Akadeniie-leraar J. Dankers te Gouda sprak over opvoeding STREEKNIEUWS Vergadering Bejaardenbond Nieuwerkerk Kon. Harmonie „Kunst en Eer" concerteert in Deltaziekenhuis ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 27 januari 1972 Nr. 21021 Ouderavond Cl»-, school Oosterland OOSTERLAND. 25-1. „Eén woord is wel het duidelijkst van toepas sing op deze tijd. n.l.: verandering. Alles haakt momenteel naar veran dering. Men ziet het op de bedrijven, het kantoor, de fabriek en ook op school". Aldus de heer J. Dankers, leraar aan de Chr. Pedagogische Akademie „De Driestar" te Gouda, in een causerie: „De opvoeding in deze tijd" op de in het hervormd verenigingsgebouw gehouden ouder avond van de Chr. School, onder voorzitterschap van de Oud. Ger. predikant ds. A. van der Meer. De heer Dankers typeerde de op voeding als een ingewikkeld pro bleem, maar het is duidelijk ook een probleem dat van alle kanten wordt belicht. We vragen ons af, in welke tijd eigenlijk te leven Een materia listische tijd. want velen leven om geld te verdienen, voor een mooie auto enz. Maar anderzijds is er ook een zekere anti-welvaartsmentaliteif onder de mensen. De techniek is eveneens bepalend voor het tijds beeld. Men staat tegenwoordig ner gens meer voor en we raken er aan gewend. Invloed Alles bijeen heeft invloed en er ontstaat veelal een onchristelijke denkwijze, met alle gevolgen van dien. Maar ook in deze tijd dienen kinderen te worden opgevoed naar het richtsnoer van Gods Woord. Spreker signaleerde een loslaten van de moraal en een dreigende ge zagscrisis. Men dient - zo meende hij - ook op school „de lijn strak te houden". Stilstaande bij de moderne com municatiemiddelen - pers, radio, tv - sprak hij van „verderfelijke invloe den", die op de kinderen uitwerken. De heer Dankers wees er op hoe de ouders verantwoordelijk blijven en ook eenmaal voor hun opvoeding re kenschap voor God zullen moeten afleggen. „Ga met alle zorgen en no den tot Hem, dan kan het goedko- men", zo besloot hij. Een inleidend woord werd gespro ken door de predikant, die mediteer de n.a.v. Spreuken 16 20: „Die op het woord verstandig let, zal het goede vinden". Het schooljaar Na de pauze - met traktatie - bracht het schoolhoofd de heer J. D. Bart het jaarverslag uit. Bij de aan vang van het schooljaar waren er 103 leerlingen en aan het eind 110. Mevrouw A. Baas-Kloet verliet de school en de vakature werd gevuld door benoeming van mejuffrouw Van Peursum. Wegens huewelijk vertrok me vrouw Sinke, en in haar plaats kwam mevrouw Klaasse voor vak onderwijzeres. Verder sprak de hoofdonderwijzer over de gehouden twee schoolreizen die goed slaagden, en waarop de kinderen veel hebben genoten. Verder was er bezoek van schoolarts en tandarts. Zeventien kinderen werden verwezen naar de huisarts. Voor de zending werd bij- ééngebracht f 578.90 en het spaar geld bedroeg over 1971: f 2417,75. De kinderkaarten- en postzegelaktie bracht dit jaar op de mooie som van f 725,20. Verder deelde het school hoofd mede van de wethouder van onderwijs van Duiveland, de heer S. Overbeeke, te hebben vernomen dat de nieuwe school in de Van den Abeelestraat op 25 februari e.k. op geleverd zal worden, wat niet bete kent dat men dan onmiddellijk hier in trekt. Spreker deed een beroep op de moeders der leerlingen om zich beschikbaar te stellen voor wat Zomerreisje 1972 nog niet „rond" NIEUWERKERK, 26-1. De «oeil bezochte jaarvergadering van de afd. Nieuwerkerk van de Bejaardenbond welke in het Dorpshuis door de voor zitter de heer Slootmaker werd ge opend, daarbij een terugblik wer pend ever 1971 en zijn genoegen uitspiekend over de vele aanwezigen is bepaald een gezellige vergadering geworden. Qe twee leden die in 1971 zijn overleden werden staande herdacht. Vervolgens \yerden de verslagen uit gebracht. waaruit wordt vermeld een groei van 91 leden tot 114, een ver meerdering dus van 25 leden. De ak- tiviteiten in 1971 naar voren ge bracht, werden eveneens gememo reerd. De leden bleken daarover zeer content. De penningmeester kon het jaar afsluiten niet een batig saldo van f 230,62, in welk bedrag was inbe grepen een overschot van de „zomer reis.' De gratis consumptie die werd aangeboden, werd onder gezellige kout genuttigd. Het aftredende bestuurslid M. Advertentie NUTSSPAAKBANK Uw ideale gezinsbank U bent welkom bij uw Nutsspaarbank voor VERHUUR KLUJ SLOK ETTEN SCHARENDIJKE: tegenover Geref. kerk, woens dags van 12.30-13.30 uur. schoonmaakwerk in de lokalen. „Verder zal het een grote verande ring teweeg brengen in het school leven", aldus de heer Bart. Verschil lende nieuwigheden komen hier aan bod, o.m. een dokumentatiecentrum. Moge Gods zegen ook hier rusten op ons werk" aldus besloot de heer Bart zijn kort vers lag. Na gezongen te hebben Psalm 119:14 eindigde de voorzitter van het schoolbestuur, de heer J. A. van der Weele de goed geslaagde ouderavond met dankge bed. Stoutjesdijk werd met 38 stemmen herkozen. De funktie werd door hem aanvaard, waarbij naar voren kwam, de goede teamgeest in dit, zij hel kleine, toch erg werkzame bestuur. Het bestuur wilde nog niet overgaan tot aanstelling van een bode. Het be zorgen der maandbladen, het innen der .contributie, en wat er verder te doen is, zal ook in 1972 door het be stuur worden verricht. Kwartaalzegels Medegedeeld werd dat voortaan 4 keer per jaar wordt geïnd, er zijn trouwens voor 1972 kwartaalzegels ingevoerd. De opslag ten bate va,n de afd.kas werd gehandhaafd. Hieruit kunnen kroonverjaardagen (80 jaar) en allerlei jubilea worden bekostigd. In 1971 zijn velen hierbij met een ge schenk, meestal bloemen, bedacht. Het door het bestuur op de agenda geplaatste uitstapje naar de PZEM te Middelburg moest worden ge schimpt. Men zit daar al te vol zodat aanmeldingen moesten vervallen. Dit nu zal in het najaar worden uitge voerd. Daarvoor in de plaats zal aan de gebroeders Boomsma worden ge vraagd een film over Finland te brengen. De bespreking over de „zomerreis" bracht weliswaar enkele waardevolle suggestie's uit de vergadering, doch te weinig afgerond, zodat het bestuur werd opgedragen het geheel te schif ten en een reisplan uit te werken, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de geuite wensen. Het bestuur kreeg lof voor de mooie reis van 1971, derhalve gaven de leden vlot mandaat voor 1972. Met een opwekking aan de leden steeds wat aan ledenwerving te doen er zijn zeker nog mensen te winnen, werd deze prettige vergadering ge sloten. ZIERIKZEE Gemeente gaat geld lenen Tijdens een dinsdagmiddag gehou den zeer korte vergadering, besloot Onder auspiciën Jeugd- en Jongeren Rode Kruis de gemeenteraad, op voorstel van b. en w. een geldlening ad f 600.000 af te sluiten. De lening werd de ge meente aangeboden ter consolidatie van vlottende schuld. Aangezien de ze schuld zeer hoog is, adviseerde het college tot acceptering van dit leningsaanbod. De looptijd van de lening is vijf en twintig jaar, af te lossen in gelijke jaartermijnen. De rente bedraagt 8 pet., halfjaarlijks te voldoen. De koers is 991/2 pet. en de opnamedatum 1 februari 1972. De voorzitter, burgemeester Th. H. de Meester gaf nog een korte toelichting op het voorstel, maar kon zich bier toe beperken, waarna het zonder hoofdelijke stemming werd aangeno men. Scheepvaart In de haven arriveerden dinsdag morgen het m.s, „Alpha" uit Dor drecht, 360 ton, schipper R. Kaptein en het m.s. „Conzelo" uit Rotterdam, schipper P. Pols, 345 ton. Persluchtmaskerdragers deden examen Dinsdag j.l. werd een examen ge houden ter verkrijging van het diplo ma persluchtmaskerdrager bij de vrijwillige brandweer. Ter voorbe reiding hiervoor werd gedurende de afgelopen maanden een cursus ge houden. Reeds eerder was een schriftelijk examen afgenomen, waarbij een kandidaat werd afgewezen. Het praktijk-examen vond plaats in het stadhuis te Zierikzee, waarbij de kandidaten met het afleggen van verschillende proeven hun verwor ven bekwaamheid moesten tonen. Na afloop van het examen werd door de voorzitter van de examencommissie, de heer Taekema te Goes, de uitslag bekend gemaakt en werden door hem woorden van dank gesproken tot de deelnemers aan de cursus, de in structeurs, de heren Van den Berg en De Leeuw van de Brandweerin- spectie te Breda, de overige leden van de examencommissie, de heren Antheunisse uit Middelburg, Pirard uit Breda en Hoogstrate uit Ovezan- .de. De commandant van Zierikzee, de heer C. Berrevoets werd dank gebracht voor de ontvangst. Geslaagd zijn van het brandweer korps: Brouwershaven: de heer Den Boer; Dreischor: de heren Kiesen- berg, De Jong, Visser en Mol; Haam stede de heren Jonker, Simonse en Reehorst; Kerkwerve: de heren Van Langeraad, Van den Ouden, Berre voets. C. P. Hart en J. A. Hart. Ver. van Oud-leerlingen Tuinbouwwintercursus Op dinsdag 1 februari organiseert de Ver. van Oud-leerlingen Tuin- bouw-wintercursus in het Huis van Nassau een bijeenkomst waarop het woord zal worden gevoerd door de heer A. Bijl, vertegenwoordiger van de fa. W. P. J. de Ruiter te Bleiswijk. Het te behandelen onderwerp is; „De komkommerteel t Feestavond A.B.V.A. In verband met het 25-jarig be staan organiseert de afdeling Zie rikzee van de Alg. Bond van Amb tenaren (ABVA), op vrijdag 18 fe bruari a.s. in de Graanbeurs van het Huis van Nassau een feestavond. Na afloop van een huishoudelijke verga dering met o.a. een bestuursverkie zing, zal door het toneelgezelschap ..Op Drift" uit Renesse worden op gevoerd het blijspel in drie bedrijven „De Sukkel" van Dick Faber. Na af loop volgt nog c engezellig samen zijn met het duo Bos-Jacobs uit Vlissingen. Opening Stoomerette „De Toren" In het pand Lammermarkt 7 wordt op zaterdag 5 februari de stomerette ..De Toren" officieel in gebruik ge steld. Bij gelegenheid van deze ope ning vindt een optreden plaats van de „echte" Pipo de clown en Mam ma loe. RENESSE Rayoncommandant J. Lindhout met pensioen Maandag 31 januari wordt wacht meester eerse klas. rayoncomman dant. de heer J. Lindhout uit Renes se gepensioneerd. De heer Lindhout kwam op 1 augustus 1945 bij de politie in dienst en was toen gestationeerd in Scher- penisse. Na een overplaatsing naar Poortvliet kwam hij 11 mei 1950 naar „Mussengilde" Ie Burgh-Haainslede werd opgeheven BURGH-HAAMSTEDE, 26-1. De mussen in Burgh en Haamstede kon den dinsdagmorgen feest vieren, want hun grootste belagers. leden van het Mussengilde. besloten maan dag vond op een in hotel „Het wa pen van Burgh" gehouden vergade ring er mee op te houden. De vereniging werd opgeheven na een 80-jarig aktief bestaan te hebben geleid met in de laatste 10-jarcn echter een steeds groter wordende achteruitgang. Duizenden mussen hebben het hachje er bij ingeschoten door de leden die de eieren raapten, jonge mussen en oude het leven ont namen en inleverden op vaste plaat sen. waar ze dan een kleine vergoe ding voor ontvingen. Een lid dat geen mussen inleverde, kreeg boete. Het Mussengilde hield zich tevens bezig met do bestrijding der hout duiven. De laatste vergadering stond onder voorzitterschap van de heer M. C. Gclcijnse. Het bleek dat er afgelo pen jbar 9 mussen waren ingeleverd De 18 leden zullen ook een gezellig avondje dat jaarlijks terugkeerde houdelijk gedeelte werd er veel ge kaart. gebiljart en tot slot een brood- moeten missen. Want na het huis houdelijk gedeelte werd er veel ge- jesmaaltijd genuttigd. „Een avondje muzikaal plezier" met „Kunst en Eer" is onder meer luisteren naar de Carnaval Ouver ture van Franz von Suppé, de Moon light Serenade van Glenn Miller, de Gospel Rhapsody van Pi Scheffer en Grphée aux enfers (Orpheus in de onderwereld) van Jac. Offenbach. Het uit te voeren gedeelte voor dé pauze wordt dan aangevuld met en kele lichte werkjes als Spanisch Eyes en Amor, gezet in het kader van twee marsén, t.w. Castell Coch en Punchinello. De Boerenkapel zorgt na de pauze voor een half uur vrolijke muziek o.a. met een aantal meezingers. Ze brengen een tiental nummers binnen het raam van hun herkenningsmelo die de Reitermarsch. Het programma kent een entree en finale. Het is een gezamenlijk opti'e- den van korps en drumband. „Groot materieel Er wordt deze avond met groot materieel uitgerukt. Voor het ver voer van manschappen en materiaal wordt resp. gezorgd door een auto bus van Van Oeveren Tours Zierik zee en de heer J. C. Kort met een wagen van Autoschadebedrijf Fa. A. P. Kort Zn. Zierikzee zal het op de avond van 2 februari zonder burgemeester moe ten stellen. Het is de bedoeling van burgemeester en mevrouw De Mees- ter-Bolt mee naar Poortugaal te gaan om deze feestelijke avond voor enkele honderden geestelijk gehan dicapten mee te beleven. Door spontane medewerking van enkele schoolhoofden mogen 12 mu zikanten de andere morgen wat la ter op school komen. En dat wat later" is om precies te zjjn: tien uur. Precies is ook het tijdstip van ver trek: half zeven vanaf het repetitie lokaal. Renesse, waar hij met veel genoe gen en in een plezierige samenwer king met zijn collega's bijna twee en twintig jaar heeft gewerkt. Geduren de zijn loopbaan heeft de heer Lind hout veel interesse getoond voor de Vereniging voor Veilig Verkeer. Hij heeft zich hiermee zeer aktief bezig gehouden en in de Westhoek een af deling gesticht die nu maar liefst 700 leden telt. Ook in de vakorga nisatie is hij aktief geweest, m.n. als penningmeester van de afdeling Schouwen. Maandagmorgen om 10 uur neemt de heer Lindhout in het Zeehuis aan de Rampweg te Renesse afscheid van zijn collega's. Mensen die de behoef te voelen persoonlijk afscheid van de heer Lindhout te nemen, kunnen dat maandag na de middag bij hem thuis doen. KERKWERVE Dorp krijgt aardgas Hoewel later dan aanvankelijk was gedacht, zal binnen korte tijd te Kerkwerve het aardgas zijn intrede doen. Vorige week werd begonnen met het leggen van de aanvoerlei- ding die via de Mosseleeweg, Heu- velsweg loopt naar de Oudeweg, al waar een stationnetje gebouwd zal worden. Intussen is ook een aan vang gemaakt met het leggen van de distributieleidingen op het dorp. Indien de vorst geen spelbreker zal zijn wordt eind febi'uari of begin maart verwacht dat men zover is ge vorderd dat het gas voor de verschil lende doeleinden gebruikt kan wor den. OOSTERLAND Vergadering landbouwverenigingen De landbouwverenigingen „Door Eendracht Sterk" te Oosterland, en „Landbouwbelang" te Bruinisse, houden maandagavond 31 januari a.s. een gecombineerde ledenverga dering in het café-restaurant „De Blauwe Keet". Op deze vergadering spreekt de heer P. K. van den Heu vel te Oud Beijerland, direkteur van de N.V. „NEDATO" aldaar. Hij zal spreken over het onderwerp „De teelt, de bewaring en de afzet van consumptie-aardappelen in de huidi ge tijd". Ongetwijfeld ëen belang wekkend onderwerp, want ofschoon de prijs momenteel wel niet meezit van de aardappel, mag toch de aan dacht bij de telers ten aanzien van de aflevering van een kwaiiteitspro- dukt geenszins verslappen. Gezi,en de rijke ervaring van de heer Van den Heuvel belooft dit ongetwijfeld een leerzame causerie te worden. De heer Van den Heuvel is voor onze streek geen onbekende, omdat zijn moeder, mevr. J. van den Heuvel- Brouwer uit Oosterland geboortig is als dochter van wijlen de landbou wer P. Brouwer, die eertijds woonde op de hofstede „De Zeijler" aan de Hoge Maireweg, zo genoemd omdat eir vooi'dien een meestoof van die naam gevestigd was. Momenteel wordt deze hofstede bewoond door de heer S. van der Laan. „Breng eens een zonnetje" Het ligt ook dit jaar weer in de bedoeling om weer een bejaarden middag te houden zoals vorig jaar, onder het motto „Breng eens een zonnetje", zulks onder auspiciën van het bestuur van de Oranjevereniging en wel in de „Conferentiekamer", op zaterdagmiddag 26 februari a.s. Het plan bestaat ditmaal o.m. een! be- roepsartiest op te laten treden. Ver der uiteraard zang en traktatie en alles wat erbij behoort. Alle deel neemsters en deelnemers worden verzocht zich op te geven, indien zij 55 jaar zijn of ouder, bij een van de bestuursleden van de Oranjevereni- ZIERIKZEE, 27-1. Op woensdag avond 2 februari a.s. krijgen de be woners van het Deltaziekenhuis in Poortugaal in de rekreatiezaal hun jaarlijkse ontspanningsavond aange boden, Jeugd- en Jongeren Rode Kruis Zierikzee presenteert deze avond onder het motto: „Een avond je muzikaal plezier". Het programma wordt gebracht door de Koninklijke Harmonie Kunst en Eer" o.I.v. di rigent de heer E. A. de Looff. Ook de drumband met als tam- boermaitre de heer A. Struijk en de Boerenkapel (muzikanten Kunst en Eer) o.l.v. de heer P. Kommer maken deel uit van een royaal en veelzijdig opgezet instrumentaal plan voor de ze avond. Luchtopname van het Deltazieken huis te Poortugaal waar 1.200 gees telijk gehandicapten wonen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). ging, t.w. bij de heren Jan P. Boogert Lange Dreef; J. A. Beije, Van den Abeelestraat; Mach. Dalebout, Groe- nendaal en bij C. J. de Later, Sint- Joostdijk. Huizenblok van twee Van het blok woningen van twee, dat onlangs is gebouwd in de Van den Abeelestraat alhier door de heer C. Deurloo, metselaar te Bruinisse, is er nu één bewoond. Het is de wo ning gelegen aan de noordkant van het blokje, Bewoner is de heer J. IJzelenberg-de Bruine, afkomstig van Nieuwerkerk. Ook het andere pand nadert snel zijn voltooiing. Stichting „Neerbosch" In het jaar 1971 werd hier ter plaatse weer gecollecteerd ten bate van de Stichting „Neerbosch", door de jongedames: Ria Bouwman. Mat- tie Boogert, Danie Dooge en Anja van Dijke. onder leiding van mevr. A. L. Bouwman-van der Reest. De opbrengst over genoemd jaar was de mooie som van f 449,75, waarvoor een dankwoord aan degenen die dit werk gedurig met een gift bedenken willen, en aan de leiding en de col lectanten. DUIVELAND Burgemeesterswoning bewoond De burgemeester van de gemeente Duiveland, de heer J. D. de Kam, betrok dinsdag jl. samen met zijn ge zin, zijn nieuw gebouwde ambtswo ning. Deze woning staat aan de Bur gemeester E. E. van Eetenstraat. Het huis van Duivelands eerste burger werd gebouwd door het bouwbedrijf Capelle-Stouten te Oosterland. Ar- chitekt was de heer P. C. Tieleman. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NIEUWERKERK, 26-1. Dezer dagen hebben gemeentewerklieden een oude schuur gesloopt. Het betreft hier een destijds als landbouwschuur gebruik te „opstal", staande aan de Molen straat bij de woning van de heer P. Kort, tegenover het kerkgebouw van de Apostolische gemeente. Deze schuur, een zeer oude in zijn soort, is vele jaren eigendom geweest van de familie Van Klinken, zelfs in ver schillende geslachten. Ook voor „vlassen" is deze schuur lange tijd in gebruik geweest. De laatste jaren echter stond dit pand op non-aktief, vandaar de sloop. Eén van de wei nige oude schuren, welke zelfs met de watersnoodramp van 1953 bleef staan, is hiermee verdwenen. Voor bejaarde -Nieuw er kerkers, die oud- Nieuwerkerk heel goed gekend heb ben, en dat rijk was aan dergelijke schuren voor de „ramp", valt hier mee weer een stukje historie weg. Bankrover had geen kleingeld MILAAN, 26-1. Een bankro ver die er met 11.675.000 lire 65.000) vandoor ging is ge arresteerd omdat hij geen kleingeld voor de bus bij zich had, zo heeft de politie in Mi laan meegedeeld. Het was de 26-jarige Adriano Gracco, die na de overval weg holde en zich in een kerk verborg. De politie vond hem daar spoedig en arresteerde hem. „Jullie hebben me alleen maar kunnen pakken omdat ik geen klein geld bij me had. Ik had met de bus kunnen ontsnappen, maar ik kan toch geen ritje betalen met een 50.000-lire-biljet (on geveer f 250)?", zei Adriano.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 3