CASH AND CARRY DE ZIERIKZEESCHE COURANT NIEUWE EXPLOSIE IN BELFASTVIJFTIG GEWONDEN Zweedse koning verliest laatste macht Groot gedeelte van het gemeentehuis van Wageningen werd door brand verwoest Werktijdverkorting bij Fokker De drinkwatervoor ziening op Goeree Brits-Maltees overleg opgeschort Opheffing staat van beleg in Pakistan VRUCHTBAAR MONETAIR OVERLEG IN E.E.G. BRUSSEL ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. Dinsdag 7 maart 1972 128ste jaargang Nr. 21044 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 In dit nummer: Geen weg door Domaniale duingebied Bom ontploft bij bioscoopzaal BELFAST, 6-3. Meer dan vijftig mensen zijn maan dagmiddag gewond toen bij een bioscoop in het centrum van Belfast een bom ontplofte. De bom was geplaatst in een per sonenauto, die achter een bioscoop en een autoverhuurbedrijf aan de Grosvenor Road stond. Voor zover bekend werden 52 mensen door rondvliegend glas en metaalonderdelen van geparkeerde auto's gewond. Op twee na liepen de meeste slachtoffers slechts lichte verwondingen op. Van het aangrenzende Europaho tel werden vrijwel alle ruiten ver- STOCKHOLM, 6-3. Een Zweedse parlementscommissie heeft koning Gustaaf Adolf maandag formeel op de hoogte gesteld van een voorge stelde grondwetswijziging, die de ko ning zijn laatste macht zal ontnemen. Op grond van het door de com missi e opgestelde amendement ver liest de koning het recht de weke- nield. Acht auto's op een parkeer plaats werden zwaar beschadigd. Een begin van brand in het hotel kon door de brandweer worden ge blust. Het was de tweede bomaanslag in de Noordierse hoofdstad binnen drie dagen. Zaterdag werden bij een aan slag op een café twee mensen gedood en 136 gewond. In Londonderry is maandag door een bomaanslag een hotel groten deels verwoest. Er waren hier geen slachtoffers. lijkse kabinetsvergaderingen voor te zitten en tijdens een regeringscrisis een kabinetsformateur aan te wijzen. Die laatste taak zal worden overge dragen aan de voorzitter van het parlement. De koning bezit heden- tendage theoretisch nog de bevoegd heid zijn veto uit te spreken over een kabinetsbesluit, maar dat is deze eeuw niet meer voorgekomen. Anoniem telefoontje Kort voordat de bom in de auto tot ontploffing kwam was by de po litie een anoniem telefoontje binnen gekomen waarin met een bomaan slag op de bioscoop werd gedreigd. De zaal werd onmiddellijk ontruimd en de politie begon een onderzoek in te stellen. Toen dit niets opleverde, mochten de bezoekers weer naar binnen gaan. Op dat moment deed de explosie zich voor. Overval op geldtransport Buit: 420.000 DM FLENSBURG, 6-3. Twee met ma chinepistolen gewapende mannen hebben maandag in de Noordduit.se stad Flensburg een geldtransport overvallen en 420.000 mark buitge maakt. Zij zijn vermoedelijk verdwe nen in de richting van de Deense grens. De overvallers dwongen de chauf feur en de bijrijder van de geldauto, die voor een bankgebouw stond, weer in te stappen, waarop een van hen het stuur overnam en de auto naar een bos aan de rand van de stad reed. Daar zijn zij waarschijn lijk in een tweede auto gestapt. VVAGENINGEN, 6-3. Een felle uitslaande brand heeft maandagavond binnen een uur een groot gedeelte van het gemeentehuis van Wageningen verwoest. De schade loopt in de honderdduizenden guldens. Het vuur ontstond op de zolder, en werd omstreeks half acht ontdekt door enkele gemeenteambtenaren Toen even later de brandweer ar riveerde stond het dak boven de raadszaal en de kamer van de bur gemeester in lichtelaaie. Raadsleden die vlak voor het uit breken van de brand in het gemeen tehuis vergaderden, probeerden zo veel mogelijk waardevolle papieren te redden, maar zij moesten hun po gingen snel staken omdat het dak dreigde in te storten. Om negen uur had de Wageningse brandweer, die assistentie kreeg van de brandweer van Ede, de brand grotendeels onder bedwang. De zol der en de raadszaal bleken geheel te zijn uitgebrand. De kamers van de burgemeester en de gemeentesecre taris, en enkele kantoorruimten lie pen ernstige waterschade op. Twaalf doden bij autobusongeluk in Peru LIMA, 6-3. Zeker 12 mensen zijn om het leven gekomen, doordat bij de Peruaanse stad Ayacucho een au tobus in een ravijn reed. Het onge luk deed zich vrijdag j.l. voor, maar het bericht werd pas maandag in de Peruaanse hoofdstad Lima ontvan gen als gevolg van slechte verbin dingen door lawines in het betrok ken gebied. SCHIPHOL, 6-3. De directie van Fokker-V.F.W. N.V. deelt mede, dat - na overleg met de ondernemings raad en de vakverenigingen ter plaatse - bij de arbeidsinspectie te Dordrecht een aanvraag is ingediend voor werktijdverkorting in haar pro- duktic afdelingen te Dordrecht en Papendrecht. „Deze maatregel is onvermijdelijk geworden door temporisering van de F 27 Friendship produktie in af wachting van mogelijke nieuwe op drachten en door vertraging in de aanloop van de serieproduktie van de V.F.W. 614" aldus Fokker. „Het streven is er op gericht om deze werktijdverkorting zoveel mogelijk over het personeel te spreiden, waar door ca 900 medewerkers een of meer dagen per week niet zullen kunnen werken. De aanvraag is voorlopig voor zes weken." Over de oorzaak van de brand be staat geen zekerheid. Vermoed wordt dat in een door de brandweer afge keurde ventilator boven de raadszaal kortsluiting is ontstaan. Tweede Kamer DEN HAAG, 6-3. Het A.R.-kamer- lid mej. Van Leeuwen heeft minister Stuyt (volksgezondheid) gevraagd om bij aanhoudende droogte de leni ging van het ergste watergebrek op Goeree-Overflakkee te bevorderen door wateraanvoer van elders. Ook dringt zij aan op een verbe tering van de grondwaterstand op Goeree door middel van infiltratie van schoon, zoet oppervlaktewater in de duinen van het eiland. Naar haar mening moet de onttrekking aan de bodem van water door de in dustrie ten spoedigste aan wettelij ke beperkingen worden gebonden. De KVP-kamerleden Dusardijn en Hazekamp hebben minister Stuyt gevraagd, waarom nog steeds geen uitsluitsel is gegeven over de aange vraagde vergunning om de bestaan de grondwaterwinning te mogen uitbreiden. Deze kamerleden vragen het oordeel van de minister over de mogelijkheid van infiltratie van wa ter vanuit het Haringvliet in de dui nen van Goeree. Zij dringen aan op een afwikkeling van de benodigde vergunningen daarvoor bij voorrang, indien deze mogelijkheid positief wordt beoordeeld. LONDEN, 6-3. Engeland en Malta zijn er nog niet in geslaagd de im passe over de pachtprijs voor de Britse bases op het eiland te door breken. De Britse minister van de fensie. Lord Carrington, maakte maandagavond na twee dagen van besprekingen bekend, dat de Maltese premier Dom Mintoff de door Enge land en de Navo gezamenlijk aan gebeden 14 miljoen pond per jaar niet had geaccepteerd cn vasthield aan de door hem geëiste 18 miljoen pond. RAWALPINDI, 6-3. President Bhoetto heeft maandag bekendge maakt dat de staat van beleg in Pa kistan op 14 augustus wordt opgchc- Zijn eigen volkspartij heeft daar over een akkoord bereikt met de meerderheidspartijen in de noord westelijke grensprovincie en Ba- loetsjistan. Tn een radiotoespraak verklaarde Bhoetto dat „de vloek van de staat van beleg, die ik nooit gewild heb, op 14 augustus 1972 zo Allah het wil zal worden begraven". De vorige president, generaal Jahja Chan, had de staat van beleg op 25 maart 1969 afgekondigd na bloedige onlusten. Bhoetto. die in december het presi dentschap overnam na de zware mi litaire nederlaag tegen India en het verlies van Oost-Pakistan, had al eerder het herstel van de democratie in het vooruitzicht gesteld voor dit jaar. Minister Nelissen: „Materieel komen we een heel eind' BELFAST. Bij een van de zwaarste bomaanslagen in Belfast vielen do den en gewonden. De explosie deed zich voor in het restaurant annex cabaret „The Abercorn" in de drukke Castle Street in het centrum van de stad. Op de foto militairen, brand weerlieden en politiemannen voor de getroffen gelegenheid. Intussen is maandagmiddag een bioscoop ge troffen door een bom, waarbij meer dan vijftig gewonden vielen. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's „Materieel stuk verder" BcStailfl ill Soedail Formeel zullen 'we dinsdag nog geen besluiten nemen, aldus minis ter Nelissen, maar materieel komen we een heel eind. LECH. Prins Willem-Alexander met een Oostenrijkse skileraar, prinses Beatrix met prins Johan-Friso en prins Claus met prins Constantijn tijdens de wintersportvakantie van het kroonprinselijk paar met hun kinderen in het Oostenrijkse Lech. KAMPALA, 6-3. De leider van de Zuidsoedanese bevrijdingsbeweging Anya-Anya, generaal Joseph Lagu heeft maandag zijn guerilla-strijd- krachten opdracht gegeven het vuren te staken. Dit bestand maakt deel uit van het akkoord tussen de rebel len en de regering in Khartoem, dat twee weken geleden in Ethiopië voor Zuid-Soedan is vastgelegd, maakt een eind aan een burgeroorlog van 16 jaar. MEUBELRAMA Rijksweg 26 - Nieuwerkerk Telefoon (01114) 1268, b.g.g. 1265 Maandags gesloten; vrijdagsavonds geopend tot 9.00 uur, zaterdags tot 5.00 uur. Niemand kent zichzelf zolang hij niet geleden heeft. Verwachting tot woensdagavond: Weinig verandering Zonnige perioden en plaatselijk een bui; minimumtemperaturen rond één gx-aad, maxima morgen ongeveer acht graden; overwegend matige wind uit oostelijke richtingen. Voor donderdag: Aantal uren zon: 0 tot 5. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 8 maart Zon op 7.10, onder 18.32 Maan op 3.11, onder 10.05 9 maart Zon op 7.08, onder 18.34 Mhan op 4.04, onder 11.02 Laatste kwartier: 8 maart te 8.05. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 8 maart 7.55 20.22 1.35 14.01 9 maart 8.55 21.34 2.35 15.06 Doodtij: 10 maart. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 7-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Een front trok in de nacht van maandag op dinsdag van het zuid westen uit over ons land. Het ging vergezeld van een vrij omvangrijk regengebied dat maandagmiddag Zeeland bereikte en dat dinsdag morgen geheel gepasseerd was. De neerslaghoeveelheden liepen uiteen van 6 mm tot 1 mm. Het front be hoort bij een diepe depressie die zich boven zuidwest-Engeland bevindt en zich slechts langzaam in zuidooste lijke richting verplaatst. Woensdag wordt de sterk opgevulde kern ervan boven midden Frankrijk verwacht. Een hogedrukgebied boven Moskou verandert maar weinig van plaats evenals een uitloper boven midden Scandinavië. Deze genoemde druk- systemen zullen woensdag bij ons voor een oostelijke stroming zorgen. BRUSSEL, 6-3. De waarschijnlijkheid, dat de EEG-lidstaten zullen be sluiten, de schommelingsmarges tussen de wisselkoersen van hun munten van 4,50 proc. te verkleinen tot 2,25 procent is maandag sterk gegroeid. Tijdens een raad van ministers van financin in Brussel heeft geen van de ministers er zich pertinent tegen verzet. Wel heeft de Nederlandse minister Nelissen gezegd dat in een experi menteel stadium een ruimere marge wellicht wenselijker is (bekend was dat Nederland meende, dat de marge tot minstens einde dit jaar 3 procent zou moeten zijn), maar de Neder landse bewindsman heeft in de raad geen hoger percentage genoemd. Omdat grote tegenstellingen in de raad ontbraken, is er een goede kans dat de ministers het vrij spoedig eens zullen worden over de voorstel len van de Europese Commissie, die erop gericht zijn, een impuls te ge ven aan de economische en monetai re unie, die vorig jaar door de mo netaire crisis werd doorkruist. Het comité van gouverneurs van de centrale banken heeft tijdens de ze ministerraad dan wel niet regel recht geadviseerd tot een versmal ling van de schommelingsmarge tot 2,25 procent, maar daar wel zijn voorkeur voor uitgesproken. Het monetair comité van de E.E.G. heeft in zijn advies een mogelijkheid tus sen 1,50 en 3 procent opengelaten. Als het tot een versmalling tot 2,25 procent gaat komen dan moet toch het Benelux-akkoord dat vorig jaar werd gesloten, en dat de Benelux- landen de marge geeft van 1,5 pro cent, blijven bestaan, zo vindt mi nister Nelissen. In Brussel heerste, de indruk, dat de Belgen wat min der uitgesproken op dit punt zijn. De Belgische minister van financiën Vlerick, sprak zich in deze minister raad overigens uit voor een zo snel mogelijke versmalling tot 1,5 procent in de gehele EEG. Advertentie I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1