SCHUUR Aanbesteding kunstwerken Rijksweg 57 Kunstenaars halen expositieruimte leeg AGENDA Algemene staking van de Franse pers Politieke crisis in Rome Werkloosheid komt fors boven de China waarschuwt India Bomexplosies in Noord-Ierland Overleg over zuivering van afvalwater Meer boeren willen samenwerken Akkoord over sociaal plan GMC-Melkunie Europa en het milieu LAATSTE NIEUWS Stier in parlementsgebouw te Brussel De pil in het ziekenfondspakket nog enkele restanten opruiming IM* M< Zonder kapitaal monument te zijn is het verlies van een oude (zwarte) schuur spijtig, vooral om dat de voorraad zo gering is ge worden na de katastrofe van 1953. Nieuwerkerk heeft zon verlies ge boekt door afbraak van een zwarte schuur aan de Molenstraat. Men kent de trilogie - ook deze schuur werd er slachtoffer van - eerst: verlies oorspronkelijke funk- tie, dan toekomen aan andere be stemmingen, tot slot leegstaan en dan komt de slopershamer. Na tuurlijk was in het proces van bij sturing naar een moderne bedrijfs voering logisch dat destijds land- bouwschuren verdwenen uit de dorpskernen. Eén voor één verdwenen als ge volg daarvan de (meestal ook zwarte) schuren uit het dorps beeld. Als er dan - als relikt uit een vroegere tijd - nog één over is, begrijpt men niet onmiddellijk dat zo'n karakteristiek bouwwerk tegen de vlakte moet. Want zwarte schuren zijn voor Schouwen-Duiveland heel karak teristiek geweest. Ze behoorden bij het vroegere ei land als inlagen en de Schouvvse vrouwenmuts, als de verre einder die de polders markeren, als de dijken en de meeuwen. Jammer dat men plotseling maar het breekijzer in zo'n schuur zet en men moet maar weer afwach ten wat voor lelijk gebouw er voor in de plaats komt. De eerlijkheid gebiedt de opinie wat af te zwakken en te zeggen: het moet ook kunnen. Er kunnen plannen zijn „voor die plaats", de schuur kan in erg slechte staat zijn, maar dan nog is de vraag re delijk of alles gedaan is, om zo'n stukje gestolde dorpshistorie te be houden. Het is een schoolvoorbeeld van de veel te lichtzinnige wijze waar op met dorpskernen zelfs in deze tijd wordt omgesprongen. Zo'n af braak kan faktor zijn in het verle- lijkingsproces, waaraan ons goede vaderland bloot staat. Gelukkig zijn nog niet alle zwar te schuren uit de regio verdwenen. Wij hebben niet onmiddellijk een statistiekje bij de hand, maar laten we op oude schuren zuinig zijn. Laat de lege plek aan Nieuwer- kerks Molenstraat een waarschu wing inhouden een baken in zee zo men wil, want het is al met een getrokken kies. De „pijn" is mis schien weg, maar men is hem wel kwijt. Voor altijd. PARIJS, 26-1. De algemene raad van Parijse journalisten, die woens dagmiddag bijeengeroepen is door het Franse Verbond van Journalis tenverenigingen, heeft met algemene stemmen het beginsel van een waar schuwingsstaking van 24 uur, uit so lidariteit met de ontslagen journa listen van het dagblad „Paris Jour", aanvaard. ROME, 26-1. De uitspraak van het Italiaanse constitutionele hof dat een referendum over de echtschei- dingswet niet in strijd met de grond wet is heeft de politieke crisis in Ro me nog groter gemaakt dan zij al was. Vele politici, intellectuelen en zelfs enige kerkelijke leiders hebben als hun mening te kennen gegeven, dat door het houden van de volks raadpleging het land in twee kam pen zal worden verdeeld en oude godsdiensttwisten opnieuw zullen worden aangewakkerd. MONTREAL. In een bank in de Canadese stad Montreal is woensdag een bom gevonden, die volgens de politie een zeer grote explosieve kracht heeft. Drie viaducten (Scliarendijke) en een brug MIDDENSCHOUWEN, 26-1. Voor de aanbesteding dinsdag 25 januari in Den Haag gehouden voor de bouw van drie viaducten by Scharen- dyke en een brug bü Serooskerke in Rykswcg 57 bestond grote belang stelling. Niet minder dan 51 aanne mers dienden een inschrüfbiljet in. Laagste inschryver was Constructie- bedryf Bokhoven uit Gouderak die het werk gaat uitvoeren voor f 965.000,-1-. De hoogste inschryver fa. N. Kosterman, Wyk by Duur stede zat daar ruim een half miljoen boven f 1.490.000. De viadukten zijn nodig om Rijks weg 57 (met aan- en afvoerwegen) ongelijkvloeis te laten kruisen met de Ramp weg en de geprojecteerde provinciale weg tussen Brouwersha ven en Westenschouwen. De brug komt op een punt waar Rijksweg 57 een polderwaterleiding kruist. De rijdekken van de viadukten worden uitgevoerd in voorgespannen beton, het overige werk in gewapend beton. De bouw van de kunstwerken heeft tot doel Rijksweg 57 een voor lopige aansluiting te geven met het wegennet van Schouwen, wanneer de weg over de dam in het Brou- wershavense Gat gereed komt. Rijks weg 57 is de weg tussen Brouwers- havense Gat en Oosterscheldedam (Dammenweg) de verbindingsschakel op Schouwen-Duiveland van de rou te Brielle-Middelburg. Deze weg loopt dus straks over Haringvliet- sluizen, Brouwershavense Gat dam en Oosterschelde dam. Voorlopig wordt het stuk Brouwersdam- Schelphoek enkelbaans uitgevoerd. DORDRECHT, 26-1. De werk loosheid zal aan het einde van deze maand fors boven de honderddui zend komen, scizoensinvloeden niet meegerekend. Dat deelde minister Langman van economische zaken mee in een toespraak voor de Maat- schappy voor Nyverheid en Handel in Dordrecht. Stakende havenarbeiders in Engeland LONDEN, 26-1. 30.000 van de 43 duizend Britse havenarbeiders zijn woensdag van het werk weggeble ven uit protest tegen het hoge werk loosheidcijfer en een dreiging van verdere ontslagen in de industrie. In Londen deden 16.000 man mee aan de onofficiële staking van één dag, waarvan 68 schepen nadeel onder vonden. Volgens één van de reders veroor zaakt de staking circa 2,5 miljoen schade. HONGKONG. Het Chinese volks dagblad heeft donderdag een krach tige waarschuwing gericht tot India om zich niet te mengen in de bin nenlandse aangelegenheden van Chi na en geen invasie in Tibet te onder nemen. Volgens het blad heeft India de Dalai Lama (de gevluchte god koning van Tibet) opgedragen een oproep te doen voor vrijheid en on afhankelijkheid van Tibet. Negerin als presidentskandidate NEW YORK, 26-1. De 47-jarige mevrouw Shirley Chisholm, de eer ste negerin die zitting in het Ameri kaanse congres kreeg, heeft dinsdag meegedeeld, dat zij gegadigde is voor de democratische kandidatuur voor het presidentschap. Op een bijeen komst in een Doopsgezinde kerk in een wijk van Brooklyn die zij verte genwoordigt, verklaarde zij kandi daat te zijn van „hen die verwaar loosd, buitengesloten, genegeerd en vergeten worden". BELFAST, 26-1. In Noord-Ierland zyn woensdag talryke bomaanslagen gepleegd. Een man kwam om het leven en een werd zwaar gewond. De explosies richtten veel schade aan. O.a. werd in Belfast een nieuwe telefooncentrale ter waarde van ver scheidene miljoenen guldens ver woest. Voorts is melding gemaakt van schietpartijen op Britse en Noordierse militairen, waarbij een man ernstige verwondingen opliep. In Castlewellan, woonplaats van de Noordierse premier Brian Faulk ner op 30 km ten zuiden van Belfast verloor een man het leven en werd een metgezel ernstig gewond, toen één van de twee bommen ontpoftc waarmee zij een politiebureau wilde opblazen. Legerdeskundigen maak ten de tweede bom onschadelijk. Sinds het begin van de geweldda digheden in Noord-Ierland in 1969 hebben nu 215 mensen het leven ver loren. Alleen in dit jaar zijn al negen doden gevallen. Unie van Waterschappen UTRECHT, 26-1. Op initiatief van dc Unie van Waterschappen zyn in Utrecht de met dc zuivering van het afvalwater belaste ovcrheidsinstcl- gen byecn geweest. Vertegenwoordigers van alle zelf zuiverende waterschappen en zuive ringsschappen, alsmede van de Rijks dienst voor de IJssclmeerpolders en de directie Bovenrivieren van Rijks waterstaat hebben van gedachten gewisseld over juridische, bestuur lijke en technische vraagstukken, die met dc zuivering verband hou den. Provinciale vertegenwoordigers Bovendien namen aan de bijeen komst deel vertegenwoordigers van de besturen van die provincies waar nog geen definitieve bestuursvorm voor de bestrijding van de afvalwa terzuivering is vastgesteld, dan wel een andere bestuursvorm dan de waterschappelijke is gekozen. Het betreft hier de provincies Groningen Friesland,Utrecht, Lim burg en Zeeland. Sedert de inwerkingtreding van dc Wet Verontreiniging oppervlakte wateren op 1 december 1970 zijn een aantal instanties voor het eerst be last met de zuivering van het afval water. Zoals bekend waren er op ge noemd tijdstip reeds een aantal wa terschappen die deze taak langere of kortere tijd vervulden. Hierdoor beschikt de Unie van Waterschappen over een uitgebreide ervaring op het gebied van dc wet verontreiniging oppervlaktewateren en. in en door haar adviescommissie en werkgroepen, over de techniek van dc afvalwaterzuivering. BREDA, 26-1. Woensdagmorgen hebben Brabantse beeldende kunste naars het' Bredase culturele centrum „De Beyerd" leeggehaald uit protest tegen de nieuwe beeldende kunste naars regeling (B.K.R.) van het mi nisterie van C.R.M, De expositie, die vrijdag door de Bredase wethouder van culturele zaken drs. J. Mans, was geopend, was de vierde in een reeks van zo genaamde B.K.R.-exposities. Aan twee van de drie exposanten is ech ter inmiddels meegedeeld, dat ze niet meer in de nieuwe B.K.R.-regeling zullen vallen. „Het is dus geen B.K.R.-expositie meer", aldus de demonstranten die heftig protesteer den tegen „een overheid die zelf de stoel heeft aangeboden, die ze nu on der ons vandaan trapte". Terwijl een deel van de demon stranten in' discussie was met de in allerijl toegesnelde directeur van „De Beyerd", mr. C. Bolwerk, ruim den de overigen de expositieruimten leeg. De directeur deed de toezeg ging, aan het publiek mee te zullen delen dat dit ten onrechte een B.K.R. expositie was genoemd. Maar inmid dels was er al geen sprake meer van een tentoonstelling: de tekeningen, aquarellen en keramische objecten, waarvan een deel nog door de over heid is aangekocht binnen de oude beeldende kunstenaars regeling stonden toen al in de hal. Advertentie Tot zaterdag 6.00 uur, Hij vindt dat de werkloosheid niet alleen door het crëren van nieuwe werkgelegenheid, maar ook door het stimuleren van bedreigde bedrijfs takken moet worden bestreden. Mi nister Langman verwacht dat de ko mende tijd vooral de Nederlandse exporterende bedrijven door de eco nomische situatie in een moeilijke positie zullen komen. Het afkoelings- proces van de economie is nog niet afgelopen, denkt hij. Een wetsvoorstel voor een selec tieve investeringsheffing zal waar schijnlijk nog dit jaar aan het parle ment worden aangeboden, kondigde minister Langman aan. Doel ervan is investeringen in gebieden met een te grote spanning op de arbeidsmarkt af te remmen. DEN HAAG, 26-1. Het ontwikke- lings- en sancringsfonds voor de landbouw heeft zyn bydrageregcling ter bevordering van samenwerkings vormen in land- en tuinbouw we gens grote belangstelling geprolon geerd tot 1 januari 1973. De regeling loopt al enige jaren, maar de grote toeloop van aanvra gers is pas gekomen toen ze begin vorig jaar financieel werd verruimd. Van het allereerste begin af tot eind vorig jaar zijn er aanvragen voor 300 samenwerkingsverbanden binnengekomen. Daarvan is onge veer de helft afgevallen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. Van de ongeveer 150 overgeblevenen hebben 50 hun toewyzing al gekre gen. Onder de 150 in aanmerking ko mende samenwerkingsverbanden vormen de rundveehouderij combina ties van 75 a 80 stuks de grootste groep. De andere combinaties doen aan akkerbouw of tuinbouw. Meer belangstelling voor Diergaarde Blijdorp ROTTERDAM, 26-1. De diergaar- de Blijdorp in Rotterdam heeft het afgelopen jaar een aanzienlijk ho gere bezoekersscore kunnen boeken dan het jaar daarvoor. Abonne mentshouders en schoolkindéren niet meegeteld kwamen in 1971 ruim 576.000 betalende bezoekers naar de diergaarde, tegenover 508.000 in het jaar daarvoor. Scholieren en abon nementshouders meegerekend be zochten rond één miljoen mensen het vorig jaar Blijdorp. In Duitse bunker stond nog kanon met granaat WIJK AAN ZEE, 26-1. De explo- sieven opruimingsdienst van de Ko- ninklyke Landmacht heeft woens dagmiddag in een bunker in de duin strook by Wyk aan Zee een scherpe granaat onschadelyk gemaakt. De granaat zat in een Duits kanon, dat by het bloot leggen van de bunker werd ontdekt. Specialisten hebben de granaat tot ontploffing gebracht, waarna de slopers verder konden gaan met hun werk. Het kanon zal in stukken worden gebrand. Temeuzen: „Belgen vervuilen water van kanaal naar Gent" TRENEUZEN, 26-1. Het gemeen- tebestuur van Terncuzen heeft mi nister Drees van verkeer en water staat in een brief meegedeeld, dat de toenemende verontreiniging van het kanaal Gent-Tcrneuzen voorname lijk wordt veroorzaakt door Belgi sche industrieën en gemeenten. Het bestuur acht het nemen van maat regelen tegen onbeperkte lozing van ongezuiverd afvalwater noodzakelijk en verzoekt de minister deze kwes tie met de Belgische regering te be spreken. Telefoonabonnees dupe van „grappenmaker" AMSTERDAM, 26-1. In Amster- dam opereert op het ogenblik een grappenmaker die willekeurige tele foonabonnees opbelt met de mede deling dat hun aansluiting zodanig storend is voor anderen dat deze zo spoedig mogelijk buiten dienst moet worden gesteld. Hij verzoekt daartoe dan het telefoonkoord door te snij den, aan welke uitnodiging reeds en kelen volkomen argeloos hebben voldaan. De PTT heeft met deze on behoorlijke grap uiteraard niets uit staande. Men zij dus gewaarschuwd, aldus een mededeling van de PTT. X O O N 14 karaats gouden hanger met steen van 54,— NU 37,50 Pleet kandelaar, klassiek model van 99,50 NU 39,50 Doublé damespolshorloge van 90,00 NU 59,00 Echt zilver hangervan 44,50 NU 15,00 Ronson gastafelaansteker van 65,00 NU 39,75 Stalen, waterdicht, datum, automatisch he renpolshorloge van 455,— NU 299,— Wit doublé damespolshorloge met bandje van 105,- NU 75,00 Enkele echte zilveren colliers van 6,25 NU 3,25 Stalen herenhorlogebandNU 9,75 Doublé modern hanghorloge van 69,00 NU 55,00 Enkele horlogebanden, dames en heren. NU 0,50 Alléén bij juwelier naast 's Gravensteen Havenplein 1 Zierikzee Tel. (01110) 2443 Alle opruimingshorloges met schriftelijke garantie. UTRECHT, 26-1. De vakbonden zijn het met de C.M.C.-Melkunie eens geworden over een sociaal plan. Het concern - enige tyd geleden ont staan door het samengaan van Co- operatieve Melkcentrale en de Ne derlandse Melkunie - heeft 25 vestigingen met in totaal ongeveer 4000 werknemers. Het sociaal plan is opgesteld om de gevolgen op te vangen van de hergroepering van de werkzaamhe den na de fusie. Met de uitvoering ervan is ongeveer twee en een half miljoen gulden gemoeid. Van dit bedrag moeten onder meer afvloeiingsregelingen betaald wor den. Het personeelsbestand wordt namelijk met 400 tot 500 personen ingekrompen. Het is voor het eerst dat bij fu sies of concentraties in de zuivelin dustrie werknemers ontslagen moe- „Baronesse" bleek flessetrekster ASSEN, 26-1. De 41-jarige ver pleegster A. G. de V. uit Amsterdam wordt ervan verdacht twee jaar lang door flessentrekkerij, oplichting en valsheid in geschrifte vooral banken en juweliers in verscheidene plaat sen in Nederland voor meer dan 100.000 gulden te hebben benadeeld. Zij opereerde in Groningen, Venlo, Soest, Haarlem, Deventer en Assen onder de naam „baronnesse Roos- Marie Taets van Amerongen". Na een verzoek om opsporing van de Asser politie werd de gescheiden vrouw eind vorige week bij een rou tine onderzoek van de vreemdelin genpolitie in Deventer aangehouden. PARIJS. Dc volksrepubliek China beschikt volgens het blad van dc Franse luchtmacht, „Air Actualitcs" over een straaljager van eigen ma kelij, die ccn snelheid kan ontwik kelen van tweemaal die van liet ge luid. Het toestel wordt als „F 9" aangeduid. ten worden. Het sociaal plan geldt voorlopig tot 1 april 1973. Behalve aan afvloeiingsregelingen is in het plan ook aandacht geschon ken aan de werknemers die binnen de onderneming van positie of vesti gingsplaats moeten veranderen. Zij zullen worden begeleid door com missies (zowel centraal als per be drijf) waarin bedrijfsleiding, onder nemingsraadsleden en vakbonds vertegenwoordigers zitting hebben. Er is een bijzondere regeling getroffen voor de werknemers van 62 jaar en ouder. STRAATSBURG, 26-1. De Assem blee van de Raad van Europa wil een hoge commissariaat voor het mi lieu instellen, dat de verschillende nationale activiteiten op het gebied van natuurbescherming coördineert. De Europese hoge commissaris zou eveneens aan de regeringen van de lidstaten voorstellen moeten doen Dver de te nemen maatregelen. Dit plan zal op de agenda worden ge plaatst van ministersconferentie van de raad, begin 1973, in Wenen, die gewijd is aan de Europese milieu problematiek. Vliegtuigkaper gedood WASHINGTON, 27-1. De man die een Fokker F 27 Friendship van de Mokawk-maatschappij op weg van Albany, New York, naar het vlieg veld Laguardia van dc stad New Yor khad gekaapt, is gedood. Dit ge beurde op het ogenblik dat hel toe stel landde op het vliegveld van Poughkeepsie, ca. 120 km. ten noor den van New York. Een woordvoer der van de luchtvaartdienst heeft dit meegedeeld. BRUSSEL. 25-1. Enkele tientallen jonge landbouwers hebben dinsdag middag omstreeks kwart voor vier een stier in hel Belgische parle mentsgebouw losgelaten. Bij dit incident zijn twee boden, die de stier bij dc laatste deur voor dc vergaderzaal tegenhielden, ge wond geraakt. De stier kon echter niet verder komen dan de gangen. Dinsdag was de dag dat premier Eyskcns zijn regeringsverklaring in het parlement bracht. In een bestelwagen hadden dc boe ren die dc wacht en de boden volle dig hadden weten te verrassen, nog een aantal varkens, kippen en dui ven achter de hand, die ze overigens niet binnen wisten te brengen. Een aantal boeren is nu hun actie gevlucht en enkelen zijn gearres teerd door dc Brusselse politic. Donderdag 27 januari Zierikzee Herv. verenigingsgebouw, 7.30 uur, familie-avond Chr. Plattelandsvrou wen. Restaurant „Rietnisse", bijeenkomst Plattelandsvrouwen Noordwelle e.o. Bruinisse Kerkgebouw Ger. Gem., 7.30 uur, Ger. Bijbelstichting tot Handhaving Statenvertaling. Vrijdag 28 januari Zierikzee Concertzaal, 8.00 uur, concert Am sterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Ant. Kersjes. Soliste Barbara Nissman, piano. Buis van Nassau, 8.00 uur, vissers vereniging „Helpt Elkander". De Vlinder, 21.00 uur cabaret „Rim Ram". Zonnemaire Herv. ver.-gebouw, 7.30 uur, geza menlijke uitvoering verenigingen. Burgh Het Wapen van Burg, 8.00 uur, uit- voering „Nu met Hope". Maandag 31 januari Zierikzee Foyer Concertzaal, 8.00 uur, Kring Sch.-Duiveland Plattelandsvrouwen, Z.V.U., Ned. Ver. van Huisvrouwen en Stad en Lande, lezing M. P. de Bruin (Van polderjongens en dijk graven). Dreischor Plaatsenhuis, 7.30 uur, vergadering gemeenteraad. Oosterland De Blauwe Keet, 7.30 uur, vergade ring landbouwverenigingen. Dinsdag 1 februari Zierikzee Huis van Nassau, 8.00 uur, Ver. van Oudleerlingen Tuinbouwwintercur- sus. Zaaltje Chr. Geref. Kerk, 7.30 uur, tijdrede S.G.P., ds. J. P. Verkade). Donderdag 3 februari Zierikzee Herv. verenigingsgebouw, 8 uur. ver gadering Herv. Vrouwengroep. Vrijdag 4 februari Zierikzee Mondragon, clubavond Delta-Foto. UTRECHT, 26-1. De mede op aan drang van de Tweede Kamer geno men regeringsbeslissing om de pil op te nemen in het ziekenfondspak ket zal de toch al geringe bereidheid bij de Federatie V.R.Z. (de grootste ziekenfondsorganisatie in Nederland) om mee te werken aan de invoering van een eigen risico of bijbetaling bij reeds bestaande verstrekkingen, wel tot het nulpunt doen dalen. Aldus de voorzitter van de federa tie, de heer H. A. J. J. M. Speleers, in „De Ziekenfondsgids'. Invoering van eigen risico zal bij de federatie op ernstige bezwaren stuiten. Schietpartij in Rotterdam ROTTERDAM, 26-1. Een onbeken de schutter heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie pistool schoten gelost op een woning in Rotterdam-Zuid. Niemand raakte gewond. De kogels, die vermoedelijk vanuit een auto op de etagewoning werden gelost, drongen via het raam in het plafond van de huiskamer. Op straat is één lege huls gevonden. Volgens de Rotterdamse politie ging het om een wraakoefening. Nieuw audio-visueel hulpmiddel EINDHOVEN, 20-1. - Philips heeft een nieuw audio-visueel hulpmiddel ontwikkeld dat be doeld is voor de individuele gebruiker of voor informatie overdracht aan groepjes van vier of vijf personen. Het sys teem heeft de vaam P.Ï.P. (Programmed Individual Pre sentation) gekregen. Bij de P. I.P. zijn beeld en geluid ge scheiden vastgelegd. De beel den staan op een 15 meter su per-B film; het geluid ligt vast in een bandcassettc. Pulsen op de band zorgen voor de syn chronisatie. Zoivel dc film als de band zullen in de han del verkrijgbaar zijn voor de camera's en easeltcbandrecor- ders zoals die door amateurs worden gebruikt. Met behulp van de film en de magnetische band kan met het P.I.P.-sys teem een dertig minuten du rend kleurenprogramma in twee cassettes worden onder gebracht. Normaal zou voor een geluidsfilm ran dertig mi nuien een film van 200 meter nodig zijn. Op de film van vijftien meter in de cassette zijn niet de afzonderlijke beeldjes kleiner gemaakt, zo als tot nu toe gebeurde om het volume van op film vastgeleg de informatie te verkleinen, maar is een zuiniger gebruik gemaakt van de filmbeeldjes van normale maat. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 2