Streekplan gaat niet voorbij aan waterscliapsdistrikten WATERSCHAPSVERGADERING VOOR HET DISTRICT I „Ik heb m'n hart in Zierikzee verloren..." ZÏF.RIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 27 januari 1972 Nr. 21021 Vergaderingen van II en III BROUWERSHAVEN. 24-1. Voor de vergadering van het Watersehap Schouwen-Duiveland districten II en III. gehouden in café-restaurant Jacob Cats te Brouwershaven be stond een bevredigende belangstel ling. In zjjn welkomstwoord tot de aanwezigen, inzonderheid tot dijk graaf A. M. Geluk en de hoofden van de technische en administratie ve diensten, zei de voorzitter, de heer C. D. Gast dat het hem een genoegen deed dat er zoveel belangstelling voor deze vergaderingen bestaat om met de ingelanden van gedachten te wisselen. In zijn openingswoord stelde de heer Gast, dat vorig jaar met be langstelling werd uitgezien naar de afsluiting van het Brouwershavense Gat. Nu, een jaar later, kan ver wacht, daar er wegen op zijn aange legd dat de recreatieweg vóór 1 ap ril a.s. voor het verkeer opengesteld zal worden. Tevens zijn de daarach ter gelegen dijken met daarvoor ge legen diepe vooroevers beter be schermd nu de eb- en vloedstromen niet meer terugkei-en. Daarom zijn ook vorig' jaar de glooiingen ter plaatse nog eens extra goed nagezien en verkeren thans in een goede staat. Toch is er enige weken geleden aan de dijkval van 1955 nog een stukje glooiing verzakt; dit is oostelijk van de haven Kloosternol, die men nu aan het herstellen is. De laatste pei lingen hebben echter geen noemens waardige achteruitgang vertoond. Het is de bedoeling, dat dit jaar binnenin nog eenmaal gepeild wordt. Inmiddels is ook de toegang van de haven Kloosternol verbreed en ver diept door de gemeente. Wat de waterbeheersing betreft kan meegedeeld worden, dat wegens de geringe neerslag er geen grote eisen aan zij gesteld. Ontwateringsstelsel Het ontwateringsstelsel is in een goede staat. Enkele jaren geleden zijn de grote leidingen gedolven en waar nodig van taludbescherming voorzien; toch vragen deze al weer om onderhoud wat in eigen beheer zal worden uitgevoerd. Onderduiker 27 jaar weg TOKIO, 25-1. On het eiland Goeam is maandag een Japan se legersergeant gevonden, die zich 27 jaar lang in het oer woud verborgen heeft gehou den. De 57-jarige Sjoitsji Jo- koi werd in uitgeputte toestand bij een rivier aangetroffen. De man zei dat hij in 1944 met ne gen andere Japanse militairen in het oerwoud was gevlucht, toen zij hoorden dat de Ame rikanen waren geland. In 1952 hadden zij vernomen dat Ja pan de oorlog had verloren. In 1964 had Jokoi zijn metgezel len verlaten. Hij zei al die 27 jaar van garnalenvis en no ten te hebben geleefd. De oud sergeant ligt nu in een zieken huis om op zijn verhaal te ko men. Recherche pakt kilo opium AMSTERDAM, 26-1. Een surveil- lerende narcoticaploeg van de Am- terdamse recherche is maandag avond bij het Centraal Station in de hoofdstad een kilo ruwe opium in handen gevallen. Aangehouden werd de 30-jarige Surinamer H. G;, die even tevoren de opium in een pakje van een onbekend gebleven man in ontvangst had genomen. Toen de re chercheurs de handel van het twee tal wilde controleren gooide verdach te het pakje onder een geparkeerde auto. CAIRO. Door de straten van Cairo stroomden duizenden studenten, na dat de autoriteiten de universiteit hadden gesloten omdat enige hon derden studenten een zit-staking hadden gehouden in de universiteit van Cairo. De studenten willen oor log met Israël en een hardere hou ding van Egypte tegenover de V.S. De secundaire leidingen zijn ge deeltelijk gedolven en van bescher ming aangebracht worden vanaf de van de Lokkershofweg, ten noorden vt n de Weilandweg, ten zuiden van r'e Striepweg en vanaf de Hoge- boomsweg naar de grote leiding. Dit jaar zal in dit distriet weer bescher ming aangebracht worden v naf de Ilogenboomsweg tot aan Schenders- weg. Dit werk is in één bestek met andere districten opgenomen en zal aan een aannemer worden opgedra gen. Aan de leiding aan de zuidkant van de Hogeweg zal de bescherming in <'igen beheer worden aangebracht. De schouw op de bij de ingelanden in onderhoud zijnde sloten van augus tus en januari is op enkele na tot genoegen uitgevoerd. Voor de bedelving langs de Pro vinciale weg tot aan Serooskerke aan de westzijde zijn de aangelanden aangezegd de specie te moeten ont vangen. Het is gebleken, dat de pro vincie niet bereid is deze alleen voor zijn rekening te delven omdat zij het standpunt inneemt dat ook de aan gelanden verplichtingen hebben. Zij, die al gedolven hebben kunnen voor 50 procent de kosten bij de provin cie indienen. Alie wegen, die daarvoor in aan merking kwamen, hebben een on derhoudsbeurt gehad. Deze werken zijn uitgevoerd in eigen beheer. Verschillende wegen zijn verbeterd o.a. de Rampweg, de Ringdijk en de Molendijk bij Brouwershaven en de toegang naar de loswal. Deze laat ste zijn gemeentewegen. De Weel- weg, Zuidwellewekken en een ge deelte Den Osse zijn van slijtlagen voorzien. Op de Lokkershofweg, Kooimans- weg en een gedeelte van de Lage- zoom zijn deklagen aangebracht. De ze werken zijn door een aannemer uitgevoerd. Dit jaar zullen er op verschillende wegen weer dek- en slijtlagen aangebracht worden nl. op de Hoogenboomsweg, Elkerzeeseweg en de Ridderweg. Rijkswaterstaat is bezig wegen aan te leggen voor aansluiting op de Brouwersdam. Ook zulen dit jaar de viadukten gebouwd worden en zal het nodig ztfn de Kuierdamseweg tij delijk af te sluiten. Het verkeer zal dan over de Rampweg geleid wor den. Het streekplan, dat nu ter visie ligt, zal, wanneer het zó wordt uit gevoerd niet ongemerkt aan dit dis trict voorbij gaan in verband met de aanleg van wegen. Hierna gaf de heer J. v. d. Wek ken, voorzitter van district III een korte opsomming van uitgevoerde onderhoudswerken e.d. in zijn dis trict en de aanleg van een verkeers- druppel aan de Delingsdijk bij Brou wershaven. De dijkgraaf de heer A. M. Geluk deelde de vergadering me de, dat bericht ontvangen is van het overlijden van de oud-voorzitter van het waterschap de heer J. Klompe. De overledene heeft vele moeilijkhe den moeten overwinnen, hetgeen hij op krachtige wijze heeft gedaan. De heer Geluk dacht hierbij aan oorlog, inundatie en watersnoodramp. „Wij zijn diep vervuld van medeleven voor zijn achtergebleven familie". Hierna hield de heer Geluk een in leiding over de taak van het Water schap, de vervuiling e.d. De heer Kloosterboer gaf een uiteenzetting over de technische dienst terwijl de heer Rotte dit deed over de admini stratieve sector. Voor deze inleidingen verwijzen wij naar het verslag van District I te Westerschouwen. Diverse aanwezigen maakten hier na gebruik van de mogelijkheid tot vragenstellen. Vooral aanleg van nieuwe wegen, geprojecteerd in het streekplan le verde nogal stof tot diskussie op. Van diverse zijden werd bezwaar ge maakt, omdat vele kavels doorsne den worden door een weg, die slechts twee maanden per jaar intensief ge bruikt wordt tijdens de vakantiepiek. De heer Gast dankte de sprekers voor hun uitvoerige betogen, waarna hij de vergadering sloot. Seheèpvaarlberichten Vivipara, 4-2 t.h. Kaapstad verwacht Kenia, 26-1 te Tabangao verwacht. Kelletia, 26-1 te Bukom verwacht. Krebsia, 25-1 in het Panamakanaal. Abida, 24-1 vertr. Pta Cardon naar Durban. Camitia, 28-1 te Fremantle verwacht Diloma, 30-1 te Mina al Fahal verw. Kritiek op geplande weg Scharendijke—Haamstede HAAMSTEDE, 26-1. In de dins dagmorgen gehouden waterschaps vergadering District I gaf technisch hoofdambtenaar ir. G. D. Klooster boer een uiteenzetting over de hui dige bezetting van het technisch per soneel. In District I, maar ook net als ie dere andere technische kracht over het gehele Waterschap werkend, zorgt de heer Mol voor de mechani satie en het onderhoud waterlopen; de heer v. d. Linde heeft de wegen van Eruinisse tot Burgh; de heer Verdoorn zet zich in voor de zeewe ringen; de heer De Wilde bereidt op het kantoor grote werken voor; de heer Meerman houdt zich bezig met de peilingen en werkt deze later uit' en de heer Pickard houdt eveneens de zeeweringen bij en helpt bij de peilingen. In het machinepark wer ken momenteel een Atlas-kraan, drie trekkers met bijbehorende apparaten voor sloten en bermen te onderhou den, een wegenploeg een gladheid bestrijder en nog wat kleinere werk tuigen. De ontvanger-griffier, de heer J. Rotte vertelde over het administïa- tief personeel die hun werk hebben met de financiële administratie, de kadastrale administratie en de cor respondentie. Het oud-archief, aan wezig in de kluis van de gemeente Zierikzee wordt geordend. Rondvraag Bij de rondvraag kwam nog al wat kritiek op de geplande weg Scharen- dijke-Haamstede, die volgens de heer J. J. Padmos hoeks en dwars door landbouwgrond gaat lopen. (De heer J. Friderichs: „Zijn planologen ook economisch?"). De dijkgraaf vond he wegenplan wat te ambitieus, ook hij zag liever deze weg over bestaan de wegen lopen. Wethouder Steur, die de gemeente vertegenwoordigde, meende dat de zuiver ingsmoeilijkheden ook op de Adviesseliema voor aanvraag rijksstudietoelagen DEN HAAG, 26-1. Voor studenten, die een rjjksstudietoelage willen aanvragen heeft het ministerie van onderwijs en wetenschappen een ad viesschema opgesteld. Het dient ter globale oriëntering in verband met de mogelijkheid van een verhoging van het collegegeld. De aanvraag voor de toelage moet voor 1 februari zijn ingediend, maar minister De Brauw zegde de grootst mogelijk soeplesse toe als de aan vragen nog in februari binnenko men. Aangeraden wordt een aanvraag in te dienen voor een gedeeltelijke toe lage als het belastbaar inkomen van de ouders kleiner is dan; f 28.000 bij 0 andere fiscale kinde ren, f 31.000 bij 1 ander fiscaal kind, f 33.000 bij 2 andere fiscale kinde ren, f 35.000 bij 3 andere fiscale kin deren, f 37.000 bij 4 andere fiscale kinderen en f 38.000 bij 5 andere fis cale kinderen. Een maximale toelage is mogelijk bij een belastbaar inkomen, dat kleiner is dan: f 11.000 bij 0 andere fiscale kinderen, f 13.000 bij 1 ander fiscaal kind, f 15.000 bij 2 andere fiscale kinderen, f 17.000 bij 3 andere fiscale kinderen, f 20.000 bij 4 andere fiscale kinderen en f 22.000 bij 5 andere fiscale kin deren. Of en in hoeverre een toelage wordt toegekend hangt af van meer factoren. Minister De Brauw deelde mee, dat voor het vaststellen van de toelage, die waardevast is, voor het komende studiejaar gedacht wordt aan een maximum-toelage van f 6600. gemeente afkomen. De heffingen zullen hoog worden. Hij gaf een voorbeeld uit Winschoten, waar een strokartonfabriek nauwelijks kan blijven draaien. De Hogezoom-riolering blijft voor lopig ioos omdat nog geen verbin ding is gemaakt, met de zuiverings installatie bij de vlasfabriek. Over de op handen zijnde nieuwe wegen zei spr. dat toch vooral de streek in tact moet blijven. „Liever een half uur tobben om de grote weg naar Hol land te bereiken, maar die moet dan ook vcor een snelle aftocht zorg kun nen dragen". Hij was tegenstander van de parallelweg bij Koudekerke. Het speet wethouder Steur dat aan nemer De Voogd werd uitgeschakeld voor het door hem al jaren lang ver richte werk aan Schouwen. Een klein verschil deed deze man vallen". Dijkgraaf Geluk zei hierop dat de aanbestedingen onderhevig zijn aan goedkeuring door Provincie en Rijk. De laagste krijgt het wei'k. Ook de heer W. P. de Vrieze was tegen deze parallelweg die de rust in het Na tuurgebied zeker zal aantasten. .^Kunnen we er niets tegen doen oni deze weg niet door te laten gaan, want als hoofdingelanden willen we ook wel eens wat winnen, of hebben we helemaal niets meer te vertel len?" De dijkgraaf meende dat deze weg, evenals de grote Dammenweg alle instanties gepasseerd is, zonder dat er bezwaren wareii ingekomen. De heer N. Lysen attendeerde op het vuil dat werphengelaars aan de dijken achter laten en vroeg vuilnis bakken langs de dijk evenals een controleur in de vorm van de met pensioen zijn de politieman C. Ver wijs. De voorzitter zag er niet veel in, want in Ouwerkerk zijn ook vuil nisbakken gezet, zonder resultaat overigens. Uitdiepen sloten Plet uitdiepen van sloten in het duingebied en het vernieuwen van het Gosterenbangemaal was een doorn in het oog van de heer A. Da lebout. „Het natuurschoon gaat steeds meer achteruit". De heer J. Friderichs was een voorstander van veel water in de Burghse polder. Het duingebied zakt geheel uit en we proberen om al dat kostelijke zoete water zo snel mogelijk weg te krij gen. „Dit wordt een levensgroot pro bleem want we moeten toch blijven drinken? Gok de heer C. v. d. Panne zag gaarne een meter meer water in de vaarten na aanbreng van een be schoeiing en stuw. In Walcheren groeit veel houtge was over de sloten hetgeen geen pro bleem is, omdat dan ook onder het lommer de slootkanten-begroeiing wegblijft, merkte de heer R. Steur op, waar de dijkgraaf zei dat er toch wat aan gedaan moet worden. De inlage b\j Burghsluis is een wildernis. Volgens de heer A. Hoek moet er wat aan gedaan worden, het geen geprobeerd zal worden. Op een vraag van de heer Jac. Steur of op heffing van de calamateuziteit voor delen heeft vcor een polder, zei de dijkgraaf dat alleen verandering van Rijkssubsidie aan de zeeweringen plaats heeft. Voor het waterschap Schouwen-Duiveland verschilt het niet zoveel, wel voor bijv. de Wes- tcrschelde-omgeving. Lekke fietsbanden had de heer W. v. d. Zande opgelopen nadat de me chanische snoei-apparatuur was ge passeerd, waardoor wat doornen op de weg terecht kwamen. Een rolve- ger zou hier uitkomst kunnen bren gen dacht ir. Kloosterboer. Over de Oosterscheldewerken antwoordde de heer Kloosterboer dat eerst het der de eiland met het 2e verbonden wordt. Tevens zullen de pilonen ge bouwd moeten worden voor de ka belbaan. Bictenafvoer Daar de bietenafvoer in het ver volg met zware vrachtauto's gaat gebeuren vroeg de heer Friderichs de mogelijkheid onder ogen te zien een stuk sloot bij dc dammen te dempen nadat dit stuk eerst van buizen is voorzien. De dijkgraaf vond deze weg veel te duur en adviseerde om het oude te houden. De aanleg van kabelbanen betekent niet dat geen helicopters ingezet z.ullen worden, kreeg de heer C. .1. Boot ten ant woord, doch er moet op alles gere kend worden. Ook op de mogelijk heid dat deze hefschroefvliegtuigen er in 1977 niet meer zijn. Tot slot gaf de heer Mol een paar voorbeelden van eigen mechanisatiewerk, dat veel goedkoper is dan uitbesteden aan loonwerkers. (Men zie voor deze vergadering ook elders in dit num mer.) Vroege lammetjes HAAMSTEDE, 26-1. - Bij de groep schapen van de heer A. J. de Bruine uit Haamstede, liepen dinsdagmorgen twee lammetjes. Voor de Westhoek vrij vroeg en zeker zijn het de eerste. Flitsen uit het buitenland BOGOTA. Bij Toledo, op rond 450 km. ten noordoosen van de Colum- biaanse hoofdstad Bogota, is een dam bezweken. Men vreest dat er tussen de 50 en 60 mensen om het leven zijn gekomen. SALISBURY. In officiële Rhode- sische kringen blijft de ongerustheid over het lot van de regeling van het constitutionele geschil met Engeland bestaan ondanks de schijnbare te rugkeer van de rust in het land na de jongste ongeregeldheden. LONDEN. De Britse autoriteiten hebben uitzonderlijk strenge veilig heidsmaatregelen getroffen ter be scherming van de schat van de Egyptische farao Toetanchamon die in maart voor het eerst in Londen wordt ten toon gesteld. TAIPEH. Bij twee aardbevingen bij Taiwan die door seismologen als zwaar werden gekenschetst, is één bewoner van het eiland omgekomen, terwijl een tweede ernstig werd ge wond. Volgens de politie is de scha de gering. NEW DELHI. Pakistan heeft zijn betrekkingen met Zuidslavië verbro ken als antwoord op het aanknopen dat dat land heeft gedaan van diplo matieke betrekkingen met Bangla Desj. BLBAO. De Spaanse industrieel Lorenzo Zabala heeft ontslag geno men als directeur van de onderne ming Precicontrol, waar sociale on rust vorige week leidde tot zijn ont voering door de Baskische afschei dingsbeweging. WASHINGTON. De Amerikaanse minister van defensie, Meivin Laird, heeft het Congres verzocht om 254 miljoen dollar extra om het hoofd te kunnen bieden, aan de dreiging, die gevormd wordt door de vorderingen in de kernbewapening van de Sow- jet-Unie". Een foto vanZonnemaire, tijdens de oorlogsinundatie. De foto werd ge nomen vanaf de toren. Rechts onder de molen is de Ger. Kerk te zien. FINANCIEN EN ECONOMIE Spaaroverschot bij (le Bondsspaarbanken Bij de Bondsspaarbanken werd in de afgelopen decembermaand f 857,2 miljoen ingelegd en f 834,8 miljoen terugbetaald, waarmede een spaar overschot van f 22,4 miljoen werd bereikt. In de decembermaanden van 1969 en 1970 deed zich een orxtsparing van respectievelijk f 0,7 miljoen en f 1 miljoen voor. De gemiddelde saldotoeneming in december laat zich over de periode 1960-1970 becijferen op f 7,8 miljoen, tegen welk bedrag het spaarover schot van december 1971 gunstig af steekt. Het totaal der toevertrouwde te goeden bedroeg per 31 december 1971 f 8,85 miljard (31 december 1970: f 7,96 miljaAi), exclusief de over 1971 bij te schrijven rente. V kunt niet ALLES iveten! GEEF AAN JONGE KINDEREN GEEN OPGEWARMD ETEN, dat heeft nl. een groot deel van de voedingswaarde verloren. Vruch ten zijn zeer goed, maar zorg er voor dat ze rijp zijn, gewassen of geschild; voor de kleinsten verwij deren we de pitten en harde delen. ASTERS, CHRYSANTEN, GOUDS BLOEMEN EN ZONNEBLOEMEN moeten voor minstens de helft ont bladerd worden, aangezien de bla deren de oorzaak zijn van het vuil worden van het water, waardoor de bloemen spoedig verwelken. PLAATS EEN PIANO nooit te dicht voor een gashaard met open gloèi- stavenDe warmtestralen zullen van nadelige invloed zijn op uiv piano niet alleen, maar ook op eventuele kostbare meubelen. UIEN KUNT U OOK UITPERSEN op een citroenpers. HEBT U EEN VLEKJE GEKRE GEN IN UW TAPIJT, dan dhekt een beetje magnesiumpoeder er op strooien en daarna weer uitklop pen. Meestal verdwijnt de vlek na deze behandeling. CHAMPAGNEVLEKKEN verwijdert u met schoon lauwwarm water; vooral niet eerst met zeepwater proberen. RUITEN DIE ERG VUIL ZIJN, kun nen goed schoongembaakt worden met een alcalivrij wasmiddel (puur gebruiken). U hebt dan tevens niet zoveel last van aanslaan. NU 'T TIJD VOOR WOLLEN DE KENS WORDT, en u wilt ze niet laten stomen, kunt u ze zelf wassen in een niet te warm sop met een goede zeepsoort. De dekens licht uitwringen (uitdrukken is beter) en in de wind laten drogen. Zierikzeeënaar op het t.v.-scherm ZIERIKZEE 26-1. Dinsdagavond verscheen een daverend „Ik heb m'n hart in Zierikzee verloren" op het t.v.-scherm, gezongen door enige honderden bezoekers van het N.C.- R.V.-programma ..Met liedjes het land in", ditmaal opgenomen in Hel mond. De overkomst van dit oude bekende loflied op Zierikzee was een direct gevolg van een dichterlijke ontboezeming van de bekende Zie rikzeeënaar de heer J. Volkcri die voor de camara's de kans kreeg het door hem gemaakt, hieronder afge drukte gedicht voor te dragen. Een loflied klinkt op Amsterdam En op de tulpenvelden. Een loflied op het mooie „Wien", Op kleine plaatsen zelden! Tóch ligt er in ons land zo'n oord. En wel in het land der Zeeuwen, Daar voelt men nog, als men er loopt De sfeer van vroeger eeuwen! Ach, mocht fïc toch 'n dichter zijn. Ik zou in bloem'rijk tale De schoonheid van -, m'n heimwee naar Dit lieflijk oord verhale(n). Die plaats is elf eeuwen oud, Juweel onder de steden! Gebouwen nog in oude stijl, Maardenkend in het heden! Neemt U soms eens 'n snipperdag, Gaat U daar dan eens kijken! Die gevels poorten dat stadhuis Zullen uw blik verrijken! Dat stadje aan de waterkant, Het blijft mij steeds bekoren, Mijn leven lang, want... „ik heb mijn hart in Zierikzee verloren!" Het gedicht van de heer Volkeri kreeg in deze landelijke wedstrijd de tweede prijs. Met begeleiding van het Cocktail Trio zong een enthou siaste menigte hierna „Ik heb m'n hart in Zierikzee verloren" en dat betekende, met de bijdrage van de heer Volkeri. een onverwacht stukje eigenlijk „onbetaalbare" t.v.-reclame voor het aloude Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 9