DE ZIERIKZEESCHE COURANT BEMIDDELINGSPOGING IN METAALCONFLICT IS MISLUKT Russen verwerpen Nixon's vredesplan Ierse demonstratie vreedzaam verlopen Bomalarm in Muntendam Engeland krijgt wat meer hoop op een regeling voor het mijnconflict Zware sneeuwval en lawines in Perzië Ierse demonstratie in Vaticaanstad Noodweer aan Frans-Atlantische kust wa r UQT bilt O ■C2> Triest einde van bruiloftsfeest in Londonderry ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE W Maandag 14 februari 1972 128ste .jaargang: Nr. 21031 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REOAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling J 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit nummer Grote stoet hij Stro te Burgh-Haanistede Wel „openingen1' voor verder overleg DUN HAAG, 13-2. „Wij hebben de indruk dal ons werk als bemiddelaars sinds donderdagochtend jl. openingen voor verder overleg lussen partijen op korte termijn mogelijk zon kunnen maken. Maar des ondanks beschouwen wij de poging als mislukt", aldus prof. dr. W. Albeda, voorzitter van hel drie-manschap bemiddelaars, zondagavond op een persconferentie in bet Promenadehotel in Den Haag. Dc bemiddelaars gaan over hun poging heden (maandag) rapport uitbren gen aan de drie vakcentrales, die hen om bemiddeling hadden verzocht. Op basis van dat rapport zullen de drie bemiddelaars met de drie voorzitters der vakcentrales overleggen. Het is de bemiddelaars gebleken dat de positie van de verschillende partyen in het conflict harder waren dan ze hadden verwacht. Dat heeft de poging extra bemoeilijkt. De bemiddelaars hebben de vaste overtuiging gekregen tijdens hun po ging dat alle partijen hun uiterste best hebben gedaan naar vermogen, gezien hun positie en de verlangens van de respectieve achterbannen, mee te werken aan een oplossing van het conflict De bemiddelaars meenden verder ondermeer dat voor alle betrokkenen het voorstel wat het totale niveau betreft wellicht wel aanvaardbaar zou zijn geweest, maar dat de ver schuiving van onderdelen van per centages op verschillende materiële punten heel zwaar heeft gewogen De bemiddelaars hebben de indruk dat het voorwaardelijke neen van de Industriebond N.V.V. tegen het voor stel een definitief neen wordt als het is voorgelegd aan de beleidsorganen van deze bond. De bemiddelaars hebben tijdens hun poging verder ondermeer vast gesteld dat er toen zij met hun werk begonnen, geen bereidheid bleek bij de partners die de C.A.O. voor 1972 hadden afgesloten deze collectieve arbeidsovereenkomst open te breken of te wijzigen. Tijdens de bemidde lingspoging is de bemiddelaars ge bleken, dat deze partijen wel bereid daartoe bleken. MOSKOU, 12-2. Dc Sowjct- Unic heeft vrijdag Nixon's vredes plan van acht punten voor Vietnam nam officieel verworpen en aange drongen op dc onvoorwaardelijke terugtrekking van alle Amerikaanse en geallieerde troepen uit Zuid-Vict- nam. SAPPORO- Een weergaloze Stien Baas-Kaiser sleepte bij het Olym pisch nummer 3000 meter een gou den medaille weg. Een bronzen me daille was voor Atje Keulen-Deelstra Onder de talrijke gelukwensen, die de schaatssterren in ontvangst moch ten nemen, waren ook de telegrafi sche van koniningin Juliana en prins Bernhard. Niet overhaast Kennelijk, aldus de heer Albeda, hebben de bemiddelaars niet die for mule gevonden die de Industriebond N.V.V. over zijn aarzelingen heeft kunnen heen helpen, ook al heeft men in de kringen van die bond zich langdurig beraden over de mogelijk heden. ENNISKILLEN. 13-2. De demon stratie in het Noordiersc Enniskilten tegen de interneringsmaatregelen van dc regering in Belfast is zondag vreedzaam verlopen. Ongeveer 4.000 mensen namen aan de manifestatie deel die organisaties voor gelijke burgerrechten voor rooms-katholie- ken en protestanten hadden geor ganiseerd. ondanks het algemene de monstratieverbod. Alpenjagers omgekomen door lawines BOLZANO, 12-2. Zeven Italiaanse alpenjagers zijn zaterdagochtend door een lawine om het leven geko men. Zij behoorden tot een eenheid die zich in de Val Venosta, ten noor den van Bolzano, in de Dolomieten bevond. Twee man worden vermist. VEENDAM, 12-2. De verloven van de petitie in de jprovincic Gronin gen zijn zaterdagmorgen ingetrokken na de aankondiging van een aanslag op de gaslocatie in Muntendam. Een Duits spiekende man zei in de nacht telefonisch tot de Veendam- se politie -dat de gaslocatie in Mun tendam binnen een uur „zum endc" zou zijn. Ook een dagblad in het noorden kreeg een soortgelijk tele foontje. De politie stelde onmiddellijk een verscherpte bewaking in, maar er gebeurde niets. „Wij moeten het ze kere voor het onzekere nemen", zei den politiemannen die hun vrije weekeinde verloren zagen gaan. De bemiddelaars hebben van vete kanten tijdens hun werk telegram men gekregen, vooral werd aange drongen op haast met het werk. Dc bemiddelaars hebben zich echter, al dus dc heer Albeda, niet gehaast om dat voor hun de kwaliteit van meer waaide was dan de snelheid. Zij heb ben ook zelf niet het gevoel dat zij overhaast te werk zijn gegaan, inte gendeel. Tienduizend collaborateurs gepakt in Bangla Desj NEW DELHI. 13-2. De autoriteiten van Bangla Desj hebben ruim 10.000 mensen gevangen laten zetten op be schuldiging van collaboratie met de Westpakistaanse troepen. De betrok kenen worden er van verdacht te hebben deelgenomen aan massa moorden. Dit heeft een regerings woordvoerder zondag in Dacca be kend gemaakt. Milj oen gulden losgeld Miljoenen mensen kunnen op straat komen te staan CULIACAN, 12-2. Meer dan een miljoen gulden losgeld heeft de fa milie betaald voor de vrijlating van de veefokker Guilebaldo Lanes He redie die een week geleden in Culia- can in de Mexicaanse stad Sinalao was ontvoerd. In dezelfde staat zijn nog twee rij ken ontvoerd. Van hen ontbreekt tot nog toe elk spoor. Zware Amerikaanse bombardementen SAIGON, 12-2. Amerikaanse B-52 bommenwerpers hebben vrijdag hon derden tonnen bommen laten vallen op Noordvietnamese troepenconcen traties en strategische posities in het noordwesten van Zuid-Vietnam. Dit hebben Amerikaanse militaire krin gen in Saigon zaterdag meegedeeld. Het werden de zwaarste bombarde menten van dit jaar genoemd. Gestrande toeristen nog steeds in Zuidpoolgebied SANTIAGO, 13-2. Meer dan 110 passagiers en bemanningsleden van het Noorse cruiseschip „Lindblad Explorer" zaten zondag nog altijd huiverend en moe samengepakt op een Chileens marineschip in het Zuidpoolgebied. De „Piloto Pardo" zal de beschutting van de Zuid-Shet- 'andarchipcl pas verlaten wanneer de sneeuwstormen wat zijn geluwd. Sleepboten zijn er nog steeds niet in geslaagd dc „Lindblad Explorer", die vrijdag bij het eilandje King George aan de grond liep, vlot te trekken. LIMA. Iloog in dc Peruaanse An des zijn vijfduizend mensen en twee duizend vracht- en personenauto's gestrand doordat aardverschuivingen een smalle, kronkelende bergweg hebben versperd. LONDEN, 13-2. In Engeland heeft men zondag wat meer hoop gekre gen, dat er op korte termijn een re geling kan worden gevonden voor het conflict bij de mijnen, waardoor miljoenen mensen op straat dreigen te komen staan door drastische be perkingen van de stroomvoorziening. Dinsdag zal het door de regring in gestelde Hof van Onderzoek zijn eer- •-•sté openbare bijeenkomst houden. Hiertoe werd zondag besloten bij in formeel overleg van het hof met de twee partijen in het conflict. Lord Wilberforcc die voorzitter van het hof is, verklaarde dat het onderzoek al gaande is om zo spoedig mogelijk met een verslag te komen. TEHERAN. 13-2. In het noorden en westen van Peizië zijn de afgelopen vier dagen zestig mensen om het le ven gekomen als gevolg van sneeuw stormen, lawines en felle koude. De meeste slachtoffers vielen in afgele gen bergstreken. Door de zware sneeuwval strand den ongeveer 4.000 reizigers op dc autoweg tussen Teheran en de Kas pische zee. Vele van hen werden met hefschroefvliegtuigen gered. Burger lijke en militaire reddingsploegen zijn dag en nacht bezig om de wegen sneeuwvrij te maken en hulp to brengen aan mensen die/van de bui tenwereld zijn afgesneden. VATICAANSTAD. 13-2. Tijdens de bisschoppemvijding in het Vaticaan beeft een groepje Ieren zondagmor gen by het St. Pietersplein gedemon streerd tegen de Britse politiek in Nooid-Ierland. Dc betogers hadden de nacht wa kend buiten doorgebracht. Toen de pous bezig was met dc wijding van de nieuwe bisschop van Dublin mgr. Dermot Ryan, ontvouwden dc de monstranten spandoeken met leuzen als „een verenigd Ierland", „burger rechten voor iedereen in Ierland" en „de bijdrage van Groot-Brittannië aan dc E.E.G.: 245 doden. 700 Ieren zonder vorm van proces geinterneerd 8000 man bezettingstroepen en 50.000 Ieren zonder burgerrechten". De secretaris-generaal van dc Mijnwerkersünie, Lawrence Daly, deelde mee dat, als het hof bevre digende aanbevelingen zal doen. de ze al binnen twee of drie dagen in de verschillende afdelingen van de vak organisatie aan de orde kunnen worden gesteld. Wanneer de leden zich zouden uitspreken voor een hoofdelijke stemming zou dat echter wel twee tot drie weken kunnen du ren. De voorzitter van de Nationale Stecnkoolradd, Derek Ezra.' 'liet Ave ten dat de raad heden (maandag) stukken bij het hof zal indienen. Noodtoestand Dc staking die de 280.000 mijnwer kers op negen januari zijn begon nen, heeft er intussen toe geleid, dat de regering de noodtoestand heeft afgekondigd en bepaald heeft, dat 20.000 grote en middelgrote bedrijven komende week maar drie dagen mo gen werken en dat het normale stroomverbruik tot de helft moet worden verminderd. Zondag was voor de vierde achter eenvolgende dag gemiddeld een tien de van het land van stroom versto ken. In de treinen, voor zover die nog kunnen rijden, zitten de men sen in de kou. Dit geldt o.a. ook voor bioscopen en theaters. Zeker 10 mensen j;e<loo(l PARIJS, 13-2. Noordwcer over zuidwest-Frankrijk met windstoten tot 170 km per uur heeft lot dusver aan zeker tien mensen het leven ge kost. Er zijn talrijke gewonden en de schade is aanzienlijk. Vijf doden vielen op de Weg. Zo verpletterde bij Vernoux-en-Gatine in het departement Deux-Sevres een omvallende boom een auto mei drie inzittenden. Andere slachtoffers vie len doordat zij getroffen werden door dakpannen of een omgewaaide schoorsteen. In Toulouse ging een circustent dc lucht in. evenals hei dak van ccn werkplaats op het vliegveld van Bor deaux. Door het breken van stroom draden ontstond veel vertraging bij de spoorwegen. Als gevolg van het omwaaien van elektricileitsmastcn was hel grootste deel van het depar- lement Charentc-Maritime verschei dene uren verstoken van stroom. Drie treilers. waarvan twee uit La Roebelle en een uit Ouilvinec in Finisterre. worden vermist. In hel centrum van Frankrijk sneeuwde hei overvloedig, waardoor vele wegen in Cant al en het centrale massief werden geblokkeerd. AMSTERDAM. Een druk onderhan- delingsweekeinde heeft voor de (sta- kingsiproblemen in de metaal geen oplossing gebracht. Men ziet hier de bemiddelaars in het metaalconflict met de vertegenwoordigers van de confessionele vakbonden. - V.l.n.r. rond de tafel de bemiddelaars drs. Th. Coppes, prof. dr. W. Albeda en R. Wijkstra: een secretaris en ver volgens de heren Laurier (B.H.P.), Man Dijk (C.M.B.). Brussel (St. Eloy) en Bode (St. Eloy). Dit nummer bestaat uit 6 pagina's I Slechts eed wanhopige .spe- J Ier tel alles op één kaart. f 1 (Schiller). 1 t t K 1 x BELFAST, 12-2. Drie gemaskerde mannen stormden zaterdag een hotel in Londonderry binnen. Twee plaat sten een bom by de receptie en de derde, die met een pistool zwaaide, brulde de gasten toe dat zij drie mi nuten de tyd hadden om te vluchten. In hel hotel werd net een bruiloft gevierd De 17-jarige broer van de bruidegom rende naar de man met het pistool en smeekte hem het hotel niet op te blazen omdat er zoveel kinderen op het bruiloftsfeest waren liet antwoord was een schot. Zwaar gewond zakte de 17-jarige jongen in elkaar De gasten en het hotelperso neel renden het gebouw uit De brui degom en enkele andere bruilofts- gangers namen de gewonde jongen mee 55 minuten later vloóil het ho tel in de lucht Er is zo goed als niets meer van over De zwaargewonde ligt in ccn zie kenhuis Hij heeft een kogel in zijn hoofd. Verwachting tot dinsdagavond; Nu en (hui zon Nu cn dan zon en op de meeste plaatsen droog weer; vannacht en morgenochtend hier en daar mist; zwakke tot matige wind lussen west en zuid; minimumtemperaturen om hot vriespunt, maxima morgen om streeks 7 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 4. Min.-temperaturen: 2 tot 6 graden boven normaal. Max.-temperaturen: 0 tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 50 procent. Kans op oen geheel droog etmaal: 30 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 15 febr. Zon op 7.57. onder 17.52. Maan op 7.57. onder 18.51. Nieuwe maan. 15 febr. (1.29). HOOG- EN EAAGWATER Zierikzee: 15 febr. 3.38 16.03 9.17 21.25 Springtij; 18 febr. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 14-2. Het K.N.M.I. deelt mede: Het weer in onze omgeving zal in het komende etmaal onder in vloed staan van een rug van hogc- luchtdruk afkomstig van de oceaan. Deze rug vormt een uitloper van een hogedi-uksystecm boven Spanje. Langs de westflank trekt een fron tale storing in noordoostelijke rich ting. Dit gebeurt in een tamelijk langzaam tempo, zodat de storing voor dinsdagavond geen directe be dreiging voor het weer in ons land zal zijn. Afgelopen zondag trok een actieve depressie via de Golf van Biscaje over Frankrijk naar Italic. cn bracht daarbij vooral in Frankrijk op uitgebreide schaal regen. Daar viel plaatselijk tien tot twintig milli meter. K

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1