DE ZIERIKZEESCHE COURANT „DE TIEN" TEKENDEN HET VERDRAG VAN BRUSSEL Twee vliegtuigen verongelukt Vliegtuigkapingen in Amerika Stakingen bij Rijn- Schelde -Ver olme? Vaststelling voorschotpercentage salaris voor overheidspersoneel spoedig verwacht Gespannen toestand in Cairo Moskou gaat luchtverdediging in het Midden-Oosten versterken VANDAAG BEGRAFENIS DEENSE K0N1NC EREDERIK hoog- i;n i.aagw ater MM ■H ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 21 januari 1972 128sto jaargang Nr. 21019 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur; tel. (01110) 2118, voor bezorging na 18.00, uur (01110) 2158. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit nummer Kon. „Wille van Haevistede" in 1971 Historisclie plechtigheid BRUSSEL. 22-1. Leden van de regeringen van de zes E.E.G.-landen en van het Verenigd Koninkrijk. Ier land, Denemarken en Noorwegen, en ambassadeurs van die lauden, hebben zaterdagmiddag in het Brus selse Egmontpaieis hun handtekening gezet onder liet „Verdrag van Brussel". Daarmee werd de toetreding van laatstgenoemde vier landen tol de Euro pese Gemeenschappen bekrachtigd. In totaal werden er 53 handtekeningen gezet. 26 onder het toetredings verdrag en 26 onder de slotakte waarmee de onderhandelingen werden bezegeld. Gasto Thorn, minister van buitenlandse zaken van Luxemburg, tekende de slotakte twee maal. Een keer namens zyn land en een keer, in zyn functie van fungerend voorzitter van de Europese ministerraad, namens de gemeenschappen. Eerst tekenden de zes delegaties van de lid-staten van de E.E.G.. Te beginnen met Luxemburg en daarna in alfabetische volgorde. Vervolgens waren de delegaties (in deze volg orde) van het Verenigd Koninki'ijk, Ierland, Denemarken en Noorwegen aan de beurt. Voor'Nederland teken de minister Schmlezer. Minister Thorn zei ter gelegenheid van de plechtige ondertekening on der meer er zeker van te zijn dat de scherpzinnige en moedige staatslie den, die onze oude staten ertoe trachten te bewegen een bladzijde van hun geschiedenis om te slaan, zullen eisen dat een nieuwe weg wordt ingeslagen naar een steeds concretere, hechtere en ook veelei sender Europese werkelijkheid. Belangrijke stap Door deze belangrijke stap te zet ten verloochenen de toetredende sta ten noch hun historie, noch de deug- '■~n en tradities die aan elk van deze staten ten grondslag liggen, evenmin als de landen van de huidige ge meenschap hun eigen karakter ver loren hebben door hun economische stelsels geleidelijk samen te voegen en de weg van politieke eenwording op te gaan. In dit werelddeel, dat eeuwenlang heeft geleden onder twisten en riva liteiten tussen de oude naties waar uit het bestaat, wil de gemeenschap een factor van vrede en ontspanning zijn. Onze gemeenschap is geen bol werk dat ons scheidt van de buiten wereld. In een versterkte commu nautaire geest en zonder tekort te doen aan onze nationale verantwoor delijkheden, kunnen wij ons scharen rond de tafel van die andere confe rentie die voorbereiding is en die be trekking z&l hebben op de voor naamste problemen inzake veilig heid en samenwerking op het gehele Europese continent. Politiek plan De voorzitter van de Europese Commissie, de Italiaan Malfatti, sprak van een moment waarop de gemeenschap de afmetingen en voor waarden krijgt die noodzakelijk zijn om het politieke plan. dat aan de verdragen van Rome en Parijs ten grondslag ligt, verder te ontwikke len en te voltooien. Het idee van het Verenigd Europa is ontstaan uit de angst vervulde herinneringen aan BOGOTA, 22-1. Bij de Columbi- aanse hoofdstad is een vliegtuig neergestort, waarbij alle veertig in zittenden vermoedelijk om het leven zijn gekomen. Het was het tweede vliegtuigonge luk op één dag in Columbia. Kort tevoren verongelukte een toestel van de luchtvaartmaatschappij „Satena" in het departement Antioquia, op 'weg van Medelin naar Bahia Solano aan de Stille oceaan. Daarbij vonden alle 36 inzittenden de dood. twee wereld-oorlogen. Thans geeft hef Verenigd Europa ons de gelegen heid om bij te dragen tot volledige opbouw van een betere wereld. Wat we met de E.E.G. tot stand brengen is revolutionair en oor- spronkelijk. Revolutionair ten op- zichte van de vroegere geschiedenis omdat de eenwording een collectieve onderneming is van alle lid-staten. Oorspronkelijk omdat ons institutio neel stelsel zijns gelijke niet heeft in de traditionele modellen. WASHINGTON. 24-1. Het kapen van vliegtuigen is moeilijker en ge vaarlijker geworden, maar het aan tal pogingen nam vorig jaar nauwe lijks af, aldus een rapport van het Amerikaanse Federale Luchtvaart bureau (F.A.A.). Voor het eerst mislukten er meer kapingspogingen dan er slaagden, zo deelde het F.A.A. maandag mee. Van de 25 pogingen strandden er 14. Het jaar daarvoor kwamen er 26 pogin gen voor. waaiwan er maar negen mislukten, terwijl er in 1969 van de 40 slechts zéven faalden. Tien personen werden vorig jaar in Amerika voor de rechter schuldig bevonden aan kaping en veroordeeld tot maximaal 20 jaar gevangenis straf. Twee kapers vonden tijdens hun actie de dood. en vijf werden in een psychiatx-xsche inrichting ge plaatst. Sinds 1961. toen de luchtpi- ratex-ij op gang kwam, zijn 128 Ame rikaanse vliegtuigen het doelwit van' kapei's geweest. ROTTERDAM, 22-1. Het Rijn- Schelde-Verolmecon.cern in het Wa terweggebied kan stakingsacties ver wachten van de leden van de Industriebond N.V.V., als de concern- dix-ectie niet ingaat op de caoeisen van deze bond. Tijdens een zaterdag morgen in de Rottex-damse Doelen gehouden vex-gadering stemden de bij het N.V.V. geoi-ganiseex-de RSV- werknemers in gx-ote meei'derheid vóór stakingsacties, als de directie de looneisen niet wil inwilligen. Vol gende week zal een werknemersde- legatie het eisen pakket bij de RSV- dix-ectie indienen. Rijn-Schelde-Verolme is het gi-oot- ste concern in het land dat onder dc grootmetaal valt. Er werken in to taal ongeveer 30.000 mensen. Bij de R.S.V.-bedrijven in het Waterwegge bied werken 16.000 man. van wie er naar schatting 6000 zijn aangesloten bij de Industriebond N.V.V, Vluchteling clioot Oost duitse luitenant neer BERLIJN. 22-1 Een luitenant van het Oostduit.se volksleger. Lutz Meier, is in de uitoefening van zijn functie op lafhartige wijze vermoord, zo be richt het Oostduitse persbiweau A.D. N. De dader bevindt zich in dc Bondsrepubliek. Een Oostduitse soldaat, die dins dag naar het Westen vluchtte, had gezegd dat hij zijn commanderend fficier op een patrouille had bevo len zijn wapen af te geven. Toen deze daaraan geen gevolg gaf. had hij hem in de hand geschoten en het wapen ontnomen. Meier is nostuum onderscheiden met de medaille van verdienste van het volksleger in goud. DEN HAAG. 21-1. Verwacht wordt dat het kabinet binnenkort een be slissing zal nemen over het vaststel len van het, per 1 januari j.l. in te gane, tweede voorschotpercentage voor Salarissen van het overheids personeel. Uit publikaties van bon den van het georganiseerde perso neel blijkt o.m. dat liet een percen tage van tenminste drie procent ge rechtvaardigd acht. In de vei'gadering van de Centrale Comirxissie vooi*. Georganiseerd overleg in ambtenai'enzaken van. de cember j.l. is afgesproken dat het tweede voorschotpei-centage. dat 1' januari 1972 aan het overheidspei-so- neel zou worden toegekend, pas zou kunnen worden vastgesteld als meer duidelijkheid zou zijn verkregen over de loonontwikkeling in het be- drijfsleven. Griepslachtoffers in V.S. ATLANTA, 22-1. In Amerika zijn déze maand al bijna duizend mensen aan de Hongkong-griep oveilcden, zo hebben de gezondheidsautoriteiten bekendgemaakt. In de winter van 1968-1969 stierven 27.900 mensen in Amerika aan die griep. De bonden van overheidspersoneel menen dat die duidelijkheid er nu wel is. Wil men bereiken dat de uit betalingen van het nieuwe salaris van het overheidspersoneel met in gang van maart kunnen beginnen, dan is een beslissing over het per centage van het voorschot nu wel haast geboden. CAIRO. 23-1. De Egyptische auto riteiten hebben de veiligheidstroepen in Cairo in staat van alai-m gebracht. zo wordt uit betrouwbare bron ver nomen. Het besluit houdt vei-band met het dreigement van de studen ten dat zij een protestdemonstratie zullen houden naar het gebouw van de Nationale Vergadering als niet aan hun eisen wordt tegemoetgeko men. Zondagmorgen stonden voer tuigen, volgepakt met politieagenten en militairen, op strategische punten in de ,stad opgesteld, met name bij brugovex-gangen over de Nijl. De veiligheidstroepen schenen zich ech ter nog op betrekkelijk grote afstand van de universiteit te houden. DAMASCUS. 23-1. De Sowjct- Unie gart bij militaire strategie in het Midden-Oosten veel meer aan dacht besteden aan de luchtverdedi ging. Volgens diplomatieke kringen in Damascus wordt momenteel rond de Syrische hoofdstad con gordel van Sem-x'aketten aangelegd. Het besluit hiertoe is ingegeven, zo zegt men. door de vrees dat Israel bil een nieu we i'ondc van vijandelijkheden in het gebied Damascus zal uitkiezen als doel voor schijnacties. Naar ver luidt wordt al goede vooruitgang gemaakt mei het aanleggen van de lanccerinstallaties voor Sam-2 en Sam-3 raketten, die naar verwach ting door Russische deskundigen zullen worden bemand. Do Russeh volgen goeddeels hel patroon dat zij in Egypte hebben ge weven met een dicht netwerk van luchfverdedigingsmaatregelen ter bescherming van Cairo, Alexandria en andere vitale plaatsen tegen mo gelijke Israëlische luchtaanvallen. Migs voor Syric De Sowjet-Ur.ic heeft Syrië «»ok Mig-straaljagers geleverd en schijnt onlangs ook de wapenleveranties aan dit Arabisch land te hebben op gevoerd op grond van een overeen komst. daarmee uiting gevend aan een verbetering van dc Russisch- Syrische betrekkingen die dc afge lopen jaren door onzekerheden cn wrevel waren aangetast. DAVOS. Door overwinningen op drie afstanden: .»i (1.17.94) en 1500 meter (2.11,57) werd .Ird Schenk Ie Europees kampioen. KOPENHAGEN. 23-1. Vorstelijke personen cn politici uit vele landen zijn in Kopenhagen bijeengekomen voor dc begrafenis, maandag, van koning Fredcrik de negende - een staatsbegrafenis met een persoonlij ke tint op verzoek van dc op 14 ja nuari overleden monarch. Dc begrafenistroin die dc kist van- Kopenhagen naar Roskilde zal bren gen wordt voortbewogen door een stoomlokomotief als uiting van de grote liefde die de koning koesterde voor alles wat met spoorwegen van doen heeft. Daarnaast zullen, even eens op verzoek van de overleden, alle militairen in de begrafenisstoet kortgeknipt zijn omdat koning Fre- derik als marineman het land had aan langharige matrozen. Laatste ccr De afgelopen vijf dagen heeft de kisl met de overledene gestaan in dc kapel van het paleis Christiansborg in Kopenhagen, zetel van regering en parlement, waar meer dan 40.000 mensen de laatste eer zijn komen be wijzen. Maandag om 12.00 uur werd de kisl door dc straten van Kopen hagen gevoerd op een affuit, getrok ken door 48 matrozen, naar het cen traal station. Daar werd ze op een treinstel geplaatst, getrokken door fwee Zweedse lokomOtieven van de E.-klasse die speciaal voor de gele genheid uil het museum zijn gehaald, de kist zal worden bijgezet in de 12de ecuwse kathedraal, de traditionele begraafplaats voor Deense koningen. Koningin en prinses Onder de vorstelijke personen die aan de begrafenis deelnemen zijn koningin Juliana en prinses Beatrix, koning Boudewijn en koningin Fa- biola. koning Gustav Adolph van Zweden, koning Olav van Nooi-we- gen met kroonprins Harald en kroonprinses Sonja. Verder de her tog van Edinburgh, prins Rainier cn prinses Gracin van Monaco, groot hertog Jan van Luxemburg en prins Sadroeddin Aga Khan. Ook hun op wachting maken president Kekkonen van Finland en zijn collega's Sjazar van Israël en Hcinemann van Wcst- Duitsland. bene ven een groot aantal politici. DEN BOSCH. De Brabantse kruiden dokter Willem van de Moosdijk heeft terechtgestaan voor de Bossche recht bank, verdacht van oplichting bij zijn kruidenverkoop. Op de foto: Willem van de Moosdijk (r.) met zijn broer geflankeerd door twee zoons van ciz? kruidendokter. De rechter achtte in drie gevallen oplichting bewezen. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Verwachting tot dinsdagavond: Regen en daarna opklaringen Aanvankelijk zwaar bewolkt met plaatselijk regen, morgen ovei'dag enkele opklaringen maar ook ver spreide buien; minimumtemperatu ren van 4 graden aan zee tot om het vriespunt in het binnenland .maxi ma morgen ongeveer 5 graden; ma tige tot krachtige, aan de kust eerst nog harde wind. ruimend van zuid naar westelijke richtingen. Voor woensdag: Aantal uren zon: J tot 3. Min.-temperaturen: van 2 graden onder tot 1 graden boven normaal. Max.-temperaturen: 0 tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- LN MAANSTANDEN 25 jan. Zon op 8.31. onder 17.14. Maan op 11.52, onder 4.21. Volle maan: 30 jan. (11.58). Zierikzee: 25 jan. 9.37 22.29 3.20 15.58 Doodtij: 25 jan. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 24-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Het afgelopen weekend was het in het westen van het land vrij somber. Door zuidelijke winden werd zachte lucht aangevoerd, waarin veel lage bewolking en mist voorkwam. Jn het zuidoosten scheen nu cn dan de zon. De temperaturen daalden in de nacht van zondag op maandag niet veel. Slechts in enkele opkla- ringsgebieden in het oosten cn zui den van ons land vroor het licht. Zo werd dc laagste temperatuur in de nacht van zondag op maandag ge- melen op de vliegbasis Twente, het kwik daalde daar tot 3 graden on der nul. Een frontensysteem boven de Britse eilanden zal maandag avond met wat regen en toenemende wind ons land passeren. Dit systeem wordt gevolgd dooi' een rug van hoge druk. die dinsdag het weer in ons land gaal bepalen. Er zuilen dan ook flinke opklaringen voorkomen waar bij in het temperatuurvcrloop wei nig verandexing komt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1