DE ZIERIKZEESCHE COURANT BETOGING IN LONDONDERRY LIEP LIT OP BLOEDBAD Verhoging inkomensgrens premiespaarwet Caravan-RAI 1972 Nieuwe episode zaak Koninginnekerk Pakistan treedt uit Gemenebest Pompidou ziet geen Brand in goudmijn vrede in plan Nixon REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118, voor bezorging na 18.00 uur (01110) 2158. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/'h Lakenman Ochtman, Zierikzee. A80NNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) J 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. Iii dit nummer: Jaarvergadering Z'z-eese Vissers vereniging ZIERIKZEESCHE Maandag 31 januari 1972 128stc jaargang Nr. 21023 NIEUWSBODE WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 Dertien burgers om het leven gekomen SAPPORO. In de hoofdstraten van de Olympische stad Sapporo in Ja pan hebben kunstzinnige lieden uil sneeuw en ijs prachtige beelden neergezet, zoals hier te zien is. Jam mer intussen dat Sapporo geteisterd ivordt door hevige sneeuwbuien, die de organisatoren van de Olympische Winterspelen heel wal hoofdbrekens kosten. l)it nummer bestaat uit 6 pagina'» f Wat zegt een naamDat wat f f een roos genoemd wordt, zou (t even heerlijk geuren als het t j anders heette. ShakespeareJ Vrouw stak man met schroevendraaier AMSTERDAM, 30-1. Bij con ecli- telijke twist in zijn voormalige wo ning in Amsterdam is de 54-jarige bouwvakarbeider J. II. zondagoch tend vroeg door zyn 45-jarige ex- vrouw met een schroevendraaier in bet hoofd gestoken. Levensgevaar lijk gewond is de man opgenomen in een ziekenhuis in Amsterdam. Het levensgevaar zal volgens de politie in de loop van zondag gewe ken zijn. De a rouw en de man leefden al ge ruime tijd gescheiden. Op grond van een gerechtelijk besluit hoefde zij de man niet meer in de woning toe te laten. Toen hij zaterdagavond toch kwam en niet weg wilde gaan. liep de ruzie zo hoog. dat zij een schroe- vendiaaier greep en in woede toe stak. Dronken chauffeur driemaal op dc vuist ROTTERDAM, 30-1. Een dronken chauffeur is dit weekeinde in Rotter dam drie keer op dc vuist gegaan, alvorens li(j op het politiebureau kon beginnen aan het uitslapen van zijn roes. TWEEDE KAMER DEN HAAG, 29-1. De in de Alge mene Premiespaarwet gestelde in komensgrens zal. tot het stpdstip van haar intrekking, worden gebracht op f 18.000.—. Deze optrekking is wenselijk, niet alleen met het oog op een goede con trole van de inkomensgrens, maar ook om alle kopers van spaareffec- ten in de gelegenheid ie stellen <>m naast de premie van de wet bezits vormingsfonds dc A.P.S.-premie te verkrijgen. Een en ander blijkt uit het ant woord van minister Boersraa (sociale zaken) op vragen van de kamerloden mejuffrouw Van Leeuwen (A.R.P.). De Boo (C.H.U.) en Weijers (K.V.P.). Dc huidige inkomensgrens van dc algemene premiespaarwet bedraagt f 15.000.Een optrekking van deze grens tot het inkomensplafond van het bezitsvormingsfonds noemden de kamerleden dringend gewenst. Verwachting tol dinsdagavond: Koude wind Perioden met zon en op de meeste plaatsen droog: lot vrij krachtig, aan de kust later mogelijk tot hard toe nemende zuidoostelijke wind; van nacht matige lot strenge vorst met min.-temperaturen van min 6 in hot zuidwesten tol min 12 graden in het noordoosten van het land. maxima morgen van min 6 graden in het noordoosten tol min 2 in het zuid westen. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 3. Min.-temporat uren: van ongeveer normaal lot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op oen droge periode van min stens 12 uur: 60 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 30 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 1 febr. Zon op 8.22. onder 17.26. Maan op 20.10. onder 8.56. Laatste kwartier: 7 febr. (12.11). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 1 febr. 4.35 17.01 10.15 22.21 Springtij: 1 febr. lucli telingen terug naar Bangla Desj NEW DELHI. Van do ruim tien miljoen vluchtelingen die vorig jaar uit Oosl-Pakislan zijn weggetrokken, zijn er tot dusver meer dan zes mil joen naar het inmiddels onafhanke lijke Bangla Desj teruggekeerd. Dit heeft een woordvoerder van dc In diase regering in het weekeinde meegedeeld. LONDONDERRY, 30-1. Ecu heto<nu<< van duizenden O l"1 katholieken in de Noordierse stad Londonderry is zon dag uitgelopen op een bloedbad, waarbij volgens een bekendmaking van liet Britse leger 13 burgers om bet leven kwamen en 16 personen werden gewond. Dc slachtoffers vielen b(j een vuurgevecht in de katholieke wijk Bogside, dat uitbrak toen tweehonderd Britse parachutisten de uit het stadscentrum verdreven betogers daar achtervolgden. Het was de bloedigste botsing die zich in drie jaar van gewelddaden in Ulster heeft voorgedaan. „Massamoord" en „Sharpeville" schreeuwden woedende leiders van de beweging voor de burgerrechten, toen het dodencijfer bekend werd. De doden zijn allen jongemannen in het begin van de twintig. Onder dc gewonden bevinden zich twee vrou wen. Allen hadden schotwonden. Het Britse leger zegt dat de mili tairen slechts schoten ter beant woording van het vuur van de de monstranten. De „provisionals" van het ondergrondse Ierse republikeinse leger (IRA) verklaarden van hun kant „dat geen moment een van onze eenheden het vuur het eerst op het Britse leger heeft geopend". Verscheidene van de doodgescho ten burgers werden volgens het Brit se leger gezocht door de autoriteiten. Het Lagerhuislid Bernadette Devlin, één van de organisatoren van de be toging, sprak van een collectieve slachting door het Britse leger" en een andere katholieke leider, Michaël Canavan, zei dat de militairen onbe heerst waren gaan schieten terwijl zich' honderden mensen in de straten verdrongen. Ze hadden zelfs het vuur geopend op mensen van het Rode Kruis en op een man die al gewond ineengezakt was. Er zijn zeker vijftig mensen gearresteerd. IRA dreigt met wraakneming Het (verboden) Ierse republikeinse leger de IRA. heeft maandagochtend vroeg aangekondigd dat Britse sol daten zullen worden gedood als re presaille voor de dood zondag in Lon donderry van dertien burgers. Een woordvoerder van de IRA zei: ..Onze onmiddellijke politiek is zoveel mo gelijk Britse soldaten dood te schie ten. Wij hebben deze politiek eerder toegepast". Op een persconferentie zei de woordvoerder dat de IRA geen en kele maal heeft geschoten in de on middellijke omgeving waar de slacht offers zondag vielen. Het Britse leger stelt dat minstens 200 schoten op soldaten zijn afge vuurd alvorens deze gingen schieten. Sluipschutters Volgens de Britse luitenant-kolo nel Wilford waren zijn mannen on der vuur genomen door sluipschut ters en hadden ze uit zelfverdediging teruggeschoten. Op de eerste twee burgers die gedood werden waren geen wapens aangetroffen, „maar ik ben er wel zeker van dat het sluip schutters waren", aldus Wilford. Bernadette Devlin heeft opgeroe pen tot een algemene staking, die moet worden voortgezet tot de Britse troepen uit Ulster zijn teruggetrok ken. Z|j werd daarin bijgevallen door de plaatselijke labourpartij, die een beroep deed op alle arbeiders in het noorden en zuiden met ingang van heden (maandag) het werk neer te leggen. Getuigenis Pater Dènis Bradley uit London derry. die zondag getuige was van de schietpartij in Bogside, heeft de Britse parachutisten ervan beschul digd „blindelings" en „bijna met ple zier" op de menigte te heben ge schoten „Het was een bloedbad. Niemand had op de soldaten geschoten. Alleen zij vuurden", aldus pater Bradley, die vier slachtoffers de laatste sacra menten had verleend. „Eerst werd ik naar Rossville- street geroepen, waar een jongen van vijftien jaar was gedood. Dicht bij hem lagen drie andere slacht offers op straat. Eén van hen was een jongetje. Ik zag zijn vader naar hem toe gaan, maar ook hij werd door een kogel getroffen". Ook in de hoofdstad Belfast is het zondag tot botsingen gekomen tussen katholieke burgers en Britse mili tairen. In de wijk Andersontown werden de soldaten door jongelui met benzinebommen bestookt, terwijl elders een patrouille met een ma chinepistool onder vuur werd geno men. De soldaten schoten terug, maar van slachtoffers is geen melding ge maakt. Australië en Nw.-Zeeland erkennen Bangla Desj CANBERRA-WELLINGTON, 31-1. Australië en Nieuw-Zeeland hebben heden (maandag) kort na elkaar la ten weten dat zij de regering van sjeik Moedjiboer Rachman erkennen als de wettige regering van Bangla Desj. Binnen het gemenebest volgen zij daarmee India, dat Moedjiboer hielp bij de bevrijdingsoorlog in Oost Pakistan en zijn bewind al eer der erkende. AMSTERDAM, 29-1. Bij het tref fen van maatregelen ten aanzien van belangrijke vraagstukken, zoals dc openlucht recreatie en de land schapsbescherming, mogen onderne mers op recreatief gebied door voor schriften niet in een ongunstiger po sitie komen dan degenen, die deze bezigheid als bijverdienste uitoefe nen, zij, die in plaats van koeien, toeristen houden. Dit heeft de staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, H. J. L. Vonhoff, zaterdagoch tend in Amsterdam opgemerkt, voor dat hij in het Raigebouw de caravan RAI 1972 (kampeer- en vouwwagens, onderdelen en toebehoren) opende. ROTTERDAM, 30-1. Een echtpaar uit het dorpje Harmelcn heeft het actiecomité „Behoud Koninginne kerk" dit weekeinde opnieuw hoop gegeven door een wellicht belang rijke ontdekking. Volgens het echtpaar Dolman-van Ech is bij een uil 1894 daterend Ko ninklijk Besluit bepaald dat „de ker kelijke goederen behorend tot de ge meente Krooswijk nimmer mogen worden verkocht of verkwanseld". De Rotterdamse wijk Krooswijk, waar de kerk staat, was destijds een zelfstandige gemeente van de Her vormde Kerk. De heer J. Vis van het actiecomité gaat vandaag (maandag) in de biblio theek van het stadhuis op zoek naai de Staatscourant 1894, waarin dit K. B. is gepubliceerd. \Mocht dit alle maal kloppen, dan zal de heer Vis de landsadvocaat vragen een stop verbod op te leggen. AMSTERDAM. Mevrouw Verkaik. echtgenote van de houder van een giro agentschap aan de Miedenweg. met de 3-jarige herdershond Sandra. Door twee jongemannen met alarmpistolen, werd een mislukte roofoverval gedaan op het agentschap. De overvallers gingen voor dc hond op de vlucht. De 33-jarige autohandelaar II. van B.. die geen vaste woon- of verblijf plaats heeft, was zaterdagavond om acht uur na een cafébezoek tegen twee geparkeerde autos opgereden en de gedupeerde eigenaars te lijf gegaan toen deze aankondigden de politie er bij te holen. De politiemannen, die uiteindelijk toch arriveerden, hadden de groot ste moeite de zich hevig verzettende man naar het politiebureau Ie voe ren. Daar bleek dat hij over rij- noch kentekenbewijs beschikte. Bovendien was zijn auto niet verzekerd. FORT LAMY. 29-1. De Franse pre sident George Pompidou heeft wel lof vóór het nieuwe vredesplan van president Nixon maar gelooft niet dat het een einde aan de Vietname se oorlog zal maken. Met name het feit dat het plan openbaar is ge maakt zal een succesvolle uitwerking in de weg staan. Pompidou speelde een belangrijke persoonlijke rol bij het organiseren .van de geheime ontmoetingen vorig jaar in Parijs tussen Nixor^s adviseur Henry Kissinger en vertegenwoordi gers van Hanoi. President Nixon sprak daarover dinsdag zijn grote dank uit toen hij zijn plan van acht punten bekendmaakte. Dorpelingen in Nigeria vergiftigd LAGOS. 29-1. Vijfhonderd dorpe lingen in Nigeria zijn overleden na het eten van vis die in de rivier de Anambra gevangen was. Volgens niet bevestigde berichten zouden vissers die hun vangsten wilden ver groten. giftige kruiden in de rivier hebben gegooid. JOHANNESBURG. 29-1. Bif een brand in een goudmijn in Driefontein bij Johannesburg zijn saterdag 13 mijnwerkers - allen negers - om het leven gekomen. 68 mijnwerkers moesten wegens koolmonoxydever- giftiging in het ziekenhuis worden opgenomen. Vliegtuig verongelukl NAPELS. 30-1. Een transsporttoe- stel van de Amerikaanse marine met tien man is zaterdagavond in de Middellandse zee verongelukt, toen hel vliegtuig vijf passagiers, post en andere goederen overvloog van Na pels naar het Amerikaanse vliegdck- schip „Independence". Van de vijf passagiers en vijf bemanningsleden werden acht gered, terwijl de ove rige twee worden vermist. Tijdens een persconferentie in Fort Lay (Tsjaad) na afloop van een vijf daags bezoek aan Afrika gaf Pom pidou zijn eerste commentaar op het plan van Nixon. .Zal dit het vredes plan zijn" zei hij in antwoord op vragen. „Ik geloof het niet. Een openbaar plan is nooit een vredes plan". Massaproces in Marokko RABAT, 30-1. Ruim een halfjaar na Marokko's mislukte bloedige „staatsgreep der generaals" begint heden (maandag) in de stad Kenitra het proces tegen 1.033 beklaagden. Voor een militair tribunaal moeten zij zich verantwoorden wegens „een gewapend complot tegen het bewind, aanslagen op het leven van de ko ring. de kroonprins en andere leden van de koninklijke familie benevens een aanslag op de interne veiligheid van hel land". Tupaiuaros lalen industrieel vrij MONTEVIDEO. 23-1. De geurrilla- beweging Tupamaro heeft vrijdag ochtend de Urugayaanse industrieel Ricardo Ferres vrijgelaten. Dit is uit welingelichte kringen in Montevideo vernomen. Ferres heeft sinds 13 april 1971 op een onbekende plaats gevangen ge zeten. Hij verkeert in goede gezond heid. NEW DELHI 30-1. Pakistan heeft besloten uit het Geincncbcst te tre den. omdat Engeland, Australië. Nieuw-Zeeland en andere aangeslo ten landen B ngla Desj hebben er kend. Dit heeft radio-Pakistan zon dag bekend gemaakt. Het besluit is diieet van kracht geworden. Vandaag (maandag 31 januari) viert kroonjwiuses Beatrix haar 34ste ver jaardag.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1