DE ZIERIKZEESCHE COURANT METAALBONDEN NODIGEN DE N.V.V.-BOND BIJ OVERLEG Nasleep van protestmars in Newry: Organisatoren verschijnen voor rechter DELTADIENST EXPERIMENTEERT MET NIEUWE METHODEN OM FOSFATEN AAN WATER TE ONTTREKKEN „Tass" over nieuwe Chinese zuiveringen Beraad over Ulster Rampzalige botsing personeelsbusje en tankwagen eist zeven slachtoffers ZIERIKZEESCHEÜ NIEUWSBODE M Dinsdag 8 februari 1972 128ste jaargang Nr. 21028 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, lel. (01110) 2255, Pri)'s Per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar na 18.00 uur: iel. (OHIO) 2118. Girorekening 13 76 77. 7 52,50. Losse nummers 30 cenl Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en Redakteur: M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: '^"contlacTprijCl aTmien.ie^en^jn eSè' In dit Al g. llCSCllUil IVVIgCII fifeeglOf Ulg Z'ZCP N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. 4 B.T.W. Eerst „klimaat zuiveren UTRECHT, 8-2. De vijf werknemersorganisaties die partij zijn bij de C.A.O. voor de metaalindustrie 1972, hebben de Industriebond IN.V.V. uitgenodigd deel te nemen aan bet verdere overleg over de arbeidsvoor waarden voor de werknemers in de metaalindustrie. Eerst moet volgens de bonden echter het „klimaat worden gezuiverd", door dat de N.V.V.-bond zyn afkeuring uitspreekt over de „intimidatie en terreur tegen de leden van de vijf bonden" tijdens de acties die zich hebben voor gedaan. De vijf bonden stellen de werk gevers en de Industriebond N.V.V. voor dit overleg te hervatten op ba sis van de voor 1972 overeengekomen voorwaarden. Daarbij moet nu al worden afge sproken dat, uitgaande van de oor- spronkelijke voorstellen m.b.t. een meerjarige overeenkomst, een even tueel boven de 6,5 pet. uitkomende prijsstijging wordt gecompenseerd voorzover die meer dan 0,6 procent bedraagt. Een en ander hebben de bonden besloten tijdens het afgelopen week einde, zo is van de kant van St. Eloy meegedeeld. Gemeenschappelijk De vijf bonden hebben zich bij hel doen van deze voorstellen laten lei den door de overtuiging dat met een herstel van het gemeenschappelijk overleg op deze basis het belang van de bedrijfstak en van alle daarin werkzame werknemers op de beste wijze is gediend, aldus een commu niqué. De 0,6 procent compensatie is het ook door de deskundigen van het Overlegorgaan van de vakcentrales berekende percentage voor de stij ging van de indirecte belastingen en de post medische verzorging, onder strepen de vijf bonden. De toestand in Ulster LONDEN, 7-2. Bernadette Devlin, de vurige strijdster voor gelijke bur gerrechten voor katholiek en protes tant in Ulster, en nog 25 andere or ganisatoren van de vreedzaam ver lopen protestmars in Newry. zullen zich binnen tien dagen voor de recht bank moeten verantwoorden wegens deelneming aan deze - verboden - mars. Zij kunnen maximaal zes maanden gevangenisstraf krijgen. Martelingen tijdens proces in Athene? ATHENE, 8-2. De Griekse land bouwkundige Gerassimos Beveratos die met drie anderen in Athene te recht staat wegens ..samenzwering tot een gewelddadige omverwerping van de regering en vestiging van een door communisten geleide staat" heeft gezegd dat hij tijdens zijn on dervraging door dc politie is gefol terd. Voor de rechtbank verklaarde hij dat hij na zijn arrestatie in mei 1971 tot bloedens toe is geslagen. •r vei dachten worden be- chuldigd van het drukken en ver beiden van pamfletten met de be doeling de regering omver te werpen cn een communistische machtsover name mogelijk te maken. 4VKNSTEIN. De gehele dug was de politie bezig met onderzoek, na dut in de nacht van zaterdag op zon dag sabotage was gepleegd bij hel compressorstation achtergrondvan de Gasunie. Inmiddels is een vooraanstaand lid van de „Provisionals", de militante vleugel van het verboden Ierse Re publikeinse leger, er in geslaagd uit het streng bewaakte internerings kamp Long Kesh, bij Belfast .te vluchten. De topman van de ..Provisionals", een zekere Francis McGuigan, ant- snapte in priesterkleren. Hij liep ge woon 't kamp uit samen niet 6 echte priesters die de gevangenen hadden bezocht. Het is de eerste keer dat iemand uit dit kamp, waar rond vijfhonderd Noordieren onder verdenking, van terroristische acti viteit worden vastgehouden, ont snapt is. De „Provisionals" hebben maan dag laten weten dat de twee zwaar verminkte lijken, die men zondag in het wrak van een zandschuit in Lough Neagh in Noord-Ierland ge vonden heeft, dé stoffelijke over schotten zijn van twee leden van een sabotageploeg van de IRA. De po litie neemt aan dat zij om het leven zijn gekomen toen een bom voor tijdig ontplofte. Filmregisseur Walter Lang «verleden PALM SPRINGS. 8-2. De Ameri kaan Walter Lang, bekend regisseur van een reeks verfilmde musicals, is dinsdag op 73-jarige leeftijd in Cali fornia overleden. Hij was onder meer regisseur van „The King and I", ..There's no bu siness like show business". „Call me madam", „Tin Pan Alley" cn „State Fair". WEESP. Een nieuwe syioorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in de lijn Amsterdam-Hilversum nabij Weesp werd op zijn plaats gebracht. De brug vormt de grootste overspanning die tol nu toe in ons land voor een spoorbrug werd toegepast. De hoofd- overspanning is 1800 nieter land en weegt 1500 ton. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's f 4 Jr.louzie duurt altijd langer t J dan het geluk van degene f t waarop zij zich richt. t t Verwachting tot woensdagavond: Weinig verandering Vannacht opklaringen en hier en daar mist, morgen meer bewolking maar geen regen van betekenis: lol matig of vrij krachtig toenemende naar zuidoost krimpende wind; mi nimumtemperaturen van 3 lot 0 graden, maxima morgen van onge veer 4 graden in hel noorden lot rond 9 in het zuiden van het land. Voor donderdag: Aantal uren zon: 0 tot 4. Min.-temperaturen van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Max.-temperaturen 0 lol 4 graden boven normaal Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 60 procent. ZOTS-EN MAANSTANDEN 9 febr. Zon op 8.08 onder 17.41. Maan op 4.25, onder 11.25. 10 febr. Zon op 8.06, onder 17.43. Maan op 5.25. onder 12,15. Nieuwe maan: 15 febr. (1.29). HOOG- EIS LAAGWATER 9 febr. .9.34 22.27 3.24 15.58 10 febr. 11.08 23.53 4.50 17.21 Doodtü: 9 febr. HET WEEROY ERZICHT DE 13ILT. 8-2. Hot K.N.M.I. deelt mede: In dc nacht van dinsdag op woensdag trok een front met regen van west naar oost voorbij. Achter het front breidde een gebied met op klaringen zich geleidelijk over het land uit. Deze opklaringen kwamen voor in een zwakke rug van hoge luchtdruk. Deze rug wordt echter al weer gevolgd door het front van een orcaandepressie ten westen van Ier land. Dit front beweegt zich hoofd zakelijk in de richting van Frankrijk cn zal derhalve op het weer in ons land voorlopig nóg geen invloed uit kunnen oefenen. De vorslgrens is door de activiteiten van depressies geleidelijk verder naar het noord oosten en oosten tot de lijn Sofia- Warschau-Stockholm teruggeweken. Uiterlijk op 31 december 1974 wil len de bonden een 40-urige werk week, alsmede de vakantie tot twin tig dagen zal zyn uitgebreid. Over de uitvoering hiervan zal gedurende een looptijd van de thans geldende C.A.O. voor 1972 worden overlegd, aldus de bonden. Mogelijk van belang voor zuivering grotere Zeeuwse binnenwateren het experiment Niet alle fosfaten in een rivier zijn echter van wasmid delen afkomstig (voor de Rijn is dit slechts in 40 procent het geval). Advies Het doel van dc nieuwe afdeling van de Deltadienst is wetenschappe lijke adviezen uit brengen over de gevolgen voor het milieu, die ont staan door uitvoering van de Delta werken. of. zoals drs. II. L. F. Saeijs, bioloog van de afdeling, het zegt: ..uitleggen wat belangrijk is aan de technische mensen in Den Haag". Dc nieuwe afdeling zal zich in do komende jaren met name gesteld zien voor de taak de coördinatie tc bevorderen van dc lange termijn- onderzoekingen in het Deltagebied, die o.m. betrekking op dc milieu hygiëne, dc biologie en dc bodem kunde. Een belangrijk onderdeel van het werk is de kwaliteitsbewaking van het water. Opvallend ts dat do laatste tijd dc kwaliteit van het water van het Ha ringvliet sterk is verbeterd. Het rijn water heeft bij Lobith een zuurstof gehalte van anderhalve milimeter, maar dit is opgelopen tot zes a acht milimeter in het Haringvliet De hoe veelheid zwevende stof in het water is met dc faktor tien verlaagd Een nadeel van de afsluiting van dc zee armen zal echter wel zijn dat dc stroomsnelheid van het water ge ringer is. waardoor meer zware me talen in de rivieren kunnen bezin ken, hetgeen vroeger naar zee werd afgevoerd. Het werk van de afdeling milieu onderzoek wordt ernstig beperkt door de personeelsstop, die voor de ryksdienst is afgekondigd. Het ge vaar zit erin dat het milieu-onder zoek niet in de pas blijft met bijbe horende technische studies, aldus ir. Santema. De afdeling lelt thans 3D man. MOSKOU. 7-2. De Chinese leiders hebben in Peking een speciale groep belast met „de zaak-Lin Piao", zo meldt het Russische persbureau Tass Deze „groep" zou tot taak hebben „zwarte lijsten op te'stellen en op grote schaal arrestaties uit te laten voeren". In geheel China wordt een document verspreid over „de tien ernstige misdrijven van Lin Piao", waarin de voormalige „kroonprins" van partijvoorzitter Mao Tse Toeng beticht wordt van „een poging tot een militaire staatsgreep, de vorming van klieken, het onderhouden van betrekkingen met verraders en an dere misdaden". „Een reusachtige zuiveringsgolf verspreidt zich van Peking over an dere steden en provincies". LONDEN, 7-2. De Britse regering staat op het punt een grote politieke stap te doen om de crisis in Ulster over het dode punt heen te helpen, zo hebben regeringsfunctionarissen maandag gezegd. Vermoed wordt dat getracht zal worden de leiders van alle politieke partijen in Engeland, Noord-Ierland en later misschien van de Ierse re publiek, te verzamelen voor vredes besprekingen. De „Daily Express" schreef niet uitgesloten tc achten dat de Noord- ierse bevolking tot een referendum zal worden opgeroepen, om te ver klaren cf zij bij het Verenigd Ko ninkrijk wil blijven, of zich wil voe gen bij de door Dublin bestuurde Ierse republiek. OOSTEIïHOUT, 7-2. Zoals gisteren reeds gemeld heeft een frontale bot sing tussen een personeelsbusje en een tankauto op dc Vijfcikenweg in Oosterhout maandagochtend vroeg het leven gekost aan zeven personen. In het ziekenhuis van Oosterhout moesten nog twee gewonden wor den opgenomen. Over de juiste oor zaak van het verkeersongeluk tast de Rijkspolitie, die met het onder zoek is belast, nog steeds in het dui ster. Het ongeluk gebeurde omstreeks half' acht. De bestuurder van het personeelsbusje, de 24-jarige G. Snel, reed op een gegeven ogenblik met een snelheid van ongeveer 70 km/u de linker rijstrook op. Er volg de vrijwel direct daarna een fron tale botsing met een tegemoetkomen de tankwagen, die 14.000 1 stookolie vervoerde. De gevolgen van het ongeluk wa ren catastrofaal. Van de negen per sonen uit het busje (allen elektro- monteurs in dienst van de N.V. Elektronische en Mechanische Indu strie Noltc2T ui} Eindhoven) werden er zeven - waaronder de chauffeur op slag gedood. Twee werknemers raakten gewond. De bestuurder van de tankwagen liep lichte verwondin gen op. De namen van de slaehtoifers zijn: de bestuurder van het busje G. Snel (24) uit Eindhoven, J. van Herwijnen (20) uit Steensei. P. Derks (23) uit Casteren, A. van Steensei (29) en C. \an Steensei (36). beiden uit Bladen. H. Meurs (22) uit Steensei en L. Kro nenberg (32) uit Bladel. Een 25-jarige man is zwaar gewond in het St. Jo seph ziekenhuis te Gosterhout opge nomen, terwijl een 20-jarige man er minder ernstig aan toe is. ROME. Een comité van vooraan staande Europese juristen heeft de Sowjet-Unie gekritiseerd wegens de behandeling van Joden. GOES, 7-2. Sinds kort experimenteert de Deltadienst van Rijkswaterstaat met een nieuwe methode om fos faat aan water te onttrekken. In het Briclsc Meer wordt dagelijks 5000 liter water gepompt, waarin ijzcrsulfaat (2 milligram yzer per liter) is opgelost met als gevolg dat ijzer- fosfaat in het rivierslib neerslaat. Daar richt fosfaat weinig schade aan, zo is vastgesteld, zolang niet gebaggerd wordt, aangezien dan het probleem wat er met het fosfaat moet worden gedaan, weer opduikt. Regelmatig wordt thans op verschillende plaatsen' in het Brielsc Meer dc kwaliteit van het water gecontroleerd. Dit is één van de projecten van dc onlangs opgerichte afdeling mi- licu-oiidcrzock van dc Deltadienst, die in Goes is gevestigd. Woensdag zal de nieuwe behuizing van deze afdeling in het voormalig gemeente huis van 's Heer Arendskcrke wor den geopend. Wanneer deze proef gunstig uil- valt - binnen twee a drie jaar hoopt men definitieve resultaten te hebben - kunnen misschien grotere Zeeuwse binnenwateren worden gezuiverd. Men denkt hierbij in de eerste ulauls aan hef nog te vormen Zeeuwse Meer. Maar volgens ir. P. Santema, hoofd van de afdeling waterhuishou ding oanpassingswerken cn inrich ting dcllamercn van Rijkswaterstaat, behoort zuivering van rivieren ook tot de technische mogelijkheden Het overmant aan fosfaat in hei water leid! tof sterke algengroei. die al do beschikbare zuurstof opneeml. Wanneer er geen zuurstof meer is. sterven dc algen massaal af. hetgeen slijmwording en stank lot gevolg heeft. Men heeft voor do proef het oos telijk deel van het Briclse Meer ge kozen. vanwege dc afzienbare afme tingen, die directe controle op dc waterkwaliteit en de aanwezigheid van mogelijke fosfaathoudende lo zingen De zeepfabrikanten hebben reeds belangstelling getoond voor

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1