cm HALVARINE NOG GEEN ALGEMENE INGREEP IN LOONONTWIKKELING KAPERS WESTDUITSE JUMBO JET GAVEN ZICH OVER „VOLKOMEN STILTE" ROND HET OVERLEG IN PEKING Nieuw plan van Mansholt DE ZIERIKZEESCHE COURANT ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 24 februari 1972 128ste jaargang Nr. 21037 WAARIN OPGENOMEN 1797 -1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 B.T.W. In dit nummer Bezwaren college Smalstad tegen Streekplan Werkgelegenheidsdehat in Tweede Kamer DEN HAAG, 23-2. Het tijdstip voor een algemene ingreep in de loonontwikkeling lijkt nog niet aange broken. Deze uitspraak deed de minister van sociale zaken, drs. Boersma, woensdag in de Tweede Kamer tijdens liet debat over de werkgelegenheid. Er ligt een afspraak om in het eerste kwartaal van dit jaar met het georganiseerde bedrijfsleven aan tafel te gaan 2itten en te bezien wat er met de verschillende cao's is gebeurd. De kamer zal volgende week woensdag stemmen over de beide woensdag ingediende moties-Nypels en over de dinsdag door de P.v.d.A. ingediende moties, welke beogen f 500 miljoen extra voor de werk- loosheidbestrijding ter beschikking te krijgen. Het tempo waarin de eontracten worden afgesloten is echter wat la ger uitgevallen dan was voorzien. Zodoende moet een voldoend aantal afgesloten cao's worden afgewacht alvorens de ontwikkeling kan wor den gewaardeerd en vast te stellen welke de beleidslijnen voor 1973 moeten zijn Niettemin zal het ge sprek met het bedrijfsleven op korte lermgn worden gehouden. Als de prognose van het Centraal Planbureau, dat het aantal van 110.000 werklozen in februari en maart een seizoensdaling zal onder gaan, niet uitkomt betekent dit niet dat de regering met de armen over elkaar gaat zitten. „Dan zullen voor het najaar gerichte maatregelen moeten worden getroffen. Als we dat nu al doen, valt het over en kele maanden te verwachten effect samen met het dieptepunt van de werkloosheid, wat een ongewenste zaak zou zijn". kuipje 250 gram 74J&5 49 Staking Italiaanse artsen ROME. 23-2. In de Italiaanse zie kenhuizen is woensdag vrijwel niet gewerkt als gevolg van een staking van rond 27.000 artsen die een ande re selectiemethode willen bij sollici taties en promoties. Zij eisen onder meer afschaffing van het systeem van vergelijkende examens. H EI NO. Dr D. Hannema, de 76-ja- rige conservator van de Stichting Hannema-De Stners Fundatie, bij het schilderij „Homerus", dat door hem wordt toegeschreven aan Jo- i.01.nes Vermeer. De stichting zou twee Vermeers uit parlikulier bezit i ybben verworven. Minister Boersma ontmoette hier bezwaren van de socialist drs. Van den Doel, volgens wie de maatrege len juist op dat dieptepunt het groot ste effect zullen hebben. Maar de minister hield voet bij stuk, er op wijzend dat het huidige programma van de regering weliswaar beperkt van opzet, maar duidelijk gericht is met positieve effecten op korte ter mijn. Vandaar dat hij geen behoefte had aan de motie van de socialist Vellenga, waarin op dit ogenblik 250 min. extra wordt gevraagd voor be paalde gebieden met een hoog werkloosheidcijfer. Aanvullende werken In de loop van april zal de uitvoe ring van de aanvullende werken in het noorden des lands een aanvang nemen. In de maanden mei en juni zal de werkgelegenheid op de wer ken toenemen tot een bezetting op alle werken in het noorden van ca. 4500 man. Dit niveau zal zich gedu rende ruim een jaar handhaven en daarna aflopen tot eind 1973. Zonder maatregelen zou het werkloosheid percentage (mannen) in het noorden in de tweede helft van 1972 circa 7,5 u bedragen. Door de uitvoering van de maatregelen zal dit worden terug gedrongen tot circa 6. Lange tijd ook zal de werkloos heid onder de werknemers in de G.W.W. met een derde deel worden teruggebracht. Op aandrang van de kamer zal de regering verder nagaan of zij met andere maatregelen tegemoet kan komen aan de moeilijke werkgele genheidssituatie in andere gebieden dan het noorden. Doden na wervelstorm TANANARIVE, 23-2. Zes en veer tig mensen zijn om het leven geko men en 112 worden vermist nadat een wervelstorm over Madagascar is getrokken. De wervelstorm „Eugenie" heeft vooral in de provincies Majünga en Tananarive huis gehouden Hier wer den ongeveer 3000 mensen dakloos. Door het uitvallen van de verbin dingen komen de berichten over de aangerichte schade slechts schaars in de hoofdstad binnen ADEN, 24-2. Nadat woensdagavond de bemanning van de gekaapte Westduitse Jumbo-Jet in vrijheid was gesteld, hebben de vijf Palestijnse kapers zich overgegeven aan de Jemenitische autoriteiten. Ze vertrokken in een politie-auto van het vliegveld. Wat er met hen zal gebeuren is niet bekend. Intussen is een tweede groep van zevenenzeventig passagiers van de gekaapte Boeing op het vliegveld van Frankfort aangekomen. Onder hen was ook Joseph Kennedy, de zoon van de vermoorde senator Ro bert kennedy. Hij zei dat de kapers na enige tijd wel hadden ontdekt wie hij was maar hem verder hetzelfde hadden behandeld als de overige passagiers. Vierenveèrtig passagiers waren in Athene al uitgestapt. De kapers had den dinsdag de mannelijke passa giers van het vliegtuig vrij sela ten, nadat eerder op de dag al de vrou wen en kinderen mochten uitstappen Pas woensdagavond kreeg de beman ning, die er vermoeid en gespannen uit zag, toestemming het vliegtuig te verlaten. De kapers gaven toen ook het vliegtuig op. Functionai-issen van de Lufthansa konden de Jumbo in bezit nemen. Ze hebben deskun digen ingeschakeld om de explosie ven te verwijderen, die de kapers hadden aangebracht. Een tweede Jumbo-Jet bemanning is uit West- Duitsland naar Aden vertrokken om het vliegtuig naar huis te vliegen. Donderdag wordt het toestel in Frankfort verwacht Onderhandelingen Voor de overgave hadden de ka pers urenlang onderhandeld met de .Overleg heeft beslissend stadium bereikt' PEKING, 23-2. Het volkomen stilzwijgen over de in totaal negen uur van gesprekken tussen de Amerikaanse president, Nixon, en de Chinese premier, Tsjou En-Lai, is ook op de derde avond van het bezoek aan Peking niet verbroken. Zelfs de gebruikelijke briefing door de perschef van het Witte Huis is woensdag uitgebleven. Kennelijk heeft het overleg een beslissend stadium bereikt en wil men het in geen geval in gevaar brengen. „Als we iets zeggen, is al les kapot", zo is aan de kleine be voorrechte groep van wittehuiscor- respor.dentcn te kennen gegeven. Slechts uit het feit, dat het gesrpek woensdag verlegd -is van de confe rentiezaal naar de privé-sfeer van het gastenverblijf van Nixon maakt men op, dat woensdag grotere vor deringen gemaakt zijn. De perschef van het Witte Huis wilde echter niet bevestigend antwoorden op specula ties, dat overleg over een culturele overeenkomst bijna afgesloten was. Hij zei slechts „daarop zou ik niet bouwen". Toch zekere koelte Ofschoon de sfeer sedert het on derhoud van een uur met partijvoor zitter Mao thans volkomen gewij zigd is, breekt toch steeds weer een zekere koelte door. Nixon wordt als gast met bijzondere hoffelijkheid be handeld, maar ook met een zekere afstand. Toen de president en zijn vrouw woensdagavond een uitvoe ring in het sportstadium bewoonden, verhieven de 18.000 aanwezigen zich en applaudiseerden zij luid, maar daarna namen zij geen notitie meer van ben. Toen enkele maanden geleden de keizer van Ethiopië, Haile Selassie, in Peking bij een sportmanifestatie aanwezig was, klommen de toeschou wers op banken en afrasteringen en drongen zij van alle kanten naar het erepodium om de keizer te kunnen zien en juichten zij minutenlang. De bevolking heeft kennelijk de aanwij zing gekregen, weliswaar hoffelijk te zijn, maar een zekere reserve in acht te nemen. Daar voor werd Nixon op andere wijze „schadeloos gesteld". De aanwezigen waren nu in hun bes te kledij verschenen en droegen rode, groene, blauwe en gele jakken en pul lovers en zijden blouses. Veel meisjes droegen zijden halsdoeken. Zo n feestelijk en „bont" publick had men in de sporthal, die tijdens de culturele revolutie gebouwd word. nog nooit gezien. In het stadion, waar in april vo rig jaar de Amerikaanse tafeltennis ploeg tegen de beste spelers van Chi na uitkwam en waaruit de „Ping- pong-diplomatic" voortkwam, werd uiteraard ook een l>art\j ping-pong ten heste gegeven, waarvoor de Amerikaanse gasten veel belangstel ling toonden en vlijtig klapten. Mevrouw Nixon had eerder op de dag een bezoek gebracht aan een volkscommune en een glasblazerij. Vietnam PARIJS. De Franse radio-omroep France-Inter heelt woensdag ge ruchten uit Peking weergegeven, dat president Nixon tijdens zfjn bezoek aan China mogelijk hoge vertegen woordigers van Noord-Vietnam en de Vietccng zou ontmoeten. Ook het Franse avondblad I,e Monde n-.aakt melding van specula ties uit Hanoi, dat Noordvietnameso persoonlijkheden mogelijk naar Chi na zullen reizen. Jemenitische autoriteiten. In de laat ste fase van de onderhandelingen stond Bonn in direct contact met de Palestijnse commando's. De beman ning werd vrijgelaten kort na aan komst in Aden van de Westduitse staatssecretaris van buitenlandse zaken Kurt Miiller. De passagiers die donderdag kort na middernacht in Frankfort arri veerden, zeiden dat de kapers de in zittenden correct hadden behandeld. Toen het koud werd hadden zij de kens uitgedeeld voor de vrouwen en kinderen. BRUSSEL, 32-2. Dr. S. Mansholt. vice-voorzitter van de Europese Commissie in Brussel, heeft een plan gelanceerd om het ecologisch evenwicht in de wereld te herstellen en voldoende natuurlijke hulpbron nen over te laten voor de komende generatie. Hij noemt zijn plan „het Europese centrale plan", ofwel „Het Europese economische plan" Zijn ideeën zijn neergelegd in een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, de Italiaan Malfatti. Mansholt is van mening dat de Eu ropese Commissie dit laatste jaar (1972) dat ze zitting heeft, moet ge bruiken om na te denken over een nieuwe maatschappij en dat ze de vruchten van dat denkwerk moet achterlaten in de vorm van een „po litiek testament". Twee Engelse zusjes met bijl vermoord MANCHESTER, 24-2. In een flat in Manchester, noordwest Engeland, zijn twee zusjes woensdagavond door bijlslagen vermoord. De politie is on middellijk een grootscheepse klop jacht begonnen. De drie kinderen van een van de vermoorde vrouwen wa ren ongemoeid gelaten. Kort voor de moord heeft een man in het flatge bouw op verscheidene adressen aan gebeld en een bijl te leen gevraagd. Mansholt: „Ver. Staten op weg naar ondergang' PEKING. Een gesprek lussen voor zitter Mao Tse Toeng en president Richard Nixon in het huis van de Chitiese leider. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's f Voor wie het recht heeft en f f gedlud komt ook de tijd. J (Goethe), t f t BRUSSEL. 23-2. De Verenigde Staten bezitten niet de noodzakelijke politieke wil die nodig is om de we reld te leiden naar een oplossing voor de grote problemen. Dat schr\jf( onze landgenoot, drs. S. L. Mansholt, vice-voorzitter van de Europese Commissie, in een brief aan de voor zitter van deze commissie, Malfatti. Die brief gaat over de grote pro blemen waarmee onze huidige we reld geconfronteerd wordt en Mans holt ontwikkelt er ideeën in over op lossingen voor die problemen. Mans holt schrijft voorts letterlijk: De Ver enigde Staten zijn op weg naar de ondergang en het zal ons uiterst moeilijk vallen om hen te behoeden voor een totale ineenstorting. Verwachting tot vrijdagavond: Droog weer Droog weer met wolkenvelden en voornamelijk in het zuiden van het land ook zon; matige tot vrij krach tige oostelijke wind; minimum-tem peraturen omstreeks 1 graad; maxi mum-temperaturen van 3 graden in het Waddengebied tot ongeveer 7 graden in het zuiden. Voor zaterdag: Aantal uren zon; 1 tot 7. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 25 febr. Zon op 7.37, onder 18.11 Maan op 14.01, onder 6.03 Volle maan: 2.9 februari 4.12. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 25 febr. 12.39 5.59 18.35 Doodtij: 24 februari. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 24-2. Het K.N.M.I. deelt mede: Oostelijke winden voeren con tinental e lucht over ons land. waarin naast opklaringen ook wolkenvelden voorkomen. In opklaringsgebieden vallen de grote verschillen tussen de dagelijkse maximum - en de nach telijke minimumtemperaturen op, die vooral in deze tijd van het jaar vrij groot kunnen zijn. Overdag doet de ahveer belangrijk in kracht toege nomen zonnestraling de temperatuur tot ruim 10 graden oplopen, maar do nachten zijn toch nog lang genoeg om minima van 1 a 2 graden onder nul mogelijk te maken. In streken waar bewolking of vooral mist zich het gehele etmaal weet te handha ven. wordt het met middagtempera- turen van 2 3 graden maar nau welijks minder koud dan 's nachts. Ook elders wordt in grote delen van Europa dit weertype aangetroffen. Het hoge-drukgebied met zijn cen trum boven Zuid-Noorwegen dat de huidige circulatie in stand houdt, verandert maar weinig van omvang en plaats, zodat het rustige en droge weer met af en loe wal lichte vorsf in de nacht aanhoudt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1