SINAS deze week bij ^HALVARINE Irak wil in federatie met Egypte/Sirië Luitenant verried geheimen Stijgend aantal doden als gevolg van overstromingen/aardverschuivingen Peru BEZWAREN BIJ V.V.D.-D'fó TECEN „VERKEERSSCHOUT" DE ZIERIKZEESCHE COURANT WEINIG RESULTAAT UIT EUROPESE LANDBOUWBERAAD Deens passagiersvliegtuig neergestort Advies inzake de Unctad III Brand in natuurreservaat BRUSSEL, 16-3. Het overleg tussen de ministers van landbouw van de E.E.G. is in de nacht van woensdag op donderdag vrijwel mislukt. Er is geen besluit over de prijsverhogingen in de landbouw, noch over de nieuwe struc tuur van de Europese landbouw genomen kunnen worden. Donderdag wordt het landbouwgesprek in Brussel voortgezet, maar ook dan, aldus minister Lardinois „komt er geen afgerond besluit uit de bus". Advertentie vruchtenlimonade literfles J8Sf 68 "kuipje 250 gram, ■SUPER; ter introduktie 49 Schumann naar Peking PARIJS, 15-3. Frankrijks minis ter van buitenlandse zaken Maurice Schumann zal van 5 tot 11 juli een officieel bezoek aan China brengen. Hij is daartoe uitgenodigd door de regering in Peking. Europese Commissie gaat Italië aanpakken BRUSSEL, 15-3. De Europese Com missie in Brussel, het „dagelijks be stuur' van de E.E.G.heeft woens dag aangekondigd een procedure te gaan aanspannen tegen Italië bij het Europese hof van justitie. De Itali aanse regering heeft verzuimd een bedrag van ruim 68 miljoen gulden uit te keren aan de Italiaanse fruit telers, die hun boomgaarden gerooid hebben. De helft daarvan komt uit hel Europese Landbouwfonds. Wel bestaat de kans dat het ge sprek dat deze week tussen de land bouwministers heeft plaatsgehad van zo'n gewicht gebleken is te zjjn dat er volgende week spükers met kop pen geslagen kunnen worden. De Nederlandse minister van landbouw, Lardinois, heeft in ieder geval een ding in Brussel bereikt: de grensmaatregelen die binnen de E.E.G., als gevolg van de herwaarde ring van een aantal E.E.G.-munten, moesten worden genomen (compen satoire heffingen en restituties), die voor Nederland een uitgave van 10 miljoen gulden per maand beteken den, zullen, aldus de afspraken in Brussel voortaan voor rekening van het Europese Landbouwfonds zijn. De ministers zijn het er woensdag nacht in Brussel voorts over eens ge worden dat, als de afdeling oriëntatie van het Eui-opese Landbouwfonds (nu 285 miljoen dollar per jaar, plus een reserve van 340 min. dollar te verdelen over 5 jaar) onvoldoende zal blijken te zijn om de stroojnlij- ning van de Europese landbouw structuur te financieren, de Europese ministerraad met gekwalificeerde meerderheid besluiten over de ver dere financiering zal dienen te ne men. De ministers zijn het er verder over eens geworden dat de reken eenheid waarop in Europa de land bouwprijzen gebaseerd zijn niet ge revalueerd zal worden. AMSTERDAM. Op de werf van de N.D.S.M. in Amsterdam zal zaterdag 18 maart de 225.000 tons turbinetan ker „Texaco Amsterdam" gedoopt worden. Het achterschip liep 30 ok tober 1971 van stapel; het voorschip negen weken later en enkele weken later werden de beide scheepshelften aan elkaar gelast. De tanker is liefst 329,62 meter lang en heeft een diep gang van 19,85 meter. BEIROET, 15-3. Irak heeft Egypte en Syrië uitgenodigd voor een gesprek over een unie ussen de drie landen. Dit is woensdagavond door Radio-Bag dad bekendgemaakt. Egypte zit al in een federatie met Libië en Syrië. Verwacht wordt dat Soedan ook tot deze federatie zal toetreden. Het aanbod is door de Iraakse re gering gedaan metp het doel een verbrokkeling van de Arabische een heid te verhinderen. Deze wordt bedreigd door het plan van koning Hoessein voor een fede raal Jordanië, aldus de Iraakse radio In de bekendmaking wordt het plan-Hoessein „een defaitistisch idee" genoemd dat ,door een regime van huurlingen" naar voren is ge bracht. LIMA, PERU, 15-3. Het aantal do den als gevolg van de ernstige over stromingen en aardverschuivingen sedert bijna 50 jaar in Peru is vol gens onofficiële berichten in Lima tot meer dan vyftig gestegen. Tot nu toe zijn 102 steden en plaatsen getroffen en zijn 220.000 mensen dakloos geworden door de overstromingen die veroorzaakt werden door een maand van zware regenval. Behalve de duizenden huizen die vernield werden kon in de afge lopen week in tientallen fabrieken niet worden gewerkt. Aan de oogsten en aan de wegen is eveneens zware schade toegebracht. Er zijn grootscheepse akties te land over zee en met vliegtuigen gaande om mensen in geïsoleerde gebieden te redden en voedsel, medicijnen en tenten aan de daklozen te verstrek- ken. De regering heeft meer dan een miljoen dollar uitgegeven voor her stel van de wegen. WASHINGTON. De 20-jarige pre sident van Haiti, Jean-Claude Duva- lier heeft amnestie verleend aan alle Haitianen die in ballingschap ver blijven. De maatregel van de jonge president werd bekendgemaakt tij dens een persconferentie van een hoge Haitiaanse delegatie die een be zoek brengt aan Washington. LONDEN, 15-3. De Britse luitenant ter zee tweede klasse David Bing ham, die tot 21 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens verkoop van geheimen- aan de Sowjet-Unie, Heeft met zijn daden de Britse zowel als andere Navo-marinestaven ge noodzaakt hun plannen voor onder zeese operaties in geval van oorlog te herzien. Dit hebben defensiekrin gen in Londen dinsdag onthuld. Tot de plannen die Bingham aan de Russen verkocht behoort de geza menlijke tactiek van het Verenigde Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere bondgenoten in het geval van een potentiële dreiging van de Sow- jet-onderzeevloot, die met 400 boten de grootste ter wereld is. Denemarken en de EEG KOPENHAGE, 15-3. De Deense minister van buitenlandse handel, Ivar Ncergaard, heeft woensdag bij het parlement het voorstel tot toe treding van Denemarken tot de EEG ingediend. De eerste behandeling in het par lement wordt op 26 april gehouden, de derde en laatste in september. „Nieuwe figuur" centraal in Kamerdebat ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 9 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: HM Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, p"ls Per 3 maanden bij vooruilbelaling 13,50; per maand 4,50; per jaar na 18.00 uur; lel. (01110) 2118. Girorekening 13 7677. 52,50. Losse nummers 30 ceqt- Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en v -,« vrijdag - Advertentieprijs 21 cenl per losse mm; „Succesjes (max. 4 regels) Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiel N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. 4 B.T.W. Donderdag 16 maart 1972 128ste jaargang Nr. 21049 WAARIN OPGENOMEN m du nummer; Schooldebfitin Zierikzeese raad E.E.G.-overleg in Brussel vrijwel mislukt Kritische kamer Aanvankelijk was de kamer zeer kritisch gestemd, zoals bleek uit het voorlopig schriftelijk verslag van de juslitiecommissie. Er werd daarna veel overleg gepleegd tussen kamel en minister, zowel schriftelijk als mondeling Dit leidde tot enkele wij zigingen van de aanvankelijke voor stellen. „Hierdoor zijn vele vragen opgelost en veel gerezen moelijheden zoals niet weggenomen dan toch aan zienlijk teruggebracht", zo zei het kamerlid Van Schaik, die namens zijn eigen K.V.P.-fractie en namens A.R.P. en C.H.U. sprak, „In grote trekken gaan wij mot de voorstellen akkoord'. Ongeveer in dezelfde geest spra ken de kamerleden Roethof (PvdA) K. Keuning (DS'70) en Abma (SGP). Maar de V.V.D.-er Geurlsen en me juffrouw Goudsmit (D'66) bleven grote bezwaren houden. Dc verkeersschout en de gerechts auditeur stonden centraal bij het de bat. dat eerst over een maand (na het Paasreecs) zal worden voortge zet als minister Van Agt van justitie de opmerkingen van de kamerleden gaat beantwoorden. Inzittenden (112) omgekomen DOEBAI, 15-3. Een Deens passa giersvliegtuig met 112 inzittepden merendeels Scandlnaviers. die terug keerden van een vakantie op Ceylon, is neergestort in een afgelegen berg- echtlg gebied bij Foedjairah. aan de Golf van Oman. Dc piloot van een hef schroef vlieg tuig, die woensdagochtend boven het wrak vloog, heeft gemeld, geen te ken van leven te hebben bespeurd. Aanvankelijk was gemeld, dat er één overlevende van het ongeluk zou zijn, en wel de gezagvoerder van de Caravelle, die het vissersdorpje Kal- ba zou hebben bereikt. Maar later bleek, dat de „overle vende" de piloot was van een hef- schroefvliegtuig. die een noodlan ding had moeten maken tengevolge van het slechte weer. ROME. - Secretaris-generaal Luns van de Novo drukt de hand van bis schop Sir Michael Gonzi van Malta na het gesprek, dat ze hadden over de toekomst van de Britse militaire bases op Malta. DEN HAAG, 15-3. De kamerfrac ties van V.V.D. en D'66 hebben woensdagmiddag in de Tweede Ka mer stelling genomen tegen de voorstellen om in het geheel van de rechtelijke organisatie de gerechts auditeur en de verkeersschout te in troduceren. De andere fracties, zo- DEN HAAG, 15-3. De nationale raad van advies inzake hulpverle ning aan minder-ontwikkelde landen heeft o.a. wegens de grote betekenis, die hij aan de Unctad III hecht, een beleidsadvies aan de regering uitge bracht. De raad heeft de regering daarin met klem aanbevolen dat Nederland op de conferentie doelbewust en constructief optreedt, intensief streeft naar het overbruggen van te genstellingen tussen ontwikkelings- eh westelijke landen en zich inspant voor het bereiken van concrete re sultaten. Gevangenisstraf voor Bernadette Devlin NEWRY (Noord-Ierland), 15-3. De Noordierse ijveraarster voor de bur gerrechten Bernadette Devlin is woensdag samen met acht andere Noordierse leden van het Britse par lement, opnieuw tot gevangenisstraf veroordeeld. Ze kreeg deze keer zes maanden voorwaardelijk en een geldboete van vijftien pond sterling wegens deelneming aan een verbo den protestmars in Newry in febru ari. Zoon ontvoerd van rijke koffieplanter MEXICO-STAD, 16-3. In de om geving van de Mexicaanse stad Aca- pulco is woensdagavond dc 22-jarige zoon van een rijke koffieplanter ont voerd. De ontvoerders hebben een losgeld geëist van f 850.000. Vijf mannen, verkleed als solda ten en gewapend met halfautomati- sche geweren, overvielen de jonge man toen deze met een vrachtauto, beladen met koffie, op weg was van Aeapulco naar een nabijgelegen stad. LEEUWARDEN, 15-3. In het Bui- tenveld, een natuurreservaat van het Fryske Gea tussen Hardegarijp en Veenwouden in Friesland is woens dagavond brand uitgebroken. Tien tallen hectares riet en lage struikge was stonden in lichterlaaie. Het vuur was vrijwel onbereikbaar voor de brandweer. De brandweer van Dok- kummerdeel ging met een boot naar het reservaat. Het snel woekerende vuur sprong door de vonkenregen over van het ene eiland op hel an dere. In de loop van de nacht slaagde de brandweer er in het vuur te be dwingen. wel ter rechter- als ter linkerzijde, toonden hun instemming met deze nieuwe figuren, zij het dat zij het incidentele oplossingen vonden, noodzakelijk omdat de algehele structurele herziening van de rech telijke organisatie nog wel een jaar oi iien op zich zal laten wachten. Aan de orde was in de kamer een uitvoerig complex van voorstellen om wijzigingen aan te brengen in de wettelijke bepalingen omtrent de rechtelijke organisatie en het beleid van de justitie. Die voorstellen, nog 'door de toenmalige minister Polak van justitie ingediend, hebben onder meer betrekking op de eisen inzake de opleiding en de leeftijden, de sa larissen, de samenstelling van de rechtelijke colleges, de organisatie van de parketten en de opbouw van de diverse instituten. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's Verwachting tot vrijdagavond Zonnig Zonnig, droog en warm weer voor de tijd van het jaar met max.-tempera- turen van 17 tot 21 graden; weinig wind; vannacht hier en daar mist en min.-temperaturen van 4 tot 0 gra den. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 4 tot 10. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: 1 tot 7 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 17 maart Zon op 6.50, onder 18.48 Maan op 7.05, onder 22.16 Eerste kwartier: 22 maax-t te 3.12 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 17 maart 4.28 16.54 10.01 22.06 Doodtij: vrijdag 24 maart HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 16-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Ook woensdag stond het weer bij ons onder invloed van een hoge- drukgebied, waarvan het centrum zich van Roemenië noordwaarts naar Polen verplaatste. Tezamen met een lagedrukgordel boven de Middel landse zee werd hierdoor een zuid oostelijke stroming veroorzaakt, die uitzonderlijk zachte lucht aanvoerde, waarin de middagtemperaturen tot 16 a 20 graden opliepen. Alleen op de Waddeneilanden bleef het, onder invloed van het omringende koude zeewater, beduidend koeler. In de daaropvolgende heldere nacht daalde het kwik hier en daar tot het vries punt. Boven noord-Seandinavië wordt het hogedrukgebied aangetast door storingen, die over de Atlanti sche oceaan eerst een noordelijke koers naar IJsland hebben gevolgd, om vervolgens naar het oosten af te buigen. Het ziet er naar uit, dat de ze storingen tot in Rusland zullen doordringen, maar bij ons verandert weinig in de situatie zodat het weer ook vrijdag droog en zacht blijft.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1