grote carnavalsavond 1 DEURLOO DE ZIERIKZEESCHE COURANT RECHTBANK VERBIEDT INDUSTRIEBOND VAN HET N.V.V. STAKING IN METAALBEDRIJVEN UIT TE ROEPEN AUSTIN MORRIS m bar „The Game" te Renesse MEUBELEN ft TUINMAN Vrachtauto in brand - 36 doden um 3W!M 3d" 1VAVNHV0 Gezinsverzorgster in Tilburg vermoord Een 2 CV j Prinses Beatrix en prins Claus bij president Heinemann en kanselier Brandt I INTERMEUBELNIEUWS 1972 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 4 februari 1972 128ste jaargang Nr. 21026 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (OtltO) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaale, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: Toneel en muziek te Dr ei schor Verbod op straffe van één miljoen gulden per actie AMSTERDAM, 3-2. De president van de Amsterdamse rechtbank heeft donderdagmiddag in zijn mondelinge uitspraak in het kort geding tegen de Industriebond N.V.V. deze verboden vrijdag een staking uit te roepen in zestien metaalbedrijven, die behoren tot de con cerns Rijn-Sehelde-Verolme en Ï.H.C. Op niet-nako- tning van dit verbod is een dwangsom gesteld van één miljoen gulden per dag. De president zei te hebben nagegaan of er omstandigheden zijn, waaronder bij de heersende rechtsnormen niet kan worden gevergd, dat het werk wordt voortgezet. Zulke omstandigheden zijn volgens hem niet aanwezig. De Industriebond moet zich onthouden van het ontketenen en bevorderen van stakingen en of andere desorganiserende acties, aldus het vonnis. De president deed zijn uitspraak anderhalf uur voordat het ultima tum verliep dat de Industriebond aan de bedrijven had gesteld. Als voor donderdagmiddag vijf uur geen akkoord zou zijn bereikt over een afzonderlijke cao tussen deze bedrij ven en de Industriebond dan zou deze zijn leden oproepen het werk op vrijdag neer te leggen. Woensdagavond maakte het een- Dealer: ISTA Oosterland trale actiecomité van de Industrie bond bekend dat de eerste acties zouden bestaan uit een 24-uurssta- king. Deze zouden worden gehouden bij het Rijn-Schelde-Verolme con cern en de werf Gusto in Schiedam. Hoger beroep De Industriebond N.V.V. tekent beroep aan tegen het vonnis van de president van de Amsterdamse rechtbank, die donderdagmiddag in kort geding de Industriebond ver bood te staken of acties uit te roe pen. De bond verklaarde zich na af loop van het' kort geding bereid om opnieuw aan de onderhandelingsta fel te gaan zitten. Zaterdag 5 februari a.s. m.m.v. „The New Black and White" uit Goes. Aanvang 20.00 uur. >A~ Maandag a.s. zal de Industriebond aan de poorten van genoemde be drijven 300.000 pamfletten uitdelen om haar leden bekend te maken, dal zij haar oproep tot staking intrekt en z.i.h verder van het oproepen van acties onthoudt. Commentaar In een voorlopig commentaar op het vonnis zei C.N.V.-voorzitter J. Lanser donderdagavond dat hij de uitspraak slechts zeer voorzichtig wilde beoordelen, gezien de zeer be knopte en nog onvolledige motive ring van de pi-esident van de Am sterdamse rechtbank. De heer Lanser zei dat het C.N.V. met zijn metaalbond, de C.M.B., van oordeel is dat de omstandigheden geen staking rechtvaardigén. Voor zover de president deze motivering gebruikt, is de heer Lanser het dan ook met hem eens. Het N.K.V. gaf nog geen commen taar omdat het eerst de beleidsas- pekten van het vonnis wil bestude ren. De voorzitter van de Christelijke Metaalbcdrijfsbond, de heer C. van Dijk, zei in een eerste reactie dat hij zich geen overwinnaar voelt. „Als de president in het voordeel van de N.V.V.-bond had beslist had ik mij ook geen verliezer gevoeld. Wij hebben op een naar onze overtuiging volledig acceptabele manier een cao afgesloten en daar verandert de uit spraak van de rechter niets aan" De heer Van Dijk hoopt dat de Indu striebond N.V.V. zich nu nog eens „ernstig zal gaan bezinnen op de thans ontstane situatie". (Advertentie) Naast onze ruime voorraad tapijt, overgordijnen en vitrages hebben wij ook „up to date" zoals: fraaie bankstellen eetkamers en wandmeubclen etc. etG. Komt U vrijblijvend eens langs, want U hebt recht om óók deze collectie te bekijken. MOL 17-19 - ZIERIKZEE Telefoon (01110) 2887 LAGOS, 3-2. Zesendertig mensen zijn woensdag in het noorden van Nigeria levend verbrand en vijf ern stig gewond toen de vrachtwagen waarin zij zaten bij een botsing in brand vloog. Behalve passagiers werd met de vrachtwagen een lading lucifers ver voerd. Drie kandidaten voorzitterschap C.H.U. UTRECHT. 3-2. Het dagelijks be- stuur van de CHU heeft donderdag avond meegedeeld dat op 15) febru ari aan de Unieraad voor het voor zitterschap zullen worden voor-ge steld: A. J. Kaland, Middelburg; ds, A. Oliemans. Dordrecht en mr. O. W. A. baron Van Verschuer uil Beest SAPPORO. Rechts Ard Schenk, die de eerste gouden pink won op de Olym pische Spelen, door het winnen van de 5000 meter hardrijden. hier in gesprek met de Westduitser Erhard. Keiler. -uernqo) 9 s P 6epuoz - 6epJ3)ez - SepfuA 80z>|Ma!2 '81 )>|Jeujj0LUUjei TILBURG, 3-2. In de nacht van woensdag op donderdag, tussen half twee en twee uur, is de 39-jarige Gertrud Lena Maria Egberts uit Til burg vermoord. De gezinsverzorgster kwam van een kaartavondje en fiet ste door het eenzame, vrijwel onbe woonde, industrieterrein in Tilburg- noord. Zij werd aangevallen, ver moedelijk eerst klemgereden en toen ze zich verweerde werd ze met de slinger van een autokrick gedood op een grasveld. De patholoog-anatoom, dr. Zel- denrust, die donderdag sectie ver dichtte, constateei-de dat het slacht offer door enkele slagen op het hoofd zo zwaar is gewond dat ze is overleden. Haar gezicht was onher kenbaar. Haar schedel was op ver scheidene plaatsen ingeslagen, ver der had ze gekneusde handen en een gebroken linker arm, een kaakfrac- tuur en een gescheurde linker wang. Bovendien moet de doldrieste moor denaar de vrouw in de rug hebben geschopt. Snoren van een aanran ding zijn niet gevonden. Bloedspoor Vast staat dat dé vrouw zich he vig verweerd heeft, een bloedspoor van enkele tientallen meters duidt er op dat de moordenaar, over wiens identiteit de politie volkomen in het duister tast, het lichaam van zijn slachtoffer een eind over de grond heeft getrokken Eén van de hand schoenen van de vrouw vond men een eind van het lichaam af Haar fiets, met een licht beschadigde voorband en een scheefgetrokken stuur, stond tegen een transforma torstation bij het grasveld Advertentie HiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiJiimiiiimij) Ei In plaats van dit jaar met vakantie te gaan nemen wij c.v. S wel te verstaan. E AUTO A LOUIS GOEDBLOED Telefoon (01116)245 inmiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiï BONN, 3-2. Prinses Beatrix en prins Claus, die zich voor een infor meel bezoek in Bonn ophouden, heb ben gisteren een twee uur durend bezoek gebracht aan de Westduitsc president Gustav Heinemann en diens vrouw. Het prinselijk paar gebruikte in de presidentiële ambtswoning, De Ville Rammerschmidt, de lunch. De Westduitse president had hen reeds tijdens zijn staatsbezoek aan Nederland in 1969 uitgenodigd en de ze uitnodiging nog eens herhaald toen koningin Juliana en prins Bern- hard in oktober de Bondsrepubliek bezochten. Kanselier Brandt had prinses Bea trix en prins Claus uitgenodigd voor een theevisite. Hoewel dit, onderdeel een half uur op het programma stond, bleef het prinselijk paar bijna een uur en keerde vervolgens om half zes per auto terug naar Dra- kensteijn. Als intermezzo tussen de bezoeken aan president Heinemann en kanse lier Brandt brachten prinses en prins een bezoek aan de Nederlandse am bassade in Bonn, waar zij met en kele leden van het ambassadeperso neel spraken. Advertentie KGCGGCCCGGCCCCCCCCCCCCGGCCCCCCCCCCCCCCGGCGCCGCCGCCGG^ Prijsgarantie op alle meubelen O Intermeubel gaat in 1972 scherp voor U op de prijzen letten. U krijgt, bij de 5 jaar garantie op kwaliteit, nu ook nog garantie op de laagste prijs. X Als blijkt, dat U elders goedkoper had kunnen a slagen, krijgt U het verschil kontant terugbetaald. ij Voor trouwklanten en grotere aankopen geldt een l| speciale regeling, x Bij aankoop in fabriekstoonzalen krijgt U 10 X korting als reiskostenvergoeding. 0 Wees prijsbewust, koop bij: 0 8 „de meubelshowroom van Zierikzee" k MEELSTRAAT 31 SAPPORO. Gracieus bewoog zich de Japanse kunstrijdster Izuhi Tsjuje- mura zich over het ijs van het ijs stadion in Sapporo, tijdens de offi ciële opening van de Olympische Spelen. In haar hand de Olympische toorts, die zij overhandigde aan een Japanse atleet, die de Olympische vlam ontstak. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's f Het zekerste middel om niet f van meniing te veranderen is f niet na te denken. Verwachting tot zaterdagavond: Tijdelijk regen Vanavond en vannacht opklaringen, maar morgen overdag in het alge meen veel bewolking met tijdelijk regen; overwegend matige wind uit zuidoost tot zuid; minimumtempe raturen ongeveer 2 graden, maxima morgen rond 8 graden, maar in het Waddengebied enkele graden lager. Voor zondag: Aantal uren zon: 0 tot 4. Minimumtemperauur: 1 tol 6 graden boven normaal. Maximumtemperatuur: 0 tot 6 gra den boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 5 febr. Zon op 8.15, onder 17.34. Maan op onder 9.45. 6 febr. Zon op 8.13, onder 17.35. Maan op 0.55, onder 10.01. 7 febr. Zon op 8.12, onder 17.37. Maan op 2.06, onder 10.21. Laatste kwartier: 7 febr. (12.11). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 5 febr. 6.38 18.18 0.00 12.29 C febr. 7.08 19.31 0.41 13.08 7 febr. 7.44 20.13 1.27 13.49 Doodtij: 9 febr. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 4-2. Hel K.N.M.I. deelt mede: Ook het komende etmaal blijft zachte lucht, waarin de middaglem- peraturen lot ongeveer 7 graden op lopen. naar onze omgeving stromen. Dit is het gevolg van een depressie, waarvan de kern vrijdagmorgen ten westen van Schotland lag. Randsto- ringen van dit lagedruksysleem trek ken over Frankrijk en Engeland naar onze omgeving. Een dergelijke storing trok in de nacht van donder dag op vrijdag over ons land en bracht plaatselijk 5 tot 7 millimeter regen. In oost-Frankrijk viel plaat selijk 10 tot 20 mm. Een andere sto ring lag vrijdagmorgen even ten westen van de Golf van Biscayc en trekt vandaar in noordelijke richting verder. Verwacht wordt, dat deze storing ook bij ons lijdelijk weer re gen zal brengen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1