ERIC DE NOORMAN BLIK DOOR HET WERELD Bewapeningswedloop ter zee Tuinheplanting Tuinbouwhuis „S LU IJS-ZN" 1 H.H. Adverteerders! SUCCESJES PROFITEER ER VAN MEE! Zelfbediening KLOET - Burgb Engelse truien BAR „De oude zeef" De opvallendste post op president Nixons begroting is het forse be drag voor defensie, waarvan het me rendeel naar de marine gaal. De achtergrond hiervan is duidelijkde Russische vloot groeit snel in om vang. En ze heeft daarbij het voor deel dat de meeste schepen nieuw zijn. De Russische oorlogsbodems zijn gemiddeld acht jaar oud, de Ameri kaanse achttien. De Russische krachtsinspanning op dit gebied is begonnen na 1958 toen de Amerikaanse zesde vloot in Libanon ingreep en althans jaren lang ervoor worgde dat in dit deel van het nabije oosten de Amerikaan se invloed onaantastbaar was. Het is niet gezegd dat de Russen hier had den willen ingrijpen, maar ze zou den het ook niet gekund hebben. Ernstiger was het in 1962 bij de Cu- ba-krisis toen de Russen eenvoudig de maritieme middelen niet hadden om daadwerkelijk te kunnen optre den tegen de Amerikaanse bij het eiland van Castro. MARKTBERICHTEN Aardappelmarkt Rotterdam ROTTERDAM, 14-2. Prijzen (excl. o.b.) vastgesteld in guldens per 100 kg af-bedrijf op auto volgens kwa liteitseisen binnenland cq. export. Klei-aardappelen binnenland: bint je 35-50 of 35-55 mm 7,50-8,25; bintje 40 mm opw. 8,50-9,00; bintje 50 of 55 mm opw. 8,75-9,25; eigenheimers 40 mm opw. 12,00-16,00. Zandaardappelen binnenland: bintje 35 mm opw. niet genoteerd. Klei-aardappelen export: bintje 35-50 of 35-55 mm 7,50-8,00; bintje 40 mm opw. 9,00; bintje 50 of 55 mm opw. 8,75-9,00. Zand-aardappelcn export: bintje 35 mm opw. 8,50. Voeraardappelen 4,00-4,75. Stemming: binnenland rustig, ex port flauw. LAND- EN TUINBOUW Is de mineralen- voorziening in orde? Iedere veehouder weet van hoe groot belang het is dat zijn vee re gelmatig de beschikking krijgt over de nodige mineralen. Hij kan deze mineralen geven in de vorm van exU'a krachtvoer, maar dit kost veel geld. Veel economischer is het dan ook het vee groenvoer te verstrekken, waarin deze minralen aanwezig zijn. Eij de keuze van de bemesting kan hiermede rekening worden gehou den. Een bemesting in de, vorm van Thomasmeel verrijkt de grond en daardoor het hiervan gewonnen groenvoer (gras, hooi) niet alleen met fosforzuur, maar ook met kalk, magnesium en sporenelementen. Klavers en kruiden bevatten meer mineralen dan de grassen. Stimu leert men nu de groei van klavers en kruiden, dan zal de mineralenvoor- ziening van het rundvee worden ver beterd, wat de gezondheid en de pro- duktie van de dieren ten goede komt. Bij gebruik van Thomasmeel en dus ook van gekorreld Thomasmeel- kali bent u verzekerd van een goede mineralenvoorziening. Voor 35 jaar STAVENISSE. - Ter gelegenheid van de huwelijksvoltrekking van prinses Juliana en prins Bernhard is door het gemeentebestuur aan 35 be hoeftige personen uitgereikt: brood, boter, kaas, vlees, vet en worst. KERKWERVE. De griep heerst in erge mate. In verschillende gezin nen liggen allen te bed, en moeten door buren of familieleden worden geholpen. Gelukkig draagt tot nu toe de ziekte een vrij goedaardig karak ter. BROUWERSHAVEN. Voor het de partement Brouwershaven der Maat schappij tot Nut van 't Algemeen werd donderdagavond in hotel Ja cob Cats" de film „De Rode Pimper nel" vertoond. Deze film werd met grote aandacht en spanning door de iolrijfce aanwezige leden gevolgd. Deze uitstekend geslaagde avond werd besloten met bal. OUD VOSSEMEER. Terwijl J. D. V. behulpzaam was bij het rooien van bomen, had hij het ongeluk ge troffen te worden door een bij dat werk gebezigde katrol. De daardoor ontstane fractuur aan een zijner kaakbeenderen was van dien aard, dat het inroepen van geneeskundige hulp noodzakelijk was. BRUINISSE. In een spoedeisende vergadering op dinsdag jl. is beslo ten, nu een baggermolen aanwezig is, de spuikom te laten uitbaggeren, noor een bedrag ran 5(1 cent per ku bieke meter. ZONNEMAIRE. Voor de naai- en verstelcurbus alhier, te geven door mej. Voerman, van de huishoud school te Zierikzee, hebben zich 15 gegadigden opgegeven. Er is dus re den om te verwachten, dat ook deza nuttige cursus door kan gaan. De cursus omvat zes lessen. BRUINISSE. Dinsdagavond gaf de bioscooponderneming Luxem bourg twee filmvoorstellingen in het vergaderlokaal, waarvoor veel be langstelling was. Buitengewoon viel in de smaak de Ornnjefilm vanaf de uerlouing tot na het huwelijk van het prinselijk paar. Ilt gaat hierbij niet in de eerste plaats om de vloot als strijdmiddel, maar als middel bij het bedrijven ■van politiek. De Amerikaanse mari niers, met dekking van het geschut van de kruisers en de idiegtuigen van de vliegkampschepen, hebben zo verscheidene malen niet zozeer de veroveringslust van Washington bot gevierd dan wel de harde vuist ge vormd die de politiek,van de V.S. doorzette. Moskou kon in dit opzicht niet tegen de V.S. konkurreren: het Russische dreigement moest bluf blijven, het Amerikaanse ivas reëel. De eerste aktiviteit van de Rus sische vioolbouwers was een tegen wicht te vormen iwor de vloot van Polaris-duikboten, die met hun kernraketten vrijwel de gehele Sow- jet-Unie bestrijken. De Russische duikbootvloot is thans de grootste ter wereld en bovendien zijn er geen ijveriger oceaanonderzoekers dan de Russen zodat ze beter weten dan ivie waar duikboten zich kunnen uersc/utilen en welke stromingen er onder ivater zijn ivaarvan gebruik valt te maken. Russische vissers schepen zijn vaak uitgerust met zeer uitgebreide radar- en andere elek tronische apparatuur die uiterst ge schikt lijkt om degelijk de bewegin gen van de Amerikflanse vloot te ■volgen. Conventionele wapenen Toen dit defensie-element wasiwl- tooid begon de bouw van kruisers en andere oppervlakteschepen en het resultaat urns dat niet alleen de Amerikaanse zesde vloot in de Mid dellandse Zee vaart maar ook een Russische. Russische oorlogsbodems verschijnen ook in de Indische Oce aan, een prestigeiierhogend vlagver toon waarmee diplomatieke stappen extra aksent kunnen krijgen. En thans blijkt uit luchtfoto's dat op een werf aan de Oostzee een zeer groot vaartuig voltooiing, nadert, dat het eerste Russische •pliegdekschip lijkt te zijn, de varende luchtbasis die een vloot van zijn eigen lucht steun verzekert als ze ver van het eigen gebied of eigen bases opereert. En dit brengt een beetje onrust teweeg. Het tijdperk om ergens de mariniers heen te sturen lijkt voor bij - het lijkt bijvoorbeeld ondenk baar dat de V.S. nog eens Libanon hun wil opleggen. Maar waarvoor brengen de Russen dan hun vloot op zo'n peil dat ze daarvoor juist ge schikt wordt. Het lijkt er sterk op dat Moskou Voornemens is met de mobiele strijd kracht ter zee niet alleen politiek te bedrijven, maar zich tevens in een positie manoeuvreert dat ze in geen enkel wapenonderdeel de mindere is van het westen - eventueel ook in een lange konventionele oorlog waarbij beheersing van de zeeën een faktor van betekenis is, een min stens gelijkwaardige tegenstander is. Die gedachte heeft president Nixon ertoe bewogen fiks in de Amerikaan se vloot te investeren. Waarbij zich het merkwaardige schouwspel voor doet dat enerzijds wordt onderhan deld over staken van de bewape ningswedloop voor zover het de mo dernste strategische (kern-) wapens betreft, maar wel een nieuwe begint met de haast ouderwets te noemen oorlogsschepen. KERKNIEUWS Hervormde gemeente Noordgouwe De collectes alhier over de maand januari is als volgt gecollecteerd: Kerkvoogdij f 258,18; Diakonie f 71,72; Giften f 127,—. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Ederveen: J. H. Cirkel, Bodegraven; te Houten; J. van der Haar, Achterberg; te Willige-Lange- rak: J. E. de Groot, kand. te Zeist; te Nieuwerkerk aan de IJssel: J. Vos, IJsselstein. Bedankt voor Krimpen aan de IJssel b.g.w.w.: H. A. van Slootcn, N ij kerk. Toegelaten tot Evangeliebediening J. J. v. d. Heiden, Goudlaan 113, Gro ningen; J Huitema, Dorpsraat 8, Nij- beets (Fr.) en J. van Rossem, Emma- plein 4, Bilthoven. Geref. Kerken Beroepen te Abcoude: K. D. van Kampen, kand. te Abcoude, die dit beroep heeft aangenomen; te Arne- muiden en Rozenburg 2de pred. pl.: H. de Boer, kand. te Veenendaal. Benoemd tot directeur van „It Sintrum" chr. centr. ten dienste van soc. en diakonale arbeid in Fries land: drs. P. Wamelink, legerpredi- kant te Middelburg, die deze benoe ming heeft aangenomen. Aangenomen naar Utrecht-Noord; G. J. Brinkman, Sneek; naar Gent (België): J. A. Koole, kand. te Wezep de bedanke voor Woubrugge. Geref. Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Mariënberg: R. T. Ur ban, Ferwerd-Hallum. Chr. Geref. Kerken Beroepen te Kcrkwervc: G. Bilkes, Westzöan; te Doesburg: J. II. Velc- rrta, Apeldoorn. Geref. Gem. Beroepen te Terneuzen: J. C. Ra- venswaay, Arnhem. Bedankt voor Westzaan: J. van Vliet, Aagtekerke. Bapt. Gem. Beroepen te Zutphen-Doetinchem: II. v. d. Werf, Den Haag. PARIJS. Drie diplomaten van de Sowjet-ambassade in Parijs zijn uit gewezen. Het. blad „France-Soir" be richtte dit uit betrouwbare bron te hebben vernomen. Mol grote blijdschap géven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje PAUL J. BARNEVKLD W. BARNK.VELD-ElSVELT EVELINE TOM RONALD Zierikzee. 12 februari 1972- De Huybertstraat 17 Langs deze weg willen wij, mede namens onze kindeven, behuwd- en kleinkind, har telijk dank zeggen voor de kado's bloemen en post, welke wij op 31 januari 1972 bij ons 25-jarig huwelijks feest mochten ontvangen. M. JANSE P. JANSE-VAN AST Brouwershaven, Drilhoek 15 Voor de vele gelukwensen, bloemen en kadoos bij ons 55-jarig huwelijksfeest ont vangen, zeggen wij ieder har telijk dank. C. J. VAN DONGEN A. VAN DONGEN- BEVELANDER Scharendijke, februari 1972 Heden overleed, nog on verwachts, tot onze droef heid, onze geliefde zwager en oom JAN VAN DONGEN echtgenoot van M. C. Mustc op de leeftijd van 64 jaar Namens de familie MUSTE Zierikzee, 11 februari 1972 Heden overleed te Anna Pauwlona, onze geliefde broeder, zwager en oom PIETER VAN DE PANNE Uit aller naam: A. VAN DE PANNE Scharendijke, 11 febr. 1972 Elkerzeeseweg 1 i iiiiiiiiMiiiiiiiininiiiii mi i in nu Coniferen - Dennen - Hees ters - Rododendron - Cle matis - Heide - Struik- en stamrozen - Groen/bont li- gustrum - Els - Berk - Mei doorn - enz. Uit voorraad leverbaar Kom eens kijken! Prachtige kwaliteit Iloogezoom 44 - Haamstede Telefoon (01115) 1437 Nog steeds bereikbaar via Breedsle-Driehoek. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Getroost door haar blijmoedig geloof in Christus, werd plotseling van ons weggenomen, onze lieve en onver getelijke moeder, behuwd- en grootmoeder MARTINA P1ETERNELLA LENA BIJ DE VAATE geboren BIENEFELT in de gezegende leeftijd van bijna 86 jaar Hengelo (O.): J. C. G. L. VAN DEN BERG-BIJ DE VAATE VAN DEN BERG Zierikzee: M. J. BIJ DE VAATE J. BIJ DE VAATE-ECKHARDT KEES Amsterdam: MARIA BIJ DE VAATE Oss: M. G. J. BIJ DE VAATE K. M. BIJ DE VAATE-VAN SPLUNDER KARIN MENNO Rotterdam: G. BIJ DE VAATE-BOITEN MARLEEN RENNY KEES Hengelo (O.), 14 februari 1972 Na een rouwdienst (1.15 uur) in de Gereformeerde kerk te Nieuwerkerk, wordt moeder donderdag 17 februari a.s. begraven op de algemene begraafplaats aldaar, om 2.00 uur namiddag. Gelegenheid tot condoleren'na afloop van de begrafenis in de vergaderzaal van het kerkgebouw. Correspondentie-adres Hengelo: Buchstraat 23. Heden overleed, nog onverwacht, in haar Heer en Hei land, onze lieve zuster, behuwdzuster en tante MARTINA PIETERNELLA LENA BIJ DE VAATE geboren BIENEFELT op de leeftijd van 85 jaar J. M. RABOUW-BIENEFELT CHR. RABOUW Neven en nichten Haamstede, 14 februari 1972 P. NELISSE Heden overleed, tot mijn grote droefheid, toch nog on verwachts, mijn innig geliefde en zorgzame vrouw JOHANNA NELISSE geboren IVAGEMAKER op de leeftijd van bijna 62 jaar Dreischor, 14 februari 1972 Ring 23 Liever geen bezoek aan huis De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag 18 februari a.s., vanaf de „winterkerk" van de Ned. Her vormde kerk te Dreischor, des namiddags 2.00 uur. Gelegenheid tot condoleantie na de begrafenis in ge noemd gebouw. Heden overleed, tot onze grote, droefheid, toch nog on verwachts, onze lieve zuster, behuwdzuster en tante JOHANNA NELISSE geboren WAGEMAKER op de leeftijd van bijna 62 jaar Rotterdam: A. DE BLONDE Dreischor: P. J. JANSE-WAGEMAKER S. WAGEMAKER M. M. WAGEMAKER-KONIJNENDIJK M. J. WAGEMAKER-KLAASSE Maassluis: J. WAGEMAKER F. WAGEMAKER-VAN 'T HOF Neven en nichten 14 februari 1972 Plaats uw familieberichten in de Zierikzeesche Nieuwsbode NlflIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIM 2 Bij telefonisch opgegeven of onduidelijk s geschreven advertenties kunnen wij niet E E voor een juiste plaatsing instaan. ADVERTENTIEAFDELING E E ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ÜlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllflIlllllllllllltlTÏ Te koop Tafelbiljart, compleet magnetisch voetbalspel. Te bevr.: Tel. (01115) 1784. Planken, balken en deuren, te bez.: Vulkaan, Zierikzee. J. Smalheer, slopersbedrijf, Brouwershaven (01119)481. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, tel. 2588. Nu 2*4 kg varkenslappen voor 23,—. Electr. douchecelverw.; elec- tr. verw. voor Etna gasfor nuis; straalkacheltje; centri fuge; sceltertje; Hein kei scooter met helm en lederen jasje, m. 54; wieg; moderne Koelstra kinderwagen, alles z.g.a.n.; 5 nieuwe beukenh. klapstoelen; postzegel verza meling (Ned.) tel. (01110) 3492. Woensdag 16 februari: IVa kilo goiulrciiicltoii 0,79 Donderdag 17 februari: 500 gr. fijn gesneden groene kool 0,45 Vrijdag 18- en zaterdag 19 februari: 2 mooie kroppen kassla0,09 1 kilo bananen1,25 4 kilo mooie Jaffa's4,95 1 kilo blanke witlof1,29 Maandag 21 februari: 500 gr. rode kool0,29 Dinsdag 22 februari: 500 gr. gesneden prei0,48 TELEFOON (01115)1340 Te koop gevraagd Enige mooie voedsters, liefst groot ras (bruine Vlaamse Reuzen). T. Biemond, Rijks weg 1, Oosterland. Telefoon (01113) 1364. Personeel gevraagd Hulp voor één ochtend per week. M. van Dongen, Stoof- weg 10, Dreischor. Telefoon (01112) 328. Rhea Sylvia, vraagt voor de verkoop van haar cosmeti sche produkten, demonstra- trices/consulentes. Heeft U intresse, belt U even: (01110) 3350 of (01850) 32062. Woningruil Periode 24/6-12 t/m 14/7-*72. Aangeb.: Half herenhuis in '1 Gooi. Woonkamer met open haard, keuken v.z.v. modern comfort, 3 sl.k., badkamer en garage. Gevr.: iets dergelijks of event, kleiner, in de omge ving van Haamstede of Re- nesse. Tel." (02152) 2578. Huisdieren Sophia Ver. tot Bescherming van Dieren zoekt goed tehuis voor: Bast. Herder, 1 jaar, teef; Bast. Bouvier, 1 jaar, reu Inl. Esdoornstraat 33,tel. 1583, Nieuwerkerk. Moet uw huisdier weg? Geef ons bericht. Laat het geen zwerfdier worden. Sophia Ver. tot Bescherming van Dieren, Esdoornstraat 33, te lefoon 1583, Nieuwerkerk. Vermist Zwarte kater, witte voetjes, borst en neus. Wie vond hem levend of dood f 25,bel. Keetenstraat 22. Tel. 3639, Zierikzee. Diversen Uw speciaalzaak voor opbouw tafelserviezen, modern en klassiek. Alle delen los ver krijgbaar. J. F. v. d. Ven, Schuithaven 6, Zierikzee. Close-up tandpasta, tandpas ta en mond verf rissing ineen. Drogisterij „De Honingkorf', Poststraat (t.o. postkantoor), Zierikzee, heeft ze voorradig. In tafel-gas-aanstekers en rookstandaards zijn wij de baas. Buitengewone sorte ring. Ziet u zelf maar bij Si garen- en souvenirmagazijn D. C. Viergever, Havenpark 42, Zierikzee. Uit voorraad leverbaar: Allo soorten tuinzaden, groente en bloemzaden en plastiek huisvuilzakken bij het Tuin bouwhuis Sluys en Zn., Hoo- gezoom 44, Haamstede. Tele foon 1437. Na afspraak! In één week uw stoffeerwerk als nieuw thuis. Bij meubelstoffeerde rs Goudzwaard, Meelstraat 24, Zierikzee. Tel. 2491. Wie heeft mijn rode broek bij Delta-Sport geruild? Breng hem s.v.p. terug bij: Ingeborg Gudde, Driekonin genlaan 13, Zierikzee. Een zonneschermframe in een plastic zak voor f 72,50, dat kan nu ook weer in 1972. Zelf plaatsen, dan de maal nemen van het doek, naaien, bevestigen. Een plank erop en u heeft een keurig scherm. Keuze uit verschillende soor ten en kleuren doek. Zonwe ring: De Nobelpoort, W. Goudswaard, Korte Nobel- straat, Zierikzee. Telefoon (01110)2497. Weekbladen Kwik én Zon- dagnieuws, enz. Pocketboek jes vanaf 99 cl, schrijfbeno digdheden. Sigaren- en sou venirsmagazijn D. C. Vierge ver, Havenpark 42, Zierikzee. Onze laatste bontmantels kunt nu kopen ver bene den de normale waarde! Bijv. van f 575,- nu te geef slechts f 225,-; bijv. van f 985,- nu te geef slechts f 475,- enz. enz. Zó goedkoop kocht u nooit een bontmantel. U zult zeggen dit is niet mogelijk, dat is haast voor niets. Dit kan alleen de grootste en goedkoopste bontzaak van Nederland. De Bontkoning, Hoogstraat 97, Roterdam, te lefoon (010)117.117. Komt u per bus, trein of eigen auto, bij koop reiskostenvergoe ding voor 2 personen. Kre dietservice mogelijk. Vrijdag avond tot 9 uur geopend. J. L.W. Wessels Boer Wegens ziekte tot nadere aankondiging geen praktijk. origineel en mooie namaak firma KOEVOETS Voor een avond intieme gezelligheid en sfeer Weststraat 8 - Haamstede Iedere zaterdag geopend De Heer der Heruli 27, Dc koning neemt Allan en Erwin mee naar de vertrekken van Vrouwe Winonah. Zij zal hem wel op zijn gemak stollen! denkt hij en het zal Winonah waarschijnlijk gemak kelijker vallen hem wal meer mededeelzaam te maken. „Dit is mijn vriend, moeder!", zegt Erwin opgetogen. „Ik heb hem in het bos gevonden!" Ietwat bevreemd neemt Winonah de onver wachte bezoeker op. Te oordelen naar zijn grove, simpele kleding zou deze jongeling een landarbeider kunnen zijn of een kolenbrander, doch er zijn trekken in zijn gelaat die op iets geheel anders duiden. „Deze jonge vreemdeling denkt enige tijd bij ons te blijven", valt de Noorman in. „Hij ohheeft, dunkt mij, rust nodig!" Winonah ontmoet zijn blik cn zij begrijpt onmiddellijk de bedoeling „Gij zijt bij Erwin in de smaak gevallen", zegt zij met een on gedwongen glimlach „Gc hebt zeker een lange tocht moeten maken om ons een bezoek te brengen?" De knaap ziet. haar aan en voor het eerst ontspant zich zijn houding. Hij knikt Winonah toe. „Ik kom van heel ver!" mompelt hij. Deze vriendelijke vrouw brengt hem in verwarring. Het is net of die donkere ogen in zijn diepste innerlijk kunnen zienZij doet hem den ken aan zijn moeder, aan het afscheid.... thuisIk ben een Heruli!", laat hij er dan plotseling op volgen. Er valt even een stilte. Pum Pum gluurt ademloos van de een naar de ander. De kleine man weet niet wat het is, een Heruli, maar te oordelen naar de verbaasde blikken die zijn meester en zijn meesteres wisselen, moet hel beslist wel iets heel ergs zijn Erwin's heldere stem verbreekt dc span ning. „Mag ik hom nu meenemen, vader? Ik wil met Allan gaan spelen!" „Hel is goed!" knikt Eric. Opgetogen rent de jongen naar de deur. Allan kijkt nog eens aarzelend naar dc koningin. Dan wendt hij zich om cn terwijl Eric cn Winonah hem zwij gend nakijken, volgt de Heruli langzaam zijn nieuwe speelmakker. „Een Heruli!" zegt dc Noorman nadenkend. „Ik zou wel eens willen weten hoe hij hier gekomen is „Het is vreemd!" zegt Winonah. „Er is iets met die jongen!" En terwij] ze Eric ernstig aanziet, laat ze er langzaam op volgen: „Ik heb het gevoel dat we hem hier moeten houden".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 6