CASH AND CARRY DE ZIERIKZEESCHE COURANT „DRIE VAN BREDA" KOMEN NIET GELIJKTIJDIG VRIJ Pionier al voorbij de maan Kon. paar naar Oostenrijk Lawines in Noorwegen Waldheim naar Kaapstad Minder vluchten uit Oost-Duitsland Onrust over Russen op Cuba Mensensmokkel naar het Westen Overeenkomst inzake tunnel onder Kanaal Zestien doden bij vliegongeluk Da jan waarschuwt Libanon Ontvoering tegen ruil eigen kinderen I ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 6 maart 1972 128ste jaargang Nr. 21043 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand i 4,50; per jaar. 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 o/o B.T.W. In dit nummer: Opheffing wind- en slormwaarsch.-dienst Beslissing van kabinet DEN HAAG, 4-4. De regering heel't besloten de drie oorlogsmisdadigers niet gelijktijdig vrij te laten. Premier Biesheuvel heeft dit zaterdag meegedeeld na het voortgezette kabinetsberaad. Deze voortzetting was nodig geworden doordat de minister raad er in een marathonzitting van vrüdag niet in was geslaagd voor dc problematiek van de al of niet vrijlating van dc drie een aanvaardbare oplossing <c vinden. De regering blijft op het standpunt staan, dat verdere voorzetting van vrijheidsstraf ten aanzien van de drie Duitse oorlogsmisdadigers geen in ons strafrecht erkend doel meer kan dienen. Het recht van de kroon tot indivi duele gratieverlening blijft onverlet. Adverieniie MEUBELRAMA Rijksweg 26 - Nieuwerkerk Telefoon (01114) 1268. b.g.g. 1265 Maandags gesloten: vrijdagsavonds geopend tot 9.00 uur. zaterdags fot 5.00 uur KAAP KENNEDY, 4-3. De Pionier 10, die in de nacht van donderdag van Kaap Kennedy in de richting van Jupiter was gelanceerd, heeft elf uur en 40 minuten later de baan van de maan achter zich gelaten. Ruimtevaarders in een Apolló-cabine hebben voor hetzelfde project onge veer drie dagen nodig. Nader onderzoek De regering zal een nader onder zoek doen instellen naar de lichame-, lijke en geestelijke toestand van ie der der drie gedetineerden. Voorts zal de regering zich laten voorlichten door een groep van deskundigen die na rijp beraad zijn oordeel zal geven. In deze groep worden opgenomen personen die geacht kunnen worden vertrouwen te genieten in kringen van de illegaliteit en van de vervolg den. DEN HAAG. 5-3. H. M. dc konin gin en Z.K.H. de Prins der Neder landen zijn zondagmorgen, naar de Rijksvoorlichtingsdienst ons heeft bericht, van de vliegbases Soester- berg naar Oostenryk vertrokken voor een wintersportvakantie in Lech. Dc reis wordt gemaakt met de „Fellowship". OSLO, 5-3. By lawines die zich dit weekeinde na zware sneeuwval in Noorwegen hebben voorgedaan zijn zeker vijf mensen om het leven ge komen. Twee kinderen van acht en tien jaar vonden de dood onder een lawi ne waardoor zij in Knaben, in het zuiden van het land, werden bedol ven. Drie Noorse studenten verloren het leven toen zij tijdens een skitocht in de bergen bij Volda, in westelijk Noorwegen, in een lawine terecht kwamen. MUNCHEN. Aan hun slechte naam hebben de visreigers het te danken, dat zi) als een van de grootste vogelsoorten in de BRD 'tegenwoordig praktisch uitgeroeid z\jn. Zij gaan voor de bezitters van kweekvijvers door voor scha delijke „visrovers", hoewel zoölogen intussen hebben aangetoond, dat deze mening onhoudbaar is. Want de langpotige, spitssnavèlige vogels kiezen voor hun dagelijkse 300-grams-menu hoofdzakelijk waterinsecten, larven, kleine knaagdieren - in de nesttijd vooral veldmuizen - en slechts voor een gering percentage zieke vissen. De vijandschap van de mensen en rle inperking van hun levensruimte door vervuiling van het open water en de bebouwing van het vrije landschap hebben het aantal visreigers van meer dan 30.000 voor 193!) op 4.000 in het jaar 1962 gereduceerd. Om de nog aanwezige dieren te redden heeft Beieren de door uitsterven bedreigde vogels nu onder strenge bescherming gesteld. Bij de toepassing wan het gratiebe leid ten aanzien van ieder der drie worden de genoemde factoren in aanmerking genomen. WENEN, 5-3. dr. Kurt Waldheim. de secretaris-generaal der Verenigde Naties, is zondag naar Johannesburg vertrokken voor besprekingen met de Zuidai'rikaanse regering over de kwestie Namibië (Zuidwest-Afrika). Waldheim brengt dit bezoek in op dracht van de Veiligheidsraad. Het is de eerste maal in ruim tien jaar dat een secretaris-generaal van de volkerenorganisatie naar Zuid-Afri ka gaat. BONN, 4-3. Het aantal gelukte vluchten uit Oost-Duitsland is door de steeds verder uitgebreide grens bewaking de laatste jaren steeds minder geworden, zo heeft het mi nisterie van binnenlandse zaken te Bonn vrijdag meegedeeld. In 1971 lukte het nog slechts 398 mensen uit Oost-Duitsland te vluch ten. In 1970 was dit aantal 460 en in 1969 578. Het aantal gevluchte militairen bleef bijna constant, namelijk 57 in 1970 en 55 in 1971. MIAMI, 4-3. Senator Hubert Hum phrey die dingt naar de democrati sche kandidatuur voor het presi dentschap, heeft president Nix on aangespoord bij zijn komende bezoek aan Moskou te proberen met de Rus sen tot een akkoord te komen over de beperking van hun militaire ak- tiviteit in het Caribische gebied. Humphrey zei dat de Russen „in alle stilte maar met voortvarendheid" hun Marinebasis in de baai van Cienfuegos op Cuba hebben ver sterkt. Dit, aldus de Amerikaanse sena tor, kan een gevaar voor onze vei ligheid inhouden en is in strijd met de afspraak die wij in oktober 1970 met de Russen hebben gemaakt. BOCHUM, 4-3. Dc Roemeense He- lene Lacaresczu is hoofdpersoon ge worden van een van de geraffi neerdste maar tevens weerzinwek kendste menscnsmokkclaffaircs. Met behup van een in het Westduitse Bo- chum ontvoerd driejarig kind en verscheidene gestolen paspoorten smokkelde de 26-jarige bejaarden verzorgster (die enige maanden gele den zelf naar dc Bondsrepubliek vluchtte) haar achtergelaten drie en een half jarig zoontje cn een van haar broers vanuit Roemenië naar het westen. Dc Roemeense liet het ontvoerde kind uit Bochum. Petra Hcllmich ge naamd bij kennissen in het oost- blok achter. Vrijdag meldde zij zich bij een politieman in Bochum tele fonisch vanuit het buitenland met dc woorden: „Petra is gezond, wij zijn in veiligheid". Nog steeds is de juiste toedracht van deze meedogenloze mensensmok kel niet vast tc stellen. Enig hou vast biedt de verklaring van Helene Lacaresczu via de telefoon dat zij zich intussen met haar zoon, die zij in de plaats van de ontvoerde Petra over de grens smokkelde, haar broer en haar zesjarige dochter in veilig heid bevindt. Doden en gewonden in Belfast BELFAST. 4-3. Bij een van dc zwaarste bomaanslagen in Belfast zijn zaterdagmiddag zeker twee mensen omgekomen en 72 gewond. De explosie deed zich om 17.30 uur voor in het restaurant annex caba ret „Abercorn" in de drukke Castle Street in het centrum van de stad. Er was tevoren geen waarschuwing gegeven. Een dertigtal mensen bevond zich beneden in het restaurant cn circa 300 bij de cabaretvoorstelling op de eerste etage. PARIJS, 4-3. Frankrijk en Enge land zyn van plan in mei een over eenkomst te ondertekenen die het begin van de feitelijke bouw van een tunnel onder het Kanaal inhoudt. Deze tunnel, die het stoutste stuk in- genieurskunst van deze eeuw wordt genoemd, zal voor het eerst in dc ge schiedenis de Britse eilanden verbin den met het vasteland van Europa. De voorstanders van de tunnel voorspellen dat er een psychologi sche brug zal worden-geslagen over- de kloof die ontstond nadat de En gelsen zich vijf eeuwen geleden uit Frankrijk terugtrokken en in andere hoeken van de wereld een imperium gingen stichten. Verwacht wordt dat de overeen komst in Pa2'ijs zal worden onderte kend tijdens het staatsbezoek van koningin Elizabeth aan Frankrijk - 170 jaar nadat de bouw van een tun nel voor de eerste maal aan Napo leon werd voorgesteld. Deze overeenkomst is de „volgende stap" naar de bouw van de tunnel, die tussen de Engelse kust boven Folkestone en de Franse kust bij Ca lais zal worden aangelegd. ALBANY, 4-3. Zeker zestien men sen hebben vrijdag het leven verlo ren toen in Albany in dc staat New York een vliegtuig tegen oen huis vloog. Er zijn 32 gewonden. Het twee-motorige toestel van dc Mohawk Airlines had koi't voor do landing in Albany met motorstoring te kampen. Er zaten 44 passagiers in cn een bemanning van drie. Het huis is over het wrak van het vliegtuig ingestort, wat het reddingswerk erg moeilijk maakte. Een gezin van vier personen heeft met wat schrammen de getroffen woning kunnen verlaten, maar een echtpaar dat de eerste etage bewoon de, wordt vermist. Britten >veg uit Malta VALETTA. 4-3. Voor 17 maart zullen de 3.000 man Britse troepen die nog op Malta zijn „operatie exit" hebben voltooid. Twee weken eerder dan oorspronkelijk was bepaald, zul len dan de laatste Britse soldaten van het eiland zijn verdwenen, zo is vrijdag in officiële kringen in Va- letta gezegd. Slechts als op hgt laatste ogenblik nog overeenstemming over een nieuw verdrag wordt bereikt, zouden de Britten blijven. TEL AVIV. 4-3. De Israëlische minister van defensie Mosje Dajan. heeft zaterdag gewaarschuwd dat. wanneer de Libanese autoriteiten niet in staat zijn dc Arabische gue- rillastrijders op hun grondgebied in bedwang tc houden, Israël dat voor hen zal doen. Dajan zei dit in een vraaggesprek voor dc Israëlische radio. Hij zei tc menen dat de Libanese autoriteiten minstens een poging zullen doen om het gebied onder controle tc krijgen en dc Arabische guerrillastrijders tegen te houden. „Ik kan anders niet verklaren waarom zy troepen in dat gebied bobben gelegerd". Na elf jaar voorbereidende studie hadden Frankrijk en Engeland in principe besloten in juli 1971 met het project te beginnen. De V.S. en Bangla Desj WASHINGTON. 4-3. De Verenigde Staten gaan langzaam de richting in van diplomatieke erkenning van Bangla Desj. Dit hebben bestuurs- functionarissen in Washing an zater dag meegedeeld. De bekendmaking daarvan zal vermoedelijk geschieden na maart, wanneer alle Indiase troepen naar verwachting zullen zijn teruggetrok ken. BOCHUM/BOEKAREST. De spec taculaire ontvoering van een West duits kind naar Roemenië heeft er nog een dramatisch accent bij gekre gen. De 26-jarige Roemeense Helene Lazarescoe heeft verklaard, dat zij behalve de 3-jarige Petra Hellmich uit Bochum ook het 6-jarige Zuid- slavische meisje Rosi Bredgan naar Roemenië heeft meegenomen en daar tegen haar beide eigen kindren Va lentine en Marcel heeft geruild. Volksgericht in Breda BREDA. 4-3. Een grote groep Zuidmolukkers heeft zaterdag twee Zuidmolukse gezinnen in hun wijk tc Breda via een soort volksgericht af gestraft. De beide gezinnen zijn vol gens de overige Zuidmolukkers te veel georiënteerd op de regering van Indonesië en te weinig op die van ir. Manusama in ons land. De woningen van beide gezinnen werden aange vallen; alle ruiten sneuvelden en het interieur werd grotendeels verwoest. Tijdens de vechtpartij rond dit ge beuren werden vier aanvallers ge wond. Zij zijn 'opgenomen in het Ig- natiusziekenhuis in Bi'cda. Volgens de politie is hun toestand niet ern stig. De wraak van een sloper ZWOLLE. 4-3. Dc 35-jarige M. B. uit Zwolle, werkzaam bij een slo persbedrijf. heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag op „vakkundige" wijze wraak genomen voor het feit dat ltij uit een bar in de Steenstraat te Zwolle was gezet. Dc mun ging naar de garage van het bedrijf waar bij hij werkt, startte een grote gemo toriseerde laadschop en reed naar de Steenstraat. Daar ramde hij mei de kolossale machine de voorgevel van de bar in elkaar. Een vrouw werd gewond door val lend puin en werd ter observatie naar een ziekenhuis gebracht De po litie heeft de man aangehouden. Vondst bij Ëilat 1 EILAT, 4-3. Ten noorden van f de Israëlisch havenstad Eilat aan de Rode Zee is een muur- f tekening gevonden, voorstel- lend Ramses III die 3.000 jaar f geleden over Egypte heerste. Dc vorst brengt op de voor- stelling een offer aan de godin i van de mijnen. Hat' Hor. j MOSKOU. De eerste minister en de minister van buitenlandse zaken van Bangla Desh brachten een bezoek aan Moskou. Op de foto voor de aanvang van de besprekingen v.l.n.r. A. Ismandi minister van buitenland se zaken van Bangla Desh, de Russi sche partijsecretaris B. Ponomarev, de Russische eerste minister A. Ko- sygin, sjeik Moedjiboer Rachman en de Russische minister van buiten landse zaken A. Gromyko. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's 9 De een bouwt een schip, de ander'jaagt liet'op de klippen. Verwachting tot dinsdagavond: Tijdelijk regen Veel bewolking met in de avond en nacht op dc meeste plaatsen regen, morgen overdag enkele lokale buien; minimumtemperaturen ongeveer 1 graad, maxima morgen rond 8 gra den: matige tot krachtige wind tus sen oost en zuid. Voor woensdag: Aantal uren zon: 1 tot 6. Min.-temperaturen: Van ongeveer normaal lot 4 graden boven normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 60 procent. Kans op een geheel droog etmaal; 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 7 maart Zon op 7.13. onder 18.31 Maan op 2.09, onder 9.22 Laatste kwartier: 8 maart tc 8.05. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 7 maart 7.12 19.34 0.44 13.07 Doodtij: 10 maait. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 6-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Maandag trok een trogvormi- ge storing, die het restant was van een kleine depressie, over ons land naar het noorden weg, daarbij plaat selijk wat regen of een bui veroor zakend. Een er na volgende zwakke rug van hoge druk werd snel aan getast door luchtdrukaalingen, sa menhangend met een over zuidwest Engeland cn west Frankrijk naar het oosten trekkend frontaal sys teem. De fronten behoren bij een diepe depressie, bij Ierland. Dit la gedrukgebied volgde een iets noor delijker baan dan de voor gaande storingen die in de afgelopen dagen met grote snelheid over de oceaan naar het oosten trokken. Verwachl moet worden, dat dc depressie dins dag dicht bij ons zal liggen, waar bij op wisselvallig weer moet wor den gerekend.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1