KIJKUIT DE ZIERIKZEESCHE COURANT Moskou en Cairo CASH AND CARRY MEUBELRAMA „STARS AND STRIPES" VOOR HET EERST SINDS 1949 Hoe met de niet-gewerkte uren? DANK ZIJ BEMIDDELING METAALCONFLICT OPGELOST De drie van Breda Einde Britse mijnwerkersstaking in zicht ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandu^; 21 februari 1972 128ste jaargang Nr. 21035 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, fel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaale, lel. (01110) 2938, Uilgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In «lit nummer Flakkec-oriëntatie Bruse V.V.V. LONDEN, 19-2. Vakbondsvertegen woordigers van de 280.000 stakende Britse mijnwerkers hebben in de naeht van vrijdag op zaterdag inge stemd met een loonsverhoging van 20 procent en de bij de mijnen pos tende stakers opdracht gegeven in te rukken. NEW YORK, 21-2. De Russen heb ben Egypte aangeboden een ultra moderne wapenfabriek te bouwen. Gaiio zou in ruil daarvoor de Sow- jet-Unie blijvende havenfaciliteiten moeten veil enen en twee vooraan staande anti-Russische Egyptenaren moeten ontslaan. Dit zijn de minis ter van oorlog, geeraal Mohammed Achmed Sadek, en de hoofdredak- teui van hit gezaghebbende blad El Achratn, Mohammed Hass^nein Hei- kal. Deze onthullingen heeft het Amerikaanse weekblad Newsweek zondag gedaan. Volgens het blad zou president Sa- dat het Russische voorstel van de hand hebben gewezen. Newsweek maakt voorts melding van een aan tal incidenten die, ondanks de uiter lijke hartelijkheid tussen beide lan den, de betrekkingen tussen Cairo en Moskou zouden hebben verslechterd. Hun besluit moet nog worden goedgekeurd door de mijnwerkers die hun oordeel bij een in het hele land te houden stemming zullen ge ven. De uitslag kan aanstaande woensdag of donderdag bekend 2ijn. De oplossing kwam tot stand om twee uur in de nacht, nadat verte genwoordigers van de Nationale Ko- lenraad en van de vakbond in Downing Street 10 urenlang met pre mier Heath hadden gesproken. Deze had de partijen bij zich geroepen toen de voorstellen van de door de regering ingestelde bemiddelings commissie door de vakbond van de hand waren gewezen. De mijnwer kersonderhandelaars bleven staan op 25 procent loonsverhoging, terwijl de commissie een voorstel van 20 procent had gedaan, waarvan de na tionale Kolenraad niet wilde afwij ken. De situatie was zo kritiek gewor den dat premier Heath de ongebrui kelijke stap deed een afspraak met president Pompidou, met wie hij dit weekeinde in Londen over belangrij ke Europese zaken zou praten, af te zeggen. In dat opzicht schijnt pech de Britse premier te achtervolgen, want vorig jaar moest hij een be langrijke reis naar Bonn uitstellen vanwege de gebeurtenissen in Noord- Ierland. Advertentie dte unmkimktKpf" wy brengen mooie practische modellen MAXI-kwaliteit voor MINI-prijzen ctaur' gaat t toch om Rijksweg 26 - Nieuwerkerk Telefoon (01114) 1268. b.g.g. 1285 Maandags gesloten Vrijdagsavonds tot 9.00 uur. zaterdags tot 5.00 uur geopend Nixon in Peking aangekomen PEKING, 21-2. President Nixon is in Peking aange komen. De Boeing Spirit of '76 met de Amerikaanse president, mevrouw Nixon, de presidentiële adviseurs en de Chinese autoriteiten aan boord, is maandag morgen om 04.29 uur onze tijd op de luchthaven van Peking geland. Nadat de zilverblauwe presidentiële Boeing op de landingsbaan tot stil stand was gekomen, stapten president en mevrouw Nixon als eersten uit. Zij werden welkom geheten door premier Tsjoe En-Lai. Nixon en zijn Chi nese gastheer schudden elkaar langdurig de hand. Voor de eerste maal sinds in 1919 de communisten aan de macht kwamen, werden op Chinees grondgebied de Chinese vlag met de vijf sterren en de Amerikaanse „Stars en Stripes" gehesen. Ongeveer drie kwartier voordat de Amerikaanse gasten zouden arri veren hadden honderdtwintig leden van de drie strijdkrachten de ere wacht betrokken. Er waren bij de aankomst van Nixon geen grote de legaties van de arbeiders, boeren en de rode gardisten aanwezig. Wel wa ren er zoals gebruikelijk is bij de ontvangst van officiële gasten, dans groepen op de luchthaven. De metaalstaking ROTTERDAM, 19-2. De stakende werknemers bij de bedrijven van het Rijn-Schelde- Verolme concern zullen pas aan het werk gaan, als de niet- gewerkte uren volledig worden ver goed. Dit deelde de heer B. Blom- mers, secretaris van de Centrale On- dernemersraad van het concern mee. Volgens de heer Blommers vinden de stakers de uitkering van de bonden niet voldoende. Nadat Nixon en zijn echtgenote aan een lange reeks Chinese minis ters en andere autoriteiten was voor gesteld, vertrok de president met premier Tsjoe En-Lai per auto in de richting van de hoofdstad, een af stand van 28 kilometer. Nixon zal zijn intrek nemen in een gastenhuis in een van de voorsteden in het westen van Peking. Volgens het programma zou Nixon maandag om 08.00 uur onze tijd in het gebouw van de Nationale Volks assemblee eén ontmoeting hebben hebben met premier Tsjoe En-Lai. Van Amerikaanse zijde is meege deeld dat dit onderhoud is verscho ven naar 09.00 uur. Van deze ont moeting zal de Amerikaanse televi sie een rechtstreekse reportage uit zenden. Op de luchthaven waren behalve premier Tsjoe En-Lai verder onder meer ter begroeting aanwezig de mi nister van buitenlandse zaken Tsji Peng-Fei, de. vice-voorzitter van de militaire commissie van.het centrale comité Yeh Phiem-Yoeng vice-pre mier Li Hsien-Nien, en de vice-voor- zitter van de permanente commissie van het Nationale Volkscongres, Koeo Mo-Jo. Van Chinese noch van Ameri kaanse zijde werden toespraken ge houden. Er was geen rode loper uit gelegd, er waren geen versieringen van vlaggen en bloemen en ook de lachende schoolkinderen, die anders bij de aankomst van buitenlandse gasten aanwezig zijn, ontbraken. Volgens waarnemers is deze sobere begroeting normaal, daar China en de V.S. geen diplomatieke betrek kingen onderhouden en beide landen de afgelopen twintig jaar uitgespro ken vijanden zijn geweest. Ver. Naties over verdovende middelen GENEVE, 21-2. De commissie van de Verenigde Naties voor de bestrij ding van de verdovende middelen heeft maandag in haar jaarverslag gewaarschuwd dat marihuana en hasjiesj een ernstig en toenemend gevaar voor vele landen vormen. ,De commissie van elf leden onder voorzitterschap van de Brit sir Har ry Greenfield zegt dat uit onder zoek is gebleken dat er geen redenen zijn de controle te verminderen. De bronnen breiden zich uit en de enorme stromen Cannabis D uit Af ghanistan en Nepal vormen een ern stig probleem voor de doelmatigheid van internationale controle. Volgens het rapport is de con sumptie van verdovende middelen van alle soorten in 1972 sterk toe genomen tot nagenoeg epidemische omvang. De alcohol in de V.S. WASHINGTON. 19-2. Alcohol is het grootste verslavingsprobleem in de V.S., aldus een verslag van het departement van volksgezondheid aan het congres. Ongeveer 9 miljoen mensen, dat is bijna tien procent van de werkende bevolking, lijdt aan al coholisme of minder erge drankpro- blemen. 28.000 verkeersdoden per jaar worden toegeschreven aan mis bruik van drank. Het jaarlijkse ver lies voor de economie wordt op 15 miljard dollar.geraamd. LONDEN. Met behulp van een gas lantaarn, welke kampeerders niet onbekend is kan deze jongedame een verjaardagskaart uitzoeken in een winkel in Fleetstreet, het centrum van de Engelse hoofdstad. Verwacht xoordt, dat de situatie in de elektri citeitsvoorziening door de aanhou dende mijnwerkersstaking nog zal verslechteren, totdat er na een week helemaal geen stroom meer is. Woensdag of donderdag beslissing Mr. Erdbrink overwoog dat een minimum vakantietoeslag van 1074 gulden de ruimte van 0,7 procent, zo als die bedoeld is in de acte van compromis, ver te boven gaat. Bo vendien zou het bedrag niet onaan zienlijk hoger zijn dan het minimum van de in december afgelopen C.A.O. dat minimum bedroeg toen nog f 60 per maand of f-720 per jaar. Naar mr. Erdbrink meende om ..psychologische redenen" niet tot een lager bedrag dan de f 1074 te moeten besluiten. Hij memoreerde dat dit advies ook volgens de leden van de bemiddelingscommissie onder voorzitterschap van prof. Albeda on der de gegeven omstandigheden een meest aanvaarbare oplossing is. DEN IIAAG, 19-2. In de zaak van de drie oorlogsmisdadigers .zijn we gekomen aan het einde van de men selijke gerechtigheid". Minister-president Biesheuvel ci teerde met instemming prof. mr. De Gaay Fortman, lid van de Ferstc Kamer, in een nadere toelichting op het kabinetsbesluit tol vrijlating van de drie Duitse oorlogsmisdadigers in Breda. De minister-president deelde me?, dal het kabinet in zijn totaliteit de verantwoordelijkheid draagt voor de genomen principiële beslissing. Of daarover in het kabinet unanimi teit bestond zei hij deze vraag te re kenen tot de categorie vragen waar nooit een antwoord komt. De premier onderstreepte, dat eerst na het kamerdebat op 29 fe bruari aanstaande een spoedige de finitieve beslissing van het kabinet is te verwachten. Het kabinet heeft goen standpunt bepaald hoe tc han delen als de kamer eventueel legen een vrijlating van de „drie" neen zou zeggen. Mr M. Vrolijk C. cl. K. in Zuid-Holland Ard Schenk tras ook bij de wereldkampioenschappen schaatsen in het Bislet stadion te Oslo oppermachtig. Hij won de 500, 5000, 1500 en 10.000 meter. DEN HAAG. 19-2. Te verwachten is dat met ingang van 1 april a.s. mr. M. Vrolijk benoemd zal worden tot commissaris der koningin in dc pro vincie Zuid-Holland. Mr. Vrolijk is lid van de Tweede Kamer en lid van de Partij van de Arbeid. Aldus een mededeling van het ministerie van binnenlandse zaken. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's f De grootste dienst die wij t iemand kunnen bewijzen, is hem te leren zichzelf te helpen, f Veel bewolking Veel bewolking met plaatselijk wat motregen en hier en daar mist; in het algemeen weinig wind; min.- temperaluren ongeveer twee, Maxi ma rond vier graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 1 tot 6. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode .van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 22 febr. Zón op 7.43, onder 18.05 Maan op 10.37, onder 3.29 Eerste kwartier: 21 febr. te 18.20 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 22 febr. 8.14 20.56 1.39 14.14 Doodtij: 24 februari. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 21-2. Het K.N.M.I. deelt mede: Maandagochtend lag het res tant van een depressie, die zaterdag in het Middellandse Zeegebied slecht weer veroorzaakte, voor onze west kust. Er was slechts een vlak lage drukgebied van overgebleven. Ten zuidwesten van Ierland trok een op vullende depressie in zuidoostelijke richting, terwijl een krachtig hoge- drukgebied ten zuiden van Moskou bijna niet van plaats veranderde. In geheel Westeuropa was een vrijwel gesloten wolkendek aanwezig, waar uit op de meeste plaatsen wat mot regen viel. De neerslaghoeveelheden bedroegen nauwelijks een millime ter. In het komende etmaal blijft Ne derland in een zuidelijke luchtstro ming, waarbij geen wezenlijke wij zigingen in hot weer worden ver wacht. DEN HAAG, 19-2. De arbiter in het metaalconflict mr R. J. Erdbrink, heeft zaterdag het bindend advies aan partijen in het metaalconflict uitgebracht, dat de 0,7 procent waar mee de arbeidsvoorwaarde in de C.A.O. zullen worden verhoogd, be steed worden aan een vakantietoe slag van 7.4 procent met een mini mum van f 1074,per jaar of afge rond f 90,per maand. Verwachting tot dinsdagavond:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1