Opzoek naarh°ge rente? U krijgt tot 7% bij de postspaarbank DE ZIERIKZEESCHE COURANT GESPREK MAO-NIXON HOOGTEPUNT KOELE ONTVANGST Steeds meer liasj-vangsten op Schiphol altyd safe „Jumbo-Jet" van Lufthansa met 188 passagiers aan boord gekaapt &ILT O C3 Jarring naar Israël ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 22 februari 1972 128ste jaargang Nr. 21036 WAARIN OPGENOMEN REDAK.TIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, Ie). (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) J 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 »/o B.T.W. In dit nummn V.V.V.-probelemeri te Zier ikzee „Vredes-ctialoog in lYking geopend PEKING, 21-2. President Nixon heeft maandag zijn „vredesdialoog"*in Peking geopend met een bijeen komst van een uur met de Chinese partijleider Mao Tse-Toeng. De onverwachte ontmoeting tussen de twee leiders vond plaats kort nadat het presidentieel gezelschap in de Chinese hoofdstad was aangekomen en veroorzaakte aanvankelijk grote verwarring omdat zonder opgaaf van redenen, het gesprek met premier Tsjoe en Lai 90 minuten moest worden uitgesteld. Woordvoerder van het Witte Huis, Ronald Zicglcr, zei dat een ernstige en openhartige discussie was gevoerd, maar weigerde bijzonderheden te geven. De Amerikaanse president en voorzitter Mao spraken met elkaar in het huis van de Chinese leider, vlakbij de grote zaal van het volk op het plein voor de hemelse vrede. Nixon was vergezeld van zyn spe ciale adviseur Henry Kissinger - de man die vorig jaar in het grootste geheim naar Peking vloog om het bezoek van de president te regelen. Aan de zyde van Mao bevonden zich premier Tsjoe En Lai en de in New York geboren tolk, Tan Wcn-Sjeng. dochter van een Chinese journalist. «3ï lï3 De ontmoeting met Mao en een enorm banket in de grote zaal van het volk daarna waren de hoogte punten van Nixons eerste dag in de kille Chinese hoofdstad. De dag was begonnen met een sobere begroe tingsplechtigheid op het x'liegveld van Peking. Nixons glanzende Boe ing 707. „Spirit of 76"". taxiede naar het eind van de landingsbaan tegen een achtergrond van propagandisti sche leuzen. Een daarvan, in rode Chinese karakters op een witte on dergrond. luidde: „strijd, verlies, strijd, opnieuw verlies, op naar de overwinning". De kapel van het rode leger speelde onberispelijk het Ame rikaanse volkslied ..The Star Span gled Banner" en zette daarna het Chinese volkslied „Mars van de Vrijwilligers" in. Premier Tsjoe En Lai, hartelijk maar zonder een glimlach, stelde Nixon voor aan ne gen lagere Chinese funktionarissen. Na de inspectie van een erewacht stapten Tsjoe En Lai en Nixon in de eerste van enkele gereedstaande li- mousines en langs een weg, geflan keerd door notenbomen, acacia's en wilgen, reden zij naar Peking, een afstand van bijna 30 kilometer. In de auto's achter hen volgden me vrouw Nixon. minister van buiten landse zaken William Hogers en ad viseur Henry Kissinger. Ecge stralen Dc straten in dc meer dan vier miriocn inwoners tellende hoofdstad waren bijna geheel verlaten, mei uitzondering van leden van de vei ligheidsdienst die om de 25 meter op enige afstand van de weg geposteerd waren. Men twijfelt er niet aan dat de kodc houding van de Chinezen het gevolg was van een beslissing van de autoriteiten, en het Ameri kaanse gezelschap moet zich op be paalde momenten wel erg eenzaam hebben gedoeld in dit volkrijkste land 'er wereld. In het met gele bakstenen opge- i hei westelijk 1 cl deel (v.n het voorportiek wap- Hf Xmwikn wse vlag) hield Ni" on zijn eerste diplomatieke ge sprek met Tjsoe En-Lai, Kissinger en een tolk. Het gesprek was „vrien delijk" en ging over „algemene za ken". Daarna zou het formele on derhoud met de Chinese premier volgen in de grote zaal van het volk, maar in plaats daarvan gingen Nixon, Tsjoe en Kissinger naar het huis van Mao Tse-Toeng voor een gesprek met de Chinese leider. Funktionarissen van het Witte Huis wuifden speculaties van verslagge vers weg (die van het onverwachte topgesprek niet op de hoogte waren) dat het anderhalf uur durend uitsel voor een tweede ontmoeting met Tsjoe En Lai opzet was, een poging de Amerikanen te compromiteren. Na het bezoek aan Mao versche nen Tsjoe en Nixon in de grote zaal, ze poseerden bij de ingang, glim lachten tegen elkaar, en betraden dc enorme, met vele kroonluchters ge decoreerde zaal. Tsjoe, die Engels kent maar het niet wil spreken, sprak in het Chinees. Zijn woorden werden voor Nixon door een tolk vertaald. Bemoedigende woorden' LONDEN. Westerse diplomaten hebben maandag de eerste, in Peking tussen piesident Nixcn en premier Tsjoe En-Lai gewisselde woorden „bemoedigend, zelfs veelbelovend" genoemd. De koele openbare ont vangst in Peking mocht dan tegen vallen. ervaren diplomaten zagen verscheidene andere dingen als symptomatisch: Het feit dat Mao Tse-Toeng di rect al Nixon ontving, waar schijnlijk cm zich persoonlijk een indruk te vormen van de Amerikaanse president, en zelf de toon aan te geven voor de ko mende besprekingen. De betrekkelijk milde, zelfs vriendschappelijke welkomst woorden van premier Tsjoe En- Lai, die sprak over de wenselijk heid van normalisering der be trekkingen tussen China en dc Verenigde Staten. SCHIPHOL. 21-2. Het begint er op ie lijken, dat de douane op Schip hol letterlijk en figuurlijk de hasjiesj van en aan de lopende bagageband in ilc aankomsthal in beslag neemt. De postspaarbank is altijd vlak bij woning of werk, want op elk van de 2400 postkantoren kunt u terecht. Nauwelijks vonden de ambtenaren 35 kilogram in twee onbeheerde kof fers, of er liep maandagochtend al weer een reiziger in de val. Ditmaal was het een Pers. die met de Poolse luchtvaartmaatschappij L.O.T. uit Beiroet via Warschau naar Schiphol was gevlogen. Onder de dubbele bo dem van zijn koffer kwam 3 kilo te voorschijn. De Pers. wier.s leeftijd wordt 'op gegeven als ..tussen 35 en 40". is ter vervolging overgegeven aan de dou ane-recherche. FRANKFORT, 22-2. Een Jumbo-Jet van de Lufthansa met 188 passagiers aan boord, onder wie Joseph Kennedy - een zoon van de vermoorde senator Robert Kennedy - is maandagavond gekaapt, kort nadat bet toestel van New Delhi was opgestegen voor een vlucht naar Athene. Volgens een woordvoerder van dc Westduitse maatschappij dwongen drie Arabieren dc bemanning van koers te veranderen. Omstreeks zes uur in de ochtend werd bekend dat de «Jumbojet in Aden was geland. Een woordvoerder van de Lufthansa had juist meege deeld, dat het toestel nu ergens aan dc grond moest zijn gezet, gezien de hoeveelheid brandstof die in New Delhi was ingenomen. Cnder de passagiers die in de In- KAFR SAAD (Nijl-Delta). Een red- dings ploeg zoekt naar slachtoffers, nadat een autobus in een irrigatie kanaal was gereden. Vnn de 77 in zittenden zijn naar alle waarschijn lijkheid 68 mensen, van wie de mees ten studenten, om het leiden geko men. BIRMINGHAM. Na het bereikte ak koord zijn de postende mijnwerkers bij de energiecentrales en kolenop- slagplaatsen, zoals hier bij het Salt- ley depot, verdwenen. Vrachtwagens rijden nu af en aan. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's i t Niets bevordert het geluk zo- t zeer als het vervangen van ge- t tob door werk. t Mijnin,storting in Span je: twintig mijnwerkers opgesloten OVIEDO. 21-2. Sinds maandag morgen zit een twintigtal mijnwer kers opgesloten in een kolenmijn in Asturie by Ovicdo. Een berg sintels bij de mijn was gaan „schuiven" doordat de grond eronder door zware regenval was losgewoeld. Tonnen slik kwamen naar beneden en sloten de mijnuit- gangen af. 340 mijnwerkers wisten zich via nooduitgangen in veiligheid te stellen. Rond 100 konden direct uitgegraven worden. Een woord voerder van de mijn zei dat de inge sloten mijnwerkers genoeg lucht hebben om hel uren te kunnen uit houden. Straaljager stort op woonwijk BARQUISIMETO. 22-2. Door hel neerstorten van een Venezolaanse straaljager op een krottenwijk van de stad Barquisimeto zijn maandag elf mensen om het leven gekomen en vier gewond. Dit heeft een woord voerder van de Venezolaanse lucht macht bekend gemaakt. WAT 1EQT VI jv Verwachting tot woensdagavond: Nu en dan zon Nu en dan zon en bijna overal droog weer: vannacht en morgenochtend op veel plaatsen mist; weinig wind; minimum-temperaturen om het vriespunt, maxima morgen om streeks 5 graden. Voor donderdag: Aantal uren zon: 1 tot 5. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 23 fobr. Zon op 7.41. onder 18.07 Maan op 11.34. onder 4.36 24 fobr. Zon op 7.39. onder 18.09 Maan op 12.44. onder 5.26 Volle maan: 29 februari. HOOG- EN I, A AG WATER Zierikzee: 23 fobr. 9, 22.21 24 febr. 11.06 23.57 Doodtij: 24 februari. 2.56 4.33 15.39 17.14 diase hoofdstad aan boord waren ge gaan. bevonden zich drie Libanezen en drie man uit Oman. In totaal wa ren er 188 mensen aan boord, onder wie zestien bemanningsleden. Enkele uren na de landing in Aden was de reden van de kaping nog niet bekend. Ook omtrent bet lot van pas sagier en bemanning tastte men in het duister. Loena 20 op dc maan BOCIUM. 21-2. Het Russische ruimteschip Locna-20 heeft maan dagavond om 20.19 uur ome tijd ren zachte landing op de maan ge maakt. Dit heeft het Westduitse ob servatorium in Bochum meegedeeld. De Lorna is at begonnen met het zenden van heelden van het maan oppervlak naar de aarde. NICOSIA, 21-2. Dc Israëlische am- basadeur op Cyprus heeft gezegd dat V.N.-bemiddelaar Gunnar Jarring binnen twee of drie dagen een be zoek aan Jeruzalem zal brengen. Ambasadeur Timor deed deze me dedeling nadat hij maandagavond een tweede onderhoud met Jarring had gevoerd. Eerder op de dag had Timor ook al een gesprek gehad met dc V.N.-bemiddelaar, nadat de ze daarom had verzocht.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1