Nog een gewapende overval in Amsterdam Nederland erkent Rangla Dcsh m AUSTIN MORRIS De Veluwe in de toekomst Nixon naar Peking Overeenstemming in klein-metaal DE ZIERIKZEESCHE COURANT RECHERCHE KRIJGT HOUVAST DOOR EEN ARRESTATIE AMSTERDAM, 10-2. Twee circa 25-jarige mannen hebben donder dagmiddag bij een gewapende over val op het kantoor van de Verenigde Nachtveiligheidsdienstcn in Amster dam ruim 15.000 gulden aan lonen buitgemaakt. Hel was de tweede ge slaagde overval in de hoofdstad bin nen twaalf uur. N.B.V.-kantoor bezet ROTTERDAM. 11-2. Ongeveer dertig havenarbeiders hebben vrij dagmorgen het kantoor van de Ne derlandse Bond van Vervoerperso neel aan de Westzeedijk in Rotter dam bezet. Het zijn mensen die werkzaam zijn in Rotterdamse over slagbedrijven, de zogenaamde ma chinale bedrijven. Zij willen met de ze aklie aandacht vestigen op de ei sen van de ongeveer 1700 man per soneel iri de Rotterdamse machinale bedrijven voor een eigen cao. Tot op heden valt het personeel van de overslagbedrijven onder de alge mene haven cao. De bezetters zeg gen dat de aktie spontaan is ont staan. Een hoofdbestuurder van de NBV is uit Utrecht onderweg om met de aktiegroep te gaan spreken. Twaalf jaar voor moord HAARLEM. 10-2. Twaalf jaar ge vangenisstraf met terbeschikking stelling van de regering heeft de officier van justitie bij de Haarlem se rechtbank donderdag geëist tegen de 29-jarige Haarlemse barkeeper H. M.. die van doodslag wordt be schuldigd op de 26-jarige Ineke Vis- ser-Friessen op 10 juni vorig jaar in Haarlem. Afvloeiingsregeling in Hoogezand HOOGEZAND. 10-2. Dc al eerder aangekondigde reorganisatie van de N.V. Noordelijke Industrie voor Ve zelverwerking (N.O.V.E.) te Hooge zand zal leiden tot het ontslag van 70-80 werknemers. Hiervoor is een afvloeiingsregeling vastgesteld. di< volgens het bedrijf gunstiger is dan de wettelijk verplichte voorwaarden De betrokken werknemers worden onder meer in dc gelegenheid ge steld met onmiddellijke ingang hun werkzaamheden te beëindigen, met behoud van hun loon. De directie van Novc hoopt hiermee te bereiken dat deze werknemers tijdig een an dere werkkring kunnen aanvaarden. Voor de desbetreffende werknemers van 55 jaar en ouder wordt een af zonderlijke regeling getroffen, die eveneens boven de wettelijke rege ling uitgaat. DEN HAAG 11-2. De Nederland- regering heeft dc volksrepubliek Bungla Desj erkend. Minister Schmelzer heeft daartoe vrijdag een telegram gezonden aan de minister van buitenlandse zaken van Bangla Desj. Eerder op de dag maakten drie eveneens gewapende? mannen ruim 80.000 gulden buit bij een overval op het filiaal van de Amro-bank in Amsterdam-west. De overvallers betraden tegen zes uur het kantoor van de nachtveilig heidsdienst in dc Vossiusstraat. De enige aanwezige kantoorbediende, belast met het uitbetalen van de lo nen. werd door één vkn'de met"uy- ionkousen gemaskerde overvallers ónder schot gehouden, terwijl dc an dere 91 loonzakjes uit een op het bureau staande kist haalde en in een bruine tas stopte. De kantoorbediende werd in een toilet opgesloten, waarvan de deur kruk werd geblokkeerd met een be zem. De employé had tien minuten nodig om zich te bevrijden. Theologische oriëutatiedag DEN HAAG, 10-2. In het Hervorm- decentrum Nieuw Ruimzicht te Doorn zal op 30 maart 1972 een oriëntatiedag worden belegd voor jongeren die overwegen theologie te gaan studeren. De dag wordt geor ganiseerd door het bestuur van dit Hervormde opleidingscentrum en de commissie voor het theologische we tenschappelijk onderwijs van dc Ned. Hervbrmde Kerk. De dag is niet al leen bestemd voor leerstudenten van het hoger beroepsonderwijs, maar ook voor andere belangstellenden in de theologische studie. Raad Driebergen achter koffie-aktie DRIEBERGEN, 11-2. Dc gemeen- teraad van Driebergen heeft donder dag met elf tegen vijf stemmen zijn adhesie betuigd met de koffie-aktie van het Angolacomité. De werkgroep Zuidelijk Afrika in die plaats had om een uitspraak daarover gevraagd. De raad is echter niet ingegaan op een verzeek van de werkgroep om subsidie. Hel college van b. en \v. vond niet dat het uittrekken van gelden voor dit doel op de" weg ligt van het gemeentebestuur. Vaccin voor duizenden iiiflucnza-paardcii EINDHOVEN. 10-2. In Japan zijn 70.000 doses van het Philips-Duphar- vaccin Duvaxyn ingezet Ier bestrij ding van een influenza-epidemic on der de renpaarden. In korte tijd zijn 5000 renpaarden door de ziekte ge troffen. In Japan besteden ongeveer 12 min. mensen vele miljoenen gul dens aan paarderennen. Het land heeft circa 40.000 renpaarden, waar van de helft in wedstrijd uitkomt, aldus Philips. Advertentie Oei Uch, een In-Dyane A AUTO LOUIS GOEOBLOED Telefoon (01116) 245 VHERTOGENBOSCH, 10-2. Het lijkt cv op dal dc recherche enig houvast heeft gekregen bij het onder zoek naar de aanslagen oj> dt^asstations van de Ned. Gasunie te Ommen en Ravenstein. Het onderzock' is in handen van de officier van justitie mr. J. Booster, die alleen mededeelde dal er rtrrestlties zijn verricht. Volgens de officier zijn er meerdere redelijke gronden aanwezig, die erop wijzen dat de aanslagen in Ommen en Ravenstein geleid worden vanuit het buitenland. In dit verband wees hij op de overeenkomsten 'tussen de aanslagen die zaterdag in Hamburg zijn gepleegd en die van zondag in Ommen en Ravenstein. De gevonden Varia-batterij blijkt niet van Nederlands doch van Duits fabrikaat te zijn. Twee rechercheurs, één uit Den Bosch en één uit Zwolle, zijn woensdagmorgen naar Duitsland vertrokken om de gevonden materia len van de aanslag in Hamburg te onderzoeken. Ook is er intensief con tact met Interpol.. Advertentie Dealer: ISTA Ooslerland ARNHEM. 6-2. Dc Recrealicgc- meenschap Veluwe verwacht dat in het jaar tweeduizend tussen dc 700.000 en 900.000 dagjesmensen op de Veluwe hun ontspanning zullen zoeken. De organisatie denkt de „voorzich tige conclusie" te kunnen trekken dat dit bezoek vrijwel geheel zal kunnen worden afgeleid naar de „at tractieve punten", terwijl het na tuurgebied zelf dan nog ongestoorde rust zal kunnen bieden. De nieuw geprojecteerde grote voorzieningen zullen ongeveer 400.000 plaatsen voor dagbezoekers bieden. Samen met de bestaande vestigingen hebben deze attractieve punten een capaciteit van ongeveer een half miljoen bezoekers, aldus de - nu tien jaar oude - recreatiegemeenschap Veluwe in het jaarverslag. T.v.-„Brandpunt" over bisschopswijding HILVERSUM. 10-2. Heden (vrij- dagavond 11 februari) om 20.21 uur zal de telcvisierubriek „Brandpunt" aandacht besteden aan de wijding van mgr. Gijsen door paus Paulus de zesde. Ondermeer zal een gesprek met kardinaal Alfrink worden uitgezon den. Een uitvoerig gesprek met de kardinaal zal later op de avond, om 23.05 uur. in een extra Brandpunt- uitzending worden gevoerd. NORDHORN. Even over de Ne derlandse grens nabij Nordhorn re den - onder invloed van alcoholische drank - vijf Duitse militairen zich dood. Nog twee andere personen werden zwaar gewond. Geen Rode Jeugd Mr. Booster zei voorts aan te lfemgrY, en te vertrouwen dat de Rode Jêug^d niets met deze aanslagen te ipaken heeft, zoals onlangs door eeÖ taegs- man van deze groepering is beweerd. De Rode Jeugd had maandag jl.Veen in Nijmegen gestempelde kaart naai de Gasunie in Groningen gezonden, met de mededeling dat zij verant woordelijk waren voor de aanslagen. Maandagavond Iaat werd door de Pnde .Toned in Eindhoven verklaard dat zij niets met deze aanslagen hack- üen uit te staan. f Op een vraag van een N-O.S.-ver- slaggever over arrestaties.onder bui- tenlandse werknemers in Amster dam zei mr. Booster letterlijk: „Ja; er is één arrestatie sinds gisteravond in Amsterdam verricht". Meer wilde hij uit veiligheid.sft\._ wegingen niet,~^^W!>,"0#ef' woordde hij op een vraag van de verslaggever, dat hij bevrijdingsac ties „niet uitgesloten acht". WASHINGTON. 10-2. President Nixon heeft donderdag op een pers conferentie meegedeeld dat hij op 17 februari zijn reis naar Peking be gint.. Hij vertrekt op die datum uit Washington en zal op 21 februari in Peking aankomen. De reis wordt op Hawaii' en Guam onderbroken. Nixon gaf te kennen dat zjjn be sprekingen met de Chinese leiders geheim zullen zijn en dat er pas na het overleg een communiqué zal worden uitgegeven. De Amerikaanse en de Chinese re gering, aldus dc Amerikaanse presi dent hebben besloten dat er pas na afloop van het overleg mededelingen zullen worden gedaan over dc agen da, Nixon verklaarde voorts dat hy geen nieuwe voorstellen of concessies meer aan Hanoi zal doen voordat de NÓoidvietnamesé regering gerea geerd heeft cp zijn vrcdcsp'an van acht punten. Schilderijendiefstal DUSSELDORF. 10-2. Uit een mu seum in Düsseldorf zijn een Rubens en een Frans Hals gestolen. Het zijn een schilderij op hout van Rubens. „Heilige Cecilia" en een doek van Frans Hals „portret van een jonge vrouw". Ook is „jachttafereel" van Juan Battista Martines del Mazo ge stolen. De gezamenlijke waarde vap de gestolen schilderijen bedraagt ongeveer een miljoen mark. Op de persconferentie had mr. Booster duidelijk laten blijken dat er volgens hem „bijzonder grote be langen" op het spel staan en dat de grootst mogelijke voorzichtigheid be tracht moet worden. UTRECHT. 10-2. De onderhande laars van dc Werkgevers- en Werk nemersorganisaties. betrokken by de cao's jjn de Metaalnijverheid (Klein- MctaatKltybften. naar zij in een gc- meenscaépelijk communiqué mede delen, óiwèt*Voorbehoud van goed keuring door 'Tiun beleidsinstanties - overeenstemming bereikt over dc voor deze bedrijfstak van toepassing zynde collectieve arbeidsovereen komst voor hej iaar. 1972 (totaal 8 branche-cao's, ci^ca150.000 werkne mers). De bondsbfestuifcn^pan de werk nemersorganisaties Kullen zich nog nader beraden oVervhet advies, dat zij aan hun beleidsinstanties zullen geven. In het contractjaar zullen de lonen verbeteringen ondergaan, onder meer verband houdende met. prijs stijgingen, en \yel ingaande 1 januari met 3 procent, ingaande 1 april met lVz procent, erivmet ingang van res pectievelijk 1 juli en 31 december af hankelijk van de prijsontwikkeling. De vakantiebijslagwordt verhoogd van 6,4 procent naar 6,8 procent. De i^inimum-vakantiebijslag hvordt vei> hoogd*vah f 55,naar f 72,per maand. Twee Blitse soldaten gedood in Ulster BELFAST, 10-2. Twee Britse sol daten zijn donderdag om het leven gekomen toen de auto. waarin zij zaten, bij Newry werd opgeblazen. Sinds de Britse troepen in 1969 naar Ulster kwamen, zijn er in to taal 50 militairen gedood. Prins Claus naar Tanzania SCHIPHOL, 10-2. In zijn hoeda nigheid van voorzitter van de Natio nale Commissie Ontwikkelingsstrate gie 1970-1980 in prins Claus donder dagmiddag (met enkele uren vertra ging wegens de mist) van Schiphol per KLM vertrokken naar Dar es Salaam om in Tanzania aldaar wer kende Nederlandse vrijwilligers op te zoeken. Hij wordt op deze reis vergezeld door de secretaris van de Nationale Commissie, drs. H. Houben. Het bezoek aan Tanzania zal tien dagen duren. De prins wordt op 21 februari op Schiphol terug verwacht. Dy Amsterdamse huizen AMSTERDAM. 10-2. De kwaliteit van elke zesde huurwoning in Am sterdam is zo slecht, dat verbetering niet meer mogelijk is. Dit betekent dat in de hoofdstad ca. 44.500 voor onbewoonbaarverklaring rijpe huizen slaan op een totaal bestand van 256 duizend huurwoningen. Bijna 10.9.000 huurwoningen (43 pet.) vertonen ge breken. maar zijn nog te verbeteren. Tweevijfde (102.800) van de huurwo- ningvoorraad kan als kwalitatief goed worden beschouwd. ZIERIKZEESCHE if NIEUWSBODE rijda<r J 1 februari 1972 128ste jaargang Nr. 21030 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■mi Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus I, tel. (01110) 2255, PrÖs Per 3 maanden bij vooruilbelaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar na 18.00 uur: tel, (01110) 2118. Girorekening 13 7677. 52,50. Losse nummer, 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en Redakteur: M. Bi, de Veate, lel. (0,110) 2938. Uitgave: Vr^g^ De' Xri^'^n'^n txcwl I» »i» nummer: N tCUW jaai Sl cde blllgeillCCStCr Mt(l(lenS( h()ll WCI1 N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. 4 B.T.W. De Gasunte-aanslagen DEN HAAG. De Eerste Kamer be handelde het initiatief-voorstel om prinsjesdag tot in augustus te ver vroegen, maar dit vliegertje ging niet op. Prinsjesdag blijft in septem ber. Hier zien we v.l.n.r. staatsse cretaris Van der Stee en drie van de initiatiefnemers drs. E. van Thijn Hans Wiegel (VVD) en D'66-er Van Mierlo. Dit nnmmer bestaat uit 10 pagina's Veel wind Aanvankelijk veel bewolking en tij delijk regen, morgen bewolkt met plaatselijk een bui; matige tot krach tige, aan de kust harde, mogelijk stormachtige wind. ruimend van zuidwest naar west; minimumtempe raturen van ongeveer 4 graden, ma xima morgen omstreeks 7 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 0 lol 4. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Max.-tempera turen; van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur; 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal; 60 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 12 febr. Zon op 8.03, onder 17.47. Maan op 6.50. onder 14.36. 13 febr. Zon op 8.01. onder 17.49. Maan op 7.18. onder 15.59. 14 febr. Zon op 7.59, onder 17.50. Maan op 7.40. onder 17.25. HOOG- EN LAAGWATER Zlcrikzrc: 12 febr.' 13 febr. 11 febr. 1.07 13.44 2.06 14.37 2.55 15.21 7.14 19.29 7.59 20.0.9 8.40 20.49 Springtij: 18 febr. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 11-2. Het K.N.M.L meldt: Rond een omvangrijk depres siesysteem op het midden van de oceaan stroomt met zuidwestelijke winden tamelijk zachte lticht via de Golf van Biscaje naar West-Eu ropa. In de afgelopen nacht trok een front van deze depressie met wat t egen over ons land. Het werd in dc ochtend gevolgd door enkele kort stondige opklaringen, maar een nieuwe randstoring. gepaard gaande met een omvangrijk tegengebied drong in de middag opnieuw tot ons land door. Er zijn aanwijzingen, dat het dc- pressiesystecm in zijn geheel via de Britse eilanden naar de Noordzee zal trekken. Op de nadering hiervan noemt de wind tot hard of storm achtig toe. aanvankelijk uit het zuidwesten later uit. westelijke rich tingen. Geleidelijk wordt dan mor gen onstabielere lucht aangevoerd. waarin buien tot ontwikkeling zul len komen. Verwachting tot zaterdagavond:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1