CASH AM CARRY DE ZIERIKZEESCHE COURANT ©AUSTIN MORRIS Nixon's reis op televisie in Rijnmond-gebied TAPIJT t TUINMAN CONFESSIONELE BONDEN AKKOORD MET ARBITRAGE Mirages voor Nederland De metaalstakingen Nixon in Honoloeloe DE SLLUTINC VAN OOSTERSCHELDE MET KABELBANEN ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 18 februari 1972 128ste jaargang Nr. 21031 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; Succesjes(max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. WAARIN OPGENOMEN In dit nummer: Kabelbaansluiting O as Ier schelde AUTO A LOUIS GOEDBLOED UTRECHT, 17-2. De vijl' confessionele bonden die partij zijn bij de C.A.O. voor de metaalindustrie 1972 hebben donderdagavond besloten „ja" te zeggen tegen het voorstel van de voorzitters van de Centrale Werkgeversverbonden, het geschil rond de C.A.O. in deze bedrijfstak aan een bindend advies te onderwer pen. Het besluit, zieh aan arbitrage te onderwerpen is door het algemeen be stuur van de Industriebond N.K.V. en door de bondsraad van de Christelijke Metaalbedrgfsbond unaniem genomen. De vijf organisaties hebben zich donderdag de gehele dag afzonderlijk en gezamenlijk over het voorstel van de werkgeversvoorzitters beraden. Advertentie Dealer: ISTA Oosterland HILVERSUM. 17-2. De NOS-tele. visie zal in de periode van 21 tot en met 27 februari dagelijks recht streekse reportages of samenvattin- In een donderdagavond uitgegeven gezamenlijke verklaring zeggen zij, dat zij met het arbitrage-voorstel in stemmen, hoewel zij menen dat het door de bemiddelingscommissie Al- beda-Coppes-Wijkstra. na intensief overleg met alle partijen gedane voorstel (door de Industriebond N.V.V. verworpen) een alleszins re delijke en aanvaardbare oplosing had kunnen zijn. De voorwaarde die zij aan hun „ja" verbinden is dat overeenstem ming wordt bereikt over de perso nen die zullen worden aangewezen voor het uitbrengen van het bindend advies en over de aan hen te verle nen opdracht. De bonden stellen dat hun bereid heid. de waai'dering voor het werk van de bemiddelingscommissie on- 2-C.V.-4 5445,- inclusief 2-C.V.-6 5890,- inclusief Telefoon (01116)245 Een verrassende ontwikkeling don derdag was de .oproep van de cen trale ondernemingsraad van Rijn- Schelde-Verolme aan alle 28.000 werknemers van het concern, het werk zo snel mogelijk te hervatten. Het valt moeilijk te voorspellen, of de arbeiders vrijdag aan deze op roep gehoor zullen geven. De Christelijke Metaalbewerkers- Bond verwacht, dat de mensen het deze week wel voor gezien hou den en eerst maandag aan de slag 'zullen gaan. Bij de onderne mingsraden van de diverse R.S.V.- bedrijvën, die zich unaniem achter de oproep van de Centrale Onder nemingsraad schaai'den, leeft echter de hoop dat dit morgen al gebeurt. Ze zullen op de bedrijven pamfletten verspreiden onder de werknemers. Een belangrijke voorwaarde voor de arbeiders om weer aan het werk të gaan is de uitbetaling van de ge staakte uren. De Centrale Onderne mingsraad van R.S.V. is er na de vergadering met de directie donder dagmorgen in Utrecht van overtuigd, dat de arbitragecommissie hiervoor een passende oplossing vindt in het uit te brengen advies. ,,Een kwestie van vertrouwen", aldus de heer B. Blommers, secretaris van de Centra le Ondernemingsraad. Adver!enr>e voor uw kamer X X voor uw slaapkamer J voor uw trap I TAPIJTTEGELS J voor uw keuken X Goudkleur naadloos tapijt X van 105,voor89,75 X Berber naadloos tapijt X X van 95,voor79,X Cognac naadloos tapijt X X van 115.voor 95, Groennaadloos tapijt X X van i 110,— voor 89,75 bij: f -m t X X Mol 17-19 Tel. 2887 ju H t Zierikzee In hippie-kledij op de {lrugjacht ROME. 17-2. De Italiaanse politie heeft hippie-uitrusting aangeschaft om met meer succes het gebruik van verdovende middelen te kunnen be strijden. Zo werd de actrice Elsa Martinelli aangehouden door drie als hippie verklede polilie-agcnten. Na een ondervraging van een uur werd ze weer vrijgelaten zonder dat een aanklacht tegen haar is ingediend. De „toestand" in de metaal Dit nummer bestaat uit 8 pagina's f J Stiptheid in afspraken is de J kunst goed te schatten hoeveel (f de ander te laat zal komen. Verwachting tot zaterdagavond: Overwegend droog Op de meeste plaatsen droog met voornamelijk in het zuiden af en toe zon; min-temperaturen om het vries punt, maxima morgen van 4 graden in het noorden tot 8 graden in het zuiden van het land; overwegend matige noordoostelijke wind. Voor zondag: Aantal uren zon; 0 tot 4. Min.-temperaturen-. van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 19 febr. Zon op 7.49, onder 18.00 Maan op 9.01, onder 20 febr. Zon op 7.47, onder 18.02 Maan op 9.23, onder 0.42 21 febr. Zon op 7.45, onder 18.03 Maan op 9.54, onder 2.09 Eerste kwartier: 21 febr. te 18.20 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 19 febr. 6.03 18.29 11.39 23.46 20 febr. 6.42 19.11 12.20 21 febr. 7.23 19.56 0.37 13.10 Springtij: 18 febr. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 18-2. Het K.N.M.I. deelt mede: Zoals deze winter al eerder is voorgekomen is in onze omgeving een oostelijke luchtstroming ont staan zonder vorst van enige beteke nis. In geheel midden-Europa komen de temperaturen 's nachts nauwe lijks onder nul. ook al door afwezig heid van sneeuw. Bovendien wordt via de Balkan en de Alpen vooral in de hogere niveaus voortdurend war me lucht uit het Middellandse Zee gebied aangevoerd. Een depressie- gebied boven Frankrijk verandert weinig van plaats terwijl boven Scandinavië en Engeland de lucht druk hoog blijft. In Oslo is het dan ook vrij rustig weer met temperatu ren overdag rond hot vriespunt en 's nachts ruim 5 graden vorst. De kans op sneeuw is er uiterst klein. Ook in onze omgeving zijn de neer slagkansen klein en verandert hot weerbeeld nog maar weinig. LONDEN. De laatste lantaarnopste ker van Londen, de in Buyana ge boren Ivan Rammauth, regelt de vlam af van één van de Victoriaanse gaslantaarns, die in het Temple-dis trict van Londen branden. Tijdens de onderbreking van elektriciteit heb ben de wetsbeoefenaars, die kantoor houden in dit gedeelte van Londen, dan ook in het geheel geen last van de duisternis op straat. verkort laat. Ze onderstrepen deze waardering nog eens nadrukkelijk. Namen Een woordvoerder van één van de metaalbonden verklaarde desge vraagd, dat op de vergaderingen ook is gespx'oken over de personen die mogelijk als arbiters zullen kunnen optreden. Een concrete voordracht is daar niet uitgekomen. Wel zijn de namen gevallen van prof. P. J. Ver dam (commissaris der koningin in de provincie Utrecht), prof. dr. A. J; M. Steenkamp en dr. G. Veldkamp, oud-minister van sociale zaken, als mede de heer M. Ruppert, oud-voor zitter van het C.N.V. (Staatsraad). Arrestatie in zaak van Engelse kindermoorden LONDEN, 17-2. De politie van Blackpool heeft donderdagavond een man gearresteerd die wordt ver dacht van de moorden in een zie kenhuis in deze stad. Drie kinderen, twee van twee en een meisje van vier jaar, werden in de nacht van woensdag op donder dag in dit ziekenhuis doodgestoken door een man die nog tientallen an dere kinderen met een mes aanviel. Een van hen is ernstig gewond. Twee verpleegsters liepen ook messteken op. De man wist te ontvluchten. ROTTERDAM, 17-2. De stakings acties bij de metaalbedrijven in Rijn mond zijn donderdag in alle hevig heid voortgezet. Er was weer sprake van enige uitbreiding. Aan werkge verszijde sprak men van een „ver scherpte situatie". Proces Angela Davis WASHINGTON, 18-2. Na maan denlange \ertraging zal hot proces teven Argela Davis eind deze maand br.-,innen. Rechter Richard Arnason heeft het \e zoek \.n de verdediging afgewe zen c'ic het proces op een andere plaats ei-houden wilde zien. Hij bc- I 'de f'at de zaak op 28 februari voorkomt in het zwaarbewaakte ge- ri.sliot van San Jose, in Califor- MEUBELRAMA Rijksweg 26 - Nieuwerkerk Telefoon (01114) 1268, b.g.g 1265 Maandags gesloten; vrijdagsavonds geopend tot 9 00 uur. zaterdags tot 5.00 uur. Ter gelegenheid van haar jaardag maakte Mar Koot deze foto van prinses Christina. DEN BOSCH. 17-2. De Koninklijke Luchtmacht heeft het voornemen om alle Starfightcrs en de onlangs aangeschafte Not hrop-jacht bommen werpers na respectievelijk 1976 en 1982 te vervangen door toestellen van het Franse type Mirage, aldus heeft het Tweede Kamerlid mr. A. Stemerdink tegenover het A.N.P. verklaard. Volgens de heer Stemerdink. die zegt over uitgebreide informaties te beschikken, zou de Franse vliegtuig fabriek een prijs van 135 miljoen gulden voor een squadron (16 toe stellen) willen hebben. „Dat lijkt misschien goedkoop. Maar de prijs zal in de praktijk waarschijnlijk veel hoger komen te liggen als men alle bijkomende kosten meerekent. gen uitzenden vsn het bezoek, dal de Amerikaanse president Nixon brengt aan China. Gp maandag 21 februari, de dag van aankomst, zal een rechtstreekse reportage worden uitgezond envan 11.00 tot 13.00 uur via Nederland 2. De overige dagen van die week zul- ier dagelijks van 18.30 tot 18.45 via Nederland i samenvattingen worden uitgezonden van het die dagen bin nenkomende materiaal. Zondag 27 februari wordt de reeks uitzendingen besloten met een recht streekse reportage, die van 12.00 tot 13.30 uur via Nederland 1 wordt uit gezonden. Aan de vooravond van Nixon's be zoek aan China, komende zondag avond, zal in een extra lange uit zending van de NGS-rubriek „Pano- rarr.iekook aandacht worden ge schonken aan China. HONOLOELOE, 18-2. De Boeing 707 „Spirit of 76" met aan boord pre- -ident Nixon is vrijdagochtend om 02.30 (Ned. tijd) op de mariniersba- r.is Kaneohe bij de Hawaiiaanse hoofdstad Honoloeloe geland. Het gezelschap met de Amerikaan se president blijft daar tot zaterdag als het naar Guam gaal voor de tweede etappe op weg naar China. Heli's komen er niet meer aan te pas DEN HAAG, 18-2. Rijkswaterstaat heeft in overleg niet minister dr W. Drees van verkeer en waterstaat besloten de Oostersclielde in 1978 met behulp van kabelbanen te sluiten; kosten naar huidige maat staven 330 miljoen gulden. Voor het dichten van de drie grote geulen in de Oostersclielde, van noord naar zuid: de Hammen, de Schaar van Roggenplaat en de Roompot, doen zich drie mogelijkheden voor: een sluiting met caissons van alle drie geulen; een kabclbaanafsluiting van de drie geulen en voor de Hammen en de Schaar van Roggenplaat een kabelbaansluiting en 'voor de Roompot een sluiting met caissons. Tevens heeft Rijkswaterstaat on derzocht of er helikopters gebruikt konden worden bij de afsluiting. Hoewel een proef met helikopters goede resultaten opleverde, is deze manier niet geschikt om de reeds lang beproefde methodes met cais sons en/of kabelbanen volledig te vervangen. Wel kunnen helikopters met succes worden gebruikt als aan vulling op de kabelbaanmethode, bij voorbeeld om storingen op te heffen. Bij de beslissing heeft Rijkswater staat onder meer laten meespreken, dat een sluiting met caissons een bij zonder moeilijke zaak is. De caissons voor de Roompot zouden afmetingen moeten hebben, die tot nu toe onge kend zijn. Bovendien kan, wat de bouwtijd van de caissons betreft, geen zekerheid worden gegeven dat deze gevaarten in 1978 beschikbaar zijn. Dit geldt zowel voor een volle dige sluiting met caissons, als voor een gemengde sluiting van caissons en kabelbanen. Een volledige sluiting met kabelbanen geeft wat de tijd betreft, geen problemen. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1