DE ZIERIKZEESCHE COURANT IERLAND VRAACT V.N. STAPPEN TEGEN ENCELAND familiezak, paprika ofpotato Minister van defensie wil nog geen diensttijdverkorting 130.000 werklozen CASH AND CARRY MEUBELRAMA Tyfus-epidemie in Karinthië EGYPTE GAAT ZUINIG DOEN Nederland heeft ais ummkimfmpt' wij breng en mooie practische modellen MAXI-kwaliteit voor MINI-pmjzen daar gaat 't toch om REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: Zierikzee krijgt zomers „Wol er spel" ZIERIKZEESCHE Donderdag 3 februari 1972 128ste jaargang Nr. 21025 NIEUWSBODE WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 „Oorlogstoestand" dreigt DUBLIN. Een massale politiemacht was in Dublin op de been om de En gelse ambassade te beschermen tegen de stormlopen van duizenden woe dende demonstranten, die bij de am bassade waren samengestroomd om te protesteren tegen de schietpartij in Londonderry. Een benzinebom raakte de muur van de ambassade. Het was het begin van de totale on dergang van het gebouw, dat een prooi der vlammen werd. NEW YORK, 2-2. De Ierse minister van buitenlandse zaken, Patrick Hillery, lieeft woensdag secretaris generaal Kurt Waldheim van de Verenigde Naties in een boodschap gevraagd, stappen te nemen bij de Britse regering 0111 deze een einde te laten maken aan haar huidige politiek in Noord-Ierland. Hillery overhandigde de boodschap aan YValdlieims kabinetschef Narasim- han, daar de secretaris-generaal morrienteel de zitting van de Veiligheids raad in Ethiopië bijwoont. De Ierse minister verklaarde in een t.v.-interview dat de Britten met hun politiek, in Ulster een „oorlogstoestand" dreigen te scheppen die voort zal duren tot een oplossing is gevonden. Op de vraag of hij doelde op een oorlog tussen Engeland en de Ierse Republiek antwoordde hij, dat er geen verklaarde oorlog tussen zijn land en Engeland zou komen maar dat het gevaar bestond van een oorlog tussen Engeland en het Ierse volk. Twee jaar geleden had de Britse regering het ondergrondse Ierse re publikeinse leger (I.R.A.) de oorlog Advertentie CHIPS 69 verklaard „en dat was in Groot-Brit- tannië geaccepteerd omdat de I.R.A. een terroristische organisatie was" maar in de tijd daarna was de I.R.A. breder en breder geworden en „alle katholieken, alle nationalisten, allen die het niet eens waren met de Unio nistische regering (in Belfast)" gaan omvatten. En zondag was op wrede wijze duidelijk gemaakt welke poli tiek de Britten volgen. „Het is een oorlog tegen dat deel van de Ierse bevolking dat hun overheersing niet aanvaardt. Be Britten hebben de oorlog verklaard aan de bevolking Wij zijn betrekkelijk ongewapend Be beschikbare wapens zijn lijdelijk verzet, burgerlijke ongehoorzaam heid. Er zijn veel soorten wapens. Maar eerst moeten de landen van de wereld de Britten ervan proberen "te doordringen, dat dit geen manier van optreden is", aldus Hillery. Het gebeurde van zondag Later verklaarde Hillery op een persconferentie, dat de Britse troe pen zich zondag in L-ondonderry schuldig hadden gemaakt aan „niet te lechtvaardigen moord" op dertien mensen. „Ik geloof dat de Bi'itse re gering dol is geworden - ze zijn gek", zo zei hij. „Of dit het gevolg was van amok onder de militairen, of van een beslissing van Londen mensen te doden om anderen te ontmoedigen, weet ik niet. Maar de Britse regering had tevoren duidelijk moeten maken dat de straf voor de protestmars de doodstraf zou zijn Hillery gaf toe dat hij niet veel van de Verenigde Naties verwacht, daar het handvest inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een lidstaat verbiedt (een bepaling die de Ierse republiek overigens niet 'op Ulster vindt slaan). Hij zou dan ook niet vragen om een bijeenkomst van de Veiligheidsraad of het zen den van V.N.-troepen of -waarne mers naar Noord-Ierland. Als Lon den echter zijn huidige politiek voortzette zou het zich „dieper en dieper in het bloed" werken. „Enige tijd geleden zei ik dat alleen God de Britten tot rede zou kunnen bi'engen. Maar nu dat nog niet- gebeurd is, hoop ik dat andere regeringen dat kunnen doen". Geen beroepsleger WENEN, 2-2. In de Oostenrijkse provincie Karinthië heerst een tyfus epidemie. Vier en zeventig personen bevinden zich met tyfus verschijnse len in ziekenhuizen. Het merendeel van hen had in december na een be grafenisplechtigheid in een restau rant in Loibach gedineerd. De ziekte zou door twee werkmeesters van het restaurant zijn overgebracht. De gezondheidsautoriteiten in Ka rinthië hebben uit voorzorg in Loi bach en omgeving restaurants en in Klagenfurt een reeks scholen geslo ten. DEN HAAG, 2-2. Volgens een schatting van het ministerie van so ciale zaken is het aantal werklozen in Ons land in januari tot 130.000 ge stegen. Dit cijfer is een ruwe schat ting, die niet naar duizenden nauw keurig is. In deze 130.000 is de seizoenswerk loosheid inbegrepen. Einde december jl. bedroeg het aantal werklozen met inbegrip van de seizoenswerkloos heid 114.500. Rijksweg 26 - Nieuwerkerk Telefoon (01114) 1268, b.g.g. 1265 Maandags gesloten Vrijdagsavonds tot 9.00 uur. zaterdags lot 5.00 uur geopend Dit nummer bestaat" uit 10 pagina's Er zij nmensen die ons een j lucifershoutje geven in de hoop er een eik voor terug te t ontvangen. Verwachting tot vrijdagavond: Vannacht regen Vanavond en vannacht veel bewol king met op de meeste plaatsen re gen morgen overdag van het zuid westen uit opklaringen en bijna overal droog; overwegend matige zuidelijke wind; minimum-tempera turen ongeveer 3 graden, maxima morgen van 6 graden in het noorden tot 10 graden in het zuiden van hel land. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 1 tot 6. Min.-temperaturen 1 tol 5 graden boven normaal. Max.-temperaturen: 0 tot 5 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 4 febr. Zon op 8.17, onder 17.32. Maan op 23.44, onder 9.32. Laatste kwartier: 7 febr. (12.11). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 4 febr. 6.10 18.29 11.55 Doodtij: 9 febr. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 3-2. Het K.N.M.I. meldt: Het weer in grote delen van West- Europa blijft onder invloed van een opeaandepressie. die zachte en voch tige lucht via frankrijk naar onze omgeving doet stromen. Een bij de depressie behorend front trok woensdagavond in noordelijke rich ting over ons land en veroorzaakte daarbij op de meeste plaatsen wat regen. Een golfvormige storing in dit front bereikte donderdagmorgen Spanje cn naar het zich laat aanzien zal deze storing ons land de komen de nacht passeren. Daarna stroomt enigszins onstabiele lucht naar ons land, in deze lucht kan plaatselijk oen bui voorkomen, maar daarnaast worden ook enkele opklaringen ver wacht. Donderdag gaat de Ierse minister naar Washington voor een gesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot Rogers. Op zijn programma staan vei der bezoeken aan Canada. Italië en Frankrijk. Minister Hillery waarschuwde nog dat zijn regering alleen met „ver schrikkelijk veel moeite" het hoofd kan bieden aan de enorme druk van de kant der bevolking, het Britse ge weld met geweld te beantwoorden. Vlucht per vrachtwagen BONN. 2-2. Een Oostduits gezin van drie personen is er dinsdag in geslaagd met een vrachtauto naar de Westduitse deelstaat Hessen te ont komen. De 30-jarige vrachtauto chauffeur van een collectieve boer derij maakte van de grondmist ge bruik om met zijn vrouw en 6-jarig zoontje te vluchten zonder dat zij werden opgemerkt, zo heeft de West- Duitse politie woensdag meegedeeld. Deel Duits losgeld terecht ESSEN, 2-2. Een deel van het los geld dat de ontvoerders hadden ge kregen in ruil voor de vrijlating van de Duitse supermarkt-miljonair Theo Albrecht is terecht, zo heeft de politie van Essen bekendgemaakt. Van de som van in totaal zeven miljoen mark is, naar uit betrouw bare bron vernomen is, 2,8 miljoen, mark gevonden. Het was in de grond gestopt in de omgeving van Düssel- dorf en Recklinghausen. Albrecht was 16 december na een gijzeling van 18 dagen vrijgelaten. Een van de ontvoerders, de advo caat Ollenburg, zou de politie de plaats gewezen hebben waar het geld verstopt was. Het is nog niet bekend waai' de rest van het geld is. CAIRO, 2-2. De Egyptische rege ring heeft woensdagavond een reeks bezuinigingsmaatregelen bekendge maakt, die variëren van de sluiting van een televisiekanaal tot prijsver hogingen van benzine en cement. De maarregelen werden doG Ra dio-Cairo een onderdeel genoemd van een campagne om het land voor te bereiden op de „onvermijdelijke strijd" tegen Israël. Zij zijn na een kabinetsraad van zes uur onder voorzitterschap van premier Aziz Sidky tot stand gekomen. De sluiting van een t.v.-kanaal treft de zender die voornamelijk werd gebruikt voor buitenlandse culturele uitzendingen. Egypte heeft nog twee t.v.-stations, doch hun zendtijd is met gemiddeld vier uur per dag beknot. DEN HAAG, 2-2. Minister De Kos ter van defensie heeft woensdagmid dag de kamer aangeraden tijdens het voortgezet defensiedebat - de dcor P.v.d.A., D'66 en P.P.R. inge diende voorstellen om te komen tot vei korting van de militaire diensttijd te verwerpen. De diensttijdverkor ting maakt onderdeel uit van de studie van de commissie Van Ryckc- versel ever het defensiebeleid in de komende jaren. Deze commissie heeft cndermeei advies gevraagd aan ex terne organisatiebureaus. Minister De Koster ziet op het moment geen mogelijkheden om met SAPPORO. Onder het toeziend oog van v.l.n.r. een Japanse kok, Atje Keulen-Deelstra, trainer Gerard Maarse en Trxjnie Rep, helpt Sippie Tichelaar een handje in de keuken van het restaurant in het Olympisch dorp. een geheel uit vrijwilligers bestaand leger te gaan opereren. De wens daartoe was tijdens 't begrotingsde bat. aan verschillende zijden geuit. In de ministei-raad zal spoedig aan de orde komen een interimrapport van de commissie, die zich bezig houdt met het dienstplichtbeleid. In dat rapport komen aan de orde de alternatieve dienstplicht en de belas tingheffing bij degenen, die niet in militaire dienst behoeven, zo deelde minister De Koster mee. Nieuwersluis De bewindsman van defensie zei geen aanleiding te vinden om de twee militairen, die thans nog in de tuchtklasse te Nieuwersluis verblij ven, in vrijheid te stellen. Vorige week, ter gelegenheid van het ver schijnen van de nota over het mili taire tuchtrecht, liet de minister aan alle bevelhebbers weten dat het wenselijk is als zij de tuchtklasse- straf niet meer opleggen. In de nota schreven de ministers De Koster en Van Agt van justitie, dat het de be doeling is de tuchtklasse op te hef fen. De twee man in de tuchtklasse moeten daar blijven tot respectieve lijk 15 en 23 februari, tenzij de com mandant vindt dat zij wegens goed gedrag eerder vrij mogen. In overeenstemming met hetgeen in de nota over het militaire tucht recht staat, te weten dat bepalingen over de (grondwettelijke) vrijheid van menngsuiting van militairen al leen bij formele wet geregeld mogen worden, heeft de minister besloten geen nieuwe beschikking te treffen met betrekking tot een versprei-, dingsverbod in de krijgsmacht. Vorig najaar werd een desbetreffend ver bod ingetrokken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1