DE ZIERIKZEESCHE COURANT MEER VOOR DEFENSIE MAAR SOCIALE ZAKEN IN DE VERENIGDE STATEN VOOR HET EERST HOGER Kwestie-Malta nog niet opgelost Bergt Smit-Tak de „Queen"? Doden in Rhodesië AUSTIN MORRIS Medeplichtige aan bomaanslag Gulf Oil te Rotterdam in Zweden gearresteerd? De Belgen hebben weer een regering Prikaktie bij Werkspoor Christenen gedood op de Filippijnen Defensie-uitgaven V.S. gaan omhoog Dr. Mansholt: „Geen politieke ambities'1 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 21 januari 1972 128ste jaargang Nr. 21018 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118, voor bezorging na 18.00 uur (01110) 2158. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) J 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 B.T.W. In dit nummer: Afdeling Zierikzee Vrienden Hartstichting Nixon's State of the Union-boodschap WASHINGTON, 20-1. In de Verenigde Staten zullen het komende jaar de defensie-uitgaven opnieuw stij gen, maar voor het eerst in twintig jaar zal de begro ting van het ministerie van sociale zaken hoger zijn dan die van het „Pentagon". Dit blijkt uit de jaarlijkse „State of the Union'-boodschap (regerings-ver- klaring) die president Nixon donderdag tot het congres richtte en waarin vraagstukken van nieuwe kernraketten tot voedselproblemen worden be handeld. In zijn boodschap die voorname lijk 't binnenlandse politieke terrein besloeg (de wereldpolitiek zal hij op 8 februari in een afzonderlijke „State of the world"-boodschap behandelen) noemde Nixon als oorzaak voor de hogere defensiebegroting prijsstijgin gen en de noodzaak tot ontwikkeling van nieuwe wapensystemen. Hieronder vallen nieuwe onderzee bootraketten waarvoor alleen al een bedrag van 900 miljoen dollar nodig zal zijn. De Amerikaanse president beloof de de bondgenoten in de wereld de blijvende bescherming van de Ame rikaanse „kernparaplu". Tegelijkertijd waarschuwde hij dat „Amerika zich niet zal mengen in de oorlogen van andere volkeren" tenzij er Amerikaanse belangen mee zijn gemoeid of Washington ver plichtingen heeft wegens verdra gen". Vietnam Eens te meer beloofde Nixon dat er een eind zal komen aan de Ame rikaanse bemoeienis met de oorlog in Vietnam. De besprekingen met de Sowjet-Unie in Helsinki en Wenen over een overeenkomst ter bespre king van de strategische kernwapens (Salt) verlopen bemoedigend. Zeker tot een overeenkomst is bereikt „moeten wij een sterkte handhaven die noodzakelijk is voor de oorlog". Voor de marine zal Nixon het congres om 2 miljard dollar extra vragen met. daarboven bijna 840 mil joen voor militair onderzoek en ont wikkeling. (Volgens regeringskringen zal de defensiebegroting in het komende begrotingsjaar 1 juli 1972-30 juni 1973) stijgen van 76 miljard dollar naar 83 miljard). De president was zijn toespraak begonnen met een oproep voor sa menwerking tussen het (door de de mocraten beheerste) congres en hot (republikeinse) Witte Huis. Hij bevestigde dat de nieuwe be groting (die maandag wordt inge diend) een tekort vertoont, maar dit zal niet onverantwoord zijn. De Amerikaanse president wees er nog op dat sedert de eerste drie jaar van zijn bewind de steden niet lan ger het terrein zijn van wanorde en ongeregeldheden, dat de universitei ten weer plaatsen zijn waar gestu deerd wordt in plaats van dat zij slagvelden zijn van betogers tegen de oorlog in Vietnam en dat de mis daad nog wel toeneemt maar minder clan voorheen. Hij verklaarde zich zonder meer tegen suggesties om van Amerika een „economisch fort" te maken met hogere tariefmuren om de binnen landse industrie te beschermen. ROME. 20-1. De kwestie van ver dere legering van Britse troepen op het eiland Malta in de Middellandse Zee is ook donderdag niet tot een oplossing gekomen. Na zeven-en- een-half uur vergaderen van pre mier dom Mintoff en de Britse mi nister van buitenlandse zaken lord Carrington, is besloten het gesprek in Rome vrijdag voort te zetten. Lord Carrington noemde de kan sen op een oplossing nog steeds ,fif- ty-fifty". ROTTERDAM, 20-1. De kans be staat dat het Rotterdams bergings bedrijf Smit-Tak het onlangs in de haven van Hongkong gezonken pas sagiersschip „Queen Elisabeth" (83.000 ton) gaat lichten. Het bedrijf heeft van de assuradeuren het ver zoek gekregen te bekijken of en op welke manier berging van het schip mogelijk is. Een bergingsinspecteur is al naar Hongkong vertrokken. Hij zal een uitvoerig rapport uitbrengen over de situatie en de assuradeuren een bergingsplan voorleggen. Bij Smit-Tak gelooft men een goede kans te hebben de miljoenen opdracht te verwerven als>het schip met behulp van kunststofballetjes kan worden gelicht. SALISBURY, 20-1. Bij de onge regeldheden van woensdag in de voorstad van Salisbury zijn drie ne gers door politiekogels gesneuveld, zo heeft de regering van Rhodesic meegedeeld. Vierentwintig Afrikanen werden door kogels gewond en twintig zijn aangehouden wegens gewelddaden en plundering. Donderdag zijn in de neger wijk Mucheke van Fort Victoria 200 jon gelui aangehouden om nieuwe onlus ten te voorkomen. Dealer: ISTA Oosterland WENEN. Op weg naar het beloofde land: ren Russische Jood. zijn dochter tje op de arm, loopt over het vliegveld van Wenen, op weg naar de Jumbo-jet die hen - en met hen nog bijna 350 lotgenoten - naar Israël zal brengen. Dit transport was het grootste dat tot nog toe vanuit Wenen naar Israël plants vond. BRUSSEL. 20-1. De Belgen hebben een nieuwe regering. Donderdag avond heeft de Nederlandstalige christen-democraat Eyskens, forma teur, koning Boudewijn meegedeeld dat hij er in geslaagd is een nieuwe bcwindsploeg samen te stellen. De nieuwe regering bestaat uit 19 minis ters onder wie de premier, die wor den bijgestaan door 10 staatssecreta rissen. De nieuwe regering telt. evenals de afgetreden regering, be windslieden van twee partijen, na melijk christen-democraten en so cialisten. Engeland heeft miljoen werklozen LONDEN, 20-1. Het aantal werk lozen in Groot-Brittannië is in dc maand tot en met 10 januari mol 56.691 tot 1.023.583 toegenomen, zo heeft de Britse regering bekendge maakt. Op een beroeps bevolking van 25 miljoen betekende dit een werkloosheids percentage van 4.3 (een maand eerder 4). Het was voor het eerst sinds 25 jaar dat het aantal werklozen in Groot-Brittannië het miljoen heeft overschreden. ROTTERDAM, 20-1. De Neder landse justitie heeft Zweden om uit levering gevraagd van een 30-jarige Algerijn, die werdt verdacht van me deplichtigheid aan de bomaanslag op de olieraffinaderij van Gulf Oil, vo rig jaar in Rotterdam. De man is de ze week in Zweden gearresteerd. De Rotterdamse officier van justi tie, mejuffrouw A. G. Korvinus, heeft sterke aanwijzingen, dat de Al gerijn de hand heeft gehad in zowel de voorbereidingen als de uitvoering van de aanslag. De geplaatste plas- ticbom zette in de nacht van 14 op 15 maart twee opslagtanks met stookolie in de vlam. Bondskanselier Brandt naar Moskou? HAMBURG, 20-1. De Westduitse reger'ing probeert een regeling te treffen, dat de bondskanselier Brandt naar Moskou kan gaan, als ook president Nixon naar de Sowjet- hoofdstad komt, zo meent het West duitse „Die Welt" te weten. In be ginsel gaat Nixon in mei, na afloop van zijn bezoek aan Peking. Volgens Die Welt zou premier Palme van Zweden zich er voor beijveren, dat Brandt een uitnodiging van de Sowjet-regering krijgt. UTRECHT, 20-1. In de apparaten- fabriek van Werkspoor (bronswerk groep) in Utrecht is het werk don derdagochtend ongeveer een uur neergelegd. Volgens één van de ondernemings raadsleden heeft praktisch het hele personeel - 250 a 300 man - aan de actie deelgenomen. Aanleiding was een meningsverschil over de bereke ning van de 4 procent voorschot op de nieuwe C.A.O.-lonen. Bovendien wilde men steun verlenen aan de Industriebond-N.V.V. die zich als enige niet akkoord heeft verklaard mei de nieuwe metaal-C.A.O. Hel initiatief tot de actie is overi gens niet door de bonden genomen, maar „door het personeel zelf via de ondernemingsraad". Een delegatie van de ondernemingsraad heeft ge durende het uur werkstaking met de directie gesproken. Maandag zal het gesprek worden voorgezet. Een Nederlandse rijksrechercheur heeft de man dezer dagen in Zweden opgezocht. Het ministerie van justitie noch de Rotterdamse officier van jus titie willen er op dit ogenblik meer over vertellen. De uitlevex-ingspro- cedure speelt zich verder af op di plomatiek niveau, aldus mejuffrouw Korvinuf?.. COTABATO, 20-1. De Filippijnse politie heeft meegedeeld dat een jeep waar-in 11 mensen zaten, donderdag op 700 km ten zuiden van Manilla in een hinderlaag is gereden, die waar schijnlijk door leden van de Moham medaanse „zwartheden" is gelegd. Tien inzittenden kwamen om het le ven, vermoedelijk allen christenen. Zes mensen zijn gearresteerd. De politie gelooft dat de aanslag ver band houdt met de langdurige vete tussen Moslems en Christenen in het zuiden van de Filippijnen. WASHINGTON, 18-1. President Nixon heeft het Congres donderdag meegedeeld dat de Amerikaanse mi litaire uitgaven in het begrotingsjaar 1972-1973 zullen stijgen omdat hij een slerk defensie-apparaat nodig heeft om te helpen bij het bereiken van vreedzame overeenkomsten met de communistische mogendheden. Nixon heeft dit gezegd in zijn jaar lijkse „State of the Union" - bood schap (regeringsverklaring). Advertentie DEN HAAG. 20-1. Dr. S. L. Mans- helt, vice-voorzitter van de Europese Commissie, heeft geen enkele ambi tie om een belangrijke politieke funktie in Nederland te gaan ver vullen. Hij heeft dit in een perseon- ferentie in Den Haag meegedeeld. De heer Mansholt, die geen deel zal uitmaken van het straks te vor men nieuwe bestuurscollege van de Europese Gemeenschap, zei dat hij zeer verbaasd was, toen hij van een vakantie op Sardinië terugkerend, berichten las over plannen, die hij SAN JOSE, CAL1FORN1E. Angela Davis, begeleid door vrouwelijke ge vangenbewaarders, verlaat het po litie bureau van Santa Clara-county in San José. Ze werd daar gehoord over een verzoek tot uitstel van twee tot vier weken van het proces dat op 31 januari in San José zou moeten aanvangen. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Ook al wist ik dat morgen de wereld verging, dan zou ik (t vandaag toch mijn appelboom- i pje planten. (Luther). zou koesteren om in de Nederlandse politiek terug te keren. Alles wat er gebeurd is. zei dr. Mansholt, is dat de Partij van de Arbeid mij heeft gevraagd zitting te nemen in een commissie van zes per sonen, die tot taak heeft Ie formu leren, wat nu op het ogenblik de maatschappelijke knelpunten zijn. Die commissie heeft geen politieke opdrachten in de zin van voorberei ding van samensmelting van de pro gressieve partijen of iets dergelijks. Dr. Mansholt heeft aan dit verzoek gevolg gegeven. „Dat is alles". Verwachting tot zaterdagavond: Vannacht lichte vorst Overwegend droog weer met opkla ringen, maar ook plaatselijk mist; eerst weinig wind, later zwakke tot matige zuidwestelijke wind; mini mumtemperaturen om het vriespunt vlak aan zee tot ongeveer min 5 plaatselijk in het binnenland; maxi ma morgen van 2 tot 5 graden. Voor zondag: Aantal uren zon: 1 tot 3. Min.-temperaturen: 1 tot 6 graden boven normaal. Max.-temperaturen: 0 tot 5 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 22 jan. Zon op 8.35, onder 17.08. Maan op 10.35, onder 0.03. 23 jan. Zon op 8.34, onder 17.10. Maan op 10.54, onder 1.29. 24 jan. Zon op 8.33, onder 17.12. Maan op 11.19, onder 2.56. Eerste kwartier: 23 jan. (10.29). HOOG- EN LAAGWATER 7Acrik7.ec 22 jan. 6.56 19.24 0.16 12.48 23 jan. 7.40 20.13 1.08 13.39 24 jan. 8.30 21.11 2.08 14.43 Doodtij; 25 jan. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 21-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Een storing afkomstig van Frankrijk trok de afgelopen nacht over ons land naar Denemarken weg. Er viel daarbij op veel plaatsen re gen en sneeuw. Door hel aanwezige wolkendek kwamen de temperatu ren niet lager dan 1 a2 graden onder het vriespunt. Vrijwel nergens in West-Europa zijn de temperaturen lager gekomen dan om het vriespunt, Lichte tol matige vorst komt cr voor in Oost-Duitsland en verder weg in Oost- en Noord-Europa. Voor zater dag is een rug van hoge luchtdruk van belang die van de Britse eilan den zich geleidelijk over West-Euro pa uitbreidt. Hierdoor moet in ons land op opklaringen gerekend wor den met weinig wind. Tijdens deze opklaringen kan het de komende nacht licht tot matig vriezen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1