-JBpW» KOFFIE J79 „NIEUW INITIATIEF" VAN DE WARSCHAUPACT-LANDEN PREMIER BIESHEUVEL SPRAK MET PRESIDENT NIXON President Twee bomaanslagen in New York Nixon lanceert nieuw plan voor Vrede in Vietnam Gekaapt vliegtuig vertrekt met kaper, losgeld en parachutes Noord-Vietnam verwerpt vredesvoorstel ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 27 januari 1972 128ste jaargang Nr. 21021 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118, voor bezorging na 18.00 uur (01110) 2158. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 1 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) J 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 <Vo B.T.W. In dit nummer Subsidies restauratiekosten 1971 Na tweedaagse topin Praag: PRAAG, 26-1. De landen van het Warschaupact heb ben woensdag een voorstel gedaan lot vermindering van de strijdkrachten en de bewapening in Europa zowel wat betreft de strijdkrachten in eigen land als wat betreft legers op buitenlands grondgebied. De topconferentie van het Warchaupact in de Hradsjin-burcht in Praag is woensdag beëindigd met de ondertekening van drie „belangrijke docu menten". Volgens Oosteuropese persbureaus zullen de landen van het Warchau pact komen met „een nieuw initia tief" voor de vrede en samenwerking in Europa, dat een nieuwe stap op de weg naar een Europese veilig heidsconferentie zal betekenen. Na de ondertekening van de drie documenten boden de Tsjechoslo- Aclvertentie vacuüm gemalen pak 250 gram Vuurgevecht politie contra bankrovers KINGSTON, 26-1. Vijf bankrovers en dc directeur van een bijkantoor van Barclays Bank op Jamaica z(jn woensdag gedood in een vuurgevecht met de politie. De vijf mannen die met 5.000 dol lar van het bankfiliaal te Linead in liet zuiden van Jamaica door de poli tie achtervolgd. De rovers hadden de directeur van het bankfiliaal en drie vrouwen als gijzelaars meegenomen. Toen zij bij een wegversperring mosten steppen, kwam het tot een vuurgevecht met de politie, waarbij de vijf bankrovers en de directeur cm hel leven kwamen. De drie vrou wen liepen verwondingen op. MOSKOU. - Veel liefs misschien maar in ieder geval veel kouds uit Moskou. Gecondenseerde uitlaatgas sen op het Revolutieplein tijdens temperaturen van 25-28 graden Qel- sius onder nul. Januari heeft koud weer over de Russische hoofdstad gebracht. waakse gastheren de andere deelne mers van de conferentie in de Hrad sjin-burcht een lunch aan. Partij leider Gustav Husak zei tijdens een tafelrede dat de besprekingen „de eenheid van de socialistische landen van het Warschaupact duidelijk had den aangetoond". De Russische partijsecretaris Leo nid Brezjnew legde in een antwoord de nadruk op „de betekenis van de conferentie van Praag voor de ver sterking van de buitenlandse positie van de socialistische landen, voor de verzekering van de vrede in de we reld en voor de versterking van de veiligheid in Europa". Verklaring Na afloop van hun tweedaagse conferentie hebben de landen van het Warschaupact een verklaring uit gegeven, waarin onder meer wordt gezegd dat het in werking treden van de verdragen tussen Moskou en Warschau „niet alleen in het belang van de rechtstreeks betrokken par tijen zijn, maar ook in dat van alle landen van Europa en zullen leiden tot een versteviging van de funda menten voor een vrede in Europa". In hun verklaring over „vrede, veiligheid en samenwerking in Eu ropa" spreken de landen van het pact de overtuiging uit „dat in deze tijd collectieve, gemeenschappelijke akties ter versteviging van de vrede in Europa bijzonder belangrijk en zeer goed mogelijk zijn" „In dit verband spreken wij ons uit voor een spoedige bijeenroeping van een Europese veiligheidsconfe- ientie over vraagstukken inzake de veiligheid en samenwerking met deelneming - op basis van gelijkbe rechting - van alle landen van Euro pa en van de Ver. Staten en Europa", aldus de verklaring van de VVar- schaupactlanden. De oosteuropese leiders zeggen veel waarde te hechten aan de over eenkomst van de Grote Vier over Berlijn en aan de overeenkomsten tussen de Bondrepubliek en de D.D.R. en tussen West-Berlijn en de D.D.R. Voorstel van acht punten WASHINGTON, 26-1. President Nixcn heeft dinsdagavond een nieuw uit acht punten bestaand voorstel gedaan om tot vrede in Vietnam te komen. Zjjn plan omvat het aftreden van president Ngoejen van Thieu van Zuid-Vie'nam, nieuwe verkie zingen in Zuid-Vietnam; de volledi- Veiligheidsconferentie Volgens de Warschaupactlanden zal een Europese veiligheidsconferentie nog dit jaar bijeengeroepen kunnen worden. Zij roepen op tot een ver mindering van de troepensterkte en de bewapening in Europa. De betrekkingen tussen de Euro pese landen dienen, aldus de Oost europese leiders, gebaseerd te zijn op de volgende beginselen: Onschendbaarheid van de gren zen; ook van die welke na de tweede wereldoorlog tot stand zijn gekomen. bet niet gebruiken van of hel be dreigen met geweld. het vreedzaam naast elkaar be staan, goede nabuurschap en be trekkingen tussen de landen die we derzijds gunstig zijn. de ontwapening, in het bijzonder ten aanzien van de kernwapens en het. staken van de wapenwedloop. steun aan de Verenigde Naties en versterkingen van het handvest der V.N. Onderhoud van ruim een WASHINGTON, 26-1. President Nixon va nde Verenigde Staten heeft woensdag in het Witte Huis een on derhoud gehad met premier Biesheu vel. Voer het Witte Huis stonden man schappen opgesteld van vier onder delen van het Amerikaanse leger, alsmede hoornblazers en tamboers. Aan de ingang van het Witte Huis wachtte het waarnemend hoofd van het Amerikaanse protocol, Marion Smoak, de komst van de Nederlandse premier af. Premier Biesheuvel werd naar het werkvertrek van president Nixon begeleid, waar het onderhoud werd gevoerd. Hierbij waren ook genei'aal Alexander Haig, plaatsvervangend directeur van de nationale veilig heidsraad en de Amerikaanse am bassadeur in Nederland, William Middendorf,. aanwezig. De Nederlandse eerste minister was eerder op de dag uit Miami waar hij de nacht had doorgebracht, per vliegtuig in Washington aange komen. Reis naar Peking Het onderhoud van Biesheuvel met Nixon heeft ruim een uur geduurd. Over de onderwerpen der bespre- ge terugtrekking van de Amerikaan se troepen en uitwisseling van ge vangenen. Nixon zei dat de kern van zijn nieuwe plan, dat hij een „edelmoedig aanbod" noemde, ruim drie maanden geleden in het geheim terkennis van uur in het Wille Huis king, die het Witte Huis als onder deel van de tapgesprekken van Nixon kenschetste, is officieel niets bekend gemaakt- Volgens inlichtingen uit Ameri kaanse regeringskringen heeft Nixon de Nederlandse premier ingelicht ever zijn aanstaande reis naar Pe king en Moskou, over het Ameri kaanse concept van een Europese politiek, met inbegrip van Oost-Eu ropa en over de Amerikaanse be oordeling van de uitgebreide E.E.G. PURCHASE, NEW YORK, 27-1. Een vliegtuigkaper heeft na het in ontvangst nemen van 200.000 dollar losgeld en twee parachutes een Fair field F-27 gedwongen op te stijgen na een gespannen oponthoud van zeven uur in Purchase, New York. De man, die zei een bom en een geweer te hebben, houdt twee piloten en de stewardess in gijzeling. De 43 passagiers mochten het vliegtuig, dat de Vietnamese communisten was ge bracht maar dat dezen er niet op hadden gereageerd. William Porter, de leider van de Amerikaanse delegatie op de vredes besprekingen in Parijs, zal het don derdag indienen en wel met alterna tieven om het minder strak omlijnd te maken. Nixon onthulde dat zijn adviseur- voor buitenlandse zaken, Henry Kis singer, na 4 augustus 1969 13 keer naar Parijs is gereisd voor geheime besprekingen met Noordvietnamese functionarissen. President Nixon verklaarde dat hij het geheime plan openbaar had ge maakt omdat de Vietnamese com munisten de goede trouw van de Amerikaanse regering uitbuilen en het Amerikaanse volk verdelen. Hij had het voorts ook onthuld in ver band met de beschuldiging van zijn critici dat hij niets doet om te pogen een einde aan de oorlog in Vietnam te maken. Nixon hoopte dat de be kendmaking van het plan ertoe zal bijdragen de impasse bij bet vredes overleg in Parijs te doorbreken. Bij het ondei-houd is ook de toe komst van de overzeese rijksdelen Suriname en Curacao, die premier Biesheuvel zojuist bezocht heeft, ter sprake gekomen. De ontvangst voor het Witte Huis met een erewacht, hoornblazers en tamboers trok daarom de aandacht, aangezien de als „werkbezoeken" aangeduide bezoeken van buiten landse staatslieden gewoonlijk „zon-, der enig ceremonieel gepaard gaan. Na het gesprek met Nixon bood de Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, William Rogers, premier Biesheuvel een diner aan. op weg was van Albany, New York, naar het vliegveld Laguardia van de stad New York, in Purchase in het district Westchester verlaten. Onbekende bestemming De kaper had functionarissen van de Mohawk-luchtvaartmaatschappij meegedeeld, dat hij dé stewardess, die hij onder schot hield, zou dwin gen, met hem per parachute uit het vliegtuig te springen. Hel toestel is met onbekende be stemming vertrokken. De piloot meldde voor de start, dat de kaper hem opdracht had gegeven, niet ho ger dan 4.500 meter te vliegen. Een piloot van de Mohawk-maat- schappij, zei dat het zelfmoord zou betekenen het toestel per parachute te verlaten, omdat het vliegtuig daarvoor niet geschikt is. Een ander Mohawk-toestel heeft de achtervol ging ingezet. NEW YORK, 26-1. Bij een bom aanslag, gevolgd door een brand, op het kantoor in New York van impre sario Sol Hurok die tournees van Russische artiesten door dc V.S. ver zorgt, is woensdag een jonge vrouw om het leven gekomen en zijn min stens vijf mensen gewond geraakt. Onder de gewonden is de 83-jarige impresario Sol Hurok. Ook op de kantoren van „Colum bia Artists" is een bomaanslag ge pleegd. De schade is hier gering en er zijn geen doden of gewonden ge vallen. WASHINGTON. 26-1. De nieuwe vredesvoorstellen V3n dc Ameri kaanse president Nixon z(jn in de westelijke wereld gunstig ontvan gen. Dc eerste reacties van Noord vietnamese zijde zijn echter sterk af wijzend. Een woordvoerder van dc Viet- cong-delegatie le Parijs gaf woens dag een verklaring uit waarin hij de rede van Nixon verkiezingspropa ganda noemde. De acht punten van Nixons plan hebben in feite slechts tot doel de Amerikaanse inmenging in Vietnam voort te zetten, de Viet- namisering van de oorlog uit te voe ren en de bevolking van Zuid-Viet- nam het „neo-kolonialistischc juk van de V.S.' op te leggen, zei hij. Een woordvoerder van de Ameri kaanse delegatie in Parijs zei geen commentaar te hebben op de onge bruikelijk snelle verwerping door Hanoi. BREUKELERVEEN. De vice-presi dent van de Utrechtse rechtbank, mr. Van de Werk (r.) in gesprek met mr. Roelse (l.) van het Plassenschap Loosdrecht op het caravanterrein aan de Heereweg. De rechter ging ter plaatse kijken, alvorens uitspraak te doen of de eis van het Plassensphap dat de caravans zullen moeten ver dwijnen, terecht is. Dit nummer beslaat uil 12 pagina's Schoonheid schuilt niet in a één ding, maar in de harmonie die de dingen tot één geheel t maakt. UQT Pt Verwachting tot vrijdagavond: KOUDER Aanvankelijk nog zwaar bewolkt met regen of sneeuw, maar morgen van het noordoosten uit geleidelijk ook opklaringen; tot matig afne mende wind draaiend naar noord oost tot oost; miniumtemperaturen van om het vriespunt in het westen tot ongeveer min 4 graden plaatse lijk in het noordoosten; maximum temperaturen om het vriespunt. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 0 tot 4. Min.-temperaturen: 0 tot 5 graden onder normaal. Max.-temperaturen: 2 tot 7 gradc-n onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 28 jan. Zon op 8.27, onder 17.19. Maan op 14.57. onder 7.28. Volle maan: 30 jan. (11.58). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 28 jan. 1.19 13.55 7.21 19.39 Springtij: I febr. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 28-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Een kleine storing die zich woensdagmorgen aan het polaire front boven Ierland ontwikkelde is sindsdien aanvankelijk in noordoos telijke richting getrokken. Het cen trum bevond zich donderdagmorgen met een druk van 975 millibar ten noordwesten van Den Helder. Dc aanwezigheid van een krachtig en omvangrijk hogedrukgebied boven noord Rusland dwingt het lagedruk gebied naar het zuidoosten uit te wijken. Het zal daarom juist over ons land naar midden Europa weg trekken. Tengevolge van deze ont wikkeling draait de wind naar rich tingen tussen noord en oost, zodat koude vorstlucht uit Noordduisland over ons land zal gaan uitstromen. Er moet derhalve een verdere tem peratuurdaling in het vooruitzicht worden gesteld. t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1