Subsidies restauratiekosten monumenten Sehouwen-Duiveland De Haagse abortuskliniek DE RAADSREL TE ROTTERDAM Referendum over de E.E.G. Heerser van Sjarjah bij staatsgreep om het leven gebracht Fans ontwrichten binnenstad Heerlen lnsluipertje ivist goed te pralen „Fifteen" uit liet buitenland STREEKNIEUWS aren en sigaretten in 1971 U kunt niet ALLES iveten! ZIERIKZEE, 26-1. Ged. Staten van Zeeland hebben provinciale staten een overzicht verstrekt van de in 1971 verleende en ingetrokken sub sidies inzake restauratiekosten van monumenten van geschiedenis en kunst. In een toelichting wtfst het college op het feit dat de door het rvjk gehanteerde subsidietop onge twijfeld van invloed zal zijn op het aantal nieuwe aanvragen. Er is echter reeds een groot aantal aanvragen om subsidie ingediend, ten aanzien waarvan de definitieve toezegging van een bijdrage is ver schoven naar volgende jaren. Voor het jaar 1972 zijn reeds aanvragen ingediend, aldus G..S. tot een subsi diebedrag van f 94.060,Voor de jaren 1973, 1974, 1975 en 1976 zijn aanvragen uitgesteld tot een bedrag van xespektievelijk f 73.391, f 113.823,—; f 105.068,— en f102.449, Het laat zich echter aanzien dat ten behoeve van de restauraties welke inmiddels in uitvoering zijn genomen, het subsidie op een eerder tijdstip kan worden verleend, aldus Ged. Staten. Sehouwen-Duiveland Uit het door het college verstrekte overzicht blijkt dat wat Sehouwen- Duiveland betreft in 1971 de volgen de subsidies werden verleend: Ned. Herv. kerk, Haamstede: f 3.763,korenmolen Moriaans- hoofd f 1.465,Donkereweg 58, Schuddebeurs, f 2.735,Mol 17-19, Zierikzee f 334,Sint Domusstraat 48, Zierikzee, f 389,Engelse kade 2, Zierikzee, f 191 (verhoging van reeds toegekende bijdrage); Sint Do musstraat 15, Zierikzee f 1.410, Wandeling 4, Zierikzee, f 207,En gelse kade 3-4, Zierikzee, f 27, (verhoging van reeds eerder toege kende bijdrage); Sint Domusstraat 26, Zierikzee, f 126,Nieuwe Boo- gerdstraat 16, Zierikzee, f 4.281, (verhoging van reeds eerder toege kende bijdrage); Meelstraat 54, Zie- rikze, f 450,Meelstraat 52, Zie rikzee, f 85,Havenpark 2, Zierik- DEN HAAG, 26-1. Het openbaar ministerie en het staatstoezicht op de volksgezondheid hebben, in onder ling beraad, geen aanleiding gevon den strafrechtelijke dan wel medisch tuchtrechtelijke maatregelen te ne men naar aanleiding van feiten, die zich hebben voorgedaan kort na de oprichting van een abortuskliniek in het Statenkwartier te Den Haag. Al dus hebben de ministers Van Agt van justitie en Stuyt van volksge zondheid dinsdag geantwoord op schriftelijke vragen van het Kamer lid Van der Sanden (KVP). De kliniek werd in april van het vorig jaar verbonden aan een privé- huisartsenpraktijk. Het aantal be handelde patiënten bedroeg gemid deld twintig per dag, aldus de be windslieden. ROTTERDAM, 26-1. Burgemees ter Thomassen heeft dinsdagmiddag in een spoedvergadering van de Rotterdamse gemeenteraad namens het college van b. en w. zijn ernstige teleurstelling uitgesproken over het incident in de gemeenteraad van de Maasstad, vorige week donderdag. De zitting van de raad kon toen niet doorgaan omdat de vrijwel vol tallige frakties van PCG, KVP, WD, D'66, SGP en 65" niet verschenen. Deze raadsleden wilden met deze aktie protesteren tegen de wat zij noemden weinig loyale houding van het college ten aanzien van de pro blemen rond de sloop van de Ko- ninginnekerk. „De demonstratie van de gemeenteraadsleden was strijdig met de democratische en parlemen taire spelregels", aldus burgemeester Thomassen. Hij achtte het verwijt van de wegblijvers, dat het college zich onvoldoende loyaal heeft opge steld ten aanzien van de affaire Ko- ninginnekerk onjuist. Burgemeester Thomassen liet doorschemeren dat de beslissing van staatssecretaris Vonhoff om de kerk toch niet op de monumentenlijst te plaatsen, het b. en w. onmogelijk maakte de sloop van de kerk te voorkomen. KOPENHAGEN, 26-1. De volks raadpleging in Denemarken over de toetreding tot de E.E.G. zal in sep tember worden gehouden in plaats van in juni, zoals aanvankelijk het plan was. Premier Jens Otto Krag ver klaarde dinsdag na afloop van een kabinetsvergadering, dat het refe rendum hoofdzakelijk is uitgesteld, omdat de onderhandelingen van Zweden voor een vrijhandelsover eenkomst met de E.E.G. waarschijn lijk pas na juni zullen zijn voltooid. Als er met dit overleg iets mis zou gaan, zou dit de stemming in Dene marken kunnen bc-invloeden. Dc uitslag van het referendum is bindend voor het parlement, dat daarna een reeks wetsvoorstellen ter verdere regeling van de toetreding moet afhandelen. Naar men verwacht, zal Noorwe gen ook in de herfst een volksstem ming houden over zijn toetreding tot de E.E.G. zee, f 4.141,Poststraat 23, Zierik zee, f 1.262,Ravenstraat 17, Zie rikzee, f 425,Korte Nobelstraat 16, Zierikzee, f 175,(verhoging van een reeds eerder toegekende bij drage); Havenpark 42, Zierikzee, f 8.00,Dorpsring 4, Noordwelle, f 3.345,Poststraat 56, Zierikzee, f 232,Ring 16, Dxeischor, f 437, Poststraat 31, Zierikzee, f 460, (verhoging van een xeeds eex'der toe gekende bijdrage); Oude Haven 47, Zierikzee, f 297,(verhoging van een reeds eerder toegekende bijdra ge); Oude Haven 47, Zierikzee, f 782,Nieuwstraat 23, Brouwers haven, f 1.781,Haven Noox'dzijde 21, Brouwershaven f 1.121,Ha venpark 8, Zierikzee, f 800,Ha venplein 8-10, Zierikzee, f 443, Havenplein 6, Zierikzee, f 1.400, Vissersdijk 4, Zierikzee, f 2.786, BAHREIN, 26-1. Sjeik Chaled Mo hammed Kassimi, heerser over het aan de Perzische Golf gelegen woes- tynstaatje Sjarjah', is dinsdag om het leven gekomen toen loyale troe pen z\jn palels bestormden waar de sjeik door opstandelingen gevangen werd gehouden. De neef van de sjeik, Saqir Ben Sultan, leider van de staatsgreep, gaf zich na een kox-t vuux-gevecht over aan toegesnelde tx-oepen van de vorig jaar gevox-mde unie van Ara bische emix'aten. Sjarjah maakt daar deel van uit. In de vex*trekken van het paleis vond men de lijken van sjeik Kas simi en negen leden van zijn familie. Klaarblijkelijk waren zij door de opstandige bedoeïnen van Saqir Ben Sultan vex-moord toen de troepen van de unie het paleis hadden om singeld. Zeesleepvaart- documentaire op t.v. HILVERSUM, 27-1. In verband met het overlijden van Arthur Wijs muller, één van de groten uit de we reld van de internationale zeesleep vaart, zal de Tros-televisie heden avond (donderdagavond) om 22.05 uur een vijftig minuten durende do cumentaire over de zeesleepvaart uitzenden. In deze documentaix-e, die door de BBC onlangs is gemaakt spelen de Nederlandse zeeslepex*s en ook Ar thur Wijsmuller een gx-ote rol. In verband met deze programmawijzi ging komen „Liefde op z'n Ameri kaans" en „Stef Meeder speelt" te vervallen. Deze programma's zullen op een nader te bepalen tijdstip worden uitgezonden. In verband met de Ralley van Monte Carlo zal het programma „Wereld op Wielen" van avond vijf minuten langer duren dan in de pi-ogx-ammabladen is aangekon digd. HEERLEN, 27-1. Naar schatting zesduizend fans hebben woensdag middag de platenafdeling van een Heerlens warenhuis bestormd, toen de zanger Wil Duyn, alias „Mouth" van het duo „Mouth and McNeal" van twee uur tot half vier handteke ningen op foto's uitdeelde. Mouth, die alleen was gekomen omdat zijn partner wegens griep het bed moest houden, werd bijna onder de voet gelopen en op de afdeling werd een grote ravage aangericht. De politie slaagde er in Mouth in een magazijn te brengen, waar de fans in gx-oepjes van tien werden toegelaten. Toen de foto's op waren werden de handte keningen op armen en benen ge schreven. Een aantal flauwgevallen vrouwelijke fans moest door de eer- ste hulpdienst weer woi-den bij ge bracht. De duizenden fans ontwrichtten het verkeer in de Heex-lense binnen stad nagenoeg geheel. Passagiersvliegtuig ontploft en neergestort BELGRADO, 26-1. Een Zuidsla- visch passagiersvliegtuig van het ty pe DC9 is woensdagmiddag kox*t na vijf uur boven Tsjecho-Slowakije ontploft en in het noordwestelijke deel van Tsjecho-Slowakije neerge stort. Het toestel had achtentwintig in zittenden, aldus meldt het Zuid-Sla vische persbureau Tanjoeg uit Praag. Men heeft tot nu toe elf inzittenden gevonden. Er zou één overlevende zijn. APELDOORN, 26-1. Een negenja rige Apeldoorne jongen heeft zich al jong een handig insluipertje getoond. Bij een familie stapte hij dinsdag de keuken binnen en griste een briefje van 25 gulden uit de portemonnee. De vrouw des huizes, die boven was, had hem gehoord, kwam xiaar bene den en vroeg hem wie hij was. Het ventje gaf haar geen antwoord, maar zei dat hij even wilde weten hoe laat het was. „Ik ben te laat voor het eten thuis, mevrouw", voegde hij er nog aan toe en nam de benen. Vervolgens stapte hij bij dc buren binnen. Hij trof het niet. De bewo ners zaten aan tafel. Toch wist hij de situatie handig te redden. Weer vroeg hij hoe laat het was en ver dween. Inmiddels had de eerste mevrouw de diefstal ontdekt en vertelde het verhaal aan haar buurvrouw. Geza menlijk kwamen de dames er achter wie de jongen was. Dc politie deed de rest. Van dc f 25 was intussen meer dan f S verdwenen. Opgemaakt aan slaatjes, patates frites cn snoep.... Sjeik Sultan was zes jaar geleden als heex*ser van Sjarjah door sjeik Kassimi van de troon gestoten. Hij woonde sindsdien in Cairo. Schrijver van „My blue haeven" overleden PALM SPRINGS, 26-1. De Ame- kaanse tekstschrijver en zanger Gene Austin is maandag op 71-jari- ge leeftijd in een ziekenhuis in Palm Springs overleden. Het lied waar hij het meeste succes mee had was „My blue heaven", waarvan in 1927 ruim zeven miljoen grammofoonplaten wei'den verkocht. Volgens Austins eigen schatting zijn er 86 miljoen platen van hem in omloop gebracht. Nederlandse militair in Duitsland verongelukt DEN HAAG, 26-1, Op het West- Duitse militaix-e oefenterx-ein in Hohne is woensdagmorgen de 20-ja- x-ige dienstplichtige huzaar eerste klasse, M. A. M. Peijnenborg uit Drunen verongelukt. Hij was van het 42 vei'kennings eskadron te Nun- speet. Hij zat in een vx-achtauto die tegen een wagen botste. Hij wex-d uit de wagen geslingex'd en ovex-gebracht naar de verbandplaats te Oerpe, waar hij later ovex-leed. „Dierenambulance" van start DEN HAAG, 26-1. In Nootdorp zal op 1 februari een dierenambulance van start gaan, die gaat werken in Den Haag en omgeving. Het is 'vol gens het echtpaar Louwrier, dat de later in een stichting om te zetten dienst begint, de tweede „dierenam bulance" in het land die dag en nacht bereikbaar is. In Amsterdam is de eerste gevestigd. Met een speciaal voor het vervoer van dieren ingericht busje gaat de „dierenambulance" zieke of in nood geraakte dieren ophalen en ze zono dig naar een dierenarts brengen. De dienst gaat samenwerken met de dierenbeschermingsverenigingen. Twee jongemannen bekennen bomaanslag ROTTERDAM, 26-1. De Rotter- damse politie heeft thans twee ar restanten, die hebben bekend de aanslag met een molotov-cocktail op het Westduitsc consulaat in de Maas stad te hebben gepleegd. De aangehouden jongemannen zqn de 20-jarige matroos J. Q. uit Rot terdam en de 19-jarige R. J. K. uit Capelle aan den IJssel. De aanslag werd in de nacht van 24 juli gepleegd. Er werd weinig schade aangericht. Vastgevroren lijk gevonden MEDEMBLIK, 26-1. Bij het ge- maal Lely in de gemeente Medem- blik is woensdagmiddag een stoffe lijk ovei'schot vastgevrox-en in het ijs. aangetroffen. De rijkspolitie neemt aan dat het de 19-jarige schippersknecht W. de Boer uit Leeuwarden is. Deze jonge man is op de avond van 18 novem ber op het IJspelmeer overboord ge raakt van het motorschip Ambulant. Schipper was de heer T. Renk uit Leeuwarden. NEW YORK. Pakistan heeft een spocdbüeenkomst van dc Veilig heidsraad gevraagd naar aanleiding van bcstandsscliendingen door India. Het wil dat V.N.-waarnemers wor den gelegerd aan de grens. BARCELONA. Bijna zestig stu denten van de faculteit van letteren cn wijsbegeerte aan dc universiteit van Barcelona hebben woensdag bij een betoging in deze Spaanse stad het verkeer in het centrum enkele minuten lang tegen gehouden. LONDEN. Het Britse Lagerhuis heeft woensdagavond met 294 tegen 266 stemmen een motie van Labour tegen dc regcringspolitiek inzake dc onafhankelijkheid van Rhodcsic ver worpen. WEST-BERLIJN. De westelijke ge allieerden uit de tweede wereldoor log zullen binnenkort bekend maken, dat zij akkoord gaan met een plan om West-Bcrlijn tot een belangrijk luchtvaartcentrum te maken. SALISBURY. Acht van de zestien Afrikaanse vertegenwoordigers in het Rhodcsischc parlement hebben het Brits-Rhodesischc ontwerp-ak- koord over de toekomstige staats vorm van Rhodcsic verworpen. DODELIJKE ONGELUKKEN DEN BOSCH. De 56-jarige heer H. W. Dinnissen uit Wychen (N.B.) is op weg naar het ziekenhuis te Oss over leden. Hij zat in de auto, bestuurd door zijn dochtei-, die bij een inhaal manoeuvre in een slip raakte en te gen een boom in de middenberm van de weg Den Bosch-Nijmegen vloog. Het ongeluk gebeurde in de gemeen te Geffen. AMSTERDAM. Op de kruising Bilderdijkstraat-Kinkerstraat in Am sterdam is de 46-jarige J. Vet (auto mobilist) aangei-eden door een hem tegemoetkomende auto. De man werd uit zijn wagen geslingerd, kwam op de motorkop van de andex-e auto te recht, werd 36 meter meegesleept en raakte dodelijk gewond. OSS. De 50-jarige heer H. van La nen uit Reek is toen hij in de ge meente Zeeland (N.B.) op de fiets reed, door een auto van achtex-en aangereden. De man was op slag dood. De politie vermoedt dat de fietser te veel naar links reed. WINTERSWIJK. In het zieken huis te Winterswijk is de 58-jax-ige landbouwer J. H. Boeijnk uit de buurtschap Meddo bij Winterswijk overleden. De man was maandag middag op zijn bedx-ijf van een silo gevallen toen hij zijn voorraad meel wilde contx-oleren. HATTEM. De 71-jax-ige mevrouw E. Middag-van 't Ende uit Windes- heim is om het leven gekomen. Zij was inzittende van de auto bestuux-d door haar echtgenoot. Toen de be- stuurder de vooxTuit wilde schoon vegen, botste de auto op de weg Apeldoorn-Zwolle tegen een licht mast. De vrouw was op slag dood. MELISKERKE. De 60-jax'ige kan tonnier J. Lievense van het water schap Walcheren uit Zoutelande is met zijn fiets plotseling de rijweg in Meliskex-ke (gemeente Marienker- ke) overgestoken en daarbij door een achtex-op komende pex-sonenauto ge schept. Hij was op slag dood. VENLO. In het ziekenhuis in Ven- lo is de 81-jarige W. Witteveen uit Venlo overleden. De man liep maan dag ernstige brandwonden op, toen hij op zijn kamer in een bejaax-den- centrum in Venlo een sigaar had op gestoken en daarna in slaap was ge vallen. HELMOND. Bij een auto-ongeluk in het Brabantse kerkdorp Lierop (gemeente Someren) is de 45-jarige W. H. H. Deckers uit Weex-t om het leven gekomen. De heer Deckers is nabij de kx-uising Mierloseweg-Her- selseweg in een bocht met zijn per sonenauto recht door gex-eden en te gen een boom gebotst. ROERMOND. Op een kruising in Roermond is de 16-jarige jongen H. Kanters uit Hex-ten door een perso nenauto aangereden toen hij met zijn bromfiets de weg overstak. Hij over leed kox*te tijd later in het Roer- mondse ziekenhuis. BRUINISSE Bouw (26) woningen De officiële vergunning van het ministex-ie van volkshuisvesting en wedex-opbouw, voor de bouw van 26 woningwetwoningen te Bruinisse is ontvangen. De verwachting is ge- x-echtvaardigd dat binnen 14 dagen eveneens de schriftelijke toestem ming van het genoemde ministex-ie voor de bouw van 10 bejaardenwo ningen zal woi'den ontvangen. Inbraak in woning Door indx-ukken van een ruit aan de achterzijde van het huis aan de Dorpsweg, hebben inbrekers zich toegang verschaft tot de woning van de heer M. A. M., aaidappclhandel te Bruinisse. Het echtpaar was niet thuis, de inbraak werd in de nacht van zaterdag op zondag gepleegd en zondag bemerkt door een der hier wonende zoons. Er wordt slechts een klein geldbedx-ag vermist, omdat geld en sieraden voor het vertrek in de nachtkluis van de Raiffeisenbank waren gedeponeerd. Een ingescha kelde speux-hond kon een spoor vol gen tot aan de plaats waar waar schijnlijk de auto heeft gestaan, waar de inbrekers in zijn weggereden. Ook op vingerafdrukken heeft een onder- zoek plaats gevonden. Jeugdraad start De Bruse Jeugdx-aad start zater dag 29 januax-i met het volgende progi-amma: een cx-eatieve middag voor de jeugd van 9 tot en met 12 jaar. Deze middag wex-d mogelijk ge maakt door de medewerking van de heer F. van den Berg van poppen theater „De Kriekeputte" uit Hulst. Een disco show van 8 uur 's avonds af, voor de jeugd van 16 jaar en ouder. Disc jockey is Carlos East wood van bar „El Toro" uit Goes. Beide evenementen vinden plaats in het Ned. Herv. Ver.gebouw aan de Deestraat, Bruinisse. CJ.V.-bijeenkomst Voor de C.J.V. te Bruinisse sprak zondagavond mej. Van Kooten uit Amsterdam, wex-kzaam bij Unicef Amsterdam. Mej. Van Kooten begon met uiteen te zetten, hoe en wat dh Unicef doet. Dit fonds helpt overal waar kinderen in vex'dnjkking ko men of dreigen te komen, dus over de gehele wex-eld, zonder discx-imi- natie van x-as of stand. Over bijna de gehele wei*eld heeft Unicef al hulp verleend, hulp van een aan kinderen tengevolge van oorlog of na rampen. Na deze inleiding werden dia's be treffende de hulpvex-lening vex-toond waarbij toelichting werd gegeven. Van de gelegenheid om vx*agen te stellen over het Unicef werk werd druk gebi-uik gemaakt. Er werd voor het Unicefwerk gecollecteex*d. ZIJPE Voorzitter „Het Zijpe" De heer Jan de Koning Az., tot voor kort secretaris van de hengel- spox-tvereniging „Het Zijpe" is on langs tot voorzitter benoemd. Secr'e- taris werd de heer J. K.-Deurloo (Molenweg). VISSERIJBERICHTEN Mosselfontls gaat sluiten Tot en met 4 februari bestaat er voor mosselkwekers gelegenheid hun mosselen Waarvoor op de vrije markt geen koper is te vinden te lossen in het Opvangfonds, na die datum zal dit in het seizoen 1971-'72 niet meer mogelqk zijn. De heffing blijft gehandhaafd op f 6,- per ton, vox-ige week dacht men er over de heffing op f 8,- per ton te brengen, maar men heeft blijkbaar ingezien, dat dit toch een te x-igou- reuze ingreep was voor de kwekers, die dan maar f 4,50 zouden over hou den. De voor de wal van Yex-seke aan wezige „fondsmosselen" zullen op 28 februari aan de handel en de kwe kers worden aangeboden. De te ver kopen hoeveelheid, zal dan wel tot bijna 300.000 tonnen gestegen zijn. Zij zullen in kavels worden verdeeld en per kavel worden verkocht. Dit zal dan tevens betekenen, dat de handel van de kwekers weinig mosselen meer zal betx-ekken, de handel kan zich dan bevoox-raden uit de aangekochte kavels, waar mosselen van goede kwaliteit bij zijn. De niet vex-kochte kavels zullen worden opgevist, waarvoor een ver goeding zal worden gegeven van f 1,- per ton, deze mosselen zullen uit de handel worden genomen c.q. vernie tigd. DEN HAAG, 20-1. Vorig jaar zijn 938 min. sigaren en 19,6 miljard si garetten op de Nederlandse markt gekomen. Dit betekent een terug gang van het verbruik van de grote re sigaren (in 1970 kwamen ruim 1 miljard sigaren beschikbaar), maar een verdere staging van het ver bruik van sigaretten. In 1970 kwamen bijna 18,7 miljard sigaretten op de max-kt. De stijging van het aantal kleine sigaartjes, vnl. cigax'illos, zette zich voort en het aanbod steeg van 354 min. tot 372 min. Vorig jaar kwam bijna 11,8 min. kg kerftabak beschikbaar en in 1970 ruim 11,8 min., aldus blijkt uit cij fers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS wijst er op dat de cijfers betrekking hebben op de hoeveelheden tabaksproducten, die volgens de afleveringen van de banderollen aan fabrikanten en im porteurs beschikbaar zijn gekomen voor het binnenlands verbruik. Dc cijfei's kunnen dus afwijken van de werkelijke consumptie. Uitgedrukt per hoofd van de bevol king werden 71 sigaren van 3 of meer gram aangeboden (1970: 81) cn 28 kleinere sigaren (27). Voor elk bevolkingshoofd - dus ook babies, kinderen en niet-rokers - kwamen 1486 sigaretten in de handel (1433) en 0,89 kg kerftabak (0,91 kg), terwijl f 151,39 werd uitgegeven aan tabaks- produktcn (f 148,09). Elk type weg een eigen maximumsnelheid DEN HAAG, 27-1. Snelheidsbeperkingen buiten dc bebouwde kom kunnen alleen dan dc verkeersveiligheid positief beïnvloeden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dc belangrijkste voor waarde is, dat er voor elk wegtype een eigen maximumsnelheid (cn eventueel ook een eigen minimumsnclhcid) komt in overeen stemming met de verkeersfunctie cn het ontwerp van het betref fende wegtype. Verder moet dc politiecontrole op dc naleving van dc snelheidslimieten effectief zyn; dc kans op betrapping moet boven het door de verkeersdeelnemers aanvaarde risico liggen. Tot deze conclusie is dc Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid gekomen na een opdracht van dc minister van verkeer cn waterstaat om de snelheidslimieten buiten dc bebouwde kom te onderzoeken. Dit onderzoek omvatte ongeveer een miljoen sncldhcidsmctingcn en ongeveer 17.500 gedetailleerde ongevallen- registraties op 27 autosnelwegen en enkclbaanswegcn in dc periode 1966 tot cn met 1969. Maanijzer kan beier tegen roest j MOSKOU, 26-1. Op de maan gevonden ijzer is beter bestand tegen roestvorming dan het ijzer dat op aarde wordt ge wonnen. Tot deze conclusie zijn Russische geleerden ge komen bij het onderzoeken van de maanmonsters die door de onbemande Loena-16 en door de bemanning van de Ameri kaanse Apollo-11 zijn meege bracht. Volgens de Sowjet-ge- leerde Vadim Oeroesnow ver bindt maanijzer zich minder gemakkelijk met zuurstof dan het geval is met het ijzer dat in meteorieten voorkomt. Ge zien de problemen die roest vorming in de industrie ople vert, kan volgens het persbu reau Tass de ontdekking ten aanzien van het maanijzer de geleerden op weg helpen om op aarde gewonnen ijzer be stand tegen roestvorming te te maken. FINANCIËN EN ECONOMIE De Raiffeisen- en Boerenleenbanken AMSTERDAM. 26-1. „Indien de president van de Nederlandsche Bank gelijk krijgt en het dieptepunt van de economische recessie pas in 1973 zal vallen, verwachten wij in 1972 een verdere aanwas van de ons toevex-trouwde middelen". Dit heeft dx's. R. Manschot, lid van de hoofd directie van de Coöpex-atieve Raif- feisen-Boerenleenbank, dinsdagmid dag meegedeeld op een persconfe rentie. Tevens werden de voorlopige cijfers van de 1203 (v.j. 1228) aange sloten banken bekend gemaakt. Het balanstotaal steeg in 1971 tot f 23,5 miljard (v.j. f 20,1 miljard). RECHTSZAKEN Mail liad 100 kilo hasjiesj AMSTERDAM, 26-1. De officier van justitie bij de rechtbank in Am sterdam heeft tegen de 33-jax*ige kel ner en croupier Hans H. uit de hoofd stad dx-ie jaar gevangenisstx-af ge ëist met aftrek van het voorax-rest, wegens het in bezit hebben van ruim hondex*d kilogx-am hasjiesj. De verdachte had de hasjiesj ge kregen van naar hij zei de Libanees Ahmed, die hij tijdens zijn vakantie in Libanon had ontmoet. De Liba nees was in november vox-ig jaar voor een tegenbezoek naar Neder land gekomen en had de hasj mee genomen. Ahmed is echter nooit op- gespoord kunnen worden en zijn adres is eveneens onbekend. Toen- dei'tijd noemde de Amstex-damse po litie deze hasjvangst de gx-ootste die ooit in de hoofdstad was gedaan. Straf voor „genezeres" UTRECHT, 25-1. Wegens het on bevoegd uitoefenen van de genees kunst heeft de rechtbaxik in Utrecht dinsdag de (ex-Bx-abantse) genezeres mevrouw E. J. Prince-Corte (52) uit Utrecht veroordeeld tot zesmaal drie dagen vooxwaardelijke gevangenis stx-af met een proeftijd van twee jaar en zes maal hondex'd gulden boete. De officier van justitie had zes we ken onvoox-waardelijke gevangenis stx-af geëist. Mevrouw Pi"ince was in beroep gegaan tegen hetr vonnis van de kan tonrechter die haar vorig jaar au gustus had vex-oox-deeld tot 42 dagen hechtenis waarvan 30 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Zij was al eei'der voor het zelfde feit vei-oordeeld door de rechtbank in Breda, maar had daax-na haar px-ak- tijk weer voortgezet. VOOR DE VROUW VIS SCHOONMAKEN is dikwijls ex tra moeilijk, omdat de vis glibbe rig is; wrijf uw handen daarom van te voren met wat keukenzout in. VIS SCHUBT U GEMAKKELIJKER onder water. U legt de vis in een teiltje met koud water en schubt hem dan; dit voorkomt ook het rondspringen van de schubben. Hel schubvrij maken gaal heel goed met een nieuwe pannenspons. Vis die moeilijk te schubben is, moet u een poosje in azijnwater leggen. VIS IS VERS wanneer de ogen hel der zijn, het vlees onder de kieu wen rood is en als, wanneer u mef uw vinger een putje in het lijf maakt,dit er vanzelf weer uitgaat. GEBAKKEN VIS die u een paar da gen wilt beivaren, overgiet u met wat azijn. De smaak zal hierdoor ook fijner worden. VISLUCHT IS GEMAKKELIJKER UIT DE PANNEN TE KRIJGEN door deze met een halve citroen uit te wrijven. Daarna wordt dc pan nog goed omgewassen waar na alle vislucht verdwenen zal zijn. VISLEVER IS NOG HEEL BE LANGRIJK, het beval vitaminen A en D. Denkt u er dus wel aan, dat het wordt gebruikt. Het wordt even met water gekookt en dan inet zout bestrooid gegeten. V1SKROKETTEN kunnen net zg goed worden gegeten en gemaakt ah vleeskrokettenMaak ze op dc zelfde manier klaar. ALS U NIET VAN VISLUCHT in huis houdt, kunt het eens pro beren met vissticks. Deze kunt u frituren of bakken en laten vrij wel geen luchtjes achter.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 4