EXPLOSIEVE BRAND IN COMPRESSORSTATION GASUNIE DE ZIERIKZEESCHE COURANT „vreedzame weg" Egypte denkt aan Vlucht in twee etappes Nederland gaat Bangla Desh erkennen Moskou en Cairo Gaat werkloosheid teruglopen? Aardschokken in n.o.-Italië Kritiek van Moskou op mr. Luns Ernstige toestand op Cyprus Max Tailleur boos op anti-rook prijswinnaars I j REDAKTIE EN ADMINISTRATIE ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 225S, Priis Per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand t 4,50; per jaar na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 7677. 52,50. Losse nummers 30 cenl- Verschijnl maandag, dinsdag donderdag en Redakteur: M. J. Bij de Vaaie, iel. (01110) 2938. Uilgave: 7"#f. "v^gl oèrT^on^aclpHireM dT .TérienU|tepd"enl™jn exclusief 0» nummer: Dfi tfUUlhOHW VI flc kiwkkelwmter N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. 4 B.T.W. Catastrofale sabotagedaden ZIERIKZEESCHE Maandag 7 februari 1972 28ste jaargang Nr. 21027 NIEUWSBODE WAARIN OPGENOMEN 1797-1889 Wie van de omwonenden van het terrein al niet op bevel van burge meester drs. J. J. M. Bonnier de hofstede had ontruimd, vertrok toen overhaast met niet veel meer dan lijfgoed en wat geld uit vrije wil. Eerder ontplofte een tijdbom bij het grootste verdeelstation van de Gasunie in het gehucht Vlisteren bij Ommen. Beide ontploffingen wyzen erop dat men hier te doen heeft met sabotage. Een uitgebreid justitieel onderzoek is ingezet. BELGRADO, 5-2. President Sadat van Egypte is zaterdag naar Damas cus vertrokken na een dag bespre kingen te hebben gevoerd met de Zuidslavische president, Tito, op het eiland Brioni. De twee staatslieden zijn ox^ereen- gekomen de al tien jaar lang be staande vriendschappelijke betrek kingen te verdiepen. Sadat en Tito zagen elkaar voor de derde maal se dert het overlijden van Nasser in september 1970. Uit welingelichte Zuidslavische kringen werd vernomen dat bij de gesprekken gebleken is dat Egypte zal trachten langs vreedzame weg een oplossing voor de crisis in het midden-oosten te vinder1 In Syrië en daarna in Libië zal Sa dat verslag uitbrengen over zijn be sprekingen in Moskou. Hij wordt op 11 februari in Cairo terug verwacht. Opheffing grenscontrole Nederland-België LUXEMBURG, 5-2. Wellicht zul len binnenkort de laatste controles aan de Nederlands-Belgische grens kunnen worden afgeschaft, zo heeft de Belgische staatssecretaris van buitenlandse zaken Henri Fayat in het Benelux-parlement meegedeeld. Zolang nog grenscontrole bestaat is het beeld dat het publiek van de Be nelux heeft nog niet volmaakt. Voor- veel problemen is al een oplossing gevonden, maar het harmoniseren van de accijnzen en de B.T.W. is tot. nu toe op onoverkomelijke moeilijk heden gestuit. Harmonisatie op het hoogste niveau is onmogelijk geble ken gezien de gevolgen die dit voor de kosten van levensonderhoud zou kunnen hebben, maar men mag niet wanhopen dat wellicht spoedig een akkoord zal worden bereikt, aldus Fayat. WENEN, 5-2. Een Tsjechoslo waaks gezin is er in twee etappes in ge slaagd naar Oostenrijk te vluchten. De 33-jarige musicus Janoschka, die veel in het buitenland werkte, had de waarschuwing gehad, dat zijn visum niet zou worden vernieuwd. Hij besloot toen, zich in Oostenrijk te vestigen en zijn gezin te laten overkomen. Met een vriend uit We nen kocht hij een tweedehands-auto waarin een schuilplaats gemaakt werd- Gp 29 januari maakten twee vrien den een eerste reis naar Bratislava, waar de twee kinderen werden op gehaald. Kort daarop vertrokken 1 eide vrienden, in de richting Brno err do echtgenote van de musicus over de grens te smokkelen. Tijdens deze tocht, vlak bij de grens bezorg de getrek aan benzine de inzittenden van de auto de nodige sponning. Maar het waren de behulpzame en riets vermoedende Tsjechoslowaakse douanebeambten, die de auto de grens ovevduwden. Tsjechische beklaagde overleden PRAAG, 5-2. Mevrouw Edita Ce- renska. voormalig secretaresse van de Tsjechoslowaakse federale natio- rale vergadering, die vorig jaar juli op beschuldiging van „het versprei den van beroepsgeheimen"' tot één jeor gevangenisstraf was veroor deeld. is afgelopen week aan een hartaanval overleden. Zij stond des tijds terecht met o.a. Hubert Stein, een tolk van de Nederlandse ambas sade in Praag, die tot twaalf jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Mevrouw Cerenska. die in de tweede wereldoorlog in het Duitse concentratiekamp Ravensbriick heeft gezeten, was al in september 1970 opgepakt. DEN HAAG, 5-2. De régcring heeft besloten binnenkort over te gaan tot erkenning van de volksre publiek Bangla Desj. CAIRO. 5-2 De besprekingen die president Sadat in Moskou heeft ge voerd zullen leiden tot een vergro- ting van de kracht van Egypte om de „Israëlische agressie" af te slaan. Zo wel Egypte als de Sowjet-Unie zul len echter blijven zoeken naar een vredesregeling in het midden-oosten. DEN HAAG, 5-2. Het aantal van ongeveer 130.000 werklozen, dat vol gens een recente mededeling van ministers- Boersma van sociale za ken in januari werd bereikt, is ver moedelijk het hoogste punt in deze werkloosheidsgolf. Het is de stellige verwachting van het ministerie van sociale zaken, aldus een functionaris van dit departement dat het aantal werklozen einde februari lager zal zijn. Dat komt doordat de seizoens werkloosheid, die op het ogenblik ruim 30.000 mensen omvat, in febru ari zal gaan verminderen. ANCONA, 5-2. Na aardschokken van vrijdagochtend hebben zich la ter in het gebied van de Italiaanse stad Ancona, aan de Adriatische kust. opnieuw aardbevingen voorge daan. Een honderdtal huizen is bescha digd en duizenden mensen hebben uit angst voor een ramp de stad ver laten. De spoorwegen hadden op empla cementen buiten de stad wagons ter beschikking gesteld van degenen die anders de nacht in de open lucht hadden moeten doorbrengen. Ande ren hebben onderdak gekregen in tenten die door de autoriteiten bui len de stad waren neergezet. Vijftig gevangenen in het huis van bewaring van Ancona zijn vrijdag naar inrichtingen in Bologna en Spo- lete overgebracht. In Ancona patrouilleerde de poli tie om eventuele plunderingen tc voorkomen. De scholen waren vrijdag gesloten evenals vele winkels en bedrijven. In een brief van minister-presi dent Biesheuvel, die vrijdag in Isa- lamabad is overhandigd, is van dit voornemen reeds mededeling gedaan aan president Bhoetto van Pakistan. Teyens wordt in deze boodschap de verzekering gegeven, dat Neder land bereid is de financiële hulpver lening in het kader van h*»t Pakistan consortium en de technische samen werking voort te zetten. Zoals bekend is de kwestie van er kenning van Bagla Desj onderwerp van overleg tussen de deelnemers aan de Europese politieke samen werking. Verwacht wordt dat ande re bij dit overleg betrokken landen ongeveer gelijktijdig een overeen komstige aankondiging zullen doen, zo deelt het ministerie van buiten landse zaken mede. MOSKOU, 5-2. Leden van de Ncordatlantische - verdragsorganisa tie (NAVO) proberen op elke manier de bijeenroeping van een Europese veiligheidsconferentie te vertragen, aldus het Russische partijblad Praxvda. In een commentaar op de uitspra ken die de secretaris-generaal van de Navo, mr. Luns, onlangs in de Verenigde Staten heeft gedaan, stel de Joeri Charlanow zaterdag dat de denkbeelden van mr. Luns de voor naamste hinderpalen op de weg naar ontspanning in Europa vormen. „Luns is b.v. van mening, dat de voorbereidingen voor een Europese conferentie over veiligheid en sa menwerking zich over een lange pe riode moeien voortslepen. NICOSIA, 5-2 „De toestand op Cy prus is buitengewoon ernstig", zo is in officiële kring in de hoofdstad Nicosia gezegd. De regering is doen de maatregelen te treffen. Volgens genoemde kring „beschikt de regering over inlichtingen dat ge neraal George Grivas op het eiland is en persoonlijk betrokken is bij illegale en subversieve activiteiten van verboden groepen". Generaal Grivas is steeds een voorvechter geweest van de „enosis" de aansluiting bij Griekenland. AMSTERDAM. 5-2. ..Ik ben diep teleurgesteld in u". zei Max Tailleur zaterdagmorgen tegen de elf mensen, die door een jaar niet tc roken, een door heni uilgeloofde prijs van dui zend gulden hebben gewonnen. „Ik had gehoopt dat dit cerT be sluit voor uw leven zou zijn. maar uit de krantenartikelen van dc laat ste week heb ik begrepen dat het u vooral om die duizend gulden ging. En dat is triest. Ik had gedacht dat ik met mensen te doen zou krijgen met verstand in hun hoofd, maar de sigarettenfabrikanten hebben de slag gewonnen. Koopt u zich van die duizend gulden maar een luie zit bank en ga daar maar op liggen ro ken. u hebt er recht op". De prijswinnaars lieten merken dat zij op hun beurt er zeer teleur gesteld over waren dat Max Tailleur op grond van ..verkeerde kranten- publikaties" zijn vertrouwen in hun goede bedoelingen had opgezegd. Dr. L. Meinsma, die de actie heeft ge leid, zei erop te vertrouwen dat ten minste 99 procent van de prijswin naars „niet meer aan roken denkt". RAVENSTEIN, 6-2. Na een hevige explosie is zondag morgen vroeg een felle huizenhoge brand uitgebroken op het terrein van het compressorstalion van de Ned. Gasunie in het Brabantse Ravenstein. Drie kwartier later volgde een tweede ontploffing. Vele ruiten in de onttrek zijn gebarsten. De brandweercorpsen uit Ravenstein, Oss en Schaijk rukten uit om het vuur te bestrijden. De burgemeester van Ravenstein liet de huizen en boer derijen in de omgeving evacueren. Deskundigen van de Gasunie werden in allerijl naar de plaats van de ramp gestuurd. Het compressorstation dient als pompinstallalie voor de gasleidingen naar Zuidnederland. België en Frankrijk. De afvoerleidingen zijn tot dusver buiten direct gevaar gebleven. De technici van de Gasunie wisten de toevoer af te sluiten. De vele belangstellenden die het schouwspel kwamen bekijken wer den door een versterkte politiemacht op veilige afstand gehouden. Er zijn tot nu toe geen ongelukken met mensen gebeurd. De eerste ontploffing, omstreeks kwart over vier, wekte op kilome ters afstand Brabanders uit hun slaap. De filterinstallatie van het compressorstation vloog na de klap onmiddellijk in brand. De Gasunie liet het gas ongemoeid branden, maar zoog wel onmiddellijk het ge bouw met de pompinstallaties gas- vrij om overslaan van het vuur te voorkomen. Het bedrijf streefde ernaar de gas- voorziening normaal doorgang te laten vinden zodat de grote steden in Zuid-Nederland niet zonder gas zouden komen te zitten. Doordat de gasafname op zondag ochtend gering was, kon met behulp van het eerdere pompstation in de Keten, in Ommen, voldoende gas druk worden gehandhaafd. Wel werd de gasaansluiting van enkele grote klanten, die op andere brand stof kunnen omschakelen dichtge draaid. Rampgebied Ravenstein was een rampgebied: afgesloten van de buitenwereld mat een huizenhoge xdam op drie kilo meter van het stadje, dat een ver zameloord was van brandweerkorp sen en diensten van de Bescherming Bevolking (B.B.). De manschappen troffen elkaar aan de koffietafels van het gemeenschapshuis, omdat toch niemand wist wat er aan de hand was of wat er gedaan kon wor den. De politie had de wegen afge zet en op een enkele hot line na wa ren ook alle telefoonverbindingen verbroken, waarschijnlijk doordat overbelasting van de centrale. Bij iedereen in het stadje zat de schrik er diep in nadat na de eerste explosie nog een tweede zware ont ploffing was gevolgd, die alle ramp bestrijders en belangstellenden in panische angst van het terrein van de ramp had doen vluchten. In het stadje waren toen ook diverse ruiten gesprongen. Niemand raakte daarbij gewond. Doden in Turkije door de koude ISTANBUL, 5-2. Zeker dertig men sen zijn tijdens de sneeuwstormen en de lage temperaturen in de afgelo pen twee weken in Turkije omgeko men. Het zijn boeren die te voet van het ene bergdorp naar het andere in het oostelijke gebied van Anatolië gingen. De bevroren wegen veroorzaakten een record-aantal verkeersongeluk ken. Aan de citrusoogst in het zui den van het land werd grote schade aangericht. WOERDEN. Zierikzees' 1949-effekt le Woerden, dat in maart het 600- jarig bestaan gaat vieren. Een his torisch tafereeltje voor het oude raadhuis, waarbij de schandpaal aan de gevel een rol speelt. De burgerij zorgt zelf voor de historische cos- tuwrns. Drie gouden plakken Dil nummer bestaat uit 6 pagina's het te dragen. t Het is geen lc^nst om oud te worden. Het is een kunst om Verwachting tot dinsdagavond: Plaatselijk regen Veel bewolking met plaatselijk regen en hier en daar mist, maar morgen overdag ook enkele opklaringen; zwakke tot matige wind, eerst uit uiteenlopende richtingen, later zuid westelijk; minimumtemperaturen rond 5 graden, maxima morgen van ongeveer 7 graden in het noorden tot 11 in het zuiden van het land. Voor woensdag: Aantal uren zon: 1 tot 6 Min.-temperaturen: 0 tot 5 graden boven normaal Max.-temperaturen: 0 tot 5 graden boven normaal Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent ZON- EN MAANSTANDEN 8 febr. Zon op 8.10. onder 17.39. Maan op 3.17, onder 10.48. Laatste kwartier: 7 febr. (12.11). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 8 febr. 8.30 21.05 2.18 14.43 Doodtij: 9 febr. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 7-2. Het K.N.M.I. meldt: Aan de westelijke flank van een ho- gedrukgebied waarvan het centrum zich boven zuidoost Europa bevindt, trekken voortdurend kleine storin gen van het zeegebied ten westen van Portugal via het Kanaal en de Noordzee verder oostwaarts. De zui delijke stroming die deze storingen meevoert, vindt zijn oorsprong in streken rond de Middellandse Zee en is bijgevolg zeer zacht en vochtig. Overdag stijgen de temperaturen in die gebieden die in deze stroming liggen tot waarden rond 10 raden. Hoewel wat verder naar het oosten in Europa nog wel vorst voorkomt, is deze o\-er het algemeen, uitgezon derd in Rusland en noordelijk Skan- dinavic. nog maar van vrij geringe betekenis. SAPPOROArd Schenk heeft ook beslag gelegd op de gouden medaille roor de 10.000 meter. Na de overwinning op de 5000 en 1500 meter voor de derde maai Olympisch pond voor Schenk. Tweede op de 19.000 nieter u erri Kees Verkerk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1