TWINTIG STAPPEN TERUG Een bank die iedere spaarder iets le bieden heeft Dijkgraaf A. M. Geluk sprak over toekomstige waterscliapstaken De omroepen en de kijkdichtheid Super-container- schip te Rotterdam I l-.R IK 1',F.S( 'I I F. NIF.UWSROUF. Donderdag 27 januari 1972 Nr. 21021 NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK Afvalwaterzuivering vraagt aparte financiële opstelling HAAMSTEDE. 26-1. Ecu goede twintig ingelanden te Westerschou- wen hebben dinsdagmorgen met be langstelling geluisterd naar een uit eenzetting van dijkgraaf A. M. Ge luk over aspecten die langzaam maar zeker 't waterscahpswezen gaan ver tonen. De dükgra vroeg zich af hoe de toekomstige taak van de waterschap pen in Zeeland zal zijn, gezien de opstelling van de overheid. Het rijk stuuit steeds meer aan op verdere concentraties, zowel in gemeentelijk als in waterschappelijk opzicht en hij vroeg zich af waar de grens ligt. Zeeland lag in 1959 vóór op dit ge bied, doch door andere provineies werd snel een voorsprong bereikt (Gelderland en West-Brabant). Een nieuwe waterschapstaak, heel belangrijk, de afvalwater-zuivering, vraagt een aparte opstelling financi eel. De lasten hiervoor moeten ge scheiden geïnd worden, via zelfstan dige administratie. Gedacht wordt verder aan een chemisch-technische dienst in de provincie. Mogelijk dat het waterschap in de toekomst naar 6 of 4 districten gaat. Dan zullen er in de besturen vertegenwoordigers uit de vervuilingssector, bijv. uit de gemeenten, Kamer van Koophandel of van de campings benoemd moeten worden. De naam waterschap zou eventueel uitgebreid moeten worden met „zuiveringsschap". De reeds aanwezige rioolwaterzuiveringsin stallaties zouden overgenomen moe ten worden van de gemeenten, die echter wèl hun eigen riolering be houden. De dijkgraaf wees de aanwezigen er op dat men met deze gedachten- gang vertrouwd moeten worden. Friesland kent al iets dergelijks, waar de betrokkenen een aanslag krijgen n.a.v. het aantal stuks vee dat ze bezitten en hoeveel water er ongeveer gebruikt wordt. De vervui ler zal moeten betalen, gerekend moet worden op een aanslag van ca. f 20,_ per persoon. De inning zal nog wel wat moeilijkheden opleveren bij eventuele huurders. Vier wegen Een onderdeel van het streekplan in de vorm van de geplande aanleg van een parallelweg met de Plompe- torenweg over de zeedijk van Burgh- sluis naar de Stolpweg zet het wa terschap voor grote moeilijkheden, want inmiddels is men begonnen en al flink opgeschoten met de verbre ding van de Plompetorenweg tot 6 meter. Precies gezien komen dan op een breedte van ongeveer een kilo meter 4 wegen te liggen, n.l. de Plompetorenweg, de geplande paral lelweg die gedeeltelijk over Smalle- gangesdijk loopt, Brabersweg en Stolpweg en dan de grote brede dammenweg die vierbaans wprdt. De dijkgraaf meende dan ook te moeten aarzelen om de Plompetorenweg ver der af te werken tot 6 meter breedte en vond het echt te veel van het goede. GEMEENTERAAD BROUWERSHAVEN Gevaar voor scholen te Noordgouwè en Zonneinaire DREISCHOR, 26-1. Op maandag 31 januari vergadert de raad der ge meente Brouwershaven in het Plaat sen huis te Dreisehor. De agenda vermeldt o.a. een verzoek garantie geldlening als deel nemer Bouwfonds Ned. Gemeenten dooi de heer T. de Bruyn te Vlaar- dingen voor de bouw van een woning aan de Voorburglaan te Brouwersha ven. Gewijzigd dient te worden de ge meenschappelijke regeling woonwa gencentrum Midden en Noord-Zee land. B. en w. stellen de raad verder voor aankoop grónd te Zonnemaire SCHAGEN-DEN HELDER. Op een met automatische knipperlichten be veiligde overweg tussen Den Helder en Schagen, is bij een mist met on geveer 150 meter zicht, een auto door (,e trein over een afstand van een kilometer meegesleurd. De inzitten de kwam om het leven. De auto werd totaal vermalen. Twee uur na, het ongeluk bevonden de reizigers zich nog in de trein. en verkoop en verhuur grond te Schuddebeurs. Het college stelt de raad voor een tweetal beroepen ongegrond te ver klaren en wel een bouwvergunning van de heer J. A. Stoel te Zonnemai re en idem van de heer A. J. de Bil te Dreisehor. De wijziging legesverordening die in oktober vorig jaar door de raad weid afgewimpeld komt opnieuw ter tafel. Daar de vuilnisbelt aan de Heer- nisweg te Brouwershaven momen teel volgestort is zal deze op voor del van b. en w. per 1 februari a.s. worden gesloten. v'óór i lebrueri moet de raad be slissen, inzake de instandhouding der openbare basisscholen te Noord- gouwe en Zonnemaire, daar men hier beneden het aantal voorgeschreven leerlingen van 50 zit. B. en w .achten het noodzakelijk en gewenst dat beide scholen in stand worden gehouden, omdat voor de leerlingen geen plaatsruimte be schikbaar is in de voor hen bestemde- klassen van de andere scholen in de gemeente. Na het vertrek van Baumschlager, die bij zijn oudste dochter ging loge- •ren, welke met haar gezin in een voorstadje van München woonde, liep Bert terug naar zijn huisje en dacht na. Nu word ik weer opnieuw direkteur cn van een veel groter be drijf als ik zelf nooit heb bezeten. Tegen een vorstelijk salaris. En ik krijg een mooi huis aan een meer bij Essen. Hoe heette het al weer? O ja, de Edersee. Hij had er wel eens over gelezen; het moest er erg mooi zijn. En rustig. De villa lag aan de stille kant, had de direkteur gezegd, tegen een bos aan. Hij zou zorgen voor per soneel en als Bert de komende week eens een keer naar Bochum wilde komen, kon hij meubels uitzoeken. Baumschlëger zou er wel voor zor gen. dat alles in de villa werd ge plaatst en over dc rekening werd niet gesproken. „Ik ben al tevreden en dankbaar, meneer Galcstad, dat u mij helpt, zodat ik misschien nog en kele jaren kan blijven leven. Anders kan ik binnen een jaar wel mijn bie zen pakken, heeft de dokter gezegd. Ik het het oog op een huisje aan de Weser, meneer Galestad. in de buurt van Hameln. Daar zal ik dc rust vinden, die ik nodig heb voor mijn hart. Komt u me af en toe opzoeken cn brengt u verslag uit. Meer ver lang ik niet van u. De balans krijg ik wel van de accountants. En voor de rest hebt u mensen naast u, die bereid zijn u onder alle omstandighe den bij te staan. Wat wilt u nog meer". Maandags na het bezoek van de di rekteur reed hij vroeg weg en arri veerde in de middag in Bochum. waar hij op uitbundige wijze werd verwelkomd door een opgetogen Baumschlager. „Dat is nog eerder, dan ik verwacht had, collega. Gewel dig. Maar we gaan eerst naar de Edersee. U moet eerst uw toekomsti ge woning zien. Ik ben er van over tuigd, dat hij u zal bevallen". De kapitale villa leek in niets op de bungalow, die hij in Oosterbeek had bezeten. Hoewel de villa onge twijfeld kort na de oorlog was ge bouwd. was alle comfort er aanwe zig. Hij doorliep met zijn gastheer het huis en constateerde op lakonie- ke toon. dat het bemeubelen van de ze woning een klein kapitaaltje zou kosten. ..Dat is voor rekening van ons be drijf. meneer. Wij weten waardevolle krachten naar waarde te schatten. U bent mijn gast. Ik bezorg u het beste hotel in het Roergebied. Mor gen gaat u meubels uitzoeken. Ik geef u carte-blanche De volgende morgen stelde gene ral direktor Baumschlager zijn op volger voor aan zijn staf. „Herr Ga lestad heeft vroeger in Holland een ongeveer gelijk bedrijf gehad. Hij heeft dit groot gemaakt, mijne heren dank zij zijn vele capaciteiten. Ik geef met het volste vertrouwen vol gende week het roer aan hem over. Mijne heren, ik reken er op, dat u Herr Galestad evenveel medewer king geeft als u mij tot op heden hebt verleend. Herr Galestad ver dient uw aller vertrouwen". Het werd een genoeglijk uurtje en het uitzoeken van meubelen en an dere benodigdheden moest nog een dag wachten, want Baumschlager wilde eerst het hele bedrijf laten zien en daarmede ging de middag voorbij. Bert had al gauw gezien, dal verscheidene werkstukken hem bekend voorkwamen. Vooral de sta len kapspantcn. die hier aan de lo pende band werden gefabriceerd. En allengs begon hij zich op zijn gemak te voelen. Dit werk kende hij, al bad hij dan ook geen enkel diploma. Maar hier bevond hij zich op ver trouwd terrein. En als hij kon be schikken over bekwame medewer kers, zou het niet lang duren, of hij was ingewerkt. Pas donderdag was hij terug aan de Tegernsee. Óp de tafel in zijn huisje lag een briefje van Olga. „.Te was er niet, dus ben ik maar aan hel werk gegaan. Als je terug bent. laat het me dan weten. Ik ben een beetje ongerust, omdat je niets tegen me hebt gezegd. "Veel liefs, Olga." (Wordt ve-volgd). Advert rul n Rustig 1971 De voorzitter, gezworene M. O. Hanse sr., sprak in zijn openings woord over e enrustig 1971 wat storm hoog water en aangerichte schade betreft. De zomer was warm en het in wassen van diverse glooiingen bleek een zeer goed werk te zijn, Momenteel is het rutig op de wegen, doch straks wordt men weer door het toeristisch verkeer „in de bermen gedrukt". Bungalowparken schieten uit de grond en brengen konsekwen- ties voor het waterschap met zich mee, ó.a. nieuwe uitritten. De recrea tie brengt veel werk mee voor het waterschap maar gelukkig staan er inkomsten tegenover. De vervuiling neemt ook in de Westhoek toe. Het onderhoud van de sloten in het duin gebied van de Westhoek bracht, na gehouden schouw nogal wat moeilijk heden in de vorm van een 25 proble men. Boete wordt niet meer gegeven maar een aannemer zal het vergeten of niet gedane werk doen waarna de eigenaar de rekening krijgt. Slijtlagen Nieuwe slijtlagen werden op enke le wegen aangebracht o.a. Boumans- weg en Kooimansweg. Deze zijn op enkele plaatsen aan de kanten al uit gereden. De verbreding Meeldijk bleek een goede te zijn. De wegbe- plantingen werden automatisch ge snoeid, alleen de achterkanten boven de sloten, bleek moeilijkheden op te leveren. Delfwerk werd wat aange zuiverd, want er moet gerekend wor den op onverwachte grote regenval. Het Oosterenban-gemaaltje werd vernieuwd, dceh had in 1971 door de droogte geen taak. De heer Hansc was gelukkig met het begin van dc riolering aan de Hogezoom, want daarmede zal de stank die uit de sloten opkomt, gaan verdwijnen. Bij de voltooiing van de totale riolering over vier jaar zal veel-schoner wa ter door de vaarten gaan stromen en kan weer op wat visjes gerekend worden. Het derde eiland, het z.g. Ncordland, is gereed waardoor de drie steunpunten in de Oosterschelde praktisch gereed zijn. De grote he licopters deden goed werk. HILVERSUM, 26-1. Op donderdag avonden kijken VPRO-leden bijna twee keer zoveel naar het televisie programma van de TROS als naar het programma van hun eigen om- reep. Dit is gebleken'bij een enquête. De in dit seizoen toegenomen be langstelling van de VPRO-leden voor de TROS betekende echter geen ver mindering in de belangstelling voor de VFRO-programma's. Deze is ,in termen van gemiddelde kijkdicht heid" gelijk gebleven. De VPRO en de NCRV blijken overigens de meeste „beginselvaste" leden te hebben. Van de VPRO is 65 procent uit ideologische overwegin gen lid. Slechts 11 procent van de VPRO-leden bleek al „jarenlang" de uitzendingen van zijn omroep te vol gen. Hengstenshow te Utrecht UTRECHT, 26-1. In de Utrechtse veemarkthallen wordt op 4 en 5 fe bruari de jaarlijkse hengstenshow - volgens de organisatoren de grootste van Europa - gehouden. Er zullen 800 hengsten van acht verschillende paarden- en ponyrassen worden ge toond en gekeurd. ROTTERDAM, 26-1. Het eerste super-containerschip in de nieuwe Trio-dienst op het verre oosten, de 51.300 ton metende „Kamakura Ma- ru" van de Japanse rederij Nippon Yusen Kaisha, is met aan boord de eerste 1800 containers in de Rotter damse haven gearriveerd. Hiermee wordt een nieuw hoofdstuk in de internationale koopvaardij ingeluid. Het aantal schepen, die de dienst gaan uitvoeren, de grote frequentie, die mogelijk is dankzij de snelheid van de schepen, en het enorme laad vermogen brengen een vervoerske ten tussen west en oost tot stand die nog nimmer is vertoond. Flitsen uit het buitenland MANILLA. Ongeveer 5.000 Filip pijnse jongeren hebben in de buurt van het gebouw van het congres ge demonstreerd tegen „de dictatuur van president Marcos, de armoede en de opkomst van het facisme". LONDEN. Eind vorig jaar waren in de wereld China en de Sowjet- Unie buiten beschouwing gelaten - 1.924 stoom- en motorschepen in aanbouw met een gezamenlijke ton nage van 22.622.829 bruto ton, meer dan ooit tevoren en 1.200.070 ton meer dan drie maanden eerder. ATHENE. De Ver. Staten overwe gen de aanleg van permanente vlóot- bases in Griekenland voor de Ame rikaanse zesde vloot, zo heeft een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Athene dinsdagavond meegedeeld. ROME. Honderden jeugdige com munisten en anarchisten zijn in Ro me slaags geweest met de politie. Zij betoogden voor een communistische machtsovername in Griekenland. SOFIA. In de bergen nabij de Bul gaarse plaats Pamporovo komt op 1,750 meter het grootste ruimte-on derzoekcentrum van de Balkan. Het vijf verdiepingen tellend gebouw is ontworpen door een Tsjech, terwijl de telescoop met een doorsnede van twee meter uit het Oost-Duitse Jena komt. PRAAG. Nieuwe initiatieven voor de voorgenomen Europese vei- ligheidsconferentie zullen, naar vér- wacht wordt, genomen worden op de bijeenkomst van de. „politieke overlegcommissie" van de landen van het verdrag van Warschau, die in Praag is begonnen. TEHERAN. Iran zal „beperkende maatregelen" tegen goéderen uit de Europese Economische Gemeenschap nemen als de onderhandelingen die met de gemeenschap aan de gang. zijn niet tot een verbetering van de Iraanse uitvoer naar de E.E.G. leiden zo is maandag in Teheran uit offi ciële bron vernomen. BOEJOEMBOERA. Negen mensen, van wie vier officieren, zijn door een militair tribunaal in Boejoemboera (Boeroendi) ter dood veroordeeld op beschuldiging van samenzwering te gen de regering. Zeven anderen kre gen levenslang, drie 20 jaar en zes werden vrijgesproken. LCNDEN/SALISBURY. Ondanks de bloedige onlusten en de arrestatie van oppositieleden in Rhodesië zal de Britse commissie-Pearce haar werk daar voorlopig voortzetten. De Britse minister van buitenlandse za ken, sir Alec Douglas-Home, deelde dit in het Lagerhuis mee. FEUILLETON MADRID. Na de rust van het afge lopen weekeinde zijn in de Spaanse hoofdstad Madrid opnieuw gevechten uitgebroken tussen studenten en de politie. De politie joeg studenten na, die zij uit de biologische faculteit had verjaagd. TOKIO. Hideji Kawasaki, Japans Kamerlid voor de liberaal democra tische partij, heeft A very Brundage, die in Tokio verbleef, verzocht alles te doen opdat de volksrepubliek Chi na zo spoedig mogelijk wordt opge nomen in de Olympische beweging. HONGKONG. China's economie heeft zich in 1971 gunstig ontwikkeld en het staat wel vast dat de econo mische groei ook in 1972 zal aanhou den. De regering in Peking heeft be kendgemaakt dat de produktie in de industrie en de landbouw in 1971 met ongeveer 10 percent is toegenomen vergeleken met 1970. BELFAST. Twee patrouillerende politiemannen zijn in Belfast van een voorbijrijdende auto uit met een machinegeweer onder vuur genomen. Zij werden licht gewond. De aan vallers wisten te ontkomen. HANNOVER. Een voormalige SS- officier, die in 1950 tot levenslange gevangenissstraf was veroordeeld, heeft in een nieuw proces te Stade in Neder-Saksen vijftien jaar gevan genisstraf gekregen. PARIJS. President Pompidou van Frankrijk is vertrokken naar Niger en Tsjaad, aan welke Westafrikaanse republieken hij een bezoek van vier dagen zal" brengen. LONDEN. De, Ierse premier, Jack Lynch, en de leider van de Britse Labour-oppositie, Harold Wilsón, zijn het eens geworden over de noodza kelijkheid van een politiek initiatief op korte:termijn ter oplossing van de zich verscherpende crisis, in Noord- Ierland. PARIJS. De voor deze week vast gestelde lancering van de Europese satelliet „Heos-A 2", die in Cali- fornië zou plaats vinden, is opnieuw uitgesteld. Naar de Europese organi satie voor ruimtevaart Esra dinsdag in Parijs heeft meegedeeld zal de Heos niet voor 30 januari gelanceerd worden. NEW YORK. Ongeveer 170 diplo maten, functionarissen van het se cretariaat van de Verenigde Naties en journalisten zijn uit New York naar Addis Abeba gevlogen waar vrijdag de eerste zitting van de vei ligheidsraad op Afrikaanse bodem wordt geopend. DUBLIN. Een reeds lang smeulend conflict in de Ierse Labourpartij is tot uitbarsting gekomen. 39 leden van de afdeling in Limerick verlieten de partij om een nieuwe socialistische beweging te vormen. GOEAM. De Japanse sergeant Shoi- chi Yokoi (l.) tijdens zijn persconfe rentie, volgend op zijn ontdekking in de oerwouden van Goeam door Manuel Degracia (m.j en Jesus Due- nas. De Japanse sergeant was tijdens de gevechten tegen de Amerikanen, nu 28 jaar geleden, met enkele wa penbroeders het oerwoud ingetrok ken en heeft zich gedurende deze lange tijd steeds verborgen weten te houden. Yokoi, die nu 56 jaar is, voedde zich met vissen, wortels en wilde varkens. BELFAST. Britse militairen heb ben in Belfast 69 ménsen gearres teerd, onder wie een man die een hoge officier van het Ierse republi keinse leger zou zijn. De arrestaties werden verricht tijdens een actie in de wijk Ardoyne. BOGOTA. Bij overstromingen in Columbië zijn volgens de tot nu toe ontvangen berichten minstens zeven tig mensen om het leven gekomen. VIENTIANE. - Noordvietnamese troepen en eenheden van de Pathet Lao hebben alle stellingen van de Laotiaanse regeringstroepen in een strategisch belangrijke bergketen in Noord-Laos onder de voet gelopen, zo is van goedingelichte zijde in Vientione vernomen. WASHINGTON. Het Amerikaan se Huis van Afgevaardigden heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat de regering machtigt in het huidige be grotingsjaar dat op 30 juni afloopt, ruim 2,7 miljard dollar te besteden voor hulp aan het buitenland. MADRID. De rust onder de Madri- Ieense studenten is nog steeds niet teruggekeerd. De meesten zetten hun staking uit protest tegen de uitsto ting van 4000 medische collega's voort. Eerste kampeerauto SPIJKENISSE, 25-1. Een fa briek in Spijkenisse, die elek- trowagens m^akt voor huis- aan-hitis bezorging, heeft een kampeerauto aan zijn pro gramma toegevoegd, die op cU* a.s. Caravan-RAI te zien zal zijn. Deze eerste Nederlandse kampeerauto, zoals de fabri kant zegt, heeft hetzelfde uiter lijk als de winkelwagens. Het complete chassis wordt in eigen fabriek gemaakt met fa- brieksklare componenten. De auto is 6,35 meter lang en 2,20 nieter breed. De totale hoogte is 2,75. Het eigen gewicht is 2500 kg. Het totaal toegestane draagvermogen is 3.200, zodat rijbewijs B/E voldoende is. DOOR FRANK VAN FALCKENOORT

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 7