95 s VRUCHTEN APERITIEF CASH AND CARRY DE ZIERIKZEESCHE COURANT INDUSTRIEBOND N.V.V. ACCEPTEERT DE ARBITRAGE Joodse kerkgenootschappen zijn tegen gratie oorlogs-misdadigers deze week bij President Sadat wordt „ongeduldig" Reisdoel Apollo 17 vastgesteld Engelse fabrieken stil door gebrek aan energie - twee miljoen Britten nu thuis REGERING WIL „DE-DRIErVAN-BREDA" VRIJLATEN tl Gr PE bilt ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 17 februari 1972 128ste jaargang Nr. 21023 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. m du nummer: Restaurant in natuurgebied Strandweg Laatste bemiddelingspoging door de deskundigen met bindend advies DEN HAAG, 16-2. De Industriebond N.V.V. gaat akkoord met bet voorstel van werkgevers- en voor zitters vakcentrales het metaalconflict door arbitrage tol een oplossing te brengen. Het bondsbestuur van de Industriebond N.V.V. beeft dit woensdagavond laat in een verklaring meegedeeld. De tekst van de verklaring: „Het bondsbestuur van de Industriebond N.V.V: heeft kennis genomen va nhet telegram van de heren Bakkenist en Van Boven, gericht aan de voorzitters van de vakcentrales. Ondanks teleurstellingen, opge daan in het recente verleden, meent het bondsbestuur van de Industrie bond N.V.V. het in het belang van zijn leden te achten, indien een laatste en beslissende fase in het metaalconflict kan worden ingezet. Het bondsbestuur van de Industrie bond N.V.V. aanvaardt daarbij de consequentie van 't veronachtzamen van bepalingen en statuten en regle menten, die over een zo belangrijke zaak een raadpleging van leden noodzakelijk maken De snel opeenvolgende ontwikke lingen ontstaan na de uitspraak in kort geding gedaan door de presi dent van de rechtbank in Amster dam, maken het bondsbestuur van de Industriebond N.V.V. helaas on mogelijk, in deze laatste fase die raadpleging der leden te doen plaatsvinden. In het besef van zijn verantwoor delijkheid voor de leden van de bond in het bondsbestuur in principe bereid, het in het telegram genoem de bindende advies van nog aan te wijzen deskundigen) te aanvaarden". Deze verklaring was namens het bondsbestuur getekend door de heer A. Groenevelt, voorzitter. AMSTERDAM, 16-2. De drie Jood- te dringen at te zien van haar voor- ce kerkgenootschappen in ons land nemen de drie Duitse oorlogsmisda- hebben de Tweede Kamer verzocht digers collectief gratie te verlenen, er bij de regering-met klem op aan Jn te]egram aan de voor7jtter van de Tweede Kamer merken de kerkgenootschappen op, dat naar hun mening voor een gratieverlening geen gronden aanwezig zijn. Dit ge zien „in het licht van het nog steeds gevoelde leed dat de oorlogsmisda digers in het bijzonder over het Jood se volksdeel hebben gebracht en waarvan de gevolgen juist nu in nog heviger mate dan voorheen naar vo ren komen". De kerkgenootschappen zijn het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenoot schap, de Portugees-Israëlietische Gemeente en het Verbond van Libe raal Religieuze Joden in Nederland. (ZWARTE KIP) cassis, perziken, kersen met tik, fles 0,75 liter 395 2 HAMBURG. - Een drijvende kraan licht de gezonken Caesar 11 naar de oppervlakte van de Elbe in Ham burg. De veerpont „Eppendorf' was eerder op de boot gestotenwaarop vijf en veertig havenarbeiders naar hun werk werden gebracht. Zeven en twintig arbeiders en de schipper Iconden uit het ijskoude water wor den gered. Vijf lijken werden gebor gen. De overige passagiers worden nog vermist, maar kunnen niet meer in leven zijn. DEN HAAG, 16-2. De werkge versorganisaties, betrokken b(j de CAO-gioot metaal hebben woens dagavond laat meegedeeld, het ini tiatief van de voorzitters der centra le werkgeversverbonden als een laatste poging te zien om het nog overgebleven geschilpunt tot een op lossing te brengen. Waldheim vraagt geld voor Bangla Desj NEW YORK, 16-2. Secretaris-ge- neraal Kurt Waldheim van de Ver enigde Naties heeft woensdag in zijn verslag aan de algemene vergade ring gemeld dat 565 miljoen dollar voor de rest van dit jaar nodig is om „ellende en honger op uitgebreide schaal" in Bangla Desj te voorko men. „Nooit in de geschiedenis van de Verenigde Naties is internationale hulp zo dringend en van zo grote omvang nodig geweest". CAIRO, 16-2. President Sadat van Egypte heeft woensdag gewaar schuwd, dat de tijd in de crisis van het Midden-Costen vliegt en dat „het menselijk geduld een grens heeft Hij zei dit ten overstaan van 1.500 le den van de Arabische Socialistische Unie in de aula van de universiteit van Cairo. „Mijn indruk van de afgelopen we ken is, dat wij het stadium van on geduld hebben bereikt.dit is een wettig natuurrecht". De president beschuldigde de Ver enigde Staten van samenspanning met Israël en zei, dat Washington tot het uiterste was gegaan in aanvaar ding van het Israëlische standpunt in de crisis in het Midden-Oosten. HOUSTON, 16-2. De Apollo-17, de laatste van het maanlandingspro gramma, zal in december landen in het gebied Taurus-Littrow, zo heeft de Nasa woensdag bekendgemaakt. Het ruimteschip wordt op 6 de cember of later gelanceerd. De landingsplaats ligt ongeveer 20 graden ten noorden en 30 graden ten oosten van het centrum van de maanschijf zoals die op aarde wordt gezien. Gezagvoerder van de Apollo-17 wordt Eugene Cernan. Hij landt met de geoloog Harrison Schmitt op de maan, Ronals Evans blijft in die tijd in een maanbaan. De eerstvolgende maantocht van de Aplolo-16, begint op 16 april en heeft het hoogland Descartes als landingsgebied. treden tot de E.E.G. op 1 januari 1973. Premier Heath heeft het ver drag 22 januari in Brussel getekend. Pe Labourpartij heeft al haar le den opgedragen tegen te stemmen. De „rebellen" onder conservatieven hebben laten weten dat zij hetzelfde zullen doen "en aan rege'ringkfijSe vreest men dat het er genoeg zullen zijn om de normale regeringsmeer derheid van 29 stemmen vrijwel te niet te doen. De meeste politieke ex perts voorspellen dat de regering het juist zal halen. LONDEN, 17-2. Woensdagavond schatte men dat al twee miljoen Britten niet kunnen werken doordat hun fabriek door gebrek aan ener gie is stilgelegd. Als de mijnwerkersstaking voort duurt, zal er wellicht over twee we ken helemaal geen gas en elektrici teit meer zijn, zei men van over- heidszijde. Voor de fabrieken van le vensmiddelen begint het ook moei lijk te worden de produktie op peil te houden. In deze kritieke toestand zal het Lagerhuis donderdagavond stemmen over het wetsontwerp tot ratificatie van het verdrag over Engelands toe- Brief aan Tweede Kanier Minister Van Agt: „Verdere vrijheidsstraf zon geen in strafrechtspleging erkend doel meer dienen" DEN HAAG, 16-2. De regering Biesheuvel is van oordeel dat de „Drie van Breda" op vrjje voeten moeten worden gesteld. Dit deelde de leider van de socialistische fractie in de Tweede Kamer, drs. J. M. den Uyl, woensdagochtend mee, nadat hij door premier Biesheuvel en de minister van justitie Van Agt over het regeringsstandpunt was ingelicht. De letterlijke tekst van de brief van minister Van Agt aan de Twee de Kamer luidt als volgt: „Enkele maanden geleden hebben de drie Duitse oorlogsmisdadigers die thans nog in Breda hun straf on dergaan, opnieuw gratieverzoeken ingediend. Deze verzoeken zijn in handen gesteld van de Hoge Raad der Nederlanden en van de Bijzon dere Strafkamer bij de arrondisse mentsrechtbank te Amsterdam. Onlangs hebben deze rechterlijke colleges hun adviezen hierover uit gebracht. Het is een juiste regel dat adviezen over gratieverzoeken niet worden bekend gemaakt. In dit uit zonderlijke geval evenwel acht ik het, in overleg met de rechterlijke colleges, verantwoord van deze regel af te wijken en u mede te delen dat deze in elk van de drie zaken met eenstemmigheid hebben geadviseerd tot het verlenen van gratie, hetgeen tot nu toe nimmer is gebeurd Een stemmige adviezen van de bevoegde gerechten tot het verlenen van gra tie pleegt de minister van justitie te volgen. Wetswijzigingen Vrijlating kan, behalve door gra- tiëring, worden verwezenlijkt door zodanige wetswijziging, dat voor waardelijke invrijheidsstelling ook voor levenslang gestraften mogelijk wordt. Onder de gegeven omstandig heden is de regering niet voorne mens een daartoe strekkend wets ontwerp in te dienen. Naar het oordeel van de regering behoort de gevangenhouding van de drie oorlogsmisdadigers, die onge veer 27 jaar heeft geduurd, thans een einde te nemen. Z\j is zich ervan be wust dat vrijlating van deze gedeti neerden velen pijnlijk zal treffen. Maar verdere voortzetting van de vrijheidsstraffen kan geen in onze strafrechtspleging erkend doel meer dienen. De regering is van mening dat in deze unieke zaak de Kamer niet voor een voldongen feit mag worden ge steld. Aannemende dat de Kamer over het onderwerp op korte termijn een openbaar debal wil houden, doet de regering op haar een beroep zich te concentreren op de materiële hoofdvraag, namelijk voortgezette gevangenhouding of vrijlating. Na hot debat zal de legering zich over de definitieve beslissing spoedig be raden". Aldus de lekst van de brief MEUBELRAMA Rijksweg 26 - Nieuwerkerk Telefoon (01114) 1268. b g g. 1265 Maandags gesloten: vrijdagsavonds geopend tot 9 00 uur. zaterdags lol 5 00 uur LONDEN. Naar schatting trachtten 9000 demonstrerende mijnwerkers het Lagerhuis binnen te dringen, maar de politie gooide de deuren snel dicht. Een honderdtal betogers werd later in de gelegenheid gesteld zich te onderhouden met parlementsle den. De betogers waren' hun mars begonnen bij de Tower, vanwaar zij door het hart van de stad naar het Engelse Lagerhuis waren vertrok ken. Hier zien we de massa op To wer Hill. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Heath heeft gezegd dat zijn rege ring zal aftreden als z\j verslagen wordt. De dichter begrijpt de natuur J beter als de man van de we- tenschap. WAT 'MM van minister Van Agt (justitie) be treffende de drie te Breda gedeti neerde oorlogsmisdadigers. Protesten UTRECHT. De commissie samen werkende verzetsorganisaties heeft in woensdagmorgen verzonden tele grammen aan de Tweede Kamer en de minister van justitie geprotes- teèrd tegen de vrijlating van de drie Duitse oorlogsmisdadigers in Breda. AMSTERDAM. Een enquête die woensdagochtend onder de leerlingen van de vier hoogste klassen van het Amsterdams Joods lyceum Maimoni- des is gehouden over een eventuele vrijlating van de drie oorlogsmisda digers van Breda heeft uitgewezen dat 90 procent van de leerlingen te gen vrijlating is. Drs. Den Uyl heeft de verwachting uitgesproken dat de Kamer zich op korte termijn - binnen 14 dagen achtte hü zeker wenselijk - zal kun nen utspreken over de vraag of de Duitse oorlogsmisdadigers Kotaella, Aus der Fuentcn en Fischer de vrij heid moeten herkrijgen. Verwachting tot vrijdagavond: Meer zon Zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog; vannacht weinig, wind, hier en daar mist en mini mumtemperaturen om het vriespunt; morgen overdag merendeels matige oostelijke wind en maxima ongeveer 6 graden. s Voor zaterdag: Aantal uren zon: 1 tot 6. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 18 febr. Zon op 7.51, onder 17.58 Maan op 8.42, onder 23.13 Eerste kwartier: 21 febr. te 18.20 uur. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 18 febr. 5.27 17.54 11.05 23.07 Springtij: 18 febr, HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 17-2. Het K.N.M.I. deelt mede: De depressie welke woensdag nog boven Engeland lag is thans ge heel opgevuld en de restanten ervan trokken over Frankrijk weg naar de Middellandse Zee. Door deze ontwik keling ontstaat thans een verbinding lussen hel Azorenhoog en een hoge- drukgebied boven Rusland en is de wind bij ons naar het oosten ge draaid. Een zwak front bracht woens dagmorgen nog wat regen in het zuidwesten van het land maar neemt verder in betekenis af en geleidelijk' zal de zon zich wat meer laten zien. Door aanvoer van continentale lucht moet 's nachts ook weer op wat lich te vorst gerekend worden. In Duits land en Polen heeft het in de afge lopen nachten niet meer dan enkele graden gevroren. Matige tot strenge vorst komt alleen in Rusland voor.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1