KOFFIE KUKBIT DE ZIERIKZEESCHE COURANT BOMALARM BIJ LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ IN DE VS Londonderry onder bomdreiging Grote kunstdiefstal Duizenden in ziekenhuizen Geringe kans voor Feijenoord op plaats halve finale Zuinige winst voor Ajax Kwikvergiftiging in Irak: 300 doden deze week bij CASH AND CARRY MECBELRAMA ZIERIKZEESCHE BS) NIEUWSBODE Donderdag 9 maart 1972 128ste jaargang Nr. 21045 WAARIN OPGENOMEN REDAKTiE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 225S, na 18.00 uur: tel. (OHIO) 2118. Girorekening M 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit nummer: Opening R.TM.-hoofdkantoor Zierikzee Ontploffing iu Boeing op vliegveld WASHINGTON, 8-3. B(j de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij T.W.A. heerst bomalarm. Hoewel alle 250 toestellen van de maatschappij in de gehele wereld door politie en veiligheidsfunctionarissen op bommen zjjn doorzocht, heeft woensdagmiddag een ontploffing op het vliegveld van Las Vegas de vlie gerscabine van een Boeing 707 van de T.W.A. vernield. Maar er vielen geen slachtoffers. Enige uren tevoren was in een T.W.A.-vliegtuig op de luchthaven Kennedy in New York een bom met tijdonsteking gevonden, twaalf mi nuten voordat het mechanisme zou hebben gewerkt. Het bomalarm bij de T.W.A. ont stond door een telefoontje van een onbekende, die dreigde toestellen van de Amerikaanse luchtvaart maatschappij met tussenpozen van zes uur te zullen opblazen als de maatschappij hem niet twee miljoen dollar ter hand stelde. Na het anonieme telefoontje zyn de veiligheidsmaatregelen op de Amerikaanse vliegvelden zo streng als nog nimmer tevoren. Talrjjke passagiers hebben hun plaatsbewij zen teruggegeven. Het toestel waarin op het vliegveld Kennedy een tijdbom gevonden is, was reeds met 45 passagiers in de lucht toen het telefonische dreige ment met bomaanslagen kwam. Het vliegtuig werd onmiddellijk naar Kennedy teruggeroepen. De passagiers en de bemanning moesten in allerijl de machine verlaten. Een herdershond spoorde de tijdbom op. Postbus De onbekende had vertegenwoor digers van de T.W.A. naar een post bus op het vliegveld Kennedy gedi rigeerd, waar veiligheidsbeambten een briefje en twee zakken aanti:of- fen. Op het briefje stond, dat de T.W.A. twee miljoen dollar in de zakken moest doen. Nadere bijzonderheden heeft de Amerikaanse luchtvaartmaatschap pij tot dusver niet gegeven. Evenmin is nog bekend, of de T.W.A. uit vei- Advertentie Ik zag een voorzet je van... Kingzuiver voor het net Ik nam een natuurpure pepermunt Toen het doelpunt werd gezet ligheidsoverwegingen het losgeld aan de afperser heeft doen toekomen L)c bom, die de herdershond op spoorde was een kneedbom van eni ge ponden. Het ontstekingsapparaat is afkomstig uit militaire voorraden en vermoedelijk uit een Amerikaans militair depot gestolen. LONDONDERRY, 8-3. In het Noordicrsc Londonderry heeft het leven woensdagmiddag vrijwel ge heel stil gelegen als gevolg van ze ker tien bommeldingen. Veiligheids troepen doorzochten alle geparkeer de auto's. Het telefoonkantoor dat al eens het doelwit van een bomaan slag was geweest, behandelde alleen dringende gesprekken, omdat het personeel over zijn toeren was. Klapstuk van uit Rotterdam meeverhuisde R.T.M.-attributen, ondergebracht in het nieuwe hoofdkantoor aan de Gracht weg te Zierikzee. is een herden- kingstegel, herinnerend aan hel 25-jarig bestaan van de R.T.M. in 1023. Voor het openingsverslag van het nieuwe kantoor zie men elders in dit nummer. (Foto. Zierikzeesche Nieuwsbode). MILAAN, 8-3. Uit de kunstgalerij „II Castello" in Milaan zijn in de nacht van dinsdag op woensdag on geveer zestig schilderijen - meren deels van moderne Italiaanse kun stenaars als Guttuso, De Pisis, Campigli en Gentilini - ontvreemd. De galerijhouder Guido Conté, die niet verzekerd was, schatte de waar de van de gestolen kunstwerken op ruim 900.000 gulden. Belgische post gaat duurder worden BRUSSEL, 8-3. - Het Belgische briefporttarief zal vrijwel zeker, met ingang van 1 april, een vrij sterke stijging ondergaan. De Belgische PTT heeft bij het ministerie van econo mische zaken een verzoek ingediend de briefport te mogen verhogen van 3Vz tot 4V2 franc, dat wil zeggen van ongeveer 25 cent tqt bijna 32 cent per brief. ROTTERDAM, 8-3. De kans dat Feijenoord zich zal plaatsen voor de halve finales van het toernooi om de Europacup I moet gering worden ge acht. Woensdagavond in de thuis wedstrijd tegen de Portugese kampi oen Benfica kwam de Rotterdamse club niet verder dan een overwin ning van 1-0. Geen enkel moment slaagde Feijenoord er in uit te groei en boven de schamele vorm, waarin het de laatste weken van de compe titie speelde. Slechts doordat in de tweede helft de gehele ploeg zich - met alle risico's van dien - in de aanval stortte, kon dit eerste duel tegen Benfica met winst worden af gesloten. Als trainer Ernst Happel niet zeer spoedig een remedie vindt voor het falen van zijn aanvalslinie, dan is de rol van Feijenoord in het Europacuptoernooi over veertien da gen uitgespeeld. AMSTERDAM. 8-3. - De eerste krachtmeting met Arsenal heeft Ajax een zuinige winst (2-1) opgele verd. De gedwongen afwezigheid van Neeskens promoveerde Van Dijk tot spitsspeler. maar hij was een rem op de activiteiten van Ajax. Arsenal koos bewust voor een ver dedigende taktiek (nul hoekschop pen tegen veertien) en had bij een onverwachte tegenaanval succes door Kennedy, die een fout van Keizer uitbuitte en voor het eerst sinds vijf tien weken weer eens scoorde. Ajax ging na die ongelukstreffer door en kwam even fortuinlijk op gelijke hoogte. Eten kwartier voor tijd kreeg Ajax de winst. Mühren scoorde een straf schop foutloos. In de laatste tien mi nuten kwam Cruyff na het vertrek van Van Dijk in de spits optredend, nog twee keer alleen voor Wilson. Arsenals beste speler liet zich echter niet op een normale manier passe ren. Daarmee zorgde hij ervoor dat Ajax over twee weken in Londen nog een zware taak wacht. BEIROET. 8-3. Volgens in de Li banese hoofdstad aangekomen reizi gers zijn minstens driehonderd men sen in Irak om het leven gekomen door kwikvergiftiging. Enkele duizenden mensen zouden naar een ziekenhuis zijn gebracht en gemalen, vacuum verpakt pak 250 gram yd IT9 het aantal doden zou reeds meer dan duizend kunnen zijn, zo heeft een di plomaat verklaard, die onlangs uit Bagdad in Beiroet is gearriveerd. De vergiftiging zou yeroorzaakt zijn door ingevoerd graan, dat be handeld is met kwikzilver, om het te gen bederf te vrijwaren. Het graan was enkele maanden ge leden urt de Verenigde^ jg.taten. of uit Canada' aangevoerd. Maar Lett zou alleen voor uitzaai bestemd zijn ge weest. De zakken waarin het graan was verpakt waren gemerkt met een doodshoofd en gekruiste beenderen. Boeren zouden het graan evenwel als veevoeder hebben gebruikt of het vermalen hebben tot meel voor zich zelf. Uitwerking langzaam De uitwerking van kwikzilver was langzaam en het duurde geruime tijd voordat de oorzaak en de omvang van de massale vergiftiging bekend werden, aldus genoemde reizigers. De ziekenhuizen in Bagdad en el ders in Irak, vooral in het noorden van het land, konden de behandeling van het grote aantal patiënten met hersenletsel en gedeeltelijke blind heid nauwelijks aan. Velen zijn volgens de verhalen van reizigers vergiftigd door het eten van vlees van dieren, die met het met kwikzilver behandelde graan waren gevoerd. Ook vis zou besmet zijn ge worden toen boeren graan in rivieren stortten nadat zij ontdekt hadden dat het gevaarlijk was. v At unmktmkföpf* Rijksweg 26 - Nicuwcrkerk Telefoon (01114) 1268. b.g.g. 1265 M1LFORD-N ASHZJ A (V.S. - In de Amerikaanse staat New Hampshire is de campagne begonnen voor de presidentiële voor verkiezingenIn Milford zien we senator George Mc- govern van Zuid-Dakota in gesprek met een fabrieksarbeidster, terwijl senator Edmund Muskie (r.) van Maine zich met werknemers van een bedrijf in Nashua onderhoudt. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's .Maandags gesloten Vrijdagsavonds tot 9.00 uur. zaterdags tot 5.00 uur geopend Verwachting tot vrijdagavond: Rustig «eer Op de meeste plaatsen droog weer met zonnige perioden en in de nacht en ochtend plaatselijk mist; weinig wind; minimumtemperaturen om streeks min 2 graden, maxima mor gen ongeveer 9 graden; in het noor den van het land meer bewolking en minimumtemperaturen rond 1 graad, maxima morgen ongeveer. 6 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 1 tot 7. Min.-temperaturenvan ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal, max.-temperaiuren: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur; 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 10 maart Zon op 7.06, onder 18.36 Maan op 4.45. onder 12.12 Nieuwe maan: 15 maart te 12.35 uur HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 10 maart 10.26 23.14 3.53 16.34 Doodtij: 10 maart. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 9-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Ook de afgelopen nacht daal de dc temperatuur op veel plaatsen in West-Europa tot onder het vries punt. In ons land was het vliegveld Volkel met een temperatuur van min 4 graden een van de koudste plaat sen. In Noord-Groningen en Fries land. evenals op de Waddeneilanden bleef de temperatuur echter boven het vriespunt. Daar bevond zich een wolkendek waardoor de nachtelijke uitstraling werd tegen gehouden. De ze bewolking hing samen met een zwak front dat boven Denemarken cn Noord-Polen lag. In Scandinavië daalden de temperaturen op veel plaatsen tot ver onder bet nulpunt. In Finland cn midden Zweden wer den de afgelopen nacht temperatu ren geregistreerd die beneden de min 15 graden Celcius lagen. Het komen de etmaal zijn de weersveranderin gen die optreden voor ons land van weinig betekenis. Er blijft weinig wind. waarbij op veel plaatsen de zon zal schijnen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1