DE ZIERIKZEESCHE COURANT Begroting 1973 zal hard aankomen" INTERMEUBEUIEUWS 1972 DEURLOO 800.000 man naar huis gestuurd Israëlisch plan voor het Midden-Oosten Britse parlement akkoord met afkondiging van de noodtoestand „Werkloosheid verdwijnt niet snel" „Uitgeslapen Cairo" Zwarte maandag in Engeland Schrijver Jef Last overleden GESPREK PARTIJEN METAALCONELICT GAAT VERDER ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 15 februari 1972 128ste jaargang Nr. 21022 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekkert 11, Zierikzee, Poslbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaale, tel. (01110) 2938. Uilgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 B.T.W. In dit nummer Zierikzee had geslaagd toeristenseizoen 71 Franse l rei Iers vermist LA I*TICHELLE, 11-2. Twee Fran- Ireilets worden vermist met in fot al 13 opvarenden na het storm- w.ekchtde waarbij in Frankrijk 12 mensen om het leven kwamen. Een vliegtuig van de opsporin? v il reddirgsdtenst ontdekte maandag v. akstukken en een lege redding boot \an de treiler Rene Gabriel die ier opvarenden had. Sedert zater dag is niets meer vernomen van de Jean-Noel met een bemanning van egen zeelieden. DELFT, 14-2. Minister Geertsema heeft maandagavond op een V.V.D.- bijeenkomst in Delft verklaard - dat de begroting 1.973 een moeilijke ope ratie zal worden. ..Ik durf nu al Ie zeggen - hoenel het kabinet nog aan de samenstel ling van bel pakket van maatrege len moet beginnen - dat het op vele terreinen hard zal aankomen". Aldus de minister. Prijsgarantie op alle meubelen Inlermeubel gaal in 1972 scherp voor U op de prijzen letten. U krijgt, bij de 5 jaar garantie op kwaliteit, nu ook nog garantie op de laagste prijs. Als blijkt, dal U elders goedkoper had kunnen slagen, krijgt U het verschil kontant terugbetaald. Voor trouwklanten en grotere aankopen geldt een speciale regeling. Bij aankoop in tabrieksloonzalen krijgt U 10 korting als reiskostenvergoeding. Wees prijsbewust, koop bij: „de meubelshowroom van Zierikzee" MEELSTRAAT 31 SOCCCCCOOCOOCCCCCOCCOGOOOCOOOOOOOOCSOOCOOOOOGCOBCSOCO: R.O.M.-vergadering o.l.v. prof. Alkeda Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Dc voorzitters van de drie vakcentrales hadden maandagmiddag per tele gram een beroep gedaan op alle by het metaalconfiict betrokken partijen, op korte termyn de raad voor overleg in de metaalindustrie bijeen te roepen voor rechtstreekse onderhandelingen over het enige punt waarover by dc bemiddeling geen overeenstemming is bereikt. Prof. dr. Albeda is bereid de ver gadering van de R.O.M. te leiden. Dit heeft N.V.V.-voorzitter H. ter Heide, voorzitter van het overlegor gaan van de drie vakcentrales maandagavond meegedeeld naaf- aanleiding van de voorwaarden die de werkgevers stelden voor hervat ting van het overleg in de R.O.M. De heer Ter Heide heeft over de situatie contact opgenomen met de partijen in het metaalconfiict. De heer Ter Heide heeft de indruk dat de werkgevers de bijeenkomst van dinsdag niet zien als een formeel gesprek in de R.O.M., gezien hun formulering „dat zij bereid zijn tot een gesprek met de partijen, waar mee zij een cao hebben afgesloten en de Industriebond N.V.V.". „Laatste hinderpaal" De „laatste hinderpaal'' moet vol gens de voorzitters in de R.O.M. worden genomen. De mededeling van de werkgevers, dat onderhandelingen over andere voorstellen dan die van de bemid-. delaars uitgesloten zijn en dat hel onjuist is. dat een minimum-vakan tietoeslag van f 1200 evenveel zou kosten als een voorschot van 2 pro cent op de prijscompensatie, was door de drie vakcentrale-voorzitters nog niet in de beschouwingen be trokken. De berekening van de loon kostenstijging is een vraagstuk van technische aard, aldus de heer Ter Heide, en de R.O.M. beschikt wel over het apparaat om daar uit te ko men. Hij meende niet, dat de „na dere toelichting" van de werkgevers een beroep op partijen, het overleg te hervatten, zinloos heeft gemaakt. „Partijen moeten hun verantwoor delijkheid beseffen. Ze moeten nu proberen, er via de R.O.M. uit te ko men. Wie dat zou weigeren moet wel heel goed weten welke verautvvoor- LONDEN, 14-2. Naar schatting 800.000 mensen - bijna vier procent van de arbeidende bevolking van Engeland - zijn maandag naar huis gezonden omdat ei door de beper kende bepalingen van de overheid ep het energiegebruik niet kon wor den gewerkt, zo wordt officieel mee gedeeld. Heden (dinsdag) zullen cr onge twijfeld nog meer volgen. LONDEN, 14-2. Als president Nixon in mei naar Moskou gaat, zal hij dc Russen "CFtr "Israëlisch plan voorleggen dat tot doel heeft de spanning in het Midden-Oosten ge leidelijk te verminderen, zo wordt van diplomatieke zijde in Londen vernomen. Het plan. dat is opgesteld in over leg met de V.S., zou het volgende in houden Als de grote mogendh'den het ermee eens zijn, verklaren Israël en Egypte zich bereid het Suezkanaal te heropenen voor de internationale scheepvaart. Israël en Egypte trekken hun troepen aan beide zijden van hela kanaal een overeengekomen «afstand terug. Het kanaal wordt, beheerd door Egyptische burgers, die zich op beide overs bevinden. Egyptenaren die zijn geëvacu eerd uit steden aan de Egyptische kant van het kanaal, keren daarheen terug. Over sommige aspecten van het plan kan worden onderhandeld. Isra el wil graag dat ook zijn schepen het kanaal kunnen gebruiken, maar dit zou één van de punten zijn waar over nog te praten valt. Tijdens debat viel enige tijd de stroom uil LONDEN. 14-2. Het Britse Lager huis heeft maandagavond met 315 stemmen voor en 276 tegen zijn goedkeuring gehecht aan het besluit van dc regering in verband met dc DEN HAAG. Dc Haagse Prins Car naval, Bob de Eerste, heeft de hoog ste carnavUlsonderscheiding van Vrede en Vreugd uitgereikt aan de minister ran binnenlandse zaken mr. \V. J. Geertsema, tijdens het grote carnavalsfestijn dat door dc vereni ging „D'Ooiepieren" te Schevenin- gen werd georganiseerd. Tijdens het -. ngen van een lied zien we hier v.l. v.r. Jacky Schram, minister Geertse ma en prins Bob de Eerste. gevolgen van de mijmverkersslaking de noodtoestand af te kondigen. Tevoren had John Da vies, de mi nister voor handel en industrie, een zichtbaar onder de indruk zijnd par lement meegedeeld dat de elektri sche centrales nog maar over voor raden steenkool voor een periode van twee welven beschikken en dat particulieren en industrie volkomen zonder elcctriciteit zullen komen te zitten als dc mijnwerkers hun sta king voortzetten. Met nu door het Lagerhuis goed gekeurde besluit geeft de regering buitengewone volmachten vooi\ de duur van 28 dagen. Onder heftige protesten van de bunken van de Labouroppositie deed Davies een beroep op het voltallige parlement te ijveren voor hervatting van het werk door de mijnwerkers. Als de staking voortduurt is het on- vermijdelijk dat nog veel ingrijpen der beperkingen van de stroomvoor ziening genomen zullen moeten worg den, zei de minister. De Lahour-oppositic stemde tegen omdat zy de behandeling van het mynwcrkersconflict door de conser vatieve regering afkeurt. Illustratief viel tijdens het debat gedurende enige tyd de stroom uit. Parlemcntsbodcn trachtten met bat terij lampen wat licht in de duister nis te brengen. VATICAANSTAD. Bisschop Johannes N. Gijsen van Roermond rechtsom armt paus Paulus VI na zijn wijding in de Sint Pietersbasiliek in Rome. Minister Boersma: DEN HAAG. 14-2. Minister Boers ma van sociale zaken heeft maan dagavond gezegd te vrezen dat de werkloosheid in Nederland niet snel zal verdwijnen. „De regering zal dan ook de ont wikkelingen blijvend moeten volgen om na te gaan of er op een gegeven moment weer aanleiding is - als de werkloosheid te hoog blijft - om ver der te gaan met maatregelen", aldus de bewindsman in een radiouitzen ding van de A.R.P. Hij zei dat het dan gerichte maatregelen zullen zijn. in het bijzonder gericht op de drie noordelijke provincies en delen van Overijssel. Minister Boersma zei dat in de de zer dagen aan de Tweede Kamer aan te bieden nota over de werkgelegen heid nader ingegaan wordt op do wijze van besteding van de f 200 miljoen welk bedrag de regering in haar programma voor dc bestrijding CAIRO, 14-2. Voor de bevolking van Cairo geldt met ingang van maandag het devies ..vroeg naar bed,". Bioscopen cn theathers gaan twee -uur eerder dan normaal dicht en ook de televisie scheidt er vroe ger mee uit. De actie vormt een nn- dctdecl van dc regeringsmaatregelen om dc hoofdstad voor te bereiden op .en mogelijke nieuwe uitbarsting i". het conflict met Israël. van de werkloosheid heeft opgeno men. Op een vraag van de intervie wer in het radioprogramma of de regering dat bedrag ziet als een be gin om nog meer gelden ter beschik king te stellen, zei de minister, dat er alleen met dat programma van f 200 miljoen gekomen wordt. Volgens minister Boersma is de lijd nog niet gekomen voor algemene maatregelen betrekking hebbende op alle provincies. LONDEN, 14-2. Zeker honderd duizend Britse arbeiders konden maandag niet aan het werk omdat et in hun bedrijven geen stroom was als gevolg van de slaking van dc mynwerkers, die al vjjf weken duurt Di kianten spraken van een zwar te maandag. Dc dienstregeling van de treinen is ingekrompen, kantoor- pctsoncel moest in onverwarmde vertrekken werken, scholen zijn ge sloten en veel fabrieken hebben een driedaagse werkweek ingevoerd, voorzover zy niet helemaal sloten. Verwachting tot woensdagavond: Af toe regen Veel bewolking met af en toe regen; matige tot kx*achtige, aan de kust tijdelijk harde wind tussen zuidoost en zuidwest: minimumtemperaturen ongeveer 3, maxima morgen rond 6 graden. Voor donderdag: Aantal uren zon: 1 tol 5. Min.-temperaturen: 1 fot 5 graden boven normaal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tol 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 px-ocent. /.ON- EN MAANSTANDEN 16 febr. Zon op 7.55, onder 17.54. Maan op 8.12. onder 20.18. 17 febr. Zon op 7.53, onder 17.56. Maan op 8.27. onder 21.45. Nieuwe maan: 15 febr. (1.29). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 16 febr. 4.15 16.45 9.53 22.00 17 febr. 4.52 17.20 10.28 22.33 Springtij18 febr. HET WEEKOVERZICHT DE BTLT. 15-2. Het K.N.M.I. deelt mede: Een tamelijk diepe depressie lag dinsdagmorgen voor de westkust van Ierland en veroorzaakte boven de Britse eilanden op uitgebreide schaal luchtdrukdalingen. In het ko mende etmaal verplaatst de kern van de depressie zich verder in noordoostelijke richting. Een bij het lagedruksysteem behorend front zal via Engeland onze omgeving berei ken. zodat bij ons op veel bewolking met regen gerekend moet worden. Mogelijk 'zal de wind daarbij uit zuidelijke richtingen tot krachtig of hard toenemen. De afgelopen nacht was er in ons land weinig wind. Tij dens opklaringen is hierdoor de tem peratuur op veel plaatsen onder het vriespunt gedaald. Hier cn daar kwam zelfs tijdelijk 5 graden vorst LAREN. 15-2. lieden, dinsdagoch tend is in het Rosa Spicrhuis in La ren, waar hij al enige jaren woonde, de schrijver Jcf Last overleden. Ilij was 73 .jaar. DEN HAAG, 14-2. De werkgeversorganisaties betrok ken bij de C.A.O. in Groot-metaal, hebben maandag avond om zeven uur, in antwoord op bet telegram van de voorzitters van de vakcentrales meegedeeld, dal zij bereid zijn tot een gesprek met (1e partijen waarmee zij een C.A.O. hebben afgesloten en de Industriebond N.V.V.indien de bemiddelingseommissie hierbij aan wezig is en de voorzitter der commissie de vergadering leidt. dclykheid hij hiermee op zich neemt", aldus de heer Ter Heide, die stelde dat het mogelijk moet zijn. in rechtstreekse onderhandelingen een oplossing te vinden. Op de vraag*, welke kansen op een oplossing de voorzittei*s nog zien, als een der partijen geen gehoor zou willen geven aan hun verzoek, ant woordde dc heer Ter Heide: „Ik kan u namens ons drieën verzekeren dat we dan zullen bidden dat de beti*ok- kenen alsnog tot een ander inzicht komen". t 9 Torens meet men naar hun 9 schaduw, groten naar hun af- 9 gunstigen. 1 t i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1