CINZANO INTERMEUBELNIEUWS 1972 DEURLOO DE ZIERIKZEESCHE COURANT PROF. BÖTTCHER: „OVERHEIDSAPPARAAT VEROUDERE Russische wapens voor Egypte Fiat autoprijzen worden hoger Laagstbetaalden hebben bijna allemaal het minimumloon Egypte bereidt zich voor op de (onvermijdelijke) oorlog ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 20 januari 1972 128ste jaargang Nr. 21017 WAARIN OPGENOMEN 1797 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118, voor bezorging na 18.00 uur (01110) 2158. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) J 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie) 4 B.T.W. In dit nummer: Commissaris opent Rorrendamme De ivereld-milieuproblematiek UTRECHT, 19-1. „De grote wereldproblemen als overbevolking en milieuvervuiling konden in de eer ste plaats ontstaan doordat in de hele wereld hel over heidsapparaat volslagen verouderd is". De grote wereldproblemen kan men alleen maar oplossen door ze in hun onderlinge samenhang te bestuderen en integraal aan te pakken. En tot zo'n aanpak is een overheid die het nog moet stellen met een departementale indeling uit de vorige eeuw niet in staat. Een bedryf met een dergelijke bestuurlijke opzet zou binnen een week failliet zijn". Dat zei prof. dr. C. J. F. Böttcher, die als enige Nederlander zitting heeft in de Club van Rome, woens dag op een lunchbij eenkomst van de Nederlandse Maatschappij voor Nij verheid en Handel in Utrecht. Een andere voorwaarde om de problemen op te kunnen lossen is volgens prof. Böttcher een werkelij ke internationale samenwerking tus sen de regeringen, maar daar komt momenteel nog maar bitter weinig van terecht, vindt hij: „men kibbelt jarenlang over politieke problemen die in relatie tot de werkelijke we reldproblemen als overbevolking nauwelijks van belang zijn. Ik heb weieens de indruk dat de diploma ten tevoren conflicten inbouwen om dat ze denken dat ze anders niets meer te doen hebben". WW2122 jan.72 Momenteel is men nog niet veel verder gekomen dan deeloplossingen die vaak een averechts en catastro faal effect kunnen hebben, zo zei hij. Op het punt ontwikkelingshulp bijvoorbeeld gaf men medische hulp maar vergat men iets te doen aan geboortebeperking waardoor we nu zitten met een enorme bevolkings explosie. De wereldbevolking Prof. Böttcher: „We hebben nu een wereldbevolking van 3,6 miljard, dat is organisatorisch eigenlijk al twee miljard teveel. Ook als we de bevolkingsgroei enigszins kunnen stabiliseren lopen er over 20, 30 jaar zeven miljard mensen rond. Momen teel loopt er 180 miljoen ton mens op aarde. Als de wereldbevolking zo snel blijft groeien wegen we over duizend jaar evenveel als de aar de. Een voorbeeld van zo'n deelbeslis- sing waarbij men alle factoren on voldoende tegen elkaar afweegt noemde hij het besluit van het ge- LONDEN, 19-1. De Sowjet-Unie zal de komende maanden grote hoeveel heden hyper-moderne wapens aan Egypte leveren. Dit is woensdag in diplomatieke kringen in Londen ver nomen. Deze wapens zouden ten doel hebben de Russische vloot in de Middellandse Zee te beschermen, de Amerikaanse zesde vloot te neutrali seren en het Egyptische militaiVe po tentieel te vergroten. De wapenleveranties zouden o.m. straalgevechtsvliegtuigen van het ge wijzigde type 21 en 23, gevechtsbom menwerpers van het type SU-7. ge leide projectielen van het type SAM en radarinstallaties omvatten. meentebestuur van Rotterdam om de hoogovens niet op de Maasvlakte toe te laten. „Een juiste benadering was geweest dat wel te doen, maar het bedrijf dan van zodanige reno vaties te voorzien dat de vervuiling en overlast minder worden", aldus prof. Böttcher. Voor de oplossing van de milieu problemen is er volgens hem een mentaliteitsverandering nodig. Niet alleen van de industrie maar ook van de individu. „De televisie zou minder tegen de industrie aan moeten trappen en meer de individu moeten benaderen. Een verstandige voorlichting en een uitgebalanceerd beleid waarbij men alle factoren zorgvuldig tegen elkaar afweegt zijn dringend noodzakelijk", aldus prof. Böttcher. AMSTERDAM, 19-1. „Ik twijfel er niet aan of er zullen voor Fiat in Nederland binnenkort prijsverho gingen komen", zo verklaarde woens dagmiddag desgevraagd de heer J. L. Lang, jr., directeur van de impor teur van Fiat in Nederland (Leonard Lang N.V. te Amsterdam). Hij kon nog niet zeggen hoeveel procent de Fiat-modellen duurder zullen gaan worden. Zoals gemeld heeft Fiat in Italië begin januari de prijzen met gemiddeld vijf procent verhoogd. De in november jl. op de Turijnse- persorenautotentoonstelling geïntro duceerde nieuwe Fiat 128 Coupe zal medio februari in Nedeiiand ver krijgbaar zijn. Cok de prijzen zijn thans bekend gemaakt. De goed koopste uitvoering (1100 S) kost f8.999,-, de duurste (1300 SL) f 10.203. De 1100-serie (motor 64 din/pk) be reikt een topnelheid van 150 km/uur, de 1300-serie (75 din/pk) kan een top halen van 160 km/uur. Ar1r>ertentie Rood of wit fles 0.75 liter -605" 3?5 Arrestaties in Madrid MADRID. 19-1. In de Spaanse hoofdstad zijn woensdag twintig stu denten gearresteerd in verband met incidenten die die dag in verscheide ne delen van de stad hebben plaats gevonden. Het ernstigste incident deed zich voor in de wijk „Cualro Cuminos" waar studenten flessen op straat ka pot gooiden om het verkeer in de war te sturen. De politie arresteerde hier veertien personen. DEN HAAG, 19-1. De laatste ont heffingen om minimumloon te mo gen betalen, die de minister van so- eiale zaken heeft verleend, zullen in •a»*' komende maanden aflopen. Dan zullen alle laagstbetaalden in Ne derland, ongeacht beroep of geslecht, aanspraak kunnen maken op het wettelijk vastgestelde minimumloon. Dat is sedert 1 januari van dit jaar 1' 187,80 bruto per week of 831,80 bruto per maand bij normale ar beidsduur. Een uitzondering vormen gehandicapte werknemers of -neem- sters. Het ministerie van sociale zaken betwijfelt of er ook het vrouwelijk huishoudelijk personeel in de prak tijk dit minimumloon ontvangt. Van daar dat het departement een voor lichtingsactie met folders en brochu res houdt, die is gericht op deze ca tegorie van de laagstbetaalden. Ook is de medewerking ingeroepen van het Centraal Bureau voor de Statis tiek. De resultaten van het onder zoek naar het aantal en de bedrijl's- takgewijze spreiding van dfi wcW- nemers die het minimumloon niet halen, zullen waarschijnlijk in het tweede kwartaal van dit jaar be schikbaar zijn. WASHINGTON. De Amerikaanse journalist en Pulitzerprijswinnaar Seymour H. Hersh heeft verklaard in het bezit te zijn van een geheim Pen tagon-document. Daarin staat, dat Amerikaanse soldaten slechts een uur na de massamoord van My Lai in een naburig dorp nog een massa moord hadden gepleegd, waarbij ca. 100 Zuidvietnamese burgers werden gedood. Advertentie I Prijsgarantie op alle meubelen Intermeubel gaaf in 1972 scherp voor U op de prijzen letten. U krijgt, bij de 5 jaar garantie op kwaliteit, nu ook nog garantie op de laagste prijs. Als blijkt, dat U elders goedkoper had kunnen slagen, krijgt U het verschil kontant terugbetaald. Voor trouwklanten en grotere aankopen geldt een speciale regeling. Bij aankoop in fabriekstoonzalen krijgt U 10 korting als reiskostenvergoeding. Wees prijsbewust, koop bij: „de meubelshowroom van Zierikzee" MEELSTRAAT 31 500osecoooooooooocccGcoooooooooocooocccoooo®sooooooo« KOBLENZ. Het staat nu al vast dat 1971, in de Bondsrepubliek en ook wel elders, als uitstekend wijnjaar de geschiedenis zal ingaan. Rijpheid en kwa liteit van het druivensap zijn zo bijzonder goed. dat „de Tier" een eeuwwijn belooft te worden. Studenten krijgen militaire opleiding CAIRO. 19-1. Dc Egyptische rege ring heeft woensdagavond een serie maatregelen aangekondigd ats ou de, deel van de voorbereiding op de .onvermijdelijke strijd" tegen Israël. P? in atregelcn. die „slechts een eer ste stap" genoemd werden bestaan u t bezuinigingen op de openbare uitgaven en militaire opleiding voor studenten. Uil de bekendmaking valt op te maken dat de regering is gezwicht voor bepaalde eisen van de studenten die onder meer een groter aantal uren voor militaire opleiding aan de universiteit wilden hebben. Hoe de regering reageert op an dere eisen, zoals oorlog tegen Israël cn verwerping van vredesbemidde ling is nog niet duidelijk. Alle sportclubs en jeugdcentra, in totaal 140. zullen worden gebruikt voor opleiding van vrijwilligers voor de burgerdefensie. Studenten kunnen zich als vrijwilligers voor het leger melden, mits zij voor langer dan een half jaar tekenen. Bezuinigingen De bezuinigingen op de overheids uitgaven bestaat onder meer uit ver bod op reizen van ministers en hoge ambtenaren, waarvoor nu vergun ning van het kabinet nodig is. Andere maatregelen zijn: verbod op aanschaf van nieuwe auto's voor ministeries en openbare instellingen tenzij kan worden gefinancierd uit dc verkoop van gebruikte wagens. Verbod op het kopen van kantoor meubilair voor regerings- en open bare gebouwen, tenzij uiterst drin gend nodig. 20 procent verlaging van de toewijzing voor huur, telefoon, water en elektriciteit in deze kanto ren. afschaffing van alle extra voor rechten van hoge ambtenaren, zoals het gebruik van regeringsauto's voor persoonlijk doel. Woensdagmiddag vond de officiële overdracht plaats van het nieuwe rusthuis „Borrendamme", dat werd geopend door Zeeland's commissaris mr. J. van Aartsen. In een aan de plechtigheid voorafgaande bijeen komst in de Concertzaal werd druk gepraat. De foto geeft een beeld van de aandacht in de zaal. Men zie ver der voor deze gebeurtenis, elders in dit nummer. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Verwachting tot vrijdagavond: Vaimacht regen Vanavond en vannacht zwaar be wolkt met tijdelijk regen of natte sneeuw en minimumtemperaturen om het vriespunt; morgen overdag opklaringen en op de meeste plaatsen droog en maxima rond 5 graden; hier en daar mist; eerst weinig wind. later zwakke tot matige wind tussen west en noord. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 2 tot 6. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur; 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 21 jan. Zon op 8.36, onder 17.07. Maan op 10.20. onder Eerste kwartier: 23 jan. (10.29). IIOOG- EN UAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 21 jan. 6.16 18.44 12.05 Doodtij: 25 jan. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 20-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Na het voorbijtrekken van een frontale storing klaarde het in een groot deel van ons land op. De tem peraturen daalden in de nacht en ochtend tot onder het vriespunt, ter wijl er op vele plaatsen dichte mist voorkwam. In het front heeft zich boven de Golf van Biscaje een sto ring gevormd die vannacht met re gen over ons land naar Skandinavië wegtrekt. Drukstijgingcn boven de oceaan en de Britse eilanden zorgen er vrijdag voor dat een rug van hoge luchtdruk zich tot ons land kan uit breiden. In deze rug van hoge lucht druk komen opklaringen voor terwijl de kans op een enkele bui klein is. Winterweer heerst nog in Oost-Duits- land en midden en oost Europa met temperaturen die overdag variëren tussen min 2 en min 10 graden. In Italië en aan de kust van Joego-Sla- vie brengt een depressie regen en op vele plaats langs de kust ook storm.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1