DE ZIERIKZEESCHE COURANT BESTAND IN NOORD-IERLAND: WEEKEINDE LANG RUST Ongeluk in Russische fabriek: 20 doden Zierikzeese steen Oost en West Gestoorde vrouw kaapt vliegtuig en dwingt piloot naar München te vliegen Spaanse politie pakt linkse leiders op Slachtoffers door watersnood in Peru Kennis-exploitanten in opstand na brand op een overwinterings-terrein HHMI 5 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE M Maandag 13 maart 1972 128ste jaargang Nr. 21047 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exqlusiel 4 B.T.W. In dit nummer: Nog eens: Duiceland en Streekplan Geteisterde bevolking kon gaan winkelen LONDEN, 12-3. Dank zij liet bestand dat de „Tra- provisionals" vrijdagavond afkondigden, heeft Noord- Ierland het rustigste weekeinde sinds vele maanden gehad. Op een mynontploffing in het grensstadje Newry - de myn kan al enige weken geleden gelegd zyn - en een korte schotenwisseling in Londonderry in de nacht van zaterdag op zondag, na hebben zich geen incidenten voor gedaan. De geteisterde bevolking van Belfast stond aanvankelijk onwennig tegenover de rust. maar zaterdagmiddag gingen de mensen de straat op en werd er in het centrum druk gewinkeld. De „Privisionals", de militante vleugel van het Ierse i-epublikeinse leger hadden het bestand van 72 uur afgekondigd om de Britse regering de gelegenheid te geven een politiek initiatief te nemen voor het herstel van de vrede in Ulster. Zij stelden tevens bepaalde voorwaarden, waar onder consignering van de Britse troepen in hun kazernes in afwach ting van hun terugkeer naar Enge land, afschaffing van het parlement in Belfast, vrijlating van alle poli tieke gevangenen en zelfbeschik kingsrecht voor de gehele bevolking van Noord-Ierland. Maar de Britse regering heeft het bestand genegeerd en de marxistisch georiënteerde „officiële tak" van de I.R.A. sloot zich er niet by aan. In Dublin lieten de „provisionals" zon dag weten dat zij het uitblijven van een reactie van de Britse regering betreuren en dat de vijandelijkheden daarom wel hervat zullen worden na afloop van het bestand. David Hunt, voorzitter van de „jonge conservatieven" heeft zondag op een bijeenkomst van jonge Tories te Llandrinod in Wales gepleit voor terugtrekking van de Britse troepen uit de woongebieden in Ulstei*. Dit moet volgens hem voor 1 januari 1973 gebeuren. „Amnesty International" „Amnesty Internationaal", een or ganisatie die streeft naar verbete ring van het lot van politieke gevan genen, heeft in een verklaring opge steld door twee Scandinavische ju risten en een Nederlandse arts, de Britse troepen verweten dat zij de geïnterneerden in Noord-Ierland wreed behandelen. In veel gevallen, aldus de verklaring, hebben gevan genen gezegd dat zij geslagen en ge trapt zijn toen zij bij hun verhoor urenlang met hun gezicht tegen een muur moesten staan. „Amnesty International", acht de behandeling van de geïnterneerden tijdens hun verhoor een gevaar voor MCSKOU, 12-3. Een ontploffing in een iadicfabriek in Minsk heeft vry- dag aan zeker 20 arbeiders het leven gekost, zo is zondag in buitenlandse communistische kringen te Moskou vernomen. Nadere bijzonderheden kon men niet meedelen. Het ongeluk werd bekend, doordat zaterdag het officiële persbureau Tass melding maakte van een bood schap van rouwbeklag van de rege ring en de communistische partij aan de nabestaanden. In de boodschap werd gesproken van „doden en ge wonden", zonder dat er aantallen werden genoemd. Het feit dat het ongeluk werd be kendgemaakt en dat er een commis sie van onderzoek is ingesteld, onder leiding van partij-secretaris Dmitiri Oestinow, beschouwen waarnemers als een teken dat het een ernstig on geluk betrof. hun geestelijke gezondheid. Zij moe ten namelijk urenlang tegen een muur staan, worden voortdurend blootgesteld aan een hoge fluittoon en krijgen te weinig slaap. Vliegtuigen bedreigd ROME/OSAKA, 12-3. Op diverse plaatsen in de wereld zyn zondag weer vliegtuigen met bomaanslagen bedreigd. By de Japanse maatschap pij „AH Nippon Airways" werd tweemaal bomalarm gegeven na anonieme telefoontjes, maar er werd niets gevonden. In Milaan waarschuwde een onbe kende telefonisch, dat er een bom geplaatst rvas aan boord van een Boeing 707 van de Griekse maat schappij „Olympic Airlines". Het toestel met 120 inzittenden dat on derweg was van Athene naar Milaan, maakte onmiddellijk een tussenlan ding in Rome. LONDEN, 11-3. Nederland en En geland zouden het zeer betreuren, in dien de Westduitse Bondsdag de ver dragen van Moskou en Warschau niet zouden goedkeuren. Van een dergelijk besluit zouden in verschillende zin ongunstige gevol gen kunnen worden verwacht voor de oost-westverhoudingen in het al gemeen, zo heeft minister Schmelzer na afloop van zijn tweedaags bezoek aan Londen verklaard. Vliegtuig in Australië werd in brand gestoken MEBOURNE, 11-3. Een onbeken- de heeft zaterdagavond een straal vliegtuig van de luchtvervoersmaat- schappij „Essendon" op een vliegveld te Melbourne in brand gestoken. De man belde vervolgens in de buurt van het vliegveld op, met de mededeling, dat hij ook maatregelen zou nemen tegen vliegtuigen van een andere maatschappij. Onmiddellijk werden op het vliegveld strenge vei ligheidsmaatregelen getroffen. Nederlander omgekomen bij ongeluk in België BRUSSEL, 12-3. Een 20-jarige Ne- derlander Johannes Schrauwen, uil Zundert, die in Nederland een rij verbod had tot eind april 1972 we gens rijden onder invloed, is zondag middag met een door hem bestuurde auto in het Belgische Wuustwezel tegen een boom gereden. Hijzelf, een 27-jarige Belg uit Wuustwezel L. J. en een 17-jarige Belg uit Essen L. D„ zijn daarbij om het leven gekomen. Er waren drie gewonden, een 21- jarige Belgische jongen, M. C. uit Essen en een 15- en een 16-jarig Belgisch meisje N. S. en L. E. Zij verkeren niet in levensgevaar. MÜNCHEN, 11-3. Een veertig a vijftig jaar oude. wellicht geestelijk gestoorde vrouw, heeft zaterdagavond een Caravelle van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij „Al Italia" op een vlucht van Rome naar Milaan, naar Münchcn koers doen zetten en zich daar aan de Westduitse autoriteiten overgegeven. De vrouw, die de bemanning met een pistool en naar ze zei in een tas verborgen handgranaten bedreigd had, liet in München de passagiei's en de bemanning uitstappen en bleef vooreerst alleen in het straaltoestel zitten. Na onderhandelingen in gebroken Italiaans met de gezagvoerder en de Westduitse politie verliet zij tenslotte omstreeks twee uur na de landing in München het toestel en liet zich weg voeren. Twee arbeiders doodgeschoten EL FERROL, 12-3. De Spaanse po litic heeft in het weekeinde in dc havenplaats El Ferrol een aantal linkse leiders opgepakt. Zy deed dit naar aanleiding van een staking bij de staatswerf Bazan, die vrydag leidde tot felle botsingen met dc po litie waarbij twee arbeiders werden doodgeschoten en ongeveer vyftig mensen werden gewond. Over het aantal arrestanten wilde dc politic niets zeggen. Volgens gewoonlijk welingelichte kringen zijn zeker twaalf mensen aangehouden, onder wie een voor aanstaande vakbondsactivist en een docent in de filosofie. El Ferrol, in het noordwesten van Spanje, is de geboorteplaats van het Spaanse staatshoofd, generaal Franco. Zondag patrouilleerden speciale politietroepen, afkomstig uit het 400 km oostelijker gelegen Vallodid. door dc straten van de stad. LIMA. 12-3. Dc overstromingen waardoor sinds een maand verschei dene delen van Fcru worden getrof fen, hebben tot dusver aan zeker 36 mensen het leven gekost, terwjjl er nog 20 worden vermist. Er zijn meer dan 150.000 daklozen. In totaal zijn 37 plaatsen door dc watersnood getroffen, terwijl min stens honderd wegen onbegaanbaar zijn. Het aantal gewonden wordt op minstens 200 geschat. Getroffen zijn o.a. Chimbotc op 440 km ten noorden van de hoofdstad Lima en Palpa dat 400 km zuidelijk van Lima ligt. In de streek van Chimbote, die in 197o het toneel was van een zware aardbeving, zijn ver scheidene dorpen van de buitenwe reld afgesneden. Hij graafwerkzaamheden aan het Slabberswerf werd een steen gevonden uit de tijd rond 1400. De steen is afkomstig ran een klooster, dat hier in de mid deleeuwen heeft gestaan. Deskundigen buigen zich tlions over de steen om het hoc en wot precies te kunnen determineren. Wij komen nader op deze vondst terug. AMSTERDAM. 13-3. Ongeveer 75 kermisexploitanten, die op een overwintcringsplaats aan dc Vredcn- bofweg in Amsterdam-West staan, dreigen in opstand tc komen na een brand die zondagavond drie matc- riaahvagens in vlammen deed op gaan. Een zevental woonwagens werd door het vuur en het bluswater ern stig beschadigd. De schade wordt op vele tienduizenden guldens geraamd. Kermisexploitant F. J. Lubbers (33: ..We nemen het niet meer. Aan dc asociale toestand op het terrein moet nu maar eens een eind komen. Maandagochtend gaan we met 75 vrachtwagens naar de Dam om dit de gemeente duidelijk tc maken. We hebben geen brandblusmiddelen en beschikken ook niet over bluswater. Wij stonden vanavond volkomen machteloos". Volgens hem kon op het terrein een waterballet worden opgevoerd omdat er geen afvoer is. BELFAST. Belfast blijft bommen- en puinstad. Een ontploffing vond plaats in een bommenfabriekje van de I.R.A. in de katholieke wijk Falls Road. Tussen het puin zoeken red dingsploegen naar overlevenden. Vier uit elkaar gerukte slachtoffers wer den gevonden. Zelfs bij het zoeken naar mensen staan gewapende mi litairen op wacht. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's Uit een eerste onderzoek zou ge bleken zijn, dat de luchtpirate uit protest tegen de behandeling van haar zuster in een Italiaanse zenuw inrichting het Italiaanse vliegjuig gekaapt heeft. De vrouw was de cockpit van de Caravelle binnengestapt, toen het vliegtuig boven het eiland Elba vloog. Zij beval de gezagvoerder, naar München te vliegen. Geen enkel groot kunstenaar ziet de dingen zoals ze zijn: wanneer hij dat wel deed, zou hij geen kunstenaar zijn. (Oscar Wilde). WAT UQT VI BILT 'jgm Vorige weck donderdag legden on geveer 5.500 arbeiders van de werf Bazan het werk neer, uit protest te gen de schorsing zonder betaling van zes collega's, die hadden deelgeno men aan eerdere werkonderbrekin gen. Op de werf worden schepen voor dc Spaanse marine gebouwd. De arbeiders eisen hogere Ionen en be tere arbeidsvoorwaarden. Toeristen zaten nacht opgesloten in kabelbaaiienbine MÜRREN. 12-3. Hoor in do Zwitserse Alpen hebben zeventig toeristen dc nacht van zaterdag op zondag doorgebracht in dc cabine van een kabelbaan, die 250 meter bo- ven dc grond was gestrand doordat twee kabels verstrengeld raakten. Helikopters bevrijden do toeristen in de loop van zondagmorgen in een urenlange reddingsoperatie uit hun benarde positie. Rood weg van Belgische nummerborden BRUSSEL. 11-3. Dc Belgische minister van verkeer onderzoekt mo menteel een voorstel van .zijn depar tement om met ingang van 1 juli nieuwe nummerborden in te voeren voor Belgische auto's. Nu zijn die borden wit met rode letters. De nieu we platen zouden een gele kleur met zwarte letters moeten krijgen, waar bij het geheel is uitgevoerd in fosfo- riserende verf. Men denkt dat dit bij duisternis de veiligheid zal verhogen. Dertig jaar voor bom-alarmist LOS ANGELES. 11-3. Dc 42-jarige film. en televisieproducent Robert Dellinger. is door een rCclübank in Los Angeles tot dertig jaar gevange nisstraf veroordeeld wegens het drei gen met bomaanslagen op vier lucht vaartmaatschappijen en het schieten op agenten van de Amerikaanse fe derale recherche, die hem wilden ar resteren. Verwachting tol dinsdagavond: Meer bewolking Van hel zuiden uit geleidelijk toene mende bewolking, maar op de mees te plaatsen droog; zwakke tot matige zuidoostelijke wind; min.-tempera turen van min 2 tot min 6 graden, maxima morgen ongeveer plus 6 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 1 tot 7. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-tempèraturcn: I tot 6 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 14 maart Zon op 6.57, onder 18.43. Maan op 6.16. onder 17.46 Nieuwe maan: 15 maart te 12.35 uur HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 14 maart 2.31 15.01 8.14 20.26 Springtij: donderdag 16 maart. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 13-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Het afgelopen weekeinde werd het weer in grote delen van Europa bepaald door een krachtig hogedruk- gebied. waarvan het centrum zich over zuidwest Rusland verplaatste. Terwijl langs de noordflank van dit hoog zachte oceaanlucht over Scan dinavië stroomde werd aan dc zuid kant koude en droge lucht over Duitsland naar onze omgeving aan gevoerd. In Duitsland vroor het 's nachts ongeveer 8 graden, in onze omgeving ongeveer 4 graden. Over dag deed dc zon de temperatuur tot 4 graden boven nul oplopen. Inmid dels trekt het hogedrukgebied \'crder weg en neemt de wind geleidelijk in kracht af. Hierdoor zal het vannacht bij heldere hemel flink afkoelen en wordt lichte tot matige vorst ver wacht. Over Frankrijk stroomt lang zaam minder koude lucht naar hs* noorden. Dit veroorzaakt morgen in onze omgeving toename van de be wolking.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1