 8.35, onder 1.13 Eerste kwartier: 22 maart te 3.12 uur. HOOG- EN LAAGWATER 18 maart 5.07 17.35 10.41 22.48 19 maart 5.49 18.12 11.21 23.33 20 maart 6.32 18.58 12.04 Doodtij: vrijdag 24 maart HET WEEROVERZICHT DE BILT, 17-3. Hel K.N.M.I. deelt mede: Echt winters weer was het donderdag in midden- en noord- Scandinavië. In deze streken drong achter een koufront van de Noorde lijke IJszee afkomstige lucht binnen, wat met regenbuien gepaard ging. Daarentegen moest deze koude lucht- massa in IJsland het veld ruimen onder invloed van een zuidelijke stroming, die vergezeld van veel re gen, warmere lucht aanvoerde. In Schotland veroorzaakt een storing in de hogere luchtlagen onweer. Ook in de landen rond de Middellandse zee. waar de druk betrekkelijk laag bleef, was het weer in het algemeen min der fraai en voor de tijd van het jaar tamelijk koel. Om van hel voorjaar te genieten behoefde men dan ook geen verre reizen te ondernemen, want in onze omgeving werden op nieuw middagtemperaturen van 18 a 20 graden bereikt. Alleen in het Waddengebied bleef het koeler. Dc kern van het hogedrukgebied, dat dit mooie lenteweer veroorzaakt, heeft zich het afgelopen etmaal van Polen naar zuid Noorwegen ver plaatst, maar trekt nu weer in dc richting van de Oostzee. Voor ons betekent dit weinig verandering, aangezien dc oostelijke stroming zich handhaaft. Verwachting tot zaterdagavond:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1