HANOI GOOIT NIX0N-V00RSTEL NIET GEHEEL WEG DE ZIERIKZEESCHE COURANT In de West levendige diskussies over dc onafhankelijkheid ©AUSTIN MORRIS Terroristen verdacht van aanslagen op trein en vliegtuig Kissingers geheime Parijs-besprekingen I WASHINGTON, 27-1. Om twaalf keer bij Parijs de vertegenwoordi gers van Hanoi en de voorlopige re volutionaire regering in het geheim te kunnen ontmoeten, heeft Nixons voornaamste adviseur, Henry Kis singer, vijf verschillende routes over 7de Atlantische Oceaan en verschil lende typen vliegtuigen gebruikt. Het Witte Huis, dat dit donderdag bekend maakte, legde in dit verband de nadruk op de medewerking van de Fransen. Aan Amerikaanse kant waren maar vier mensen op de hoogte van alle bijzonderheden van Kissingers missies. Met een of twee medewer kers vertrok Nixons adviseur nu eens van de militaire basis Andrews bij Washington, dan weer van een ander militair vliegveld. De toestellen, landden de ene keer op een militaire luchtmachtbasis in Europa, de ande re keer op een gewoon Frans vlieg veld. Kissinger en zijn medewerkers logeerden ergens bij Parijs en ont moetten de Vietnamezen op een plaats die niet bekendgemaakt is. Geen waterbedden in A ni crikaanse niemvbou w WASHINGTON. 28-1. In nieuwe huizen die met regeringssubsidie ge bouwd worden, mogen geen water beddén worden geïnstalleerd tenzij in de benedenwoning, aldus een cir culaire die de Amerikaanse federale overheid heeft laten verspreiden. Verwacht wordt dat de particuliere sector dit voorbeeld spoedig zal vol gen. Het waterbed, op het ogenblik nog al in trek. weegt vaak meer dan een ton. Dit stelt de benedenburen bloot aan instorting van het plafond of een reusachtige overstroming, en in het ergste geval beide. Arrestaties in Lissabon LISSABON. 27-1. Deze week zijn in de Portugese hoofdstad bij razzia's van de politie zestig mensen gear resteerd. 24 mannen en 36 vrouwen. Volgens de politie hebben al deze mensen niet kunnen aantonen, dat zij geregeld werk hebben. Zij waren bovendien betrokken bij diefstal, prostitutie, homosexualitcit of land loperij. Verscheidene gearresteerden zijy nog geen twintig jaar oud. Kissinger is nooit langer dan 48 uur in Frankrijk gebleven. Zijn voor naamste zorg was het ontleden van de Amerikaanse en Franse journa listen. Daarom liet hij zijn reizen zo veel mogelijk samenvallen met ge beurtenissen die de aandacht van de journalisten opeisten. I rancaisé gaat ex-Gestapoleider zoeken PARIJS, 27-1. De in Parijs wo nende Franchise van Duitse afkomst Beate KlarsfeJU is donderdag via Londen naar Lima gevlogen. In en vanuit de Peruaanse hoofdstad gaat ze op zoek naar de in 1954 in Frank rijk ter dood veroordeelde vroegere Gestapoleider van Lyon. Klaus Bar bie. Volgens het openbaar ministerie in München is de voortvluchtige Klaus Barbie een en dezelfde per soon als de in Bolivia levende Klaus Altmann. die zich de laatste dagen in Peru schijnt op te houden. Beate Klarsfeld. bekend om de oorvijg die ze oud-kanselier Kurt Kiesinger toediende ..wegens zijn nazi-verleden", heeft woensdag een kort bezoek aan München gebracht en documenten ontvangen die deze mening zouden staven. Volgens de jongste berichten uit Lima heeft Altmann Peru weer ver laten. Beate Klarsfeld wil echter, in dien noodzakelijk, ook naar La Paz vliegen om de Boliviaanse autoritei ten en de publieke opinie in dit land opmerkzaam te maken op dc zaak- Barbie. Advertentie Welke wagen rij jij? Ik rij (eend) op 17 AUTO A LOUIS GOEDBLOED Telefoon (01116)245 3CCCCOSOSOOCCOOOOCC050C05C REDAKTIE EN ADMINISTRATIE lannewekken It, Zierikzee, Postbus t, (el. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118, voor bezorging na 18.00 uur (01110) 2158. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cenl - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) I 2,75. Vraagl onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusiel 4 B.T.W. In dit nummer: 1972-liedjeburgemeester Tiruinisse Twee punten van belang voor Hanoi ZIERIKZEESCHE Vrijdag 2J5 januari 1972 128,sle jaargang Nr. 21022 NIEUWSBODE WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 SAIGON, 27-1, Zonder liet voorstel van president Nixon geheel te verwerpen heeft de radio van <le Vietcong donderdag punt voor punt kritiek geleverd, zoals Radio Hanoi dat de dag tevoren al had gedaan. Hij drong er bij de tegenpartij op aan, het plan zorgvuldig te overwe gen. „Wij willen door het indienen van dit plan trachten over het dode punt heen te komen". BONN. Het dorp Knapsack ten wes ten van Keulen (Bondsrepubliek), waarin nog 2.500 mensen wonen - het waren er eens 6.000 - zal bin nenkort verlaten zijn. En wel is het de eerste plaats in de Bondsrepubliek die door luchtvervuiling van de land kaart verdwijnt. Veroorzakers van de enorme smogwolk, die voor de bei co- tiers het openen van de ramen bijna onmogelijk maakt, zijn bruinkoolfa brieken, Europa's grootste fosforja- briek. elektricteitscentrales en an dere bedrijven. Ondanks kostbare filterinstallaties komen behalve gif tige gassen dsigelijks bijna 10.000 ki logram siof in de lucht boven hel 350 jaar oude dorp terecht. AMSTERDAM. Het Nationaal Ballet danste de première ran „Dark Elegies" in de Amsterdamse stadsschouwburg. Dc Amerikaanse choreograaf Antong Tudor bemoedigde na de generale repetitie dc leden van het gezelschap. Dc groep lachte bevrijdend, maar de spanning bleef. Mr Biesheuvel terug SCHIPHOL, 27-1. Suriname is encler de induik van de samenstel ling der Nederlandse delegatie voor dc Koninkr(jkseommissie. Daarin zijn wat premier Biesheuvel na i(jn be zoek aan de West op Schiphol noem de „enkele zware jongens opgeno men". Op zich zelf meende h(j dat dit stimuletend had gewerkt in Su riname. waar men nu wel haast zal gaan maken met de samenstelling der Surinaamse sectic. Wat premier Eiesheuvtl betreft mag Suriname als het dat wil ook ministers in de com missie benoemen. In tegenstelling tot sommige an ders luidende berichten heeft dc pre mier zowel op Aruba als in Surina me leden van de oppositie ontmoet. Die ontmoetingen waren tot zijn ge noegen bevorderd door do regerin gen. Op Aruba had hij gesproken mei Bettrco Crocs. leider van oen nieuwe oppositiepartij en met de heer Ri chardson. In Suriname was een apart gesprek gevolgd met de fractievoor zitter van do NPS. Van Genderen. Wel was het hem opgevallen, dat in de West veel moor dan vroeger (locn hij zelf -als vice premier! gere geld bezoeken aan de Antillen en Suriname bracht) levendige discus sies over onafhankelijkheid werden gevoerd, maar hij zelf had zich daar niet in gemengd omdat hij zich voor lopig wenst te beperken tot het of ficiële Nederlandse standpunt, neer gelegd in de regeringsverklaring van 3 augustus van het vorig jaar. Eerst dient nu afgewacht Ie worden wel ke alternatieve ontwerpen en advie zen de koninkrijkscommissie over dc toekomstige staatkundige verhou ding zal uitbrengen. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Verwachting tot zaterdagavond: Toenemende vorst Veel bewolking en hier en daar wat sneeuw; lol krachtig of matig afne mende noordoostelijke tot oostelijke wind; meest lichte vorst met tempe raturen tussen en min 5 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 1 tot 6. Min.-temperaturen: 3 of meer graden onder normaal Max.-temperaturen: 4 of meer gra den onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON-EN MAANSTANDEN 29 jan. Zon op 8.26. onder 17.21. Maan op 16.17, onder 8.01. 30 jan. Zon op 8.25. onder 17.22. Maan op 17.38. onder8.24. 31 jan. Zon op 8.23. onder 17.24. Maan op 18.56. onder 8.42. Volle maan: 30 jan. (11.58). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 29 jan. 2.24 14.53 8.13 20.25 30 jan. 3.16 15.42 8.59 21.07 31 jan. 4.00 16.25 9.40 21.45 Springtij: 1 febr. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 28-1. Hef K.N.M.I. deelt mede: Achter een depressie die zich langs onze kust via België naar Frankrijk verplaatste, wordt met krachtige noordoostelijke tot ooste lijke winden steeds koudere conti nentale lucht over ons land gevoerd. Hierin vroor het vrijdagmorgen in de omgeving van Berlijn 5. in Polen 10 en in west-Rusland meer dan 15 gra den. Het krachtige en omvangrijke hogodrukgebied dat zich al enige tijd boven noord-Rusland bevindt, heeft dc afgelopen dagen een aanzienlijke versterking ondergaan. De druk in hel centrum is inmiddels al tot bijna 1050 millibar opgelopen. Daar dit ho- gedmkgcbied via oen uitloper over Scandinavië bovendien een verbin ding aangaat met een oceanisch ho godrukgebied dat zich van de Azorcn tot boven Schotland uitstrekt, waar mee oceaandepressies de weg naar west-Europa wordt afgesneden, ziet het er naar uit. dat een vostperiode van behoorlijke strengheid en moge lijk wat langere duur in het voor uitzicht moet worden gesteld. Radio „Giai Phong' zei in dc voorstellen „niets nieuws" te zien. „President Nixon heeft slechts zijn oude manoeuvres en machinaties herhaald". Voor de Vietcong zijn twee pun ten van overwegend belang: „de Amerikanen moeten hun agressie oorlog beëindigen, hun troepen, met inbegrip van raadgevers en militair personeel, wapens en oorlogsmate- rieel snel en volledig terugtrekken. Alle militaire Amerikaanse bases moeten worden opgeheven, lucht- en marine-aanvallen op zowel Zuid- als Noord-Vietnam moeten gestaakt worden en de Amerikaanse regering moet het recht op zelfbeschikking werkelijk eerbiedigen en de inmen ging in de binnenlandse aangelegen- ïiecien van Zuid-Vietnam beëindigen. Het enige orgaan dat in staat en bevoegd is tot het organiseren van vrije, algemene en democratische verkiezingen in Zuid-Vietnam is een regering van nationale eenheid". Het volk van Vietnam „snakt naar vrede, maar naar vrede in onafhan kelijkheid en vrijheid". De dreigen- Adverlentie l'-rcA"0! Dealer: 1ST A Oosterland de. oorlogszuchtige en onbuigzame houding van Nixon dwingt ons tot voortzetten en verhevigen, van de strijd naast de volken van Laos en Cambodja om de leer van Nixon en de Vietnamisering te deen mislukken en de strijd tot de uiteindelijke over winning voort te zetten", aldus radio Giai Phong. Vertrouwen Intusen heeft Porter ,de vertegen- woo2*diger van Amerika bij de Pa rij - se vredesbesprekingen, gezegd er ten volle op te vertrouwen dat een over eenkomst kan worden gesloten. Te gen Thoey en Tien zei hij dat het schema alle militaire en politieke vraagstukken behelst. Wanneer er eenmaal een algemene overeenkomst is bereikt zijn de geallieerden bereid „bepaalde militaire aspecten van die betreffende terugtrekking en de overeenkomst uit te voeren, zoals die krijgsgevangenen". Porter waarschuwde dat „terug trekking van troepen wel zou kun nen beginnen op de dag waarop een akkoord in principe is bereikt, maar dat de terugtrekking niet zal worden voltooid voordat een eindovereen- komst over alle aspecten van het voorstel is ondertekend". Doden in Londonderry BELFAST, 27-1. Een sergeant en oen politie-agent zijn donderdagoch tend in Londonderry met een mi trailleur doodgeschoten. De t'ivcc mannen zaten met drie collega's in een auto. De mannen waren op weg van het hoofdbureau van politie naar een anderhalve kilometer verderop ge legen politiepost om daar de wacht af te lossen. Vlak bij deze post kwam een man uit de schaduw van een portiek naar voren en vuurde 17 ko gels af op de auto. Twee inzittenden werden gedood, een derde kreeg een kogel in zijn been. Sneeuw in Zwitserland SI ON. 27-1. Tot grote opluchting van de Zwitserse toeristenbureaus, hoteleigenaars en skischolen is in de nacht van woensdag op donderdag in het kanton Wallis in Zwitserland een dik pak sneeuw gevallen. Sinds het van midden december was er in dit kanton, waarin de be langrijkste Zwitserse wintersport plaatsen liggen, een groot gebrek aan sneeuw. Veel skiliften en skibanen bleven gesloten. In Zermatt, de wintersportplaats aan. de voet. van de Matterhorn. ligt nu een meter dik sneeuw. Onrust in Joegoslavië „Toestanden" met vervoer Zc z\jn verantwoordelijk voor dc uitroeiing van duizenden orthodoxe Scrven, anti-Nazigezindc Kroatcn en Joden en zigeuners. Ustasji-nationa- listcn vermoordden vorig jaar dc Zuidslavische ambassadeur in Stock holm. In het Zweedse Malmoe kreeg een plaatselijke krant donderdag een te lefoontje van iemand die zei een telefoontje van iemand die zei een Kroatische nationalistische groep te vertegenwoordigen, die een bom in het vliegtuig had geplaatst. De groep had vernomen dat de Zuidslavische premier Dzemal- Bijedec in het toe stel van de Zuidslavische luchtvaart maatschappij Jat zou zitten, dat een vlucht maakte van Stockholm via Kopenhagen naar Belgrado. Het vliegtuig stortte neer boven Noord- wc.'t-Tsjechoslowakije, volgens het Zvidflav ischc persbureau Tanjug na een ontploffing. 27 inzittenden weiden daarbij ge dood. Alleen de stewardess, die met ernstige verwondingen in een zie kenhuis is opgenomen, heeft hel on geluk overleefd. BELGRADO, 27-1. Zuidslavische regeringskringen hebben Kroatische extremisten verantwoordelyk gesteld voci een vliegtuigongeluk waarbij 27 mensen om het leven kwamen en voer een explosie in een trein waar bij zes mensen verwondingen oplie pen. „Dit is het werk van Kroati sche tcnoristen. Zc willen het werk var. de conferentie ondermijnen", al dus Enver Humo, de voorlichtings functionaris van dc Zuidslavische regering. In Belgrado wordt een partijconfe rentie gehouden over de nationalis tische onrust in de Zuidslavische deelrepublieken, met name in Kroa tië. Veel regerings- en partijfunctio narissen in Kroatië zijn weggezui verd na beschuldigingen dat ze na tionalistische stromingen hebben toegelaten die het land „op de rand van een burgeroorlog" hebben ge bracht. Het politie-onderzoek richt zich overigens niet tegen nationalisten in Kroatië, maar tegen extremistische Kroatische bannelingen de zoge naamde Ustasji. Met deze naam wor den Kroatische emigranten aange duid. vooral in de Bondsrepubliek, Oostenrijk en Skandinavische lan der, die zich verwant voelen met de lel-nationalistische Ustasji-beweging van voor en tijdens dc Tweede We reldoorlog. De Ustasji collaboreer den toen met de Nazi-bezetters van Zuidslavie.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1