DE ZIERIKZEESCHE COURANT ONTWRICHTING DOOR BOMDREIGINGEN EN GELDEISEN AUSTIN MORRIS Nixon's populariteit is gestegen Honderd jaar Nieuwe Waterweg Man schoot vriendin neer Geen pijp door Belgisch bos Afvaleiland in Noordzee? Irrigatie elders gevaarlijk voor de teelt van Nederland Doden in Belfast Israël en Libanon RODE KRUISHULP VOOR PAKISTAN ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 10 maart 1972 128ste jaargang Nr. 21046 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus I, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaale, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. ■n du nummer: Straks jeugdsoos voor Zierikzee Luchtverkeer V.S. in de war Dit nummer bestaat uit 12 pagina's in de nacht een helder WASHINGTON, 9-3. Steeds weer nieuwe dreige menten met bomaanslagen en eisen tot betaling van geldsommen hebben donderdag geleid tot urenlange bij het luchtverkeer in de Verenigde Staten. Door intensieve onderzoeking van toestellen en passagiers werd het vlicg- rooster van de luchtvaartmaatschappijen grondig verstoord. De Amerikaanse Federale Recherche (F.B.I.) is met man en macht in de weer om de onbe kende afpersers te grijpen, die geraffineerd opereren en wier technische kennis aanzienlijk is. Advertentie Dealer; ISTA Oosterland PRINCETON (New J rsey), 10-3 De populariteit van president Nixon is, blijke een onderzoek van het in stituut Gallup, na zijn reis naar China opnieuw gestegen. Van de ondervraagde Amerikanen verklaarde 56 procent zich tevreden over het optreden van het staats hoofd. In februari en januari wa ren de percentages i-esp. 53 en 49. Volgens de peiling is de helft van de Amerikanen van oordeel, dat Ni- xons reis naar Peking de vooruit zichten op wereldvrede zal verbe teren, terwijl 24 procent deze mening niet is toegedaan. Toch Amerikaans geld voor het buitenland WASHINGTON 9-3. Na maanden lang touwtrekken tussen de Ameri kaanse senaat, het Huis van Afge vaardigden en de regering heeft pre sident Nixon donderdag zijn hand tekening gezet onder de besnoeide wet op de hulp aan het buitenland. Het congres heeft uiteindelijk 3.189.437.000 dollar uitgetrokken voor de hulp aan het buitenland, dat is 1.153 miljoen dollar minder dan de regering had gevraagd. Het congres verbiedt hulp aan Ecuador, omdat dit land Amerikaan se vissersboten in beslag heeft geno men die binnen de 200-mijlszone visten, door de Verenigde Staten niet erkend als territoriale wateren. Maar als Nixon het in het belang van de Verenigde Staten acht om de hulp aan Ecuador voort te zetten zal hei congres hem daartoe machtigen. De oude Franse omnibus was trek pleister bij gelegenheid van de ope ning van het nieuwe R.T.M.-hoofd kantoor te Zierikzee. Het personeel had ook een opgewekt dagje en liet zich voor „het ouwetje" fotograferen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Sinds de ontploffing van woensdag in Las Vegas heeft zich geen nieuwe explosie voorgedaan. De ontploffing van woensdag gebeurde in een leeg T.W.A.-toestel van het type Boeing 707, dat op de grond stond. In een ander toestel van dezelfde maatschappij is een bom aangetrof fen, die onschadelijk is gemaakt. Van de T.W.A. is een bedrag van 2 mil joen dollar geëist. Ook in een toestel van de United Aiidines le Seattle is kort voordat zij zou ontploffen een bom gevonden. In dit geval bedroeg het „losgeld" 250.000 dollar. De Amerikaanse maatschappijen weigeren tot dusver bekend te ma ken, of en hoe zij de eisen van de af persers denken in te willigen. Veiligheidsmaatregelen Mysterieus is een spoedvlucht van een partikulier straalvliegtuig met T.W.A.-directeuren aan boord van New York naar Atlanta, waar de machine door gewapende F.B.I.- agenten omringd werd. Op alle vliegvelden in de Verenig de Staten zijn zeer scherpe veilig heidsmaatregelen getroffen. ROTTERDAM, 9-3. In zijn rede ter herdenking van de openstelling van de Nieuwe Waterweg op 9 maart 1872 heeft minister-president Bies heuvel, naast een schets van de ont wikkelingen die tot de aanleg van de Waterweg hebben geleid, een pleidooi gehouden voor de aanpak van de problemen die het Water weggebied thans bedreigen. AMSTERDAM, 9-3. De 50-jarige ingenieur J. T. L. M. B. uit Roosen daal heeft in het studentenflatge bouw „Casa Academica" in Amster dam tijdens een schermutseling met zijn vriendin, de 24-jarige studente Wilhelmina Bierens, vier schoten op haar afgevuurd. Het meisje, dat niet levensgevaarlijk gewond werd, is in een ziekenhuis opgenomen. Een dei- kogels verwondde haar aan haar vinger, twee troffen haar in. een der armen en het vierde in een der be nen. De man meldde zichzelf op het politiebureau Linnaeusstraat. Hij had het pistool bij zich. Prcsidont Nixon heeft donderdag bekendgemaakt, dat een reeks nieu we regelingen ter voorkoming niet alleen van vliegtuigkapingen maar pok van afpersing van geld onder bedreiging van sabotage aan vlieg tuigen is goedgekeurd. Deze nieuwe regelingen, waarvan de bijzonderheden niet bekendge maakt worden, zullen aan de leiding van ongeveer 29 luchtvaartmaat schappijen worden meegedeeld, die bijeengeroepen zijn voor een verga dering, welke vrijdagochtend in Washington wordt gehouden onder voorzitterschap van de Amerikaanse minister van vervoer, John Volpe. BRUSSEL, 9-3. Paul van denBoey- nants, de Belgische minister van de fensie heeft besloten het beroemde Peerdsbos nabij Antwerpen te spa ren. Plannen om dwars door dit bos een militaire pijpleiding aan te leg gen zullen veranderd worden, zoda nig dat het bos niet in het gedrang komt. De minister heeft dat donder dag in de Belgische Kamer meege deeld. Er zal nu een ander tracé voor de pijpleiding ontworpen worden dat noodzakelijkerwijs langer is en de pijpleiding duurder zal maken. De extra kosten zullen deels door de fensie, deels door het ministerie van' openbare werken worden gedragen. Zeer ernstige toestand in Laos VIENTIANE, 9-3. De Laotiaanse minister van defensie, Sisoekna Tsjampassak, heeft de toestand rond Pakse, 480 km ten zuid-oosten van Vientiane, zeer ernstig genoemd. Op een persconferentie die inderhaast bijeengeroepen was, zei hij dat de vijand zich nu op 16 km van Pakse, de tweede stad van Laos, bevindt. De minister deelde mee, dat de Noordvietnamezen de hele verdedi gingslinie van de regeringstroepen ten oosten en ten noorden van de stad onder de voet gelopen hadden. Naar zijn schatting hebben zij een paar duizend man, gesteund door zware artilleriemortieren, kanonnen en raketten en een tiental T-34-tanks in de strijd geworpen. ROTTERDAM. 9-3. Het baggerbe drijf Bos en Kalis in Papendrecht heeft een plan ontwikkeld voor dc bouw van een afvaleiland in dc Noordzee, waar Nederlands en West europees afval in reusachtige ver brandingsovens kan worden ver werkt. Het plan, dat eind deze maand officieel in de openbaarheid zal worden gebracht, is opgesteld door het ingenieursbureau Hydrona- mic. Dit bedrijf is een dochteronder neming van Bos en Kalis, de groot ste baggefonderneming ter wereld. is bij ochtendgloren as. HAMBURG. Hamburg poogt met een reuzerad Wenen naar de kroon te steken. In de havenstad is de laatste hand gelegd aan een reuzerad. dat het hoogste der wereld kan worden genoemd. Het kweken van fruit AMSTERDAM, 9-3. Irrigatieprojec ten in verscheidene landen rond de Middellandse Zee, o.m. Marokko, Is raël, Spanje, Portugal, zijn in veel gevallen angstwekkend als men ze beziet uit het gezichtpunt van dc fruitteelt in de E.E.G. en in Neder land. Er kan een rechtstreekse con currentie met die fruitteelt uit voort komen. BELFAST, 9-3. In een huis in de katholieke wijk van Belfast zijn drie mensen omgekomen en drie ge wond. Het huis werd vernield en een aangrenzend gebouw werd zwaar beschadigd. Militairen, politiemannen en bur gers graven in het puin om te zien of er nog mensen onder het puin be dolven liggen. Hongermars in Nepal J KATMANDOE, S-3. - In het noordoosten van het Himalaya- staatje Nepal heerst honger. Ongeveer 10.000 mannen, vrou wen en kinderen zijn een hon germars naar de hoofdstad Katmandoe begonnen om te trachten daar levensmiddelen te krijgen. Dat is woensdag in Katmandoe vernomen. De deel nemers zijn vertrokken uit Barhabise op ongeveer 80 km. van de hoofdstad. De regering had naar dit gebied al drie vrachtwagens met rijst gezon den. Dc hongersnood is het ge volg Van het mislukken ran dc oogst door de regenval van vorig najaar en de daaropvol gende strenge winter. Drs. C P. Driesprong, hoofd van de afdeling tuinbouw van de E.E.G. gaf donderdag op de in Amsterdam ge houden tuinbouwdag van het Kon. Ned. Landbouwcomité (K.N.L.C.) deze visie. De Nederlandse E.E.G.- funktionaris vertelde dat een andere Europese organisatie, de Oeso, een werkgroep aan het werk heeft gezet om al die projekten te inventarise ren. Voorzitter daarvan is de voor zitter van het Nederlandse Produkt- schap voor Groenten en Fruit, de heer' D. J. A. M. van Arcken. Nieuwe spelling is niet voor morgen BRUSSEL, 9-3. Dc Belgische mi nister van Nederlandse cultuur Van Mcchelen, die volgende week don derdag naar Den Haag komt om met de Nederlandse regering te overleg gen over de nieuwe spelling, gelooft niet dat die spelling al snel inge voerd zal worden, die spelling is niet voor morgen, zo heeft hp donderdag in een radio interview gezegd. Minister Van Mechelcn gelooft niet dal er in Den Haag principiële verschillen over de nieuwe spelling aan dc dag zullen treden. Wij zullen het er wel over eens zijn dat er in noord en zuid eenzelfde spelling toch minstens voor een eeuw vast moet liggen en dat het voor alles een eenvoudige spelling moet zijn Maar beide regeringen zouden wel eens lot dc overtuiging kunnen ko men dat de spellingscommissie nog niet geheel gereed is met haar werk. BEIROET. Het Libanese blad Al Moliarrcr meldt vrijdag dat Israël en Jordanië zijn overeengekomen hun conflict op te lossen door mid del van een compromis dat de wes telijke Jordaanoever zelfbestuur ver leent onder koning Hoessein. Verwachting tot zaterdagavond: Schraal weer Droog maar vrij koud met in het al gemeen veel bewolking; minimum temperaturen tot dicht bij het vries punt, maxima morgen omstreeks 5 graden; matige tot krachtige, bij de Wadden tijdelijk harde wind tussen noordoost en oost. Voor zondag: Aantal uren zon: 1 tot 7. Min.-temperaturen: 0 tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 11 maart Zon op 7.04, onder 18.38 Maan op 5.17, onder 13.30 12 maart Zon op 7.01, onder 18.39 Maan op 5.41, onder 14.53 13 maart Zon op 6.59, onder 18.41 Maan op 6.00, onder 16.19 Nieuwe maan: 15 maart te 12.35 uur HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 11 maart 12.03 5.29 18.08 12 maart 0.39 13.18 6.44 19.14 13 maart 1.42 14.16 7.36 19.58 Doodtij: 10 maart. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 10-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Het afgelopen etmaal nam een hogedrukgebied boven Scandinavië sterk in betekenis toe en bereikte een waarde van 1050 mbr. Tevens vormde zich een verbinding met een hogedrukgebied nabij de Azoren. Hierdoor ging de wind in ons land uit noordoostelijke richting waaien. Daar boven het Middellandse zeege bied de luchtdruk laag bleef, nam de wind bij ons iets in kracht toe. Hierdoor werden de temperaturen in de afgelopen nacht minder laag dan de voorafgaande dagen. Alleen in Volkel werd nog een temperatuur van even onder het vriespunt ge meld. Het komende etmaal breidt het hogedrukgebied boven Scandina vië zijn invloed verder naar het zui den uit. Hierdoor wordt iets koudere lucht naar ons land getransporteerd. Het blijft echter droog. DEN HAAG. Het Nederlandse Ro de Kruis heeft donderdag vanuit Amsterdam een voorraad baby- en kleutcrvoeding ter waarde van 50.000 gulden naar Djakarta verscheept. Deze voedingsmiddelen zal het Indo nesische Rode Kruis gebruiken voor hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen die eind januari Java hebben getroffen. Als je in J DEN HAAG. 10-3. Het Neder landse Rode Kruis heeft f 85.000 ter besehikking gcstrld van oen inter nationale Rode Kiuishulpoperatic ten behoeve van nicer dan ander half miljoen mensen in Fakislan. die gevlucht zijn uit de door het conflict India-Pakistan geteisterde gebieden, liet betreft hier een hulpactie die zich uitstrekt over een periode van drie maanden en waarvoor één mil joen gulden nodig is exclusief de kosten van aankoop ter plaatse van vooral voedsel. Naast zijn financiële bijdrage zendt het Nederlands Rode Kruis vrijdag cok 34.320 potten kleutcrvoeding. 18l>0 flacons en ampullen antibiotica en 2000 dekens per vliegtuig naar de Pakistaanse hoofdstad Karatsji. Het Pakistaanse Rode Kruis zal deze hulpgoederen onder de vluchtelin gen distribueren. een G.S. rijdt, kijkt iedereen je na. Alhoewel hij toch maar f 8.995,- kost. A AUTO LOUIS GOEDBLOED Telefoon (01116) 245

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1