DE ZIERIKZEESCHE COURANT Geen wijziging in regeringsstandpunt inzake „Drie van Breda" WEG NAAR CHINEES-AMERIKAANSE VERSTANDHOUDING Man gooit dochtertje in het water BS Zware Israëlische represaille-aanval met straaljagers op Zuid-Libanon Zware Amerikaanse verliezen in Vietnam REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 B.T.W. In dit nummer: R.T.M.-bus prooi der vlammen ZIERIKZEESCHE Maandag 28 februari 1972 128ste jaargang Nr. 21039 NIEUWSBODE WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 PEKING. Pat Nixon, de echtgenote van de Amerikaanse president, ap plaudisseert enthousiast tijdens haar bezoek aan een schoolklas in de volkscommune „Eeuwig Groen" aan de rand van Peking. DEN HAAG, 26-2. Dc regering- Biesheuvel neemt nog steeds het standpunt in dat de straf van dc Drie in Breda gedetineerde Duitse oor logsmisdadigers moet worden beëin digd. Premier Biesheuvel zei dit tijdens een onderbreking van de wekelijkse ministerraad. „Maar wij gaan er wel van uit dat de definitieve beslissing na het ge sprek met de Kamer van dinsdag a.s. zal worden genomen. Dat is van we zenlijk. essentieel belang voor dc besluitvorming". Minister Van Agt deed de minis terraad verslag van de ontwikkelin gen rond deze kwestie, die in het hele land de gemoederen zo in bewe ging heeft gebracht. Wel staat vast dat het kabinet in totaliteit de volle politieke verant woordelijkheid voor deze kwestie aanvaardt. Op de vraag of er mi nisters in het kabinet zijn die zich tegen vrijlating verzetten antwoord de de minister-president: ..U zult geen enkele minister in dit kabinet horen zeggen dat hij de politieke ver antwoordelijkheid niet aanvaardt". De berichten als zou minister Van Agt overwegen af te treden verwees de premier naar het land der fabel tjes. „Ik heb het minister Van Agt gevraagd. Hij heeft daarover geen enkele mededeling, tegenover wie ook. gedaan", aldus mr. Biesheuvel. Zware beslissing Premier Biesheuvel noemde hoi uit eindelijke besluit van de vrijlating een van de allerzwaarste die een ka binet moet nemen. „In al die weken van voorbereiding tot de standpunt bepaling heeft het kabinet zich in volle zwaarte op de draagwijdte er van bezonnen. Wij waren ons er van bewust dat er grote emoties zouden ontstaan. In die zin ben ik dan ook niet van de reacties geschrokken", zo zei hij in antwoord op een vraag. Wat de reactie van de Kamer be treft wacht de regering het debat van dinsdag af. De beantwoording van de vraag of het debat wel doorgang zal moeien vinden na de stormachtige hoorzitting van donderdag jl. wilde hij aan de Kamer overlaten. „Wij hebben, ook in de brief aan de Ka mer, tot nu toe de uiterste soberheid betracht bij de behandeling van deze gevoelige aangelegenheid". Dit nummer bestaat uit 6 pagina's f t j Hei is het hart en niet" het hoofd dat het hoogste bereikt. J (Longfellow) t Nixon aan eind van reis: „De wereld is veranderd" SJANGHAI, 27-2. President Nixon en de Chinese leiders liebhen aangekondigd de wederzijdse betrek kingen te zullen verbeteren en een politiek te volgen van vreedzame coëxistentie, ondanks grote verschillen in hun buitenlands beleid en hun sociale systemen. Een overeenkomst hierover werd aangekondigd in een gezamenlijk com muniqué, uitgegeven in de Chinese stad Sjanghai, na een week van intensieve besprekingen tussen de Amerikaanse president en premier Tsjoe en-Lai; een historische poging meer dan 20 jaar van bittere vijandigheid te overbruggen. De weg naar enige verstandhou ding werd door president Nixon ge opend met een zeer voorzichtig op gestelde formule over Taiwan, waar het regiem van de Chinese Nationa listen de krachtige steun van Ameri ka ondervindt. De essentie van de formule is dat het de uiteindelijke bedoeling js van de Amerikanen alle troepen terug te trekken en alle mi litaire bases op het c-iland te ont mantelen. De terugtrekking en de ontmanteling zijn gekoppeld aan een vermindering van de spanning in het gebied. Een van de voornaamste doelstel lingen van Nixons' bezoek - in de een of andere vorm in de toekomst communicatie tussen Peking en Washington verzekeren - heeft tot de overeenstemming geleid dat een be langrijk Amerikaanse vertegenwoor diger „van tijd tot tijd" naar Peking zal gaan. Hij zou zich vooral moeten gaan bezighouden met „concrete be sprekingen ter verdere normalisering van de betrekkingen tussen de twee landen en het-voortdurend uitwisse len van meningen over kwesties van gezamenlijk belang". Contact zal ook worden onderhouden via andere ka nalen, die overigens niet zijn gespe cificeerd. Het commuiqué werd in Sjanghai, de laatste etappe van Nixons' ver blijf in China, uitgegeven nadat de publikatie verscheidene malen was uitgesteld. Er waren kennelijk moei lijkheden gerezen rond enige woor den in de Chinese tekst die voor ve lerlei uitleg vatbaar waren. Eerste stappen De eerste stappen naar een groter wederzijds begrip, zoals in het com muniqué neergelegd, zijn de beslui ten ter vergemakkelijking van de wederzijdse handel, de overeenkomst tot het uitbreiden van de contacten tussen beide volken en de wil om personen en gegevens te gaan uitwis selen op het gebied van wetenschap, technologie, cultuur, sport en jour nalistiek. Enige hoop die Nixon mogelijk heeft gehad dat de Chinezen hem zouden willen helpen bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Vietnam (bijvoorbeeld door druk op Hanoi uit te oefenen) is door het communiqué de bodem ingeslagen. De Chinezen hebben hun steun aan Noord-Vietnam en de Vietcong be vestigd en bovendien staat in het communiqué dat partijen het erover eens zijn dat geen van hen namens enige derde partij kan onderhande len, of overeenkomsten kan sluiten die gericht zijn tegen andere staten. Zowel China als de Verenigde Sta ten bevestigen hun wens oorlogsdrei gingen te verminderen. Zij zijn het erover eens dat geen van beide par- tücn mag streven naar de hegemonie in Azië en dat zij zich zullen verzet ten tegen elk ander land of elke groep van landen die een domine rende ïol in het gebied wil gaan spe len. „Wereld is veranderd" President Nixon heeft zondag in Sjanghai verklaard dat „deze week de wereld heeft veranderd". Nixon zei dit in een toespraak op het ban ket, hem door het revolutionaire comité van de gemeente Sjanghai aangeboden. Wij zijn hier een week geweest, aldus Nixon, en deze week heeft de wereld veranderd. De Amerikaanse president verklaarde dat de inhoud van het communiqué, dat na het overleg tussen hem en de Chinese leiders is uitgegeven, minder be langrijk is dat wat er in de komen de jaren gedaan zal worden. „Wat wij vandaag gezegd hebben, betekent dat wij moeten beginnen met het bouwen van een brug een afstand van 25.000 km en een tijds bestek van 22 jaar". Nixon zei dat de besprekingen in Peking in een sfeer van openhartig heid, eerlijkheid en vastberadenheid, maar vooral met wederzijds respect zijn gevoerd. SCHIEDAM, 27-2. Een 31-jarige Rotterdammer heeft zondagmiddag zijn 3-jarig dochtertje in het water van de lange haven te Schiedam ge gooid. De moeder sprong het kind na. doch raakte zelf in moeilijkheden Beide drenkelingen werden door een onbekende jongeman gered. De man, D. V. reed na zijn daad naar het hoofdbureau van politie, waar hij uitriep: „ik heb mijn kind vermoord". De politie heeft de man. die een zeer overspannen indruk maakte, in bewaring gesteld. Uit hel onderzoek is gebleken dat man en vrouw thuis reeds onenig heid hadden. Per tauto reden zij naar de ouders van de vrouw in het centrum van Schiedam, waar de ru zie werd voortgezet. Op een gegeven moment greep de man zijn dochtertje, rende naar bui ten, onder de uitroep dat hij het kind iets zou gaan aandoen. Dc vrouw ging hem achterna en zag dat dc man vlak in de buurt het kind in het water wierp. Moeder en kind werden naar het gemeenteziekenhuis vervoerd doch de vrouw kon spoedig weer naar huis. Het kind wordt in observatie gehouden. DEN HAAG. Hoorzitting Kamercommissie over de drie van Breda. In de na middag kon een nontnl bezoekers op de tribune de emoties niet meer in be- dwang houden. r Verwachting tot dinsdagavond: Droog weer Droog weer met hier en daar opkla ringen; in de nacht en ochtend plaatselijk mist; zwakke tot matige wind tussen oost en zuid; minimum temperaturen om het vriespunt, maxima morgen omstreeks 6 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 4. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Max.-temperaturen van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 29 febr. Zon op 7.28, onder 18.18 Maan op 19.06, onder 7.16 Volle maan: 29 februari. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 29 febr. 3.44 16.07 9.21 21.27 Springtij: 2 maart 1972 HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 28-2. Het K.N.M.I. deelt mede: De luchtdrukverdeling bo ven onze omgeving ondergaat in het komende etmaal maar weinig verandering. Boven Rusland en Scandinavië blijft de luchtdruk hoog. terwijl boven Italië de barometer standen relatief laag zijn. Op dc oceaan heerst een tamelijk grote de- pressieaktivileit. maar de depressies buigen ongeveer 1000 km ten westen van Ierland af in de noordelijke richting. De bij deze lagcdruksyste- men behorende fronten dringen hier door nog wel tot boven de Britse ei landen door, maar komen daar gelei delijk tot stilstand, en nemen dan in betekenis af. Voor hei weer in ons land blijven daardoor de regenkan sen klein. In de nacht van maandag op dinsdag kan hier en daar de tem peratuur een enkele graad onder het vriespunt dalen. Dc middaglempera- turen zullen ongeveer om do vijf graden liggen. TEL AVIV, 26-2. Israël heeft vrij dag met straaljagers, tanks en troe pen hevige aanvallen gedaan op Zuid-Libanon als represaillemaatre gel voor de acties, die Palestynse guerrillastrijders vanaf Libanees grondgebied ondernemen. Libanon heeft om een spoedbijeenkomst van de Veiligheidsraad gevraagd. Volgens Israëlische opgave zijn ze ker vijf guerrillastrijders gedood, 21 huizen opgeblazen en een aantal guerrilla-kampen gebombardeerd. Waarnemend premier Yigal Allon waarschuwde Libanon dat de opera ties meer te betekenen hadden dan een strafactie. „Ze zijn bedoeld als demonstratie van het soort acties dat we in de toekomst zullen onderne men om een eind te maken aan de terreur". Samen met het Chinese volk, zo besloot de Amerikaanse president, hcuden wij vast aan het principe, dat Sjanghai, China of welk ander land tei wereld ook, nooit meer door een buitenlandse mogendheid over heerst of bezet mogen worden. Premier Tsjoe En-Lai en de leden van het revolutionaire comité van Sjanghai applaudisseerden na deze woorden van Nixon. Debat over „Drie van Breda" op radio en t.v. HILVERSUM, 26-2, De debatten in de Tweede Kamer over de vrijlating van de „drie van Breda" zullen dins dag of op de dag, wanneer de debat ten worden gehouden, integraal door de NOS-radio en -televisie worden uitgezonden. De uitzendingen via radio (Hilver sum 2) en televisie (Nederland 1) be ginnen beide om 14 uur. Op Hilver sum 1 zal de KRO-radio samenvat tingen uitzenden van de belangrijle ste punten uit het debat. Indien het debat verplaatst wordt naar woensdag 1 maart, zal de NOS- radio het eveneens rechtstreeks en integraal uitzenden, maar dan via Hilversum 1. Ook de televisie zendt de debat ten rechtstreeks uit via Nederland 1. Zo nodig zal de uitzending 's avons in het NCRV-programma worden voortgezet. Mochten dedebatten woensdag worden gehouden, dan zal eveneens een rechtstreekse reporta ge worden uitgezonden, uan zal des avonds zonodig in het eigen NOS- programma op Nederland 1 wordt voortgezet. SAIGON, 26-2. Een konvooi van 35 voertuigen van de Amerikaanse eerste Cavalerie-divisie is vrijdag tussen Qui Nhon en Pleikoe en cen traal Zuid-Vietnam in een hinder laag van de Vietcong terecht geko men en heeft een gevecht van meer dan vijf uur moeten leveren. Volgens het Amerikaanse opper bevel zijn 21 Amerikanen» gewond, evenveel als in heel de vorige week en meer dan in maanden bij een ge vecht het geval is geweest. Pas nadat Cobra-vgevechtsheliikop- ters met raketten, jachtbommen werpers en de artillerie het konvooi te hulp waren gekomen, verbrak de Vietcong het contact. Bloedige veldslag O bij Renault in Parijs PARIJS, 26-2. Bij een hevige vecht partij voor de poorten van de Re- naultfabriek in de Parijse voorstad Boulogne-Billancourt zijn vrijdag middag een dode en veertien gewon den gevallen. Acht der gewonden hebben ernstig letsel opgelopen. De overledene is door een kogel gedood. De onlusten braken uit tijdens een betoging van circa tachtig leden van het Maoïstische „Actiecomité Re nault", die het fabriekspersoneel wil de oproepen tot solidariteit met een ontslagen Renault-arbeider die al vier weken in hongerstaking is. Een hefschroefvliegtuig werd neer geschoten en drie voertuigen van ht konvooi zijn beschadigd. Explosie eist doden WARSCHAU, 26-2. Bij een explo sie in de dextrine-afdeling van een aardappelverwerkende fabriek in de Poolse stad Lubon bij Poznan zijn zestien mensen om het leven geko men. Dit is zaterdag bekend gemaakt nadat het reddingswerk was vol tooid. De ontploffing had zich dinsdag nacht voorgedaan. Arbeiders die ver mist werden, werden tenslotte onder het puin aangetroffen. Vijf miljoen voor gekaapte Jumbo-Jet BONN, 26-2. Een Arabische onder grondse organisatie met uitstekende internationale verbindingen heeft aan de kaping van de Jumbo-Jet van de Westduitse Lufthansa vijf miljoen dollar (circa 16,25 miljoen gulden) „verdiend". Dit heeft de Westduitse minister van verkeer, Georg Leber, in Bonn onthuld. Hij zei dat de Bondsregering het geld had betaald als losprijs voor de veertien beman ningsleden, die „absoluut in levens gevaar- verkeerden". De 174 passa giers waren toen al vrijgelaten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1